Thi Thiên: Chương 20

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C020)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho Trưởng Ban Nhạc

1. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời bạn trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp bảo vệ bạn. 2. Nguyện Ngài ban sự cứu giúp cho bạn từ nơi thánh, và sự hỗ trợ bạn đến từ Si-ôn. 3. Nguyện Ngài nhớ đến tất cả lễ vật bạn dâng, và các tế lễ thiêu của bạn được chấp nhận. (Sê-la)

4. Nguyện Ngài ban cho bạn điều lòng bạn ước ao, và hoàn thành tất cả những dự tính của bạn. 5. Chúng tôi sẽ reo vui vì bạn được giải cứu, và sẽ giương cao ngọn cờ lên nhân danh Đức Chúa Trời của chúng ta. Nguyện Đức Giê-hô-va hoàn thành mọi điều bạn khẩn cầu.

6. Bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va giải cứu người được xức dầu của Ngài; từ nơi thánh trên trời, Ngài sẽ đáp lời người, giải cứu người bằng quyền năng của tay phải Ngài. 7. Những người nầy nhờ cậy vào chiến xa, những người kia nhờ cậy vào chiến mã, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi. 8. Họ sẽ quỵ xuống và ngã nhào, nhưng chúng tôi sẽ trỗi dậy và đứng thẳng lên.

9. Đức Giê-hô-va ôi, xin cứu giúp! Nguyện Vua nhậm lời chúng con trong ngày chúng con kêu cầu.

Bản Dịch 1925

1. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân! Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi,
2. Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, Và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi!
3. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi, Và nhậm những của lễ thiêu ngươi!
4. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, Làm thành các điều toan tính của ngươi!
5. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu.
6. Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của Ngài; Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người, Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài.
7. Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.
8. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, Còn chúng tôi chỗi dậy, và đứng ngay lên.
9. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu! Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giúp Ðắc Thắng

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Nguyện CHÚA đáp lời bạn trong ngày bạn gặp nguy nan.

Nguyện danh Ðức Chúa Trời của Gia-cốp che chở bạn.

2 Nguyện Ngài ban ơn giúp đỡ bạn từ nơi thánh.

Nguyện Ngài ban ơn phù hộ bạn từ Si-ôn.

3 Nguyện Ngài nhớ đến tất cả lễ vật bạn dâng.

Nguyện Ngài nhậm những của lễ thiêu bạn hiến. (Sê-la)

4 Nguyện Ngài ban cho bạn điều lòng bạn ao ước.

Nguyện Ngài làm cho mọi kế hoạch của bạn được thành công.

5 Nguyện chúng tôi reo hò mừng rỡ khi bạn được đắc thắng,

Và nhân danh Ðức Chúa Trời chúng ta dựng lên những ngọn cờ.

Nguyện CHÚA làm thành mọi điều bạn cầu xin.

6 Bây giờ tôi biết CHÚA cứu người được xức dầu của Ngài;

Ngài đáp lời người từ nơi thánh trên trời,

Và dùng tay phải quyền năng Ngài mà giải cứu người.

7 Người này cậy vào chiến xa, kẻ kia cậy vào chiến mã;

Nhưng chúng ta cậy vào danh CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta.

8 Chúng nó sẽ quỵ xuống và ngã nhào;

Nhưng chúng ta sẽ vùng dậy và đứng thẳng lên.

9 CHÚA ôi, xin cứu giúp vua;

Xin nhậm lời chúng con khi chúng con kêu cầu Ngài.

Tài Liệu