Thi Thiên: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C015)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?
2. Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, Và nói chân thật trong lòng mình;
3. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, Chẳng làm hại cho bạn hữu mình, Không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình;
4. Người nào khinh dể kẻ gian ác, Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va; Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết;
5. Người nào không cho vay tiền lấy lời, Chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động.

Bản Dịch 2011

Ðặc Ðiểm của Người Tin Thờ CHÚA
Thơ của Ða-vít
1. CHÚA ôi, ai sẽ được ở trong đền tạm của Ngài?
Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Ngài?
2. Ấy là người sống ngay thẳng, làm những gì đúng,
Và nói sự thật trong lòng.
3. Người ấy không dùng lưỡi mình vu khống,
Không làm hại bạn bè,
Và không gây sỉ nhục cho người khác.
4. Trong mắt người ấy, kẻ xấu tánh và hay bôi bác sẽ bị coi thường,
Nhưng ai kính sợ CHÚA sẽ được tôn trọng.
Người ấy giữ lời thệ hứa, dù bị thiệt hại cũng không nuốt lời.
5. Người ấy cho mượn tiền chẳng để lấy lời;
Người ấy cũng không nhận của hối lộ để hại người vô tội.
Phàm ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động.

Tài Liệu