Ê-xơ-tê: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB17C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Ê-xơ-tê được vua A-suê-ru chọn làm hoàng hậu

1. Sau những việc đó, khi cơn giận của vua A-suê-ru đã nguôi, vua nhớ lại Vả-thi, việc bà đã làm, và sắc lệnh trừng phạt bà. 2. Các cận thần, là những người hầu cận nhà vua, đã tâu rằng: “Hãy tìm cho hoàng thượng những trinh nữ trẻ đẹp. 3. Xin hoàng thượng chỉ định những viên chức trong các tỉnh thuộc vương quốc của hoàng thượng, để họ có thể tập trung những trinh nữ trẻ đẹp về hậu cung tại kinh đô Su-sơ, dưới sự giám sát của Hê-gai, quan thái giám của hoàng thượng, chịu trách nhiệm về các cung nữ, để cho họ được chuẩn bị trang điểm nhan sắc. 4. Thiếu nữ nào vừa lòng hoàng thượng, xin hãy lập làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.” Điều này hài lòng vua, nên vua thực hiện.

5. Tại kinh đô Su-sơ có một người Do Thái tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích, là một người Bên-gia-min 6. đã bị đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem cùng với những người bị lưu đày đã bị bắt cùng với Giê-cô-nia, vua Giu-đa, là những người đã bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đem đi. 7. Mạc-đô-chê nuôi dưỡng Ha-đa-sa, tức Ê-xơ-tê, là con gái của cậu mình, vì cô gái không còn cha mẹ. Thiếu nữ này đã đẹp, đáng yêu và xinh đẹp. Khi cha mẹ cô qua đời, Mạc-đô-chê đã nhận cô làm con gái của mình.

8. Vì vậy khi mệnh lệnh và chiếu chỉ của vua được công bố, nhiều thiếu nữ được tập trung về kinh đô Su-sơ, dưới sự giám sát của Hê-gai. Ê-xơ-tê cũng được mang vào cung vua đặt dưới sự chăm sóc của Hê-gai, người trông coi các cung nữ. 9. Thiếu nữ nầy vừa lòng Hê-gai và được ơn trước mặt ông. Ông nhanh chóng cấp cho cô những vật dụng để chuẩn bị trang điểm nhan sắc, và phần trợ cấp của cô, cùng với bảy nữ tỳ được tuyển chọn trong cung vua, rồi ông đưa cô với các nữ tỳ vào trong một phòng tốt nhất của hậu cung.

10. Ê-xơ-tê không tiết lộ về dân tộc hay gia đình của mình bởi vì Mạc-đô-chê đã dặn cô đừng tiết lộ điều đó. 11. Mỗi ngày, Mạc-đô-chê đi dạo trước sân hậu cung để xem xét tình trạng của Ê-xơ-tê và điều gì đã xảy đến cho cô.

12. Để đến lượt mỗi thiếu nữ được tiến cung vua A-suê-ru, mỗi thiếu nữ phải hoàn tất những quy định cho phụ nữ trong mười hai tháng, như đã được chỉ định: sáu tháng chuẩn bị với dầu mộc dược, sáu tháng trang điểm với những hương liệu và các mỹ phẩm cho phụ nữ. 13. Khi thiếu nữ nào vào chầu vua, cô ấy được phép mang bất cứ vật gì mình muốn đem theo từ hậu cung vào cung điện của vua. 14. Buổi tối cô đến, buổi sáng cô trở về hậu cung thứ nhì dưới sự giám sát của Sa-ách-ga, quan thái giám của vua, là người chịu trách nhiệm trông coi những cung phi. Cô sẽ không được trở lại với vua trừ khi vua thích cô và vua cho gọi đích danh của cô.

15. Khi đến lượt của Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai là cậu của Mạc-đô-chê, người đã nhận cô làm con gái của ông, được vào chầu vua, cô không đòi hỏi gì cả ngoại trừ điều được khuyên bởi Hê-gai, quan thái giám của vua, là người trông coi các cung nữ; và Ê-xơ-tê được ơn trước mọi người nhìn thấy cô.

16. Ê-xơ-tê được đưa vào hoàng cung để chầu vua A-suê-ru vào tháng mười, là tháng Tê-bết, vào năm thứ bảy thuộc triều đại của vua. 17. Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả những phụ nữ khác và cô được ơn trước mặt vua hơn tất cả những trinh nữ khác. Vì vậy vua đặt vương miện trên đầu của cô và lập cô làm hoàng hậu thay cho Vả-thi. 18. Rồi vua mở một tiệc lớn chiêu đãi các quan chức và quần thần, gọi là yến tiệc của Ê-xơ-tê. Vua cũng công bố một ngày lễ cho các tỉnh và ban các phẩm vật tương xứng với bậc đế vương.

Mạc-đô-chê khám phá âm mưu ám hại vua

19. Lúc các trinh nữ họp lại lần thứ hai thì Mạc-đô-chê làm việc tại hoàng môn. 20. Ê-xơ-tê không tiết lộ về dân tộc và gia thế của nàng, đúng như Mạc-đô-chê đã dặn nàng, vì Ê-xơ-tê vâng lời của Mạc-đô-chê như lúc cô còn được nuôi dưỡng dưới sự giám sát ông.

21. Trong thời gian đó, lúc Mạc-đô-chê làm việc tại hoàng môn, có hai hoạn quan giữ cửa của vua là Bích-than và Thê-rết vì tức giận vua nên âm mưu ám hại vua A-suê-ru. 22. Mạc-đô-chê biết được việc đó nên ông báo cho hoàng hậu Ê-xơ-tê biết, và bà đã nhân danh Mạc-đô-chê tâu lại với vua. 23. Vấn đề được điều tra và được xác nhận, hai người đó bị treo cổ trên cây mộc hình. Việc nầy đã được chép vào sách sử biên niên trước sự hiện diện của vua.

Bản Dịch Đại Chúng

Ê-xơ-tê được vua A-suê-ru chọn làm hoàng hậu

Sau những việc đó, khi cơn giận của vua A-suê-ru đã nguôi, vua nhớ lại Vả-thi, việc bà đã làm, và sắc lệnh trừng phạt bà. Các cận thần, là những người hầu cận nhà vua, đã tâu rằng:

“Hãy tìm cho hoàng thượng những trinh nữ trẻ đẹp. Xin hoàng thượng chỉ định những viên chức trong các tỉnh thuộc vương quốc của hoàng thượng, để họ có thể tập trung những trinh nữ trẻ đẹp về hậu cung tại kinh đô Su-sơ, dưới sự giám sát của Hê-gai, quan thái giám của hoàng thượng, chịu trách nhiệm về các cung nữ, để cho họ được chuẩn bị trang điểm nhan sắc. Thiếu nữ nào vừa lòng hoàng thượng, xin hãy lập làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.”

Điều này hài lòng vua, nên vua đã thi hành.

Tại kinh đô Su-sơ có một người Do Thái tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích, là một người Bên-gia-min đã bị đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem cùng với những người bị lưu đày đã bị bắt cùng với Giê-cô-nia, vua Giu-đa, là những người đã bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đem đi. Mạc-đô-chê nuôi dưỡng Ha-đa-sa, tức Ê-xơ-tê, là con gái của cậu mình, vì cô gái không còn cha mẹ. Thiếu nữ này đã đẹp, đáng yêu và xinh đẹp. Khi cha mẹ cô qua đời, Mạc-đô-chê đã nhận cô làm con gái của mình.

Vì vậy khi mệnh lệnh và chiếu chỉ của vua được công bố, nhiều thiếu nữ được tập trung về kinh đô Su-sơ, dưới sự giám sát của Hê-gai. Ê-xơ-tê cũng được mang vào cung vua đặt dưới sự chăm sóc của Hê-gai, người trông coi các cung nữ. Thiếu nữ nầy vừa lòng Hê-gai và được ơn trước mặt ông. Ông nhanh chóng cấp cho cô những vật dụng để chuẩn bị trang điểm nhan sắc, và phần trợ cấp của cô, cùng với bảy nữ tỳ được tuyển chọn trong cung vua, rồi ông đưa cô với các nữ tỳ vào trong một phòng tốt nhất của hậu cung.

Ê-xơ-tê không tiết lộ về dân tộc hay gia đình của mình bởi vì Mạc-đô-chê đã dặn cô đừng tiết lộ điều đó. Mỗi ngày, Mạc-đô-chê đi dạo trước sân hậu cung để xem xét tình trạng của Ê-xơ-tê và điều gì đã xảy đến cho cô.

Để đến lượt mỗi thiếu nữ được tiến cung vua A-suê-ru, mỗi thiếu nữ phải hoàn tất những quy định cho phụ nữ trong mười hai tháng, như đã được chỉ định: sáu tháng chuẩn bị với dầu mộc dược, sáu tháng trang điểm với những hương liệu và các mỹ phẩm cho phụ nữ. Khi thiếu nữ nào vào chầu vua, cô ấy được phép mang bất cứ vật gì mình muốn đem theo từ hậu cung vào cung điện của vua. Buổi tối cô đến, buổi sáng cô trở về hậu cung thứ nhì dưới sự giám sát của Sa-ách-ga, quan thái giám của vua, là người chịu trách nhiệm trông coi những cung phi. Cô sẽ không được trở lại với vua trừ khi vua thích cô và vua cho gọi đích danh của cô.

Khi đến lượt của Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai là cậu của Mạc-đô-chê, người đã nhận cô làm con gái của ông, được vào chầu vua, cô không đòi hỏi gì cả ngoại trừ điều được khuyên bởi Hê-gai, quan thái giám của vua, là người trông coi các cung nữ; và Ê-xơ-tê được ơn trước mọi người nhìn thấy cô.

Ê-xơ-tê được đưa vào hoàng cung để chầu vua A-suê-ru vào tháng mười, là tháng Tê-bết, vào năm thứ bảy thuộc triều đại của vua. Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả những phụ nữ khác và cô được ơn trước mặt vua hơn tất cả những trinh nữ khác. Vì vậy vua đặt vương miện trên đầu của cô và lập cô làm hoàng hậu thay cho Vả-thi. Rồi vua mở một tiệc lớn chiêu đãi các quan chức và quần thần, gọi là yến tiệc của Ê-xơ-tê. Vua cũng công bố một ngày lễ cho các tỉnh và ban các phẩm vật tương xứng với bậc đế vương.

Mạc-đô-chê khám phá âm mưu ám hại vua

Khi các trinh nữ họp lại lần thứ hai thì Mạc-đô-chê làm việc tại hoàng môn. Ê-xơ-tê không tiết lộ về dân tộc và gia thế của nàng, đúng như Mạc-đô-chê đã dặn nàng, vì Ê-xơ-tê vâng lời của Mạc-đô-chê như lúc cô còn được nuôi dưỡng dưới sự giám sát ông.

Trong thời gian đó, lúc Mạc-đô-chê làm việc tại hoàng môn, có hai hoạn quan giữ cửa của vua là Bích-than và Thê-rết vì tức giận vua nên âm mưu ám hại vua A-suê-ru. Mạc-đô-chê biết được việc đó nên ông báo cho hoàng hậu Ê-xơ-tê biết, và bà đã nhân danh Mạc-đô-chê tâu lại với vua. Vấn đề được điều tra và được xác nhận, hai người đó bị treo cổ trên cây mộc hình. Việc nầy đã được chép vào sách sử biên niên trước sự hiện diện của vua.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau những việc đó, khi cơn giận của vua A-suê-ru đã nguôi, vua nhớ lại Vả-thi, việc bà đã làm, và sắc lệnh trừng phạt bà. 2. Các cận thần, là những người hầu cận nhà vua, đã tâu rằng: “Hãy tìm cho hoàng thượng những trinh nữ trẻ đẹp. 3. Xin hoàng thượng chỉ định những viên chức trong các tỉnh thuộc vương quốc của hoàng thượng, để họ có thể tập trung những trinh nữ trẻ đẹp về hậu cung tại kinh đô Su-sơ, dưới sự giám sát của Hê-gai, quan thái giám của hoàng thượng, chịu trách nhiệm về các cung nữ, để cho họ được chuẩn bị trang điểm nhan sắc. 4. Thiếu nữ nào vừa lòng hoàng thượng, xin hãy lập làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.” Điều này hài lòng vua, nên vua thực hiện.

5. Tại kinh đô Su-sơ có một người Do Thái tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích, là một người Bên-gia-min 6. đã bị đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem cùng với những người bị lưu đày đã bị bắt cùng với Giê-cô-nia, vua Giu-đa, là những người đã bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đem đi. 7. Mạc-đô-chê nuôi dưỡng Ha-đa-sa, tức Ê-xơ-tê, là con gái của cậu mình, vì cô gái không còn cha mẹ. Thiếu nữ này đã đẹp, đáng yêu và xinh đẹp. Khi cha mẹ cô qua đời, Mạc-đô-chê đã nhận cô làm con gái của mình.

8. Vì vậy khi mệnh lệnh và chiếu chỉ của vua được công bố, nhiều thiếu nữ được tập trung về kinh đô Su-sơ, dưới sự giám sát của Hê-gai. Ê-xơ-tê cũng được mang vào cung vua đặt dưới sự chăm sóc của Hê-gai, người trông coi các cung nữ. 9. Thiếu nữ nầy vừa lòng Hê-gai và được ơn trước mặt ông. Ông nhanh chóng cấp cho cô những vật dụng để chuẩn bị trang điểm nhan sắc, và phần trợ cấp của cô, cùng với bảy nữ tỳ được tuyển chọn trong cung vua, rồi ông đưa cô với các nữ tỳ vào trong một phòng tốt nhất của hậu cung.

10. Ê-xơ-tê không tiết lộ về dân tộc hay gia đình của mình bởi vì Mạc-đô-chê đã dặn cô đừng tiết lộ điều đó. 11. Mỗi ngày, Mạc-đô-chê đi dạo trước sân hậu cung để xem xét tình trạng của Ê-xơ-tê và điều gì đã xảy đến cho cô.

12. Để đến lượt mỗi thiếu nữ được tiến cung vua A-suê-ru, mỗi thiếu nữ phải hoàn tất những quy định cho phụ nữ trong mười hai tháng, như đã được chỉ định: sáu tháng chuẩn bị với dầu mộc dược, sáu tháng trang điểm với những hương liệu và các mỹ phẩm cho phụ nữ. 13. Khi thiếu nữ nào vào chầu vua, cô ấy được phép mang bất cứ vật gì mình muốn đem theo từ hậu cung vào cung điện của vua. 14. Buổi tối cô đến, buổi sáng cô trở về hậu cung thứ nhì dưới sự giám sát của Sa-ách-ga, quan thái giám của vua, là người chịu trách nhiệm trông coi những cung phi. Cô sẽ không được trở lại với vua trừ khi vua thích cô và vua cho gọi đích danh của cô.

15. Khi đến lượt của Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai là cậu của Mạc-đô-chê, người đã nhận cô làm con gái của ông, được vào chầu vua, cô không đòi hỏi gì cả ngoại trừ điều được khuyên bởi Hê-gai, quan thái giám của vua, là người trông coi các cung nữ; và Ê-xơ-tê được ơn trước mọi người nhìn thấy cô.

16. Ê-xơ-tê được đưa vào hoàng cung để chầu vua A-suê-ru vào tháng mười, là tháng Tê-bết, vào năm thứ bảy thuộc triều đại của vua. 17. Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả những phụ nữ khác và cô được ơn trước mặt vua hơn tất cả những trinh nữ khác. Vì vậy vua đặt vương miện trên đầu của cô và lập cô làm hoàng hậu thay cho Vả-thi. 18. Rồi vua mở một tiệc lớn chiêu đãi các quan chức và quần thần, gọi là yến tiệc của Ê-xơ-tê. Vua cũng công bố một ngày lễ cho các tỉnh và ban các phẩm vật tương xứng với bậc đế vương.

19. Lúc các trinh nữ họp lại lần thứ hai thì Mạc-đô-chê ngồi bên trong cổng của vua. 20. Ê-xơ-tê không tiết lộ về dân tộc và gia thế của nàng, đúng như Mạc-đô-chê đã dặn nàng, vì Ê-xơ-tê vâng lời của Mạc-đô-chê như lúc cô còn được nuôi dưỡng dưới sự giám sát ông.

21. Trong những ngày đó, lúc Mạc-đô-chê ngồi bên trong cổng của vua, có hai hoạn quan giữ cửa của vua là Bích-than và Thê-rết vì tức giận vua nên âm mưu tra tay trên vua A-suê-ru. 22. Mạc-đô-chê biết được việc đó nên ông báo cho hoàng hậu Ê-xơ-tê biết, và bà đã nhân danh Mạc-đô-chê tâu lại với vua. 23. Vấn đề được điều tra và được xác nhận, hai người đó bị treo cổ trên cây mộc hình. Việc nầy đã được chép vào sách sử biên niên trước sự hiện diện của vua.

Bản Dịch 1925

1. Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ vua A-suê-ru đã nguôi lại, thì người bèn nhớ lại Vả-thi, và việc nàng đã làm, cùng sự đã chỉ định cho nàng. 2. Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; 3. và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp, đến Su-sơ, là kinh đô, dẫn vào hậu cung, và giao phó cho Hê-gai, hoạn quan của vua, thái giám những cung phi; rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế; 4. hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua khá lập làm hoàng hậu thế cho Vả-thi. Lời ấy đẹp lòng vua; vua bèn làm như vậy.

5. Ở tại kinh đô Su-sơ, có một người Giu-đa, tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích, người Bên-gia-min, 6. người bị bắt dẫn khỏi Giê-ru-sa-lem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Giê-cô-nia, vua Giu-đa, mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lô, đã bắt làm phu tù. 7. Người bảo dưỡng Ha-đa-xa (tức Ê-xơ-tê) con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc-đô-chê nhận nàng làm con gái mình. 8. Xảy ra khi mạng lịnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh đô Su-sơ, giao phó cho Hê-gai chưởng quản, thì Ê-xơ-tê cũng được đem đến cung vua, giao phó cho Hê-gai, quan thái giám các cung phi. 9. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hê-gai và được ơn trước mặt người; người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế, và những vật nhựt dụng của nàng, cùng cấp cho nàng bảy con gái tơ chọn lấy trong cung vua; đoạn Hê-gai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. 10. Ê-xơ-tê chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình; vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. 11. Mỗi ngày, Mạc-đô-chê đi dạo chơi trước sân của các cung phi tần, để cho biết Ê-xơ-tê có bằng yên chăng, và nàng sẽ ra thể nào.

12. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch trong mười hai tháng: sáu tháng dùng dầu một dược, sáu tháng dùng thuốc thơm, cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua A-suê-ru. 13. Họ vào chầu vua như vầy: Phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua, thì họ liền ban cho. 14. Buổi tối thì nàng đến, còn sớm mai trở về hầu cung thứ nhì, có Sa-ách-ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi tần, coi sóc. Nàng không hề vào cung vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua, và được vua đòi tên mình.

15. Khi phiên Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai, cậu của Mạc-đô-chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết, ngoại trừ điều Hê-gai, hoạn quan vua, thái-giam các phi tần, đã định cho. Ê-xơ-tê được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. 16. Ấy vậy, E-xơ-tê được đưa đến cùng vua A-suê-ru trong cung vua, nhằm tháng mười (là tháng Tê-bết) năm thứ bảy đời người trị vì. 17. Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn trước mặt vua hơn những người nữ đồng trinh; vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi. 18. Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Ê-xơ-tê; vua rộng tha thuế cho các tỉnh, và ban thưởng xứng đáng theo bực giàu sang của vua.

19. Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mạc-đô-chê ngồi ở nơi cửa vua. 20. Ê-xơ-tê, y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình; vì Ê-xơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. 21. Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đang ngồi nơi cửa vua, có hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi giận toan mưu tra tay vào vua A-suê-ru. 22. Việc ấy thấu đến Mạc-đô-chê biết, người học lại cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà Ê-xơ-tê nhân tên Mạc-đô-chê tâu lại cho vua. 23. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua.

Bản Dịch 2011

Ê-xơ-tê Ðược Chọn Làm Hoàng Hậu

1 Sau những việc ấy khi cơn giận của Vua A-ha-suê-ru đã nguôi ngoai, vua nhớ đến Vả-thi và những việc bà đã làm; ông cũng nhớ đến sắc lệnh ông đã ban ra để xử tội bà. 2 Bấy giờ các quan hầu cận của vua nói, “Phải tìm cho hoàng thượng những trinh nữ trẻ đẹp. 3 Xin hoàng thượng bổ nhiệm các quan đặc nhiệm ở tất cả các tỉnh trong vương quốc của hoàng thượng, để họ tìm các thiếu nữ trẻ đẹp, đem về hậu cung ở Kinh Ðô Su-sa, và giao cho Hê-gai quan thái giám của hoàng thượng, người trông coi các phụ nữ trong cung; và xin cung cấp cho họ các mỹ phẩm họ cần. 4 Sau đó hễ cô nào đẹp lòng hoàng thượng, xin hoàng thượng lập người ấy làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.” Ðề nghị ấy đẹp lòng vua, và vua làm như vậy.

5 Bấy giờ tại Kinh Ðô Su-sa có một người Do-thái tên là Mạc-đô-chê, con cháu của Giai-rơ, con cháu của Si-mê-i, con cháu của Kích, dòng dõi của Bên-gia-min. 6 Người Bên-gia-min ấy bị bắt phải rời khỏi Giê-ru-sa-lem đi lưu đày cùng một lượt với Giê-cô-ni-a vua Giu-đa, tức vị vua đã bị Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn bắt đi lưu đày. 7 Mạc-đô-chê đã nuôi Ha-đác-sa, cũng gọi là Ê-xơ-tê, con gái của chú ông, bởi vì nàng đã mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Nàng là một thiếu nữ duyên dáng và xinh đẹp. Khi cha mẹ nàng qua đời, ông đã nhận nàng làm con gái của ông. 8 Vì thế khi lệnh vua được ban ra và sắc chỉ của vua được công bố, nhiều thiếu nữ trẻ đẹp đã bị tập họp về Kinh Ðô Su-sa, đặt dưới quyền quản lý của Hê-gai. Ê-xơ-tê cũng bị đem vào hoàng cung và ở dưới quyền quản lý của Hê-gai, người trông coi các phụ nữ trong cung. 9 Người thiếu nữ ấy được cảm tình của ông, nên ông đối xử tốt với nàng. Ông vội vàng cung cấp các mỹ phẩm và lương thực cho nàng. Ông cũng chọn bảy cung nữ đang phục vụ trong hoàng cung để hầu hạ nàng và sắp đặt họ vào ở trong một phòng sang trọng nhất ở hậu cung. 10 Ê-xơ-tê không tiết lộ cho ai biết về gốc tích dân tộc hay dòng họ của nàng, vì Mạc-đô-chê đã dặn nàng không được tiết lộ gì với ai cả. 11 Hằng ngày Mạc-đô-chê đều tới lui trước sân hậu cung để dò la tin tức về Ê-xơ-tê hầu biết tình trạng của nàng ra sao.

12 Bấy giờ đã đến lúc các thiếu nữ lần lượt theo phiên vào hầu Vua A-ha-suê-ru. Số là mỗi người phải trải qua mười hai tháng chuẩn bị trước khi được vào hầu vua, như quy chế dành cho phụ nữ thời bấy giờ. Các cô ấy phải tẩm ướp da thịt mình bằng mộc dược trong sáu tháng, sáu tháng còn lại phải tẩm ướp da thịt mình với nước hoa và các thứ mỹ phẩm dành cho phụ nữ. 13 Khi một thiếu nữ được vào hầu vua, cô gái ấy có quyền xin bất cứ món gì trong hậu cung để mang theo khi ra mắt vua trong hoàng cung. 14 Chiều tối cô gái ấy được đưa vào, sáng hôm sau cô ấy sẽ trở ra và được đưa đến một hậu cung khác, dưới quyền của Sa-ách-ga quan thái giám của vua, người trông coi các cung phi. Cô gái ấy sẽ không được vào hầu vua nữa, nếu vua không sủng ái và cho gọi đích danh.

15 Khi đến phiên Ê-xơ-tê con gái của A-bi-ha-in, chú của Mạc-đô-chê, người nhận Ê-xơ-tê làm con gái của mình, đi vào hầu vua, nàng không yêu cầu món gì đặc biệt, ngoại trừ những gì Hê-gai quan thái giám của vua, người trông coi các phụ nữ trong cung, đề nghị. Lúc ấy tất cả những ai trông thấy nàng đều trầm trồ khen ngợi nàng. 16 Vậy Ê-xơ-tê được đem vào hầu Vua A-ha-suê-ru trong hoàng cung vào tháng mười, tức tháng Tê-bết, nhằm năm thứ bảy của triều đại vua. 17 Vua yêu thương Ê-xơ-tê hơn tất cả các phụ nữ khác. Trong tất cả các trinh nữ, nàng được vua yêu mến và sủng ái nhất. Vì thế vua đội mão triều trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thay cho Vả-thi. 18 Vua mở tiệc linh đình khoản đãi tất cả triều thần và khanh tướng; đó là tiệc mừng tân Hoàng Hậu Ê-xơ-tê. Vua cũng cho các tỉnh được nghỉ lễ một ngày và ban tặng các phẩm vật xứng đáng với sự giàu sang phú quý của bậc đế vương.

Mạc-đô-chê Cứu Mạng Vua

19 Số là khi các trinh nữ được tập họp đợt hai, lúc ấy Mạc-đô-chê đang ngồi ở cổng hoàng cung. 20 Ê-xơ-tê vẫn chưa tiết lộ tông tộc hay dòng giống của bà, y như Mạc-đô-chê đã căn dặn bà, vì Ê-xơ-tê vẫn vâng lời Mạc-đô-chê như lúc bà còn được nuôi dạy. 21 Lúc ấy Mạc-đô-chê đang ngồi ở cổng hoàng cung, Bích-than và Tê-rếch, hai quan thái giám của vua, đã giận vua và lập mưu ám sát Vua A-ha-suê-ru. 22 Nhưng Mạc-đô-chê biết được điều đó. Ông báo tin đó cho Hoàng Hậu Ê-xơ-tê. Ê-xơ-tê liền tâu với vua và nói rằng bà biết được tin đó nhờ Mạc-đô-chê. 23 Sau khi vua cho điều tra và thấy âm mưu đó là thật, vua truyền treo cổ hai quan thái giám ấy trên cây mộc hình. Sự việc đó được ghi vào sách sử ký trước mặt vua.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)