Nê-hê-mi: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB16C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Thầy tế lễ thượng phẩm Ê-li-a-síp đã chỗi dậy, cùng với những anh em của mình - là những thầy tế lễ - xây cất cổng Chiên. Họ cung hiến nó, tra những cánh cửa, rồi họ đã xây tiếp cho đến tháp Mê-a - cung hiến nó, rồi xây tiếp cho đến tháp Ha-na-nê-ên. Kế tiếp, những người tại Giê-ri-cô xây dựng. Và kế họ là Xa-cu, con trai của Im-ri, xây dựng.

Con cháu của Hát-sê-na xây dựng cổng Cá; họ đặt khung, rồi tra cửa với những chốt và then. Và kế họ là Mê-rê-mốt, con trai của U-ri, cháu của Ha-cốt, sửa. Và kế họ là Mê-su-lam, con trai Bê-rê-kia, cháu Mê-sê-xa-lê-ên, sửa. Và kế họ là Xa-đốc, con trai Ba-a-na, sửa. Và kế họ là những người Tê-cô-a sửa, tuy nhiên những người quyền quý của họ không chịu ghé vai vào công việc của Chúa mình.

Giô-gia-đa, con trai của Pha-sê-a, và Mê-su-lam, con trai của Bê-sô-đia, sửa cổng Cũ; họ đặt khung, tra cửa với những chốt và then. Và kế họ là Mê-la-tia, người Ga-ba-ôn, và Gia-đôn, người Mê-rô-nốt, cùng với những người Ga-ba-ôn và người Mích-pa, tổng đốc bên kia sông, sửa. Và kế người là U-xi-ên, con trai Hạt-ha-gia, thợ kim hoàn, sửa. Và kế ông, Ha-na-nia, một trong những người làm nước hoa, sửa. Và họ đã làm kiên cố Giê-ru-sa-lem cho đến vách Rộng. Và kế họ là Rê-pha-gia, con trai của Hu-rơ, lãnh đạo phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, sửa. Và kế họ là Giê-đa-gia, con trai Ha-ru-máp, sửa phần đối diện nhà mình. Và kế ông là Hát-túc, con trai của Ha-sáp-nia, sửa. Manh-ki-gia, con trai của Ha-rim, và Ha-súp, con trai của Pha-hát Mô-áp, sửa một phần khác, cùng với tháp Lò. Và kế ông là Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, lãnh đạo phân nửa của quận Giê-ru-sa-lem, cùng với các con gái của ông, sửa.

Ha-nun và dân cư ở Xa-nô-a sửa cổng Thung Lũng; họ xây cổng, rồi tra cửa với những chốt và then; và họ cũng xây một ngàn cu-bít vách tường cho đến cổng Phân. Manh-ki-gia, con trai Rê-cáp, lãnh đạo quận Bết Hát-kê-rem, sửa cổng Phân - ông xây cổng, tra cửa với những chốt và then.

Sa-lun, con trai của Côn Hô-xê, lãnh đạo quận Mích-pa, sửa cổng Suối - ông xây cổng, lợp mái, rồi tra cửa với những chốt và then; ông cũng xây vách tại ao Si-lô-ê, gần vườn thượng uyển, cho đến những cầu thang từ thành Đa-vít đi xuống. Sau ông, Nê-hê-mi, con trai của A-búc, lãnh đạo phân nửa quận Bết-xu-rơ, sửa cho đến trước các lăng tẩm của Đa-vít, hồ chứa nước, và cho đến đền Dũng Sĩ. Sau ông, Rê-hum, con trai Ba-ni, người Lê-vi sửa. Kế ông, Ha-sa-bia, lãnh đạo phân nửa quận Kê-i-la, sửa phần thuộc về quận của mình. Sau ông, có anh em của Ba-va-i, con trai của Hê-na-đát, lãnh đạo phân nửa quận Kê-i-la, sửa. Và kế ông, Ê-xe, con trai của Giô-suê, lãnh đạo vùng Mích-pa, sửa chữa một phần khác đối diện dốc Quân Trang gần trụ thành. Sau ông, Ba-rúc, con trai của Xáp-bai, cẩn thận sửa một phần khác từ trụ thành cho đến cửa vào nhà Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm. Sau ông, Mê-rê-mốt, con trai U-ri, cháu Ha-cốt, sửa chữa một phần khác từ cửa nhà Ê-li-a-síp cho đến cuối nhà Ê-li-a-síp. Sau ông, những thầy tế lễ của dân vùng đồng bằng sửa. Và sau ông, Bên-gia-min và Ha-súp sửa chữa phần đối diện nhà mình. Và sau họ, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, sửa phần gần nhà mình. Sau ông, Bin-nui, con trai của Hê-na-đát, sửa chữa một phần khác từ nhà A-xa-ria đến trụ thành và cho đến tận góc thành. Pha-lanh, con trai của U-xai, sửa nơi đối diện trụ thành và cái tháp nhô ra từ tầng thượng của cung vua, gần sân tù. Sau ông, Phê-đa-gia, con trai của Pha-rốt, sửa. Những người phục vụ đền thờ sống tại Ô-phên sửa cho đến trước cổng Nước về phía đông và nơi tháp nhô ra. Sau họ, người Thê-cô-a sửa một phần khác, gần chỗ tháp lớn nhô ra, và cho đến bức tường Ô-phên.

Xa hơn cổng Ngựa, các thầy tế lễ, mỗi người sửa phần đối diện nhà của mình. Sau họ, Xa-đốc, con trai Y-mê, sửa phần đối diện nhà mình. Sau ông, Sê-ma-gia, con trai Sê-ca-nia, người giữ cổng Đông, sửa. Sau ông, Ha-na-nia, con trai của Sê-lê-mia, và Ha-nun, con thứ sáu của Xa-láp, sửa chữa một phần khác. Sau ông, Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia, sửa nơi đối diện nhà mình. Sau ông, Manh-ki-gia, một trong những thợ kim hoàn, sửa cho đến nhà của những người phục vụ đền thờ và các thương gia, trước cổng Mi-phơ-cát, và cho đến tầng thượng của góc thành. Những thợ kim hoàn và các thương gia sửa từ giữa tầng thượng của góc thành cho đến cổng Chiên.

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và rồi thầy tế lễ thượng phẩm Ê-li-a-síp đã chỗi dậy, cùng với những anh em của mình - là những thầy tế lễ - xây cất cổng Chiên, họ cung hiến nó và tra những cánh cửa, rồi họ đã xây cho đến tháp Mê-a, cung hiến nó, rồi xây cho đến tháp Ha-na-nê-ên. 2. Kế đến, những người tại Giê-ri-cô xây dựng. Và kế họ, Xa-cu, con trai của Im-ri, xây dựng.

3. Con cháu của Hát-sê-na xây dựng cổng Cá; họ đặt khung, rồi tra cửa với những chốt và then. 4. Và kế họ, Mê-rê-mốt, con trai của U-ri, cháu của Ha-cốt, sửa. Và kế họ, Mê-su-lam, con trai Bê-rê-kia, cháu Mê-sê-xa-lê-ên, sửa. Và kế họ, Xa-đốc, con trai Ba-a-na, sửa. 5. Và kế họ, những người Tê-cô-a sửa, tuy nhiên những người quyền quý của họ không chịu ghé vai vào công việc của Chúa mình.

6. Giô-gia-đa, con trai của Pha-sê-a, và Mê-su-lam, con trai của Bê-sô-đia, sửa cổng Cũ; họ đặt khung, tra cửa với những chốt và then. 7. Và kế họ, Mê-la-tia, người Ga-ba-ôn, và Gia-đôn, người Mê-rô-nốt, cùng với những người Ga-ba-ôn và người Mích-pa, tổng đốc bên kia sông, sửa. 8. Và kế ông, U-xi-ên, con trai Hạt-ha-gia, thợ kim hoàn, sửa. Và kế ông, Ha-na-nia, một trong những người làm nước hoa, sửa. Và họ đã làm kiên cố Giê-ru-sa-lem cho đến vách Rộng. 9. Và kế họ, Rê-pha-gia, con trai của Hu-rơ, lãnh đạo phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, sửa. 10. Và kế họ, Giê-đa-gia, con trai Ha-ru-máp, sửa phần đối diện nhà mình. Và kế ông, Hát-túc, con trai của Ha-sáp-nia, sửa. 11. Manh-ki-gia, con trai của Ha-rim, và Ha-súp, con trai của Pha-hát Mô-áp, sửa một phần khác, cùng với tháp Lò. 12. Và kế ông, Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, lãnh đạo phân nửa của quận Giê-ru-sa-lem, cùng với các con gái của ông, sửa.

13. Ha-nun và dân cư ở Xa-nô-a sửa cổng Thung Lũng; họ xây cổng, rồi tra cửa với những chốt và then; và họ cũng xây một ngàn cu-bít vách tường cho đến cổng Phân. 14. Manh-ki-gia, con trai Rê-cáp, lãnh đạo quận Bết Hát-kê-rem, sửa cổng Phân - ông xây cổng, tra cửa với những chốt và then.

15. Sa-lun, con trai của Côn Hô-xê, lãnh đạo quận Mích-pa, sửa cổng Suối - ông xây cổng, lợp mái, rồi tra cửa với những chốt và then; ông cũng xây vách tại ao Si-lô-ê, gần vườn thượng uyển, cho đến những cầu thang từ thành Đa-vít đi xuống. 16. Sau ông, Nê-hê-mi, con trai của A-búc, lãnh đạo phân nửa quận Bết-xu-rơ, sửa cho đến trước các lăng tẩm của Đa-vít, hồ chứa nước, và cho đến đền Các Dũng Sĩ. 17. Sau ông, Rê-hum, con trai Ba-ni, người Lê-vi sửa. Kế ông, Ha-sa-bia, lãnh đạo phân nửa quận Kê-i-la, sửa phần thuộc về quận của mình. 18. Sau ông, có anh em của Ba-va-i, con trai của Hê-na-đát, lãnh đạo phân nửa quận Kê-i-la, sửa. 19. Và kế ông, Ê-xe, con trai của Giô-suê, lãnh đạo vùng Mích-pa, sửa chữa một phần khác đối diện dốc Quân Trang gần trụ thành. 20. Sau ông, Ba-rúc, con trai của Xáp-bai, cẩn thận sửa một phần khác từ trụ thành cho đến cửa vào nhà Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm. 21. Sau ông, Mê-rê-mốt, con trai U-ri, cháu Ha-cốt, sửa chữa một phần khác từ cửa nhà Ê-li-a-síp cho đến cuối nhà Ê-li-a-síp. 22. Sau ông, những thầy tế lễ của dân vùng đồng bằng sửa. 23. Và sau ông, Bên-gia-min và Ha-súp sửa chữa phần đối diện nhà mình. Và sau họ, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, sửa phần gần nhà mình. 24. Sau ông, Bin-nui, con trai của Hê-na-đát, sửa chữa một phần khác từ nhà A-xa-ria đến trụ thành và cho đến tận góc thành. 25. Pha-lanh, con trai của U-xai, sửa nơi đối diện trụ thành và cái tháp nhô ra từ tầng thượng của cung vua, gần sân tù. Sau ông, Phê-đa-gia, con trai của Pha-rốt, sửa. 26. Những người phục vụ đền thờ sống tại Ô-phên sửa cho đến trước cổng Nước về phía đông và nơi tháp nhô ra. 27. Sau họ, người Thê-cô-a sửa một phần khác, gần chỗ tháp lớn nhô ra, và cho đến bức tường Ô-phên.

28. Xa hơn cổng Ngựa, các thầy tế lễ, mỗi người sửa phần đối diện nhà của mình. 29. Sau họ, Xa-đốc, con trai Y-mê, sửa phần đối diện nhà mình. Sau ông, Sê-ma-gia, con trai Sê-ca-nia, người giữ cổng Đông, sửa. 30. Sau ông, Ha-na-nia, con trai của Sê-lê-mia, và Ha-nun, con thứ sáu của Xa-láp, sửa chữa một phần khác. Sau ông, Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia, sửa nơi đối diện nhà mình. 31. Sau ông, Manh-ki-gia, một trong những thợ kim hoàn, sửa cho đến nhà của những người phục vụ đền thờ và các thương gia, trước cổng Mi-phơ-cát, và cho đến tầng thượng của góc thành. 32. Những thợ kim hoàn và các thương gia sửa từ giữa tầng thượng của góc thành cho đến cổng Chiên.

Bản Dịch 1925

1. Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chổi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa; chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mê-a và cho đến tháp Ha-na-nê-ên. 2. Kế Ê-li-a-síp, người thành Giê-ri-cô xây cất; kế chúng, Xa-cu, con trai của Im-ri, xây cất.

3. Con cháu của Sê-na xây cất cửa Cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. 4. Kế chúng, Mê-rê-mốt, con trai của U-ri, cháu của Ha-cốt, lo sửa xây. Kế chúng, Mê-su-lam, con trai Bê-rê-kia, cháu Mê-sê-xa-lê-ên, làm tu bổ. Kế chúng, Xa-đốc; con trai của Ba-a-na, tu bổ. 5. Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ; song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình.

6. Giê-gia-đa, con trai của Pha-sê-a và Mê-su-lam, con trai của Bê-sô-đia, sửa xây cái cửa cũ lại; chúng lợp nó, tra cánh, chốt, và then. 7. Kế chúng, Mê-la-tia, là người Ga-ba-ôn, và Gia-đôn, là người Mê-rô-nốt, cùng những người Ga-ba-ôn và người Mích-ba, thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông, đều tu bổ. 8. Kế chúng, U-xi-ên, con trai Hạt-ha-gia, một kẻ trong bọn thợ vàng, tu bổ; kế người, Ha-na-nia, là người trong bọn thợ hòa hương, tu bổ; họ sửa xây Giê-ru-sa-lem cho vững bền đến vách rộng. 9. Kế họ, Rê-pha-gia, con trai của Hu-rơ, làm quản lý phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, tu bổ. 10. Kế họ, Giê-đa-gia con trai Ha-ru-máp, tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người, Hát-túc, con trai của Ha-sáp-nia, tu bổ. 11. Manh-ki-gia, con trai của Ha-rim, và Ha-súp, con trai của Pha-hát-Mô-áp, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. 12. Kế chúng, Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, làm quản lý phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, và các con gái của người, đều tu bổ.

13. Ha-nun và dân cư Xa-nô-a sửa cái cửa Trũng; chúng xây cất nó, tra cánh cửa chốt, và then; cũng xây một ngàn thước vách ngăn, cho đến cửa phân.

14. Manh-ki-gia, con trai Rê-cáp, quản lý quận Bết-Hát-kê-ren, sửa cái cửa phân; người xây cất nó, tra cánh cửa, chốt, và then.

15. Sa-lun, con trai của Côn-Hô-xe, quản lý quận Mích-ba, sửa cái cửa Giếng; người xây cất nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt, và then; cũng xây vách ngăn của ao Si-lô-ê gần bên vườn vua, và cho đến cái thang từ thành Đa-vít trở xuống.

16. Kế người, Nê-hê-mi, con trai của A-húc, quản lý phân nửa quận Bết-Xu-rơ, sửa xây vách cho đến ngang các lăng tẩm Đa-vít, cho đến ao đã đào, và cho đến nhà của các dõng sĩ. 17. Kế người, Rê-hum, con trai Ba-ni, người Lê-vi, tu bổ. Kế người, Ha-sa-bia, quản lý phân nửa quận Kê-i-la, tu bổ về phần quận mình. 18. Kế người, có anh em của họ, là Ba-vai, con trai của Hê-na-đát, quản lý phân nửa quận Kê-i-la, tu bổ. 19. Kế người, Ê-xe, con trai của Giô-suê, quản lý Mích-ba, tu bổ một phần khác, đối ngang dốc đi lên khi binh khí ở về góc thành. 20. Sau người có Ba-rúc, con trai của Xáp-bai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác, từ góc thành cho đến cửa vào nhà Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm. 21. Sau người có Mê-rê-mốt, con trai U-ri, cháu Ha-cốt, sửa một phần khác, từ cửa vào nhà Ê-li-a-síp cho đến cuối nhà người. 22. Sau người có những thầy tế lễ, là kẻ ở đồng bằng Giô-đanh, tu bổ. 23. Kế chúng, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, A-xa-ria, con trai của ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ phía bên nhà mình. 24. Kế người, Bin-nui, con trai của Hê-na-đát, sửa một phần khác, từ nhà A-xa-ria cho đến nơi cạnh và cho đến góc thành. 25. Pha-lanh, con trai của U-xai, sửa nơi đối ngang góc thành và nơi tháp cao ló ra của đền vua, đụng giáp cái sân ngục. Kế người đó có Phê-đa-gia, con trai của Pha-rốt, tu bổ. 26. Vả, người Nê-thi-nim ở tại Ô-phên cho đến nơi đối ngang cửa Nước về phía đông, và tháp ló ra. 27. Kế người ấy có người Thê-cô-a sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra, và cho đến vách Ô-phên.

28. Những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa Ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. 29. Sau chúng, Xa-đốc, con trai Y-mê, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế sau người có Sê-ma-gia, con trai Sê-ca-nia, kẻ giữ cửa đông, tu bổ. 30. Kế người, Ha-na-nia, con trai của Sê-lê-mia, và Ha-nun, con thứ sáu của Xa-láp, sửa một phần khác. Kế chúng, Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia, sửa nơi đối ngang nhà mình. 31. Kế người, Manh-ki-gia, một người trong bọn thợ vàng, sửa cho đến nhà của người Nê-thi-nim và tay buôn bán, đối ngang cửa Mi-phơ cát, và cho đến nơi dốc của góc thành. 32. Còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần giữa nơi góc thành và cửa Chiên.

Bản Dịch 2011

Xây Dựng Lại Tường Thành Giê-ru-sa-lem

1 Bấy giờ Thượng Tế Ê-li-a-síp cùng các anh em của ông, tức các tư tế, đứng dậy khởi công xây lại Cổng Chiên. Họ biệt riêng nó ra thánh và gắn các cánh cửa của nó vào. Sau đó họ xây lại tường thành từ cổng đó cho đến Tháp Mê-a, rồi biệt riêng nó ra thánh; xong rồi họ tiếp tục xây lại tường thành cho đến Tháp Ha-na-nên.

2 Tiếp theo ông, dân ở Giê-ri-cô xây dựng khúc tường thành kế tiếp.

Tiếp theo họ, Xác-cua con của Im-ri xây lại khúc kế tiếp.

3 Các con của Hạc-sê-na-a xây lại Cổng Cá. Họ đặt các cây đà vào vị trí của chúng; họ gắn các cánh cửa vào, tra các chốt cửa vào, và xỏ các then cài vào chỗ của chúng.

4 Tiếp theo họ, Mê-rê-mốt con của U-ri-a, con của Hắc-cô, xây lại.

Tiếp theo họ, Mê-su-lam con của Bê-rê-khi-a, con của Mê-sê-xa-bên, xây lại.

Tiếp theo họ, Xa-đốc con của Ba-a-na, xây lại.

5 Tiếp theo họ, dân ở Tê-cô-a xây lại; tuy nhiên những người quý tộc của họ không ghé vai vào công việc của Chúa họ.

6 Giô-i-a-đa con của Pa-sê-a và Mê-su-lam con của Bê-sô-đê-a xây lại Cổng Cũ. Họ đặt các cây đà vào vị trí của chúng; họ gắn các cánh cửa vào, tra các chốt cửa vào, và xỏ các then cài vào chỗ của chúng.

7 Tiếp theo họ, Mê-la-ti-a người Ghi-bê-ôn và Gia-đôn người Mê-rô-nô-thi, những người ở Ghi-bê-ôn và Mích-pa, các địa hạt thuộc quyền quản trị của vị tổng trấn miền tây Sông Ơ-phơ-rát, xây lại.

8 Kế ông ấy, U-xi-ên con của Hạc-hai-a, một trong những người thợ bạc, xây lại.

Kế ông ấy, Ha-na-ni-a, một trong những người bào chế nước hoa, xây lại. Họ đã làm cho tường thành Giê-ru-sa-lem trở nên kiên cố đến tận chỗ Tường Rộng.

9 Tiếp theo họ, Rê-phai-a con của Hu-rơ, người cai trị phân nửa Quận Giê-ru-sa-lem, xây lại.

10 Khúc tường thành kế tiếp nằm ngay trước nhà của Giê-đa-gia con của Ha-ru-máp, nên ông ấy lãnh trách nhiệm xây lại.

Kế ông ấy, Hát-túc con của Ha-sáp-nê-gia xây lại.

11 Manh-ki-gia con của Ha-rim và Hạc-súp con của Pa-hát Mô-áp xây lại khúc tường thành kế tiếp. Họ cũng xây dựng lại Tháp Các Lò.

12 Kế theo ông, Sanh-lum, người cai trị phân nửa Quận Giê-ru-sa-lem, và các con gái của ông xây lại.

13 Ha-nun và dân Xa-nô-a xây lại Cổng Thung Lũng. Họ xây cổng ấy lại, gắn các cánh cửa vào, tra các chốt cửa vào, và xỏ các then cài vào chỗ của chúng. Họ cũng xây lại một khúc tường thành dài năm trăm mét cho đến Cổng Phân.

14 Manh-ki-gia con của Rê-cáp, người cai trị Quận Bết Hạc-kê-rem, xây lại Cổng Phân. Ông xây cổng ấy lại, gắn các cánh cửa vào, tra các chốt cửa vào, và xỏ các then cài vào chỗ của chúng.

15 Sanh-lun con của Côn Hô-xết, người cai trị Quận Mích-pa, xây lại Cổng Suối Nước. Ông xây cổng ấy lại, lợp mái cho cổng, gắn các cánh cửa vào, tra các chốt cửa vào, và xỏ các then cài vào. Ông xây lại tường thành ở khúc ấy cho đến Ao Sê-la kế bên Vườn Ngự Uyển. Sau đó ông xây lại tiếp một khúc tường thành nữa cho đến chỗ các bậc cấp dẫn từ Thành Ða-vít đi xuống.

16 Kế theo ông, Nê-hê-mi-a con của A-xơ-búc, người cai trị Quận Bết Xua, xây lại. Ông xây lại cho đến chỗ đối ngang Lăng Ða-vít, đến Hồ Nhân Tạo, và đến Ðền Tưởng Niệm Chiến Sĩ.

17 Kế ông ấy, những người Lê-vi, dưới sự lãnh đạo của Rê-hum con của Ba-ni, xây lại.

Kế theo ông, Ha-sa-bi-a, người cai trị phân nửa Quận Kê-la, xây lại phần tường thành nơi quận của ông.

18 Kế theo ông, các anh em trong dòng họ của ông do Ba-vai con của Hê-na-đát, người cai trị phân nửa kia của Quận Kê-la, chỉ huy cuộc tu bổ.

19 Tiếp theo ông, Ê-xe con của Giê-sua, người cai trị ở Mích-pa, xây lại khúc tường thành đối ngang với dốc đi lên Kho Binh Khí, nằm ở góc thành.

20 Kế ông ấy, Ba-rúc con của Xáp-bai nhiệt tình xây lại khúc tường thành từ góc thành đến cổng của tư thất Thượng Tế Ê-li-a-síp.

21 Kế theo ông, Mê-rê-mốt con của U-ri-gia, con của Cô-xơ, xây lại khúc tường thành từ cổng của tư thất Ê-li-a-síp cho đến cuối tư thất của Ê-li-a-síp.

22 Kế tiếp ông, các tư tế sống ở đồng bằng xây lại.

23 Tiếp theo họ, Bên-gia-min và Hạc-súp xây lại phần tường thành đối ngang nhà của họ.

Tiếp theo họ, A-xa-ri-a con của Ma-a-sê-gia, con của A-na-ni-a, xây lại khúc tường thành kế bên nhà ông ấy.

24 Kế ông, Bin-nui con của Hê-na-đát xây lại một phần khác, từ nhà của A-xa-ri-a cho đến chỗ có trụ tường và cả góc tường thành.

25 Pa-lanh con của U-xai xây lại phần phía trước góc tường thành và cái tháp nhô ra từ thượng cung của đền vua, gần sân của các vệ binh và nhà tù.

Kế ông ấy, Pê-đa-gia con của Pa-rốt xây lại.

26 Những người phục vụ Ðền Thờ sống ở Ðồi Ô-phên xây lại khúc tường thành kế tiếp cho đến chỗ đối ngang Cổng Nước ở phía đông, nơi có tháp nhô ra.

27 Tiếp theo họ, dân ở Tê-cô-a xây lại một khúc tường thành khác, từ chỗ tháp lớn nhô ra cho đến khúc tường tại Ô-phên.

28 Từ Cổng Ngựa trở đi, các tư tế chịu trách nhiệm tu bổ; người nào xây lại khúc tường trước nhà người nấy.

29 Tiếp theo họ, Xa-đốc con của Im-me xây lại khúc tường trước mặt nhà ông.

Tiếp theo ông, Sê-ma-gia con của Sê-ca-ni-a, người giữ Cổng Ðông, xây lại khúc kế tiếp.

30 Kế ông, Ha-na-ni-a con của Sê-la-mi-a và Ha-nun con thứ sáu của Xa-láp xây lại khúc tường thành kế tiếp.

Tiếp theo họ, Mê-su-lam con của Bê-rê-ki-a xây lại phần tường thành đối ngang nơi ông ở.

31 Kế ông, Manh-ki-gia, một trong các thợ kim hoàn, xây lại khúc tường thành cho đến tòa nhà dành cho những người phục vụ Ðền Thờ và những người mua đồ cung cấp cho Ðền Thờ. Ðó là nơi đối ngang Cổng Khám Xét. Ông tiếp tục xây lại cho đến phòng cao ở góc thành.

32 Khúc tường thành ở giữa phòng cao của góc thành và Cổng Chiên do các thợ kim hoàn và các thương gia xây lại.

Tài Liệu Nghiên Cứu Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành