Thi Thiên: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C007)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi nương náu mình nơi Ngài; Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi, và thoát giải tôi,
2. Kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử, Và phân tôi từ mảnh, không ai giải cứu cho.
3. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy, Và có sự gian ác nơi tay tôi;
4. Nếu tôi đã trả ác cho người ở hòa hảo cùng tôi, Và cướp lột kẻ hiếp tôi vô cớ,
5. Thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp Giày đạp mạng sống tôi dưới đất, Và làm rạp vinh hiển tôi xuống bụi đất.
6. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thạnh nộ mà chỗi dậy; Hãy dấy nghịch cùng sự giận hoảng của kẻ hiếp tôi; Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi; Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi.
7. Hội các dân tộc sẽ vây phủ tứ phía Ngài; Còn Ngài vì chúng phải trở lên cao.
8. Đức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi, Và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi.
9. Ồ, Đức Chúa Trời công bình! là Đấng dò xét lòng dạ loài người, Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, Song hãy làm cho vững vàng người công bình.
10. Đức Chúa Trời là cái khiên tôi, Ngài là Đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng.
11. Đức Chúa Trời là quan án công bình, Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác.
12. Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm: Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn,
13. Cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết, Và làm những tên Ngài phừng lửa.
14. Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác; Thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá.
15. Nó đào một hố sâu, Nhưng lại té vào hố nó đã đào.
16. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó. Và sự hung hăng nó giáng trên trán nó.
17. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, Và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí cao.

Bản Dịch 2011

Cảm Tạ CHÚA vì Ngài Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

Dùng để ca ngợi CHÚA về việc Cút người Bên-gia-min

1 Ôi CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, con tin cậy Ngài;

Xin cứu con khỏi những kẻ truy nã con, và xin giải thoát con;

2 Kẻo kẻ thù của con sẽ xé nát con như sư tử xé mồi,

Sẽ phân thây con ra từng mảnh mà chẳng ai giải cứu.

3 Ôi CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều này:

Nếu tay con có làm điều bất nghĩa,

4 Nếu con đã lấy ác báo trả cho người sống hòa bình với con,

Hoặc con đoạt lấy của cải của kẻ thù con một cách vô cớ,

5 Nguyện kẻ thù của con sẽ truy nã con và bắt kịp con.

Phải, nguyện nó sẽ giày đạp sinh mạng con dưới đất,

Và làm cho danh dự con nằm trong tro bụi. (Sê-la)

6 CHÚA ôi, xin trỗi dậy và xin bừng bừng nổi giận;

Xin đứng lên đối phó với cơn giận của kẻ thù con;

Xin thức dậy để giúp đỡ con;

Xin thi hành sự đoán phạt của Ngài.

7 Muôn dân sẽ tụ họp quanh Ngài;

Ngài sẽ từ trời cao trở lại.

8 CHÚA sẽ xét đoán các dân.

Xin minh oan cho con, CHÚA ôi, theo sự ngay lành của con,

Và theo sự thanh liêm của con.

9 Ôi, nguyện các việc ác của kẻ gian ác bị chấm dứt,

Còn người ngay lành được vững lập,

Vì Ðức Chúa Trời công bình dò xét lòng dạ loài người.

10 Ðức Chúa Trời là thuẫn khiên của tôi;

Ngài là Ðấng cứu giúp những người có lòng ngay thật.

11 Ðức Chúa Trời là vị thẩm phán công minh;

Hằng ngày Ngài giận những kẻ làm ác.

12 Nếu kẻ ác chẳng hối cải Ðức Chúa Trời sẽ mài gươm;

Ngài sẽ giương cung và chờ sẵn.

13 Thật vậy Ngài đã chuẩn bị sẵn những vũ khí chết người;

Ngài đã làm những mũi tên của Ngài thành những mũi tên lửa.

14 Kìa, kẻ ác cưu mang tội lỗi,

Hoài thai điều ác, và sinh ra giả dối.

15 Kẻ ác đào và chuẩn bị một hố sâu để làm bẫy,

Rồi nó bị ngã nhào vào hố chính nó đã đào.

16 Sự hiểm độc của nó sẽ đổ lại trên đầu nó;

Sự bạo tàn của nó sẽ giáng xuống trán nó.

17 Tôi sẽ cảm tạ CHÚA vì đức công chính của Ngài;

Tôi sẽ ca hát chúc tụng danh CHÚA, Ðấng Tối Cao.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu