Thi Thiên: Chương 25

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C025)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va ôi! Con hướng linh hồn con về Ngài. 2. Ðức Chúa Trời của con ôi! Con tin cậy Ngài. Xin đừng để cho con bị hổ thẹn. Xin đừng để kẻ thù của con thắng hơn con. 3. Thật vậy, tất cả những người trông đợi Ngài, không một ai bị hổ thẹn, nhưng hãy để những kẻ gian trá vô cớ bị hổ thẹn.

4. Đức Giê-hô-va ôi! Xin cho con biết đường lối của Ngài, xin dạy con các nẻo đường Ngài. 5. Xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài, và dạy dỗ con. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con, con trông đợi Ngài suốt cả ngày. 6. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ lại sự thương xót và tình yêu của Ngài, bởi vì chúng đã có từ ngàn xưa. 7. Xin đừng nhớ các tội lỗi và những vi phạm của con ở tuổi thanh xuân. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy nhớ đến con tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài.

8. Đức Giê-hô-va là chính trực và tốt lành, vì vậy Ngài chỉ dạy đường lối cho những người có tội. 9. Ngài dẫn dắt người khiêm nhường trong sự chính trực, chỉ dạy cho người khiêm nhường đường lối của Ngài. 10. Tất cả các đường lối của Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho những ai gìn giữ giao ước và chứng ngôn của Ngài. 11. Đức Giê-hô-va ôi! Vì cớ danh Ngài, xin tha thứ cho con, bởi vì tội của con rất nặng.

12. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người con đường người phải chọn. 13. Chính người sẽ sống sung mãn, và dòng dõi người sẽ thừa hưởng đất đai. 14. Sự mật thiết của Đức Giê-hô-va dành cho người kính sợ Ngài, và Ngài tỏ cho người đó biết giao ước của Ngài.

15. Mắt con luôn hướng về Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ gỡ chân con ra khỏi lưới bẫy. 16. Xin đoái xem con và thương xót con, bởi vì con cô đơn và khốn khổ. 17. Xin giải cứu con khỏi muộn phiền của con, bởi vì những bối rối nơi lòng con quá nhiều. 18. Xin xem xét sự đau đớn và hoạn nạn của con. Xin tha thứ tất cả những tội lỗi của con. 19. Xin hãy xem những kẻ thù của con, chúng quá nhiều; chúng ghen ghét và hung bạo với con. 20. Xin gìn giữ và giải cứu con, đừng để cho con phải hổ thẹn, bởi vì con nương náu mình nơi Ngài. 21. Nguyện Đấng chính trực và ngay thẳng bảo vệ con, vì con trông đợi Ngài. 22. Đức Chúa Trời ôi! Xin giải cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi mọi gian truân.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài.
2. Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi để lòng tin cậy nơi Ngài; nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, Chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi.
3. Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn; Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn.
4. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.
5. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; Hằng ngày tôi trông đợi Ngài.
6. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài; Vì hai điều ấy hằng có từ xưa.
7. Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài.
8. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, Bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội.
9. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chánh trực, Chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì.
10. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật. Cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài.
11. Đức Giê-hô-va ôi! Nhân danh Ngài, Xin hãy tha tội ác tôi, vì nó trọng.
12. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.
13. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an. Và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp.
14. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.
15. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va; Vì Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi lưới.
16. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, Vì tôi một mình và khốn khổ.
17. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều; Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn.
18. Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi, Và tha các tội lỗi tôi.
19. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi, vì chúng nó nhiều; Chúng nó ghét tôi cách hung bạo.
20. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi, và giải cứu tôi; Chớ để tôi bị hổ thẹn, Vì tôi nương náu mình nơi Chúa.
21. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi, Vì tôi trông đợi Chúa.
22. Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu chuộc Y-sơ-ra-ên Khỏi hết thảy sự gian truân người.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Bảo Vệ, Hướng Dẫn, và Tha Thứ

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA ôi, con hướng linh hồn con về Ngài.

2 Ðức Chúa Trời của con ôi, con tin cậy Ngài,

Xin đừng để con bị hổ thẹn;

Xin đừng để kẻ thù của con thắng hơn con.

3 Thật vậy không ai trông đợi Ngài mà bị hổ thẹn bao giờ;

Nhưng xin để những kẻ phản bội vô cớ bị hổ thẹn.

4 CHÚA ôi, xin cho con biết các đường lối Ngài;

Xin dạy con các nẻo đường Ngài;

5 Xin dẫn dắt con theo chân lý Ngài, và xin dạy dỗ con,

Vì Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,

Và vì con trông đợi Ngài suốt ngày.

6 CHÚA ôi, xin nhớ lại lòng thương xót và tình thương của Ngài,

Vì chúng đã có tự ngàn xưa.

7 Xin Ngài đừng nhớ đến những tội lỗi và những vi phạm của con thuở con còn niên thiếu;

Xin theo lòng thương xót của Ngài mà nhớ đến con,

Vì cớ lòng tốt của Ngài, CHÚA ôi.

8 CHÚA là Ðấng tốt và ngay thẳng;

Vì thế Ngài dạy bảo kẻ có tội phải quay về đường ngay.

9 Ngài dẫn dắt người khiêm nhường theo đường công lý;

Ngài dạy dỗ người khiêm nhu theo đường lối của Ngài.

10 Tất cả các đường lối của CHÚA đều là nhân từ và chân thật

Cho những ai gìn giữ giao ước và chứng ngôn Ngài.

11 Vì cớ danh Ngài, CHÚA ôi,

Xin tha thứ tội lỗi con, vì tội con nặng lắm.

12 Ai là người kính sợ CHÚA?

Ngài sẽ chỉ dạy người ấy con đường phải chọn.

13 Linh hồn người ấy sẽ hưởng phước hạnh;

Con cháu người ấy sẽ thừa hưởng đất.

14 CHÚA bày tỏ ý định Ngài cho những người kính sợ Ngài;

Ngài cho họ biết giao ước Ngài.

15 Mắt tôi ngưỡng vọng CHÚA,

Vì Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới.

16 Xin Ngài đoái đến con và tỏ lòng khoan dung đối với con,

Vì con thật cô đơn và khốn khổ.

17 Những nan đề của lòng con gia tăng nhiều quá;

Xin đem con ra khỏi cảnh khốn cùng;

18 Xin đoái đến những khổ đau và hoạn nạn của con,

Và xin tha thứ mọi tội lỗi của con.

19 Xin nhìn xem những kẻ thù con,

Kìa, chúng nhiều thay;

Chúng ghét con,

Chúng ghét cay ghét đắng.

20 Xin bảo vệ mạng sống con và giải cứu con;

Xin đừng để con bị hổ thẹn,

Vì con nương náu mình nơi Ngài.

21 Nguyện đức thanh liêm và lòng chính trực gìn giữ con,

Vì con chỉ trông cậy nơi Ngài.

22 Ðức Chúa Trời ôi, xin giải cứu I-sơ-ra-ên khỏi mọi cảnh khốn khó ngặt nghèo.

Tài Liệu