Thi Thiên: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

So Sánh Người Chính Trực và Kẻ Gian Ác

1. Phước cho người nào không theo mưu kế của kẻ ác, không chọn con đường theo bước tội nhân, không ngồi vào chỗ những người nhạo báng, 2. nhưng niềm vui của người đó là ở trong luật pháp của CHÚA và suy gẫm luật pháp của Ngài ngày và đêm. 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá chẳng hề tàn héo; mọi việc người làm đều thịnh vượng.

4. Những kẻ gian ác sẽ không được như vậy, nhưng họ như rơm rác, bị gió thổi bay đi. 5. Vì vậy, kẻ gian ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày phán xét; tội nhân sẽ không có trong hội người công chính; 6. vì CHÚA đoái xem đường lối của người công chính, nhưng đường lối của kẻ gian ác sẽ bị diệt vong.

Bản Dịch 1925

1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
4. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
5. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.
6. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

Bản Dịch 2011

 

TẬP THỨ NHẤT

(Bài 1-41)

Người Ngay Lành và Kẻ Gian Ác

1 Phước cho người không đi theo kế kẻ gian ác,

Không đứng chung đường với phường tội lỗi,

Không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng,

2 Nhưng vui thích về luật pháp của CHÚA,

Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,

Cứ đến mùa được hoa quả đầy cành,

Lá vẫn xanh chứ chẳng hề héo úa;

Mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công.

4 Những kẻ gian ác sẽ không được như vậy,

Nhưng chúng chẳng khác gì rác rến bị gió đùa đi.

5 Vì thế những kẻ gian ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày phán xét;

Những kẻ tội lỗi sẽ không được vào hội người ngay lành;

6 Vì CHÚA biết rõ đường lối người ngay lành,

Còn đường lối những kẻ gian ác sẽ dẫn đến diệt vong.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành