Thi Thiên: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C012)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa, Và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người.
2. Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau, Lấy môi dua nịnh và hai lòng, Mà trò chuyện nhau.
3. Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh, Và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo;
4. Tức là kẻ nói rằng: Nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng; Môi chúng ta thuộc về chúng ta: Ai là Chúa của chúng ta?
5. Nhân vì người khốn cùng bị hà hiếp, và kẻ thiếu thốn rên siếc, Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ chỗi dậy, Đặt người tại nơi yên ổn, là nơi người mong muốn.
6. Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, Dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm, Luyện đến bảy lần.
7. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng, Hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi nầy.
8. Khi sự hèn mạt được đem cao lên giữa loài người, Thì kẻ ác đi dạo quanh tứ phía.

Bản Dịch 2011

Xin Ðức Chúa Trời Giúp Ðỡ Ðể Ðối Phó Với Kẻ Xấu
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu nhạc buồn
1. CHÚA ôi, xin giúp đỡ con, vì những người tin kính đạo đức không còn nữa;
Những người đáng tin cậy đã biến mất giữa con cái loài người.
2. Người ta nói với nhau toàn những lời giả dối;
Họ dùng môi dua nịnh và sự hai lòng để nói với nhau.
3. Cầu xin CHÚA cắt bỏ mọi môi dua nịnh
Và mọi lưỡi nói những lời kiêu ngạo;
4. Tức những kẻ nói rằng, “Nhờ lưỡi mình, chúng ta sẽ thắng;
Ðược hay mất là nhờ môi miệng của ta, chứ chẳng phải nhờ Ðấng Thiêng Liêng nào giúp cả.”
5. CHÚA phán, “Vì những người nghèo khó đang bị áp bức,
Vì những người cùng khốn đang rên xiết kêu van,
Nên bây giờ Ta phải trỗi dậy;
Ta sẽ đặt họ vào nơi an toàn, chỗ họ hằng ao ước.”
6. Lời CHÚA là những lời tinh khiết;
Như bạc được luyện trong lò gốm, luyện sạch đến bảy lần.
7. CHÚA ôi, xin Ngài gìn giữ họ;
Xin Ngài luôn luôn bảo vệ họ khỏi thế hệ nầy,
8. Vì những kẻ gian ác đang đi quanh rình rập bốn bên,
Trong khi điều xấu cứ được đề cao giữa con cái loài người.

Tài Liệu