II Các Vua: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB12C015)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Năm thứ hai mươi bảy đời Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-xa-ria, con trai A-ma-xia, vua Giu-đa, lên làm vua. 2. Người được mười sáu tuổi khi lên ngôi, và cai trị năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-cô-lia, quê ở Giê-ru-sa-lem. 3. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều của A-ma-xia, cha người đã làm. 4. Thế mà người không dỡ các nơi cao đi; dân sự cứ cúng tế và xông hương trên các nơi cao.

5. Đức Giê-hô-va giáng họa cho vua, khiến bị bịnh phung cho đến ngày người chết; người phải rút ở trong nhà riêng. Giô-tham, con trai vua, cai quản đền vua và xét đoán dân sự của xứ. 6. Các chuyện khác của A-xa-ria, những công việc người, đều đã chép trong sử ký về các vua Giu-đa. 7. A-xa-ria an giấc cùng các tổ phụ người, và được chôn cùng họ tại trong thành Đa-vít. Giô-tham, con trai người, kế vị người.

8. Năm thứ ba mươi tám đời A-xa-ria, vua Giu-đa, Xa-cha-ri, con trai Giê-rô-bô-am, lên làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri; người cai trị sáu tháng. 9. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như các tổ phụ mình đã làm; người không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 10. Vả, Sa-lum, con trai Gia-be, dấy nghịch cùng người, đánh giết người tại trước mặt dân sự; đoạn làm vua thế cho người.

11. Các chuyện khác của Xa-cha-ri đều chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên. 12. Như vậy là ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-hu rằng: Dòng dõi ngươi sẽ ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư. Thật vậy, ấy là điều đã xảy đến.

13. Năm thứ ba mươi chín đời Ô-xia, vua Giu-đa, Sa-lum, con trai Gia-be, lên làm vua, cai trị một tháng tại Sa-ma-ri. 14. Mê-na-hem, con trai Ga-đi, ở Tiệt sa đi lên Sa-ma-ri, đánh Sa-lum, con trai Gia-be, tại Sa-ma-ri, và giết người đi. Đoạn, Mê-ha-hem lên làm vua thế cho. 15. Các chuyện khác của Sa-lum, và người phản ngụy làm sao, đều chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên.

16. Bấy giờ, Mê-na-hem đi khỏi Tiệt-sa, hãm đánh Típ-sắc, cả dân sự ở trong, và khắp địa hạt chung quanh, bởi vì thành ấy không khứng mở cửa cho; nên người đánh nó, và mổ bụng hết thảy người đàn bà có nghén ở tại đó.

17. Năm thứ ba mươi chín đời A-xa-ria, vua Giu-đa, thì Mê-na-hem, con trai Ga-đi, lên làm vua Y-sơ-ra-ên, và cai trị mười năm tại Sa-ma-ri. 18. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va; trọn đời chẳng hề lìa khỏi các tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 19. Phun, vua A-si-ri, loán đến trong xứ; Mê-na-hem bèn nộp cho người một ngàn ta lâng bạc, để người giúp đỡ làm cho nước mình đặng vững vàng trong tay người. 20. Mê-na-hem thâu lấy tiền bạc ấy nơi dân Y-sơ-ra-ên, tức nơi những người có tài sản nhiều, cứ mỗi người năm mươi siếc lơ bạc, đặng nộp cho vua A-si-ri. Đoạn, vua A-si-ri trở về, chẳng ở lâu tại xứ.

21. Các chuyện khác của Mê-na-hem, và những công việc người, đều đã chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên. 22. Mê-na-hem an giấc với các tổ phụ người, và Phê-ca-hia, con trai người, kế vị người.

23. Năm thứ năm mươi đời A-xa-ria, vua Giu-đa, thì Phê-ca-hia, con trai Mê-na-hem, lên làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri, và cai trị hai năm. 24. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 25. Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, quan tổng binh người, phản nghịch người, và đánh người tại Sa-ma-ri, trong thành lũy của đền vua, luôn với Ạt-gốp và A-ri-ê. Người có năm mươi người Ga-la-át theo mình. Vậy người giết Phê-ca-hia và cai trị thế cho.

26. Các chuyện khác của Phê-ca-hia, và những công việc của người, đều chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên.

27. Năm thứ năm mươi hai đời A-xa-ria, vua Giu-đa, thì Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, lên làm vua Y-sơ-ra-ên, tại Sa-ma-ri, và cai trị hai mươi năm. 28. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 29. Trong đời Phê-ca, vua Y-sơ-ra-ên, Tiếc-la-Phi-lê-se, vua A-si-ri, loán đến chiếm lấy Y-giôn, A-bên-Bết-Ma-ca, Gia-nô-ác, Kê-đe, Hát-so, miền Ga-la-át, miền Ga-li-lê, và cả địa phận Nép-ta-li; đoạn đem dân sự các xứ ấy sang A-si-ri. 30. Ô-sê, con trai Ê-la, mưu phản Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, và đánh giết người, rồi lên làm vua thế cho, nhằm năm thứ hai mươi đời Giô-tham, con trai Ô-xia. 31. Các chuyện khác của Phê-ca, và những công việc người, đều chép trong sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên.

32. Năm thứ hai đời Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Y-sơ-ra-ên, thì Giô-tham, con trai Ô-xia, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua 33. Người được hai mươi lăm tuổi khi tức vị, cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. mẹ người tên là Giê-ru-sa, con gái Xa-đốc. 34. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo trọn mọi điều Ô-xia, cha người đã làm.

35. Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao; dân sự cứ cúng tế và xông hương trên các nơi cao đó. Ấy là Giô-tham xây cất cửa thượng của đền thờ Đức Giê-hô-va. 36. Các chuyện khác của Giô-tham, và những công việc người, đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. 37. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va khởi khiến Rê-xin, vua Sy-ri, và Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, đến hãm đánh Giu-đa.

38. Giô-tham an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ, tại thành Đa-vít, tổ tiên người. A-cha, con trai người, lên làm vua thế cho người.

Bản Dịch 2011

A-xa-ri-a Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 26:3-4, 21-23)

1 Năm thứ hai mươi bảy triều đại Giê-rô-bô-am vua I-sơ-ra-ên, A-xa-ri-a con của A-ma-xi-a lên ngôi làm vua Giu-đa. 2 Ông được mười sáu tuổi khi lên ngôi và trị vì năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông là Giê-cô-li-a người Giê-ru-sa-lem. 3 Ông làm điều tốt trước mặt CHÚA như cha ông là A-ma-xi-a đã làm. 4 Dầu vậy các tế đàn trên những nơi cao vẫn chưa được dẹp bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng con vật hiến tế và dâng hương trên các tế đàn ấy. 5 CHÚA phạt ông mắc bịnh phung cho đến ngày ông băng hà. Ông sống biệt lập trong một nhà riêng. Giô-tham con trai ông điều hành việc triều chính và xét đoán dân trong nước.

6 Tất cả những việc khác của A-xa-ri-a, tất cả những việc ông làm, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 7 A-xa-ri-a an giấc với các tổ tiên ông. Người ta chôn ông bên cạnh các tổ tiên ông trong Thành Ða-vít. Giô-tham con trai ông lên ngôi kế vị.

Xa-cha-ri-a Trị Vì I-sơ-ra-ên

8 Năm thứ ba mươi tám của triều đại A-xa-ri-a vua Giu-đa, Xa-cha-ri-a con của Giê-rô-bô-am lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Ông trị vì tại Sa-ma-ri được sáu tháng. 9 Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA như các tổ tiên ông đã làm. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội. 10 Sanh-lum con của Gia-bét lập mưu phản nghịch ông, hạ sát ông trước mặt dân, rồi lên ngôi thế vị.

11 Những việc khác của Xa-cha-ri-a đều đã được ghi trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên. 12 Như thế là ứng nghiệm lời của CHÚA đã phán cho Giê-hu rằng, “Dòng dõi ngươi sẽ được ngồi trên ngôi trị vì I-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư.” Ðiều đó đã xảy ra đúng y như vậy.

Sanh-lum Trị Vì I-sơ-ra-ên

13 Năm thứ ba mươi chín của triều đại U-xi-a vua Giu-đa, Sanh-lum con của Gia-bét lên ngôi làm vua và trị vì một tháng tại Sa-ma-ri. 14 Bấy giờ Mê-na-hem con của Ga-đi từ Tiệt-xa đem quân lên Sa-ma-ri đánh bại Sanh-lum con của Gia-bét ngay ở Sa-ma-ri, giết chết ông ấy, rồi lên ngôi thế vị.

15 Những việc khác của Sanh-lum, kể cả âm mưu do ông chủ xướng, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên.

16 Sau đó Mê-na-hem đem quân từ Tiệt-xa đến tấn công Típ-sa, cướp bóc mọi người trong thành và dân sống trong các miền phụ cận trực thuộc thành ấy; bởi vì trước đó họ đã không chịu mở cửa thành tiếp rước ông, nên ông đánh phạt họ. Ông mổ bụng tất cả các phụ nữ mang thai trong thành.

Mê-na-hem Trị Vì I-sơ-ra-ên

17 Năm thứ ba mươi chín của triều đại A-xa-ri-a vua Giu-đa, Mê-na-hem con của Ga-đi lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Ông trị vì mười năm tại Sa-ma-ri. 18 Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội.

19 Pun vua A-sy-ri đến xâm lăng đất nước. Mê-na-hem nộp cho Pun ba mươi bốn ngàn ký bạc để ông ấy cho ông được tiếp tục giữ vương quyền và củng cố địa vị. 20 Mê-na-hem thu góp số bạc ấy nơi dân I-sơ-ra-ên, đặc biệt từ những người giàu có; mỗi người phải đóng khoảng sáu trăm gờ-ram bạc để ông nộp cho vua A-sy-ri. Vậy vua A-sy-ri lui quân về và không ở lại trong xứ.

21 Những việc khác của Mê-na-hem, tất cả những việc ông làm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên sao? 22 Mê-na-hem an giấc với các tổ tiên ông. Pê-ca-hi-a con trai ông lên ngôi kế vị.

Pê-ca-hi-a Trị Vì I-sơ-ra-ên

23 Năm thứ năm mươi của triều đại A-xa-ri-a vua Giu-đa, Pê-ca-hi-a con của Mê-na-hem lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Ông trị vì tại Sa-ma-ri được hai năm. 24 Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội. 25 Pê-ca con của Rê-ma-li-a, chỉ huy trưởng quân đội của ông, lập mưu phản bội ông. Ông ấy dẫn năm mươi người ở Ghi-lê-át tấn công vào chiến lũy của hoàng cung tại Sa-ma-ri, giết chết vua với Ạc-gốp và A-ri-ê, rồi ông ấy lên ngôi thế vị.

26 Những việc khác của Pê-ca-hi-a, tất cả những việc ông làm, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên.

Pê-ca Trị Vì I-sơ-ra-ên

27 Năm thứ năm mươi hai của triều đại A-xa-ri-a vua Giu-đa, Pê-ca con của Rê-ma-li-a lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Ông trị vì tại Sa-ma-ri hai mươi năm. 28 Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Ông chẳng từ bỏ những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, tức những điều ông ấy đã gây cho I-sơ-ra-ên phạm tội.

29 Trong thời của Pê-ca vua I-sơ-ra-ên, Tích-lát Pi-lê-se vua A-sy-ri đến và chiếm lấy I-giôn, A-bên Bết Ma-a-ca, Gia-nô-a, Kê-đét, Ha-xơ, Ghi-lê-át, Ga-li-lê, và tất cả địa phận của Náp-ta-li. Ông ấy bắt dân ở các nơi đó đem về A-sy-ri lưu đày.

30 Bấy giờ Hô-sê-a con của Ê-la lập mưu làm phản Pê-ca con của Rê-ma-li-a. Ông ấy đánh và giết vua, rồi lên ngôi thế vị, nhằm vào năm thứ hai mươi của triều đại Giô-tham con của U-xi-a.

31 Những việc khác của Pê-ca, tất cả những việc ông làm, đều được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên.

Giô-tham Trị Vì Giu-đa

(2 Sử 27:1-4, 7-9)

32 Năm thứ hai của triều đại Pê-ca con của Rê-ma-li-a vua I-sơ-ra-ên, Giô-tham con của U-xi-a lên ngôi làm vua Giu-đa. 33 Ông được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông là Giê-ru-sa con gái của Xa-đốc. 34 Ông làm điều tốt trước mặt CHÚA như U-xi-a cha ông đã làm. 35 Dầu vậy những tế đàn trên các nơi cao vẫn chưa được trừ bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng con vật hiến tế và dâng hương trên những tế đàn đó. Ông xây một cổng thượng cho Ðền Thờ CHÚA.

36 Những việc khác của Giô-tham, tất cả những việc ông làm, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 37 Trong thời ấy CHÚA để cho Rê-xin vua A-ram và Pê-ca con của Rê-ma-li-a đến tấn công Giu-đa. 38 Giô-tham an giấc cùng các tổ tiên ông và được chôn bên cạnh các tổ tiên ông trong Thành Ða-vít, tổ tiên của ông. A-kha con của ông lên ngôi kế vị.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu