Thi Thiên: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi, Chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng,
2. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi, vì tôi yếu mỏn; Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.
3. Đức Giê-hô-va ôi! linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi; Còn Ngài, cho đến chừng nào?
4. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi; Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài.
5. Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa; Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?
6. Tôi mỏn sức vì than thở, Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, Dầm nó với nước mắt.
7. Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, Làng lệt vì cớ cừu địch tôi.
8. Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy; Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.
9. Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.
10. Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm; Chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mất cỡ.

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Nguyện trong Cơn Khốn Khó

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây, theo điệu nhạc buồn

1 CHÚA ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nổi giận;

Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài.

2 Xin thương xót con, CHÚA ôi, vì con đang kiệt lực;

Xin chữa lành con, CHÚA ôi, vì các xương cốt con đang rã rời.

3 Linh hồn con đang hoàn toàn kiệt quệ;

Còn Ngài, CHÚA ôi, còn bao lâu nữa Ngài mới hết giận con?

4 Xin trở lại, CHÚA ôi, xin cứu linh hồn con;

Xin cứu con vì tình thương của Ngài.

5 Vì khi chết rồi, làm sao người chết có thể nhớ đến Ngài?

Khi đã ở trong âm phủ rồi, ai có thể cảm tạ Ngài?

6 Con rên rỉ thở than đến kiệt lực;

Ðêm nào con cũng khóc đến nỗi nước mắt đẫm ướt cả giường,

Lệ con tuôn đổ đầm đìa ướt sũng giường con.

7 Mắt con hốc hác vì sầu khổ;

Chúng trở nên mờ yếu vì những kẻ thù ghét con.

8 Hỡi tất cả những kẻ làm ác, các người hãy dang xa khỏi tôi,

Vì CHÚA đã nghe tiếng khóc của tôi.

9 CHÚA đã nghe lời cầu khẩn của tôi;

CHÚA sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi.

10 Nguyện tất cả kẻ thù của tôi sẽ bị hổ thẹn và khủng hoảng;

Nguyện chúng sẽ phải thối lui và bị nhục nhã thình lình.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu