Ê-xơ-ra: Chương 9

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB15C009)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi những việc này đã xong, các lãnh đạo đã đến nói với tôi: “Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ và những người Lê-vi đã không tách biệt chính họ với những tập tục ghê tởm của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ai Cập, và dân A-mô-rít, là những dân tộc ở trong xứ. 2. Bởi vì họ đã lấy một số con gái của chúng làm vợ cho chính mình và cho các con trai của mình, khiến dòng dõi thánh bị pha trộn với các dân tộc trong xứ. Các viên chức và các lãnh đạo đã nhúng tay vào tội lỗi này nhiều nhất.”

3. Khi nghe việc này, tôi đã xé trang phục và áo choàng của mình, đã bứt râu, nhổ tóc trên đầu, rồi ngồi xuống sững sờ. 4. Mọi người kính sợ lời Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã họp lại chung quanh tôi bởi vì việc tội lỗi của những người trở về từ chốn lưu đày; còn tôi thì sững sờ ngồi đó cho đến lúc dâng tế lễ buổi chiều.

5. Đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, tôi đứng dậy khỏi nơi kiêng ăn của mình - trang phục và áo choàng vẫn còn rách - tôi quỳ gối, giơ tay hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi 6. và nói:

“Đức Chúa Trời của con, con xấu hổ thẹn thùng để ngước mặt lên Ngài là Đức Chúa Trời của con, bởi vì những vi phạm của chúng con cứ chồng chất càng cao hơn trên đầu của chúng con, và tội lỗi của chúng con cao đến tận trời. 7. Từ thời tổ phụ của chúng con cho đến ngày nay, chúng con đã phạm tội. Do tội lỗi của chúng con cho nên chúng con, các vua của chúng con, những thầy tế lễ của chúng con đã bị nộp vào tay các vua của nhiều xứ, bị gươm đao, bị lưu đày, bị cướp bóc, mặt mày bị hổ nhục cho đến ngày nay.

8. Nhưng bây giờ, trong một thời gian ngắn ân huệ từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con đã được bày tỏ, khiến một phần sót lại của chúng con được giải thoát, và Ngài đã ban cho chúng con một chỗ bám víu vững chắc trong nơi thánh của Ngài, để Đức Chúa Trời của chúng con có thể làm cho mắt chúng con được sáng ra, và ban cho chúng con được hồi sinh một chút trong hoàn cảnh lưu đày. 9. Bởi vì chúng con vốn là những kẻ nô lệ, nhưng trong cảnh nô lệ của chúng con, Đức Chúa Trời của chúng con đã không từ bỏ chúng con, nhưng Ngài đã bày tỏ lòng nhân từ cho chúng con trong quan điểm của các vua Ba Tư, đã phục hồi chúng con, để tái thiết nhà Đức Chúa Trời của chúng con, xây lại những nơi đổ nát, và ban cho chúng con một tường thành tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

10. Bây giờ, Đức Chúa Trời của chúng con, sau việc nầy, chúng con sẽ nói làm sao? Vì chúng con đã lìa bỏ những điều răn của Ngài, 11. mà Ngài đã truyền bởi những đầy tớ của Ngài, là các nhà tiên tri, rằng: ‘Xứ mà các ngươi sẽ vào chiếm hữu là một xứ đã bị ô uế bởi sự nhơ bẩn của các dân tộc trong xứ, bằng những thói tục kinh tởm, chúng đã làm ô uế từ đầu này cho đến đầu kia. 12. Vì thế, đừng gả những con gái của các ngươi cho các con trai của chúng, và cũng đừng lấy các con gái của chúng cho những con trai của các ngươi. Đừng bao giờ tìm kiếm sự bình an hoặc thậm chí sự thịnh vượng của chúng, để các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, được ăn hoa lợi của xứ, và để xứ lại làm cơ nghiệp cho những con cái của các ngươi đời đời.’

13. Sau tất cả những điều đã xảy ra cho chúng con vì những việc làm xấu xa của chúng con và tội lỗi lớn lao của chúng con; dầu vậy Ngài - là Đức Chúa Trời của chúng con - đã phạt chúng con ít hơn tội lỗi của chúng con, và đã ban sự giải cứu cho chúng con - 14. Lẽ nào chúng con lại phá bỏ những điều răn của Chúa, kết hôn với các dân tộc theo những thói tục ghê tởm nầy? Ngài sẽ không giận chúng con, hủy diệt chúng con cho đến khi không còn ai sống sót hoặc trốn thoát hay sao? 15. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chúa thật công chính! Ngày hôm nay, dù chúng con chỉ còn lại một ít người; chúng con đang ở trước mặt Ngài cùng với tội lỗi của chúng con, dù rằng không ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài trong tình trạng như vậy.”

Bản Dịch Đại Chúng

Khi những việc này đã xong, các lãnh đạo đã đến nói với tôi: “Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ và những người Lê-vi đã không tách biệt chính họ với những tập tục ghê tởm của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ai Cập, và dân A-mô-rít, là những dân tộc trong xứ. Bởi vì họ đã lấy một số con gái của chúng làm vợ cho chính mình và cho các con trai của mình, khiến dòng dõi thánh bị pha trộn với các dân tộc trong xứ. Các viên chức và các lãnh đạo đã nhúng tay vào tội lỗi này nhiều nhất.”

Khi nghe việc này, tôi đã xé trang phục và áo choàng của mình, đã bứt râu, nhổ tóc trên đầu, rồi ngồi xuống sững sờ. Mọi người kính sợ lời Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã họp lại chung quanh tôi bởi vì chuyện tội lỗi của những người trở về từ chốn lưu đày; còn tôi thì sững sờ ngồi đó cho đến lúc dâng tế lễ buổi chiều.

Đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, tôi đứng dậy khỏi nơi kiêng ăn của mình - trang phục và áo choàng vẫn còn rách - tôi quỳ gối, giơ tay hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi, và nói:

“Đức Chúa Trời của con, con xấu hổ thẹn thùng để ngước mặt lên Ngài là Đức Chúa Trời của con, bởi vì những vi phạm của chúng con cứ chồng chất càng cao hơn trên đầu của chúng con, và tội lỗi của chúng con cao đến tận trời.

Từ thời tổ phụ của chúng con cho đến ngày nay, chúng con đã phạm tội. Do tội lỗi của chúng con cho nên chúng con, các vua của chúng con, những thầy tế lễ của chúng con đã bị nộp vào tay các vua của nhiều xứ, bị gươm đao, bị lưu đày, bị cướp bóc, mặt mày bị hổ nhục cho đến ngày nay.

Nhưng bây giờ, trong một thời gian ngắn ân huệ từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con đã được bày tỏ, khiến một phần sót lại của chúng con được giải thoát, và Ngài đã ban cho chúng con một chỗ bám víu vững chắc trong nơi thánh của Ngài, để Đức Chúa Trời của chúng con có thể làm cho mắt chúng con được sáng ra, và ban cho chúng con được hồi sinh một chút trong hoàn cảnh lưu đày. Bởi vì chúng con vốn là những kẻ nô lệ, nhưng trong cảnh nô lệ của chúng con, Đức Chúa Trời của chúng con đã không từ bỏ chúng con, nhưng Ngài đã bày tỏ lòng nhân từ cho chúng con trong quan điểm của các vua Ba Tư, đã phục hồi chúng con để tái thiết nhà Đức Chúa Trời của chúng con, xây lại những nơi đổ nát, và ban cho chúng con một tường thành tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bây giờ, Đức Chúa Trời của chúng con, sau việc nầy, chúng con sẽ nói làm sao? Vì chúng con đã lìa bỏ những điều răn của Ngài, mà Ngài đã truyền bởi những đầy tớ của Ngài, là các nhà tiên tri, rằng: ‘Xứ mà các ngươi sẽ vào chiếm hữu là một xứ đã bị ô uế bởi sự nhơ bẩn của các dân tộc trong xứ, bằng những thói tục kinh tởm, chúng đã làm ô uế từ đầu này cho đến đầu kia. Vì thế, đừng gả những con gái của các ngươi cho các con trai của chúng, và cũng đừng lấy các con gái của chúng cho những con trai của các ngươi. Đừng bao giờ tìm kiếm sự bình an hoặc thậm chí sự thịnh vượng của chúng, để các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, được ăn hoa lợi của xứ, và để xứ sở lại làm cơ nghiệp cho những con cái của các ngươi đời đời.’

Sau tất cả những điều đã xảy ra cho chúng con vì những việc làm xấu xa của chúng con và tội lỗi lớn lao của chúng con; dầu vậy Ngài - là Đức Chúa Trời của chúng con - đã phạt chúng con ít hơn tội lỗi của chúng con, và đã ban sự giải cứu cho chúng con - Lẽ nào chúng con lại phá bỏ những điều răn của Chúa, kết hôn với các dân tộc theo những thói tục ghê tởm nầy? Ngài sẽ không giận chúng con, hủy diệt chúng con cho đến khi không còn một ai sống sót hoặc trốn thoát hay sao? Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chúa thật công chính! Ngày hôm nay, dù chúng con chỉ còn lại một ít người; chúng con đang ở trước mặt Ngài cùng với tội lỗi của chúng con, dù rằng không ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài trong tình trạng như vậy.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khi những việc này đã xong, các lãnh đạo đã đến nói với tôi: “Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ và những người Lê-vi đã không tách biệt chính họ với các dân tộc trong xứ, theo những tập tục ghê tởm của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ai Cập, và dân A-mô-rít. 2. Bởi vì họ đã lấy một số con gái của chúng làm vợ cho chính mình và cho các con trai của họ, khiến dòng dõi thánh bị pha trộn với các dân tộc trong xứ. Các viên chức và các lãnh đạo đã nhúng tay vào tội lỗi này nhiều nhất.”

3. Khi nghe việc này, tôi đã xé trang phục và áo choàng của mình, đã bứt râu, nhổ tóc trên đầu, rồi ngồi xuống sững sờ. 4. Mọi người kính sợ lời Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã họp lại chung quanh tôi vì tội lỗi của những người lưu đày trở về; còn tôi thì sững sờ ngồi đó cho đến lúc dâng tế lễ buổi chiều.

5. Đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, tôi đứng dậy khỏi nơi kiêng ăn của mình, trang phục và áo choàng vẫn còn rách, tôi quỳ gối, giơ tay hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi 6. và nói:

“Đức Chúa Trời của con, con xấu hổ thẹn thùng để ngước mặt lên Ngài là Đức Chúa Trời của con, bởi vì những vi phạm của chúng con cứ chồng chất cao hơn trên đầu của chúng con, và tội lỗi của chúng con cao đến tận trời. 7. Từ thời tổ phụ của chúng con cho đến ngày nay, chúng con đã phạm tội. Do tội lỗi của chúng con cho nên chúng con, các vua của chúng con, những thầy tế lễ của chúng con đã bị nộp vào tay các vua của nhiều xứ, bị gươm đao, bị lưu đày, bị cướp bóc, mặt mày bị hổ nhục cho đến ngày nay. 8. Nhưng bây giờ, trong một thời gian ngắn ân huệ từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con đã được bày tỏ, khiến một phần sót lại của chúng con được giải thoát, và đã ban cho chúng con một chỗ bám víu vững chắc trong nơi thánh của Ngài, để Đức Chúa Trời của chúng con có thể làm cho mắt chúng con được sáng, và ban cho chúng con được hồi sinh một chút trong hoàn cảnh lưu đày. 9. Vì chúng con vốn là những nô lệ, nhưng trong cảnh nô lệ của chúng con, Đức Chúa Trời của chúng con đã không từ bỏ chúng con, nhưng Ngài đã bày tỏ lòng nhân từ cho chúng con trong quan điểm của các vua Ba Tư, phục hồi chúng con, để tái thiết nhà Đức Chúa Trời của chúng con, xây lại những nơi đổ nát, và ban cho chúng con một tường thành tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

10. Bây giờ, Đức Chúa Trời của chúng con, sau việc nầy, chúng con sẽ nói làm sao? Vì chúng con đã lìa bỏ những điều răn của Ngài, 11. mà Ngài đã truyền bởi những đầy tớ của Ngài, là các nhà tiên tri, rằng: ‘Xứ mà các ngươi sẽ vào chiếm hữu là một xứ đã bị ô uế bởi sự nhơ bẩn của các dân tộc trong xứ, bằng những thói tục kinh tởm, chúng đã làm ô uế từ đầu này cho đến đầu kia. 12. Vì thế, đừng gả những con gái của các ngươi cho các con trai của chúng, và cũng đừng lấy các con gái của chúng cho những con trai của các ngươi. Đừng bao giờ tìm kiếm sự bình an hoặc thậm chí sự thịnh vượng của chúng, để các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, được ăn hoa lợi của xứ, và để xứ lại làm cơ nghiệp cho những con cái của các ngươi đời đời.’ 13. Sau tất cả những điều đã xảy ra cho chúng con vì những việc làm xấu xa của chúng con và tội lỗi lớn lao của chúng con; dầu vậy Ngài - là Đức Chúa Trời của chúng con - đã phạt chúng con ít hơn tội lỗi của chúng con, và đã ban sự giải cứu cho chúng con - 14. Lẽ nào chúng con lại phá bỏ những điều răn của Chúa, kết hôn với các dân tộc theo những thói tục ghê tởm nầy? Ngài sẽ không giận chúng con, hủy diệt chúng con cho đến khi không còn ai sống sót hoặc trốn thoát hay sao? 15. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chúa thật công chính! Ngày hôm nay, dù chúng con chỉ còn lại một ít người; chúng con đang ở trước mặt Ngài trong tội lỗi của chúng con, mặc dù không ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài trong tình trạng như vậy.”

Bản Dịch 1925

1. Sau các việc đó, các quan trưởng đến gần nói với ta rằng: Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, và người Lê-vi chẳng có phân rẽ với các dân tộc của xứ nầy; họ bắt chước theo sự gớm ghiếc của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ê-díp-tô, và dân A-mô-rít. 2. Vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình, và làm vợ con trai mình. Dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ nầy; thật các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dường ấy.

3. Khi ta nghe các lời ấy, ta bèn xé áo trong và áo tơi mình, nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn bã. 4. Những người vâng kính các lời phán Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đều hiệp lại chung quanh ta, sợ hãi về tội trọng của các người đã bị bắt làm phu tù được về có phạm; còn ta ngồi kinh-hoảng cho đến khi dâng của lễ buổi chiều.

5. Đến giờ dâng của lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ nhục mình, áo trong và áo tơi ta xé rách; ta quì gối xuống, giơ tay ra hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, 6. mà thưa với Ngài rằng: Ồ, Đức Chúa Trời tôi! tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời. 7. Từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã cực-cùng phạm tội; vì cớ tội ác mình, nên chúng tôi, các vua chúng tôi, và những thầy tế lễ chúng tôi, đều bị phó vào tay các vua những xứ, bị gươm, bị bắt làm phu tù, bị cướp giựt, và bị sỉ nhục, y như điều đó đã có ngày nay. 8. Song bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi tạm làm ơn cho chúng tôi, để một phần dư lại của chúng tôi thoát khỏi, và ban cho chúng tôi một cái đinh ở trong chỗ thánh nầy; hầu cho Đức Chúa Trời chúng tôi soi sáng con mắt chúng tôi và khiến cho chúng tôi ở giữa sự nô lệ mình được dấy lên một chút. 9. Vì chúng tôi vốn là kẻ nô lệ; nhưng Đức Chúa Trời của chúng tôi không từ bỏ chúng tôi trong sự nô lệ chúng tôi. Ngài đã khiến cho chúng tôi được ơn trước mặt các vua Phe-rơ-sơ, hầu ban cho chúng tôi sự dấy lên đặng cất lại đền của Đức Chúa Trời chúng tôi và xây lên lại những nơi hư nát của nó, cùng ban cho chúng tôi một nơi ở tại trong xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. 10. Bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi! sau những điều đó, chúng tôi sẽ nói làm sao? Vì chúng tôi đã lìa bỏ những điều răn. 11. Ngài đã cậy các tiên tri, là tôi tớ Ngài, mà phán dạy chúng tôi, rằng: Xứ mà các ngươi sẽ vào đặng nhận lấy đó, là một xứ bị ô uế tại sự ô uế của các dân tộc nó, và tại sự gớm ghiếc của chúng nó đã làm cho xứ ấy đầy dẫy từ đầu nầy chí đầu kia. 12. Vì vậy, cho nên chớ gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó, và đừng cưới con gái họ cho con trai của các ngươi; chớ hề tìm kiếm sự thạnh lợi hoặc sự bình an của chúng nó, để các ngươi trở nên mạnh dạn, ăn hoa lợi của xứ, và để nó lại cho các con trai mình làm cơ nghiệp đời đời. 13. Vả, sau những tai họa đã giáng trên chúng tôi, tại các sự hành-ác và tội trọng của chúng tôi, mà lại, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi, và đã ban cho chúng tôi được phần sót lại dường nầy; 14. vậy có lẽ nào chúng tôi lại phạm các điều răn của Chúa nữa, kết bạn với các dân tộc vẫn làm những sự gớm ghiếc nầy sao? Vậy thì cơn thạnh nộ Chúa há sẽ chẳng nổi lên cùng chúng tôi, tiêu diệt chúng tôi, đến đỗi chẳng còn phần sót lại, cũng không ai thoát khỏi hay sao? 15. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Chúa vốn là công bình; còn chúng tôi, chỉ một số ít người được thoát khỏi, như đã thấy ngày nay: nầy chúng tôi ở trước mặt Chúa, mắc tội lỗi nhiều; nhân đó, chẳng ai có thế đứng nổi trước mặt Ngài.

Bản Dịch 2011

Phản Ðối Những Cuộc Hôn Nhân Dị Chủng và Dị Giáo

1 Sau các việc đó một số người lãnh đạo đến với tôi và nói, “Nhiều người I-sơ-ra-ên, kể cả các tư tế và những người Lê-vi đã không giữ mình cách biệt với các dân đã sống sẵn trong xứ, đặc biệt là đối với các thói tục gớm ghiếc trong tín ngưỡng của dân Ca-na-an, dân Hít-ti, dân Pê-ri-xi, dân Giê-bu-si, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ai-cập, và dân A-mô-ri, 2 vì họ đã cưới các phụ nữ của các dân đó cho họ và cho các con trai của họ. Họ đã làm cho dòng dõi thánh trở thành hỗn tạp. Hơn nữa những người lãnh đạo và các quan chức lại là những người dẫn đầu trong việc vi phạm ấy.”

Bài Cầu Nguyện của Ê-xơ-ra

3 Khi nghe như thế tôi xé rách chiếc áo dài trong và áo choàng bên ngoài tôi đang mặc. Tôi bức tóc bức râu và ngồi thẫn thờ trong nỗi bàng hoàng đau khổ. 4 Những ai có lòng kính sợ lời Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên đều tụ lại quanh tôi, vì sự vi phạm của những người từ chốn lưu đày trở về đã quá tệ. Tôi cứ ngồi thẫn thờ trong nỗi bàng hoàng đau khổ như thế cho đến giờ dâng của lễ chiều tàn. 5 Ðến giờ dâng của lễ chiều tàn, tôi đứng dậy khỏi chỗ tôi đã ngồi kiêng ăn sầu thảm, với chiếc áo dài trong và áo choàng bên ngoài vẫn còn bị xé rách, tôi quỳ xuống và đưa hai tay hướng về CHÚA, Ðức Chúa Trời của tôi. 6 Tôi cầu nguyện rằng:

“Lạy Ðức Chúa Trời của con, con thật xấu hổ và ngượng ngùng khi ngước mặt hướng về Ngài, Ðức Chúa Trời của con, vì tội của chúng con đã ngập quá đầu và lỗi của chúng con đã chất cao đến tận trời. 7 Từ thời tổ tiên của chúng con cho đến ngày nay, chúng con đã phạm tội quá nhiều. Vì tội của chúng con mà các vua chúng con và các tư tế của chúng con đã bị trao vào tay các vua các dân ngoại. Người thì bị giết bằng gươm; kẻ thì bị bắt đem đi lưu đày; người thì bị tước đoạt tất cả; kẻ thì bị làm nhục, như chúng con phải chịu ngày nay. 8 Nhưng bây giờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, đã ban cho chúng con được hưởng ân huệ trong một thời gian ngắn. Ngài đã giữ lại một số người sống sót và cho họ được trở về. Ngài đã làm cho chúng con như một cái đinh được đóng chặt trong nơi thánh của Ngài. Ðức Chúa Trời của chúng con đã làm cho đôi mắt của chúng con sáng rực lên trở lại. Ngài đã cho chúng con được một khoảnh khắc hồi sinh giữa lúc sống trong thân phận nô lệ bị lưu đày. 9 Thật vậy chúng con chỉ là những kẻ nô lệ bị lưu đày, nhưng trong cảnh nô lệ bị lưu đày ấy Ngài đã không bỏ chúng con, Ngài đã cho chúng con được thương xót trước mặt các vua Ba-tư để họ cho chúng con được hồi sinh, hầu trở về xây dựng lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời, sửa lại những nơi đổ nát, và ban cho chúng con một bức tường bảo vệ ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 10 Nhưng bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, sau việc nầy chúng con còn có thể nói được gì đây? Vì chúng con đã lìa bỏ các điều răn của Ngài, 11 mà Ngài đã truyền qua các tôi tớ Ngài là các vị tiên tri rằng:

‘Xứ các ngươi sẽ vào hưởng nhận là một xứ không sạch, vì các dân trong xứ ấy đã làm cho nó ra ô uế bằng các thói tục gớm ghiếc trong tín ngưỡng của chúng. Chúng đã làm cho nó đầy dẫy sự ô uế từ đầu nầy đến đầu kia. 12 Vậy bây giờ các ngươi chớ gả các con gái của các ngươi cho chúng và cũng chớ cưới các con gái của chúng cho các con trai các ngươi. Ðừng bao giờ nhờ chúng để được yên ổn bình an hoặc nhờ chúng để làm ăn thịnh đạt. Các ngươi chớ làm như thế, hầu các ngươi sẽ được hùng cường, ăn lấy hoa màu trong xứ, và để xứ ấy lại làm sản nghiệp cho con cháu các ngươi mãi mãi.’

13 Những gì đã xảy ra cho chúng con là hậu quả của các tội nặng và các lỗi lầm nghiêm trọng của chúng con, mặc dù Ngài, Ðức Chúa Trời của chúng con, đã phạt chúng con nhẹ hơn những gì chúng con đáng phải chịu; đã thế Ngài còn cho chúng con một số người được sống sót và trở về như thế nầy. 14 Bây giờ lẽ nào chúng con lại tái phạm các điều răn của Ngài, lẽ nào chúng con lại cưới gả lộn xộn với các dân trong xứ vốn sống theo các thói tục gớm ghiếc trong tín ngưỡng của họ sao? Chẳng lẽ Ngài sẽ không thèm giận chúng con, để rồi một lúc nào đó Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ mà tiêu diệt chúng con, hầu không ai thoát khỏi hay sống sót sao? 15 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ngài lúc nào cũng đúng. Nhờ Ngài chúng con còn sống sót và về được đây như đã có ngày nay. Giờ đây chúng con xin phủ phục trước mặt Ngài với tội lỗi ngút ngàn, mà đúng ra với tội lỗi nặng nề như thế nầy, không ai trong chúng con được phép ở trước thánh nhan Ngài mà cầu xin như vậy.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)