Thi Thiên: Chương 24

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C024)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Trái đất và tất cả mọi vật trong đó, thế giới và những người cư ngụ trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. 2. Bởi vì Ngài đã thiết lập nó trên biển cả, và đặt nền của nó trên những dòng nước.

3. Ai có thể lên núi của Đức Giê-hô-va? Ai có thể đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? 4. Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, không hướng linh hồn mình vào chuyện hư không, cũng không thề nguyện giả dối. 5. Người đó sẽ nhận được phước từ Đức Giê-hô-va, và sự công chính từ Đức Chúa Trời - là Đấng Cứu Rỗi mình. 6. Đây là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)

7. Hỡi các cổng, hãy ngất đầu lên! Hỡi các cổng miên trường, hãy ngất cao lên! Ðể Vua vinh hiển sẽ vào. 8. Vua vinh hiển nầy là ai? Ngài là Đức Giê-hô-va đại quyền đại năng, Đức Giê-hô-va hùng mạnh trong chiến trận.

9. Hỡi các cổng, hãy ngất đầu lên! Hỡi các cổng miên trường, hãy ngất cao lên! Ðể Vua vinh hiển sẽ vào. 10. Vua vinh hiển nầy là ai? Ngài là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)

Bản Dịch 1925

1. Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.
2. Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn.
3. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
4. Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối.
5. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người.
6. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
7. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên! Thì Vua vinh hiển sẽ vào.
8. Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.
9. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì vua vinh hiển sẽ vào.
10. Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, Chính Ngài là Vua vinh hiển.

Bản Dịch 2011

Vua Vinh Hiển Vào Si-ôn

Thơ của Ða-vít

1 Trái đất và những vật trên đất đều thuộc về CHÚA;

Thế giới và mọi người sống trong đó đều thuộc về Ngài,

2 Vì Ngài đã đặt nền nó trên các đại dương,

Và Ngài lập nó vững vàng trên các luồng nước.

3 Ai có thể lên núi của CHÚA?

Ai có thể đứng trong nơi thánh của Ngài?

4 Ấy là người có tay tinh sạch và lòng trong trắng,

Ấy là người chẳng hướng lòng mình về thần tượng hư không,

Và chẳng thốt ra những lời thề nguyện giả dối.

5 Người ấy sẽ nhận được phước hạnh của CHÚA,

Và sẽ được Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu mình, kể là công chính.

6 Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa,

Những người tìm kiếm mặt Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)

7 Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;

Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,

Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.

8 Vua vinh hiển này là ai?

Ấy là CHÚA đại quyền đại năng,

Ngài là CHÚA vạn năng ở giữa chiến trận.

9 Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;

Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,

Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.

10 Vua vinh hiển này là ai?

Ấy là CHÚA các đạo quân,

Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)

Tài Liệu