Gióp : Chương 13

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB18C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nầy, mắt tôi đã thấy mọi điều đó; tai tôi đã nghe và hiểu rõ.

2. Tôi cũng hiểu như các anh hiểu. Tôi không thua kém các anh.

3. Nhưng tôi muốn thưa với Đấng Toàn Năng, và tôi ước ao được biện luận với Đức Chúa Trời.

4. Tuy nhiên các anh đang ngụy biện bằng những lời giả dối, tất cả các anh là những thầy thuốc vô dụng.

5. Ôi, ước gì các anh im lặng và im lặng - Ðó mới là sự khôn khéo của các anh.

6. Bây giờ, xin lắng nghe lời biện luận của tôi, xin chú ý đến những lời trần tình của tôi.

7. Có phải vì Đức Chúa Trời mà các anh nói lời độc ác? Hay là vì Ngài mà các anh nói điều dối trá?

8. Các anh sẽ thiên vị cho Ngài, các anh sẽ biện hộ cho Ngài hay sao?

9. Các anh có yên thân khi Ngài tra xét các anh hay không? Các anh có thể gạt được Ngài như gạt loài người sao?

10. Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh nếu các anh đã âm thầm thiên vị.

11. Sự cao cả của Ngài không làm các anh khiếp sợ, sự kinh hãi của Ngài không giáng trên các anh hay sao?

12. Những lời nhắc nhở của các anh chỉ giống như tro bụi, những lập luận của các anh chỉ giống như đất sét.

13. Hãy để yên cho tôi! Tôi sẽ nói. Điều gì sẽ đến với tôi!

14. Tại sao tôi cắn răng giữ thịt của mình, và cầm giữ sinh mạng của mình trong tay của mình?

15. Bởi vì cho dù Ngài giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài; và dầu có như vậy đi nữa tôi cũng sẽ bênh vực đường lối của tôi ở trước mặt Ngài.

16. Ngài vẫn là sự cứu rỗi của tôi, bởi vì không có kẻ đạo đức giả nào có thể đến trước sự hiện diện của Ngài.

17. Xin chú ý lắng nghe lời tôi nói, và để lời giãi bày của tôi lọt vào tai của các anh.

18. Bây giờ, hãy xem tôi trình bày trường hợp của tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ được minh oan.

19. Ai là người sẽ tranh luận với tôi? Nếu có như vậy, tôi sẽ ngậm họng và chịu chết.

20. Xin đừng làm hai điều này cho con thì con sẽ không lẩn tránh mặt của Ngài:

21. Xin rút tay của Ngài khỏi con, để sự khiếp sợ Ngài không làm con sợ hãi.

22. Và rồi Ngài gọi, con sẽ thưa; hay con lên tiếng, thì Ngài đáp lời.

23. Con đã phạm bao nhiêu gian ác lỗi lầm? Xin cho con biết sự vi phạm và tội lỗi con.

24. Tại sao Ngài ẩn mặt của Ngài, và xem con như là kẻ thù của Ngài?

25. Không lẽ Ngài muốn làm cho một chiếc lá đang bay dật dờ phải hoảng sợ, và Ngài rượt đuổi một cọng rơm khô?

26. Vì Ngài đang ghi lại những sự cay đắng để chống lại con, và bắt con phải gánh chịu những tội ác thuở thanh xuân,

27. Ngài đã bỏ chân con vào cùm, theo dõi mọi đường lối của con, và ấn định giới hạn cho những dấu chân con.

28. Con người sẽ như một vật mục nát, bị phân hủy, như áo quần bị mối mọt ăn.

Bản Dịch 1925

1. Nầy, mắt ta đã thấy các điều đó, Tai ta có nghe và hiểu đến.
2. Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với. Ta chẳng kém hơn các ngươi đâu.
3. Song ta muốn thưa với Đấng Toàn năng, Ước ao biện luận cùng Đức Chúa Trời:
4. Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá; Thảy đều là thầy thuốc không ra gì hết.
5. Chớ chi các ngươi nín lặng! Đó sẽ là sự khôn ngoan của các ngươi.
6. Vậy, hãy nghe lời biện luận ta, Khá chăm chỉ về lẽ đối nại của miệng ta.
7. Có phải các ngươi dám nói lời bất công với Đức Chúa Trời chăng? Các ngươi há sẽ nói điều dối trá vì Ngài sao?
8. Các ngươi há muốn tây vị Đức Chúa Trời, Và cãi lẽ cho Ngài sao?
9. Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao?
10. Quả thật Ngài sẽ trách phạt các ngươi. Nếu các ngươi lén tây vị người.
11. Chớ thì sự oai nghi Ngài sẽ chẳng khiến các ngươi bối rối sao? Sự hoảng kinh Ngài há sẽ chẳng giáng trên các ngươi ư,
12. Châm ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn tro bụi; Những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy bùn đất,
13. Vậy, hãy nín đi, khá lìa khỏi ta, để ta biện luận, Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì.
14. Cớ sao ta lấy răng cắn thịt mình Và liều sanh mạng mình?
15. Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài.
16. Chính điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta; Vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt Chúa.
17. Hãy nghe kỹ càng các lời ta, Lời trần cáo ta khá lọt vào tai các ngươi!
18. Kìa, ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta, Ta biết ta sẽ được xưng công bình.
19. Có ai sẽ tranh luận với ta chăng? Ví bằng ta nín lặng, quả ta tắt hơi.
20. Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi, Thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa:
21. Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, Và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa.
22. Đoạn, hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại, Hoặc tôi nói thì Chúa sẽ trả lời cho tôi.
23. Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu? Cầu Chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi.
24. Nhân sao Chúa giấu mặt Chúa, Và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa?
25. Chúa há muốn khiến kinh hãi chiếc lá bị gió đưa đi, Và đuổi theo cộng rạ khô sao?
26. Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng, Và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên,
27. Đặt chân tôi trong xiềng tỏa, Xét các đường lối tôi, Và ghi ranh hạng chung quanh bước chân tôi,
28. Còn tôi bị bể nát ra như vật mục, Như một cái áo bị sâu cắn nát vậy.

Bản Dịch 2011

Gióp Trách Các Bạn Ông

1 Này, mắt tôi đã thấy mọi điều đó;

Tai tôi đã nghe và am hiểu cả rồi.

2 Ðiều các anh biết tôi đây cũng biết;

Tôi chẳng có gì thua kém các anh.

3 Nhưng tôi muốn trình duyên cớ của tôi lên Ðấng Toàn Năng;

Tôi muốn biện hộ cho trường hợp của tôi với Ðức Chúa Trời.

4 Nhưng các anh chỉ bôi bác tôi bằng những lời giả dối;

Tất cả các anh là những y sĩ chẳng có thực tài.

5 Ôi, ước gì các anh cứ im hơi lặng tiếng;

Ðó mới là cách xử sự khôn khéo của các anh.

6 Bây giờ xin các anh lắng nghe tôi biện hộ,

Nghe môi tôi nói những lời lẽ phân trần.

7 Liệu các anh có thể binh vực cho Ðức Chúa Trời bằng những lời gian ngoa xảo quyệt sao?

Hoặc dùng những lời dối trá để nói tốt cho Ngài ư?

8 Các anh sẽ thiên vị cho Ngài chăng?

Các anh sẽ biện hộ cho Đức Chúa Trời sao?

9 Liệu các anh sẽ còn yên thân khi Ngài biết được những gì các anh đã làm chăng?

Các anh có thể gạt được Ngài như người ta gạt lẫn nhau sao?

10 Chắc chắn Ngài sẽ quở trách các anh,

Nếu các anh đã âm thầm thiên vị.

11 Vẻ uy nghi của Ngài há không làm cho các anh khiếp sợ sao?

Nỗi kinh khiếp về Ngài há không giáng trên các anh sao?

12 Những câu cách ngôn các anh nhắc lại chỉ là những câu châm ngôn tầm thường như tro bụi;

Những lời biện hộ của các anh chỉ là thứ biện hộ của đất sét dễ vỡ tan.

13 Xin các anh im lặng và để yên cho tôi nói;

Rồi hậu quả sẽ ra sao cho tôi thì ra.

14 Sao tôi lại dùng răng cắn thịt của mình,

Và trao sinh mạng của tôi vào trong tay tôi chứ?

15 Dù Ngài sẽ giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài;

Tôi sẽ tiếp tục binh vực đường lối của tôi trước mặt Ngài.

16 Ðây cũng là cách sẽ cứu tôi,

Vì không kẻ đạo đức giả nào dám đến trước mặt Ngài.

17 Xin hãy nghe kỹ những lời tôi sẽ nói;

Xin hãy lắng tai nghe những gì tôi sắp nói ra đây.

18 Này, tôi đã chuẩn bị lời biện hộ cho trường hợp của tôi,

Và tôi biết tôi sẽ được trắng án.

19 Có người nào sẽ đối chất với tôi chăng?

Bây giờ nếu tôi cứ im lặng thì tôi chỉ còn chờ chết.

Lời Cầu Nguyện của Gióp Khi Ông Ngã Lòng

20 Xin ban cho con hai điều này,

Ðể con khỏi phải lẩn trốn thánh nhan Ngài nữa:

21 Xin rút tay Ngài đang đè nặng trên con,

Và xin cất đi nỗi kinh sợ về Ngài để con không sợ hãi nữa.

22 Sau đó xin gọi con, con sẽ đáp lời;

Hoặc khi con kêu cầu, xin Ngài đáp lời con.

23 Con đã phạm gian ác và tội lỗi nhiều đến bao nhiêu?

Cầu xin Ngài cho con biết con đã vi phạm điều gì và con đã phạm những tội gì?

24 Tại sao Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con,

Và đối xử với con như kẻ thù của Ngài như thế?

25 Chẳng lẽ Ngài muốn làm cho chiếc lá bị gió thổi bay tới bay lui phải hoảng sợ sao?

Chẳng lẽ Ngài lại đuổi theo cọng rạ khô đã bị gió đùa đi sao?

26 Dường như Ngài đã ghi lại hết những nỗi đắng cay con đã gặp,

Và bắt con phải trả cho những lỗi lầm con phạm lúc thanh xuân.

27 Ngài khóa hai chân con vào cùm và theo dõi mọi lối con đi,

Và tra xét các dấu chân con từng bước một.

28 Người ta rồi sẽ rã tan như gỗ mục,

Như áo quần đã bị mối mọt ăn.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành