Ê-xơ-ra: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB15C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Các tiên tri là Tiên tri A-ghê và Tiên tri Xa-cha-ri, con của Y-đô, đã nhân danh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri cho những người Do Thái tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2. Sau đó, Xô-rô-ba-bên, con trai của Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua, con trai của Giô-xa-đác, đã chỗi dậy và bắt đầu xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ họ.

3. Tát-tê-nai, là tổng đốc phía bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai, và các đồng liêu đã cùng một lúc đến nói với họ: “Ai đã ra lệnh cho các ông xây cất đền thờ và hoàn tất bức tường nầy?”

4. Sau đó chúng tôi đã nói cho họ tên của những người xây cất đền thờ nầy là ai. 5. Tuy nhiên con mắt của Đức Chúa Trời đã ở trên các trưởng lão Do Thái cho nên chúng không thể buộc họ ngừng lại cho đến chừng nào có báo cáo đến vua Đa-ri-út và có văn thư phúc đáp về việc này.

6. Đây là bản sao của văn thư mà Tát-tê-nai, tổng đốc bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu, là những người Ba-tư ở bên kia sông, đã trình lên vua Đa-ri-út. 7. Họ đã gởi một văn thư cho vua. Đây là điều đã được viết:

“Kính trình vua Đa-ri-út. Nguyện tất cả được bình an!

8. Kính trình vua tỏ tường rằng chúng tôi đã đến tỉnh Giu-đa và đến nhà của Đức Chúa Trời vĩ đại đang được xây bằng những khối đá nặng, gỗ đã được đặt trên những bức tường, và công việc này đã được tiến hành cách cần mẫn và tốt đẹp trong tay của họ. 9. Chúng tôi hỏi các trưởng lão rằng: ‘Ai đã ra lệnh cho các ông xây cất đền thờ và hoàn tất bức tường nầy?’ 10. Chúng tôi cũng đã hỏi tên của họ để viết tường trình cho vua về họ, và tên những lãnh đạo của họ. 11. Và họ đã trả lời như thế này:

‘Chúng tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, Đấng chủ tể của trời và đất. Chúng tôi đang tái thiết đền thờ mà nhiều năm trước đây một vị vua vĩ đại của Y-sơ-ra-ên đã xây và hoàn tất. 12. Tuy nhiên, các tổ phụ chúng tôi đã chọc giận Đức Chúa Trời ở trên trời, cho nên Ngài đã trao họ vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là người Canh-đê; và ông đã hủy phá đền thờ nầy, và dân chúng bị đem qua Ba-by-lôn. 13. Nhưng vào năm thứ nhất Si-ru làm vua Ba-by-lôn, Vua Si-ru đã ban chiếu chỉ tái thiết nhà của Đức Chúa Trời. 14. Những vật dụng bằng vàng và bạc trong nhà của Đức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy khỏi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem đem về đặt trong các đền thờ của Ba-by-lôn, Vua Si-ru đã lấy những vật đó từ các đền thờ tại Ba-by-lôn, rồi chúng được trao cho Sết-ba-xa, là người được vua lập làm tổng đốc. 15. Vua truyền cho ông: ‘Hãy mang những vật dụng nầy đem đặt trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và xây dựng lại nhà của Đức Chúa Trời tại chỗ cũ.’ 16. Sau đó Sết-ba-xa đã đến và đã đặt nền của nhà Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Từ đó đến nay, công việc xây dựng vẫn tiếp tục nhưng chưa hoàn thành.’

17. Vì vậy bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin cho tra cứu trong văn khố hoàng gia tại Ba-by-lôn xem thử có thật Vua Si-ru đã ban chiếu chỉ tái thiết nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem hay không. Sau đó, đẹp ý vua, xin gởi cho chúng tôi quyết định của vua về vấn đề nầy.”

Bản Dịch Đại Chúng

Sau khi các tiên tri, là Tiên tri A-ghê và Tiên tri Xa-cha-ri, con của Y-đô, đã nhân danh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri cho những người Do Thái tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, Xô-rô-ba-bên con trai của Sa-anh-thi-ên và Giê-sua con trai của Giô-xa-đác đã chỗi dậy và bắt đầu xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ họ.

Tát-tê-nai, là tổng đốc phía bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu đã cùng một lúc đến nói với họ rằng: “Ai đã ra lệnh cho các ông xây cất đền thờ và hoàn tất bức tường nầy?”

Sau đó chúng tôi đã nói cho họ tên của những người xây cất đền thờ nầy là ai. Tuy nhiên con mắt của Đức Chúa Trời đã ở trên các trưởng lão Do Thái cho nên chúng không thể buộc họ ngừng lại cho đến chừng nào có báo cáo đến vua Đa-ri-út và có văn thư phúc đáp về việc này.

Đây là bản sao của văn thư mà Tát-tê-nai, tổng đốc bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu là những người Ba-tư ở bên kia sông, đã trình lên vua Đa-ri-út. Họ đã gởi một văn thư cho vua. Đây là điều đã được viết:

“Kính trình vua Đa-ri-út. Nguyện tất cả được bình an!

Kính trình vua tỏ tường rằng chúng tôi đã đến tỉnh Giu-đa và đến nhà của Đức Chúa Trời vĩ đại đang được xây bằng những khối đá nặng, gỗ đã được đặt trên những bức tường, và công việc này đã được tiến hành cách cần mẫn và tốt đẹp trong tay của dân chúng.

Chúng tôi hỏi các trưởng lão rằng: ‘Ai đã ra lệnh cho các ông xây cất đền thờ và hoàn tất bức tường nầy?’ Chúng tôi cũng đã hỏi tên của họ để viết tường trình cho vua về họ, và tên những lãnh đạo của họ. Và họ đã trả lời như thế này:

‘Chúng tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, là Đấng chủ tể của trời và đất. Chúng tôi đang tái thiết đền thờ mà nhiều năm trước đây một vị vua vĩ đại của Y-sơ-ra-ên đã xây và hoàn tất. Tuy nhiên, các tổ phụ chúng tôi đã chọc giận Đức Chúa Trời ở trên trời, cho nên Ngài đã trao họ vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là người Canh-đê. Sau đó, ông đã hủy phá đền thờ nầy và dân chúng bị đem qua Ba-by-lôn. Nhưng vào năm thứ nhất lúc Si-ru làm vua Ba-by-lôn, Vua Si-ru đã ban chiếu chỉ tái thiết nhà của Đức Chúa Trời. Những vật dụng bằng vàng và bạc trong nhà của Đức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy khỏi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem đem về đặt trong các đền thờ của Ba-by-lôn, Vua Si-ru đã lấy những vật đó từ các đền thờ tại Ba-by-lôn, rồi chúng được trao cho Sết-ba-xa, là người được vua lập làm tổng đốc. Vua truyền cho ông: ‘Hãy mang những vật dụng nầy đem đặt trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và xây dựng lại nhà của Đức Chúa Trời tại chỗ cũ.’ Và rồi Sết-ba-xa đã đến Giê-ru-sa-lem và thiết lập nền của nhà Đức Chúa Trời. Từ đó đến nay, công việc xây dựng vẫn tiếp tục nhưng chưa hoàn thành.’

Vì vậy bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin cho tra cứu trong văn khố hoàng gia tại Ba-by-lôn xem thử có thật Vua Si-ru đã ban chiếu chỉ tái thiết nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem hay không. Sau đó, đẹp ý vua, xin gởi cho chúng tôi quyết định của vua về vấn đề nầy.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Các tiên tri - là Tiên tri A-ghê, và Xa-cha-ri con của Y-đô – đã nhân danh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri cho những người Do Thái tại Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2. Sau đó Xô-rô-ba-bên, con trai của Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua, con trai của Giô-xa-đác, đã chỗi dậy và bắt đầu xây cất đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, và các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ họ.

3. Lúc đó, Tát-tê-nai, tổng đốc phía bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai, và cùng các đồng liêu đã đến và nói với họ: “Ai đã ra lệnh cho các ông xây cất đền thờ và hoàn tất bức tường nầy?” 4. Sau đó, chúng tôi đã nói cho họ tên của những người xây cất đền thờ nầy là ai. 5. Tuy nhiên con mắt của Đức Chúa Trời đã ở trên các trưởng lão Do Thái cho nên chúng không thể buộc họ ngừng lại cho đến chừng nào có báo cáo đến Đa-ri-út và có văn thư phúc đáp về việc này.

6. Đây là bản sao của văn thư mà Tát-tê-nai, tổng đốc bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu, là những người Ba-tư ở bên kia sông, đã trình lên vua Đa-ri-út. 7. Họ đã gởi một văn thư cho vua, đây là điều đã được viết:

“Kính trình vua Đa-ri-út. Nguyện tất cả được bình an! 8. Kính vua tỏ tường: Chúng tôi đã đến tỉnh Giu-đa, và đến nhà của Đức Chúa Trời vĩ đại, đang được xây bằng những khối đá nặng, gỗ đã được đặt trên những bức tường, và công việc này đã được tiến hành cách cần mẫn và tốt đẹp trong tay của họ. 9. Chúng tôi hỏi các trưởng lão rằng: ‘Ai đã ra lệnh cho các ông xây cất đền thờ và hoàn tất bức tường nầy?’ 10. Chúng tôi cũng đã hỏi tên của họ để viết tường trình cho vua về họ và tên những lãnh đạo của họ. 11. Và họ đã trả lời như thế này: ‘Chúng tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời của trời và đất. Chúng tôi đang tái thiết đền thờ mà nhiều năm trước đây một vị vua vĩ đại của Y-sơ-ra-ên đã xây và hoàn tất. 12. Tuy nhiên, các tổ phụ chúng tôi đã chọc giận Đức Chúa Trời ở trên trời, cho nên Ngài đã trao họ vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là người Canh-đê; và ông đã hủy phá đền thờ nầy, và dân chúng bị đem qua Ba-by-lôn. 13. Nhưng vào năm thứ nhất Si-ru làm vua Ba-by-lôn, Vua Si-ru đã ban chiếu chỉ tái thiết nhà của Đức Chúa Trời. 14. Và những vật dụng bằng vàng và bạc trong nhà của Đức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy khỏi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem đem về đặt trong các đền thờ của Ba-by-lôn, Vua Si-ru đã lấy những vật đó từ các đền thờ tại Ba-by-lôn, rồi chúng được trao cho Sết-ba-xa, là người được vua lập làm tổng đốc. 15. Vua truyền cho ông: ‘Hãy mang những vật dụng nầy đem đặt trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và xây dựng lại nhà của Đức Chúa Trời tại chỗ cũ.’ 16. Rồi Sết-ba-xa đã đến và lập nền của nhà Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Từ đó đến nay, công việc xây dựng vẫn tiếp tục nhưng chưa hoàn thành. 17. Vì vậy bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin tra cứu trong văn khố hoàng gia tại Ba-by-lôn xem thử có thật Vua Si-ru đã ban chiếu chỉ tái thiết nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem hay không. Sau đó, đẹp ý vua, xin gởi cho chúng tôi quyết định của vua về vấn đề nầy.”

Bản Dịch 1925

1. Vả, tiên tri A-ghê và tiên tri Xa-cha-ri, con của Y-đô, nhân danh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri cho các người Giu-đa tại xứ Giu-đa và ở Giê-ru-sa-lem. 2. Xô-rô-ba-bên, con trai của Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua, con trai của Giô-xa-đác, bèn chổi dậy, khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ.

3. Trong lúc đó, Tát-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên nầy sông, Sê-ta-Bô-xê-nai, và các đồng liêu họ, đến tìm dân Giu-đa, mà nói cùng chúng như vầy: Ai ban lịnh cho các ngươi cất cái đền nầy và xây vách thành nầy lên? 4. Chúng ta bèn nói cùng họ tên những người xây cất cái đền nầy. 5. Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc, đành lòng đem việc ấy tâu lại vua Đa-ri-út, đợi đến khi vua giáng chiếu về sự ấy. 6. Nầy bản sao lục tờ biểu mà Tát-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên nầy sông, Sê-ta-Bô-xê-nai, và các đồng liêu người, tức người A-phạt-sác ở bên nầy sông, tấu lên vua Đa-ri-út, 7. như lời sau nầy:

Chúc vua Đa-ri-út thái bình mọi vẻ! 8. Chúng tôi muốn vua hay rằng chúng tôi có đi trong tỉnh Giu-đa, đến đền thờ của Đức Chúa Trời rất lớn, thấy người Giu-đa xây cất cái đền thờ ấy bằng đá nguyên khối; sườn nhà đã gác ngang qua vách rồi, và công việc làm cách kỹ lưỡng và tấn tới trong tay họ. 9. Chúng tôi có hỏi các trưởng lão ấy rằng: Ai ban lịnh cho các ngươi cất cái đền nầy và xây vách thành nầy lên? 10. Chúng tôi cũng hỏi danh tánh họ, đặng tâu cho vua biết các tên của những người quản suất chúng. 11. Chúng đáp lời như vầy: Chúng tôi vốn là kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa tể của trời và đất; chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ, đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Y-sơ-ra-ên lập lên và làm cho hoàn thành. 12. Song các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là người Canh-đê; vua ấy phá hủy đền nầy và bắt dân sự đem qua Ba-by-lôn. 13. Nhưng năm đầu đời Si-ru, vua Ba-by-lôn, trị vì, vua Si-ru truyền lịnh cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. 14. Vua Si-ru cũng rút ra khỏi đền thờ Ba-by-lôn những chậu vàng và bạc của đền Đức Chúa Trời, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đoạt lấy khỏi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đem về trong đền thờ Ba-by-lôn; Si-ru giao các vật ấy cho danh Sết-ba-xa, mà người lập làm quan tổng đốc, 15. và nói với người rằng: Hãy lấy các khí dụng nầy, đi để trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và xây cất lại nhà của Đức Chúa Trời trên chỗ cũ nó. 16. Bấy giờ, Sết-ba-xa nầy đến, lập nền đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem; và từ lúc đó đến rày người ta đang xây cất nó, song chưa hoàn thành.

17. Vậy bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin hãy tra khảo trong kho vua tại Ba-by-lôn, xem thử thật Si-ru có ra chiếu chỉ xây cất lại cái đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem chăng. Đoạn, cầu vua giáng chiếu dạy chúng tôi ý vua về việc ấy.

Bản Dịch 2011

Ðền Thờ Ðược Tiếp Tục Xây Dựng

1 Lúc ấy Tiên Tri Ha-gai và Tiên Tri Xa-cha-ri thuộc dòng dõi của I-đô đã nhân danh Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng ngự trên họ, để nói tiên tri động viên người Do-thái. 2 Bấy giờ Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên và Giê-sua con của Giô-xa-đắc đứng dậy tiếp tục xây dựng lại Nhà Ðức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem. Họ có các vị tiên tri của Ðức Chúa Trời hỗ trợ.

3 Lúc đó Tát-tê-nai tổng trấn của tỉnh Bên Kia Sông, cùng với Sê-tha Bô-xê-nia, và đồng bọn của chúng đến nói với họ, “Ai cho phép các ông xây lại Ðền Thờ nầy và tái thiết bức tường nầy?” 4 Chúng cũng hỏi họ, “Ai là những người chủ xướng việc xây dựng nầy?” 5 Nhưng mắt Ðức Chúa Trời của họ đoái xem họ, tức các vị trưởng lão của dân Do-thái, nên họ không chịu bỏ dở công cuộc tái thiết cho đến khi họ gởi bản tường trình tâu với Ða-ri-út và nhận được văn thư phúc đáp của vua bày tỏ quyết định rõ ràng về việc ấy.

6 Ðây là bản sao bức thư của Tát-tê-nai tổng trấn của tỉnh Bên Kia Sông, cùng với Sê-tha Bô-xê-nia, và đồng bọn của chúng trong tỉnh Bên Kia Sông gởi cho Vua Ða-ri-út. 7 Chúng gởi cho vua một bức thư, nội dung như sau:

“Kính gởi Vua Ða-ri-út:

Kính chúc hoàng thượng được an khang thịnh vượng. 8 Chúng thần xin kính tâu để hoàng thượng được kính tường rằng: Chúng thần đã đến tỉnh Giu-đa, đến Ðền Thờ Ðức Chúa Trời vĩ đại. Dân ở đó đang xây cất Ðền Thờ ấy bằng những khối đá lớn. Các cây đà đã được đặt trên đầu tường. Công việc xây cất ấy được thực hiện một cách rất cần mẫn và đang tiến hành cách tốt đẹp trong tay họ. 9 Chúng thần đã hỏi các trưởng lão của họ và nói với họ thế nầy, ‘Ai cho phép các ông xây lại Ðền Thờ nầy và tái thiết bức tường nầy?’ 10 Chúng thần cũng hỏi họ, ‘Ai là những người chủ xướng việc xây dựng nầy?’ để chúng thần có tên những người cầm đầu của họ mà báo cáo. 11 Nhưng họ đã trả lời với chúng thần như thế nầy, ‘Chúng tôi là tôi tớ của Ðức Chúa Trời, Chủ Tể của trời và đất. Chúng tôi chỉ tái thiết ngôi đền nầy, vốn đã được xây dựng nhiều năm về trước, do một vua vĩ đại của I-sơ-ra-ên đã xây cất và hoàn tất. 12 Nhưng sau đó vì tổ tiên chúng tôi đã chọc giận Ðức Chúa Trời trên trời, nên Ngài đã trao chúng tôi vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn người Canh-đê. Vua ấy đã phá tan ngôi đền nầy, và bắt dân trong xứ đem lưu đày ở Ba-by-lôn. 13 Nhưng trong năm đầu của Sy-ru vua Ba-by-lôn, Vua Sy-ru đã ban một sắc lệnh truyền xây lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời. 14 Ngay cả các khí dụng bằng vàng và bằng bạc của Ðền Thờ Ðức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nê-xa đã lấy ra khỏi Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem và đem về để trong đền thờ ở Ba-by-lôn cũng đã được Vua Sy-ru lấy ra khỏi đền thờ ở Ba-by-lôn và trao cho một người tên là Sết-ba-xa, người mà vua ấy đã lập làm tổng trấn. 15 Vua ấy đã nói với ông ta, “Hãy lấy các khí dụng nầy và đi, đem để chúng trong Ðền Thờ ở tại Giê-ru-sa-lem. Hãy xây dựng lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời trên chỗ cũ của đền ấy.” 16 Vì thế Sết-ba-xa đã đến và xây dựng lại nền của Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem. Từ đó đến nay, công việc xây cất ấy vẫn còn diễn tiến, nhưng chưa hoàn tất.’

17 Vậy bây giờ nếu đẹp lòng hoàng thượng, kính xin hoàng thượng cho truy lục trong văn khố của triều đình tại Ba-by-lôn để xem Vua Sy-ru có thật sự ra sắc lệnh xây lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem hay không. Sau đó kính xin hoàng thượng cho chúng thần một văn thư xác nhận ý chỉ của hoàng thượng về việc nầy.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)