Thi Thiên: Chương 20

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C020)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân! Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi,
2. Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, Và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi!
3. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi, Và nhậm những của lễ thiêu ngươi!
4. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, Làm thành các điều toan tính của ngươi!
5. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu.
6. Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của Ngài; Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người, Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài.
7. Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.
8. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, Còn chúng tôi chỗi dậy, và đứng ngay lên.
9. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu! Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giúp Ðắc Thắng
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. Nguyện CHÚA đáp lời bạn trong ngày bạn gặp nguy nan.
Nguyện danh Ðức Chúa Trời của Gia-cốp che chở bạn.
2. Nguyện Ngài ban ơn giúp đỡ bạn từ nơi thánh.
Nguyện Ngài ban ơn phù hộ bạn từ Si-ôn.
3. Nguyện Ngài nhớ đến tất cả lễ vật bạn dâng.
Nguyện Ngài nhậm những của lễ thiêu bạn hiến. (Sê-la)
4. Nguyện Ngài ban cho bạn điều lòng bạn ao ước.
Nguyện Ngài làm cho mọi kế hoạch của bạn được thành công.
5. Chúng tôi sẽ reo hò mừng rỡ khi bạn được đắc thắng;
Chúng tôi sẽ dựng lên ngọn cờ mang danh của Ðức Chúa Trời chúng ta.
Nguyện CHÚA làm thành mọi điều bạn cầu xin.
6. Bây giờ tôi biết CHÚA sẽ cứu người được xức dầu của Ngài;
Ngài sẽ đáp lời người ấy từ nơi thánh trên trời;
Ngài sẽ dùng tay phải mạnh mẽ của Ngài giải cứu người ấy.
7. Người nầy cậy vào chiến xa, kẻ kia cậy vào chiến mã;
Nhưng chúng ta cậy vào danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta.
8. Chúng nó sẽ quỵ xuống và ngã nhào;
Nhưng chúng ta sẽ vùng dậy và đứng thẳng lên.
9. CHÚA ôi, xin cứu giúp vua;
Xin nhậm lời chúng con khi chúng con kêu cầu Ngài.

Tài Liệu