II Các Vua: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB12C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Vua A-cha-xia Và Tiên Tri Ê-li

Sau khi A-háp băng hà, dân Mô-áp nổi lên chống lại Y-sơ-ra-ên.

Lúc đó, vua A-cha-xia bị té ngang qua chấn song trên lầu của mình tại Sa-ma-ri, và bị thương. Vua sai sứ giả, và dặn họ rằng: “Hãy đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, xem ta có thể qua khỏi thương tích nầy hay không?”

Tuy nhiên, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã phán với Ê-li, người Thi-sê-be: “Hãy trỗi dậy, đi lên gặp những sứ giả của vua Sa-ma-ri, và nói với họ: ‘Trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà các ngươi đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phán thế nầy: ‘Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’” Vì vậy, Ê-li đã đi.

Khi các sứ giả trở về với vua, vua đã hỏi họ: “Tại sao các ngươi trở về?”

Họ đáp cùng người: “Có một người đi lên, gặp chúng tôi, và nói với chúng tôi: ‘Hãy đi, trở về với vua đã sai các ngươi, và nói với người rằng: Đức Giê-hô-va phán: Trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà ngươi sai sứ giả đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Vì vậy, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’”

Người hỏi họ: “Người đã đi lên gặp các ngươi và nói những lời nầy, là người như thế nào?”

Họ trả lời người: “Một người có nhiều lông và thắt lưng bằng dây da.”

Người nói: “Đó là Ê-li, người Thi-sê-be.”

Sau đó, vua sai một sĩ quan chỉ huy năm mươi quân cùng với năm mươi người của mình đi lên gặp Ê-li. Lúc đó, Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên sĩ quan với ông: “Hỡi người của Đức Chúa Trời! Vua truyền rằng: ‘Hãy xuống!’”

Vì vậy, Ê-li đã trả lời viên sĩ quan chỉ huy năm mươi: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ngươi cùng với năm mươi người của ngươi!” Và lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy người đó với năm mươi người của mình.

Vua lại sai một sĩ quan chỉ huy năm mươi khác cùng với năm mươi người của mình. Viên sĩ quan đã chấp hành, và nói với Ê-li: “Hỡi người của Đức Chúa Trời! Vua đã truyền điều này: ‘Hãy gấp rút xuống!’”

Vì vậy, Ê-li đã trả lời và nói với họ: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ngươi cùng với năm mươi người của ngươi!” Và lửa của Đức Chúa Trời từ trời đã giáng xuống thiêu hủy người đó cùng với năm mươi quân của mình.

Vua lại sai một sĩ quan chỉ huy năm mươi quân thứ ba với năm mươi người của mình. Viên sĩ quan thứ ba nầy đi lên, khi đến nơi, đã quỳ xuống trước đầu gối của Ê-li, nài xin, và nói với ông: “Hỡi người của Đức Chúa Trời! Xin xem mạng sống của tôi và mạng sống của năm mươi người này - những đầy tớ của ông – là quý trọng trước mặt ông. Kìa! Lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai sĩ quan trước cùng với các toán năm mươi quân của họ. Nhưng bây giờ, xin xem mạng sống tôi được quý trọng trước mặt ông.”

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ê-li: “Hãy đi xuống với người, đừng sợ hãi người.” Vì vậy, Ê-li đã trỗi dậy, đi xuống với người để gặp vua. Sau đó, ông đã nói với vua rằng: “Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Bởi vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời để cầu vấn hay sao? Vì vậy, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’”

Vì vậy, A-cha-xia đã chết đúng như lời Đức Giê-hô-va đã dùng Ê-li phán.

Do A-cha-xia không có con trai, Giô-ram trở thành vua thay chỗ của người vào năm thứ nhì của Giô-ram, con trai Giô-sa-phát, vua của Giu-đa. Những việc khác mà A-cha-xia đã làm không phải đã được chép trong sách lịch sử của các vua Y-sơ-ra-ên hay sao?

Bản Dịch Việt Ngữ

Vua A-cha-xia Và Tiên Tri Ê-li

1. Sau khi A-háp băng hà, người Mô-áp nổi lên chống lại Y-sơ-ra-ên.

2. Lúc đó, vua A-cha-xia bị té ngang qua chấn song trên lầu của mình tại Sa-ma-ri, và bị thương. Vua sai sứ giả và dặn họ rằng: “Hãy đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, xem ta có thể qua khỏi thương tích nầy không?”

3. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã phán với Ê-li, người Thi-sê-be: “Hãy trỗi dậy, đi lên gặp những sứ giả của vua Sa-ma-ri, và nói với họ: ‘Trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà các ngươi đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?’ 4. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phán thế nầy: ‘Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’” Vì vậy, Ê-li đã đi.

5. Khi các sứ giả trở về với vua, vua hỏi họ: “Vì sao các ngươi trở về?”

6. Họ đáp cùng người: “Có một người đi lên, gặp chúng tôi, và nói với chúng tôi: ‘Hãy đi, trở về với vua đã sai các ngươi, và nói với người rằng: Đức Giê-hô-va phán: Trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời hay sao mà ngươi sai sứ giả đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Vì vậy, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’”

7. Người hỏi họ: “Người đã đi lên gặp các ngươi và nói những lời nầy, là người như thế nào?”

8. Họ trả lời người: “Một người lông lá và thắt lưng bằng dây da.”

Người nói: “Đó là Ê-li, người Thi-sê-be.”

9. Sau đó, vua sai một sĩ quan chỉ huy năm mươi cùng với năm mươi người của mình đi lên gặp Ê-li. Lúc đó, Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Người nói với ông: “Hỡi người của Đức Chúa Trời! Vua truyền rằng: ‘Hãy xuống!’”

10. Vì vậy, Ê-li đã trả lời viên sĩ quan chỉ huy năm mươi: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ngươi cùng với năm mươi người của ngươi!” Và lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy người đó với năm mươi người của mình.

11. Vua lại sai một sĩ quan chỉ huy năm mươi khác cùng với năm mươi người của mình. Người đã chấp hành và nói với ông: “Hỡi người của Đức Chúa Trời! Vua đã truyền điều này: ‘Hãy xuống thật nhanh!’”

12. Vì vậy, Ê-li đã trả lời và nói với họ: “Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ngươi cùng với năm mươi người của ngươi!” Và lửa của Đức Chúa Trời từ trời đã giáng xuống thiêu hủy người cùng với năm mươi quân của mình.

13. Vua lại sai một sĩ quan chỉ huy năm mươi quân thứ ba với năm mươi người của mình. Viên sĩ quan thứ ba nầy đi lên, và khi đến, đã quỳ xuống trước đầu gối của Ê-li, nài xin, và nói với ông: “Hỡi người của Đức Chúa Trời! Xin xem mạng sống của tôi và mạng sống của năm mươi người này - những đầy tớ của ông – là quý trọng trước mặt ông. 14. Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai sĩ quan trước cùng với các toán năm mươi quân của họ. Nhưng bây giờ, xin xem mạng sống tôi được quý trọng trước mặt ông.”

15. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ê-li: “Hãy đi xuống với người, đừng sợ người.” Vì vậy, Ê-li đã trỗi dậy, đi xuống với người để gặp vua. 16. Sau đó, ông đã nói với người rằng: “Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Bởi vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, có phải trong Y-sơ-ra-ên không có Đức Chúa Trời để cầu vấn hay sao? Vì vậy, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’”

17. Vì vậy, A-cha-xia đã chết đúng như lời Đức Giê-hô-va đã dùng Ê-li nói. Do A-cha-xia không có con trai, Giô-ram trở thành vua thay chỗ của người vào năm thứ nhì của Giô-ram, con trai Giô-sa-phát, vua của Giu-đa.

18. Những việc khác mà A-cha-xia đã làm không phải đã được chép trong sách lịch sử của các vua Y-sơ-ra-ên hay sao?

Bản Dịch 1925

1. Sau khi A-háp băng hà, dân Mô-áp phản nghịch cùng Y-sơ-ra-ên. 2. A-cha-xia té ngang qua song lầu mình tại Sa-ma-ri và vì cớ ấy mang bịnh. Người bèn sai sứ giả đi, mà dặn rằng: hãy đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn, đặng cho biết ta sẽ lành bịnh này chăng? 3. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li, người Thi-sê-be, rằng: Hãy chổi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và nói với họ rằng: Trong Y-sơ-ra-ên há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn? 4. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Đoạn, Ê-li đi.

5. Các sứ giả trở về cùng A-cha-xia, người hỏi rằng: Vì sao các ngươi trở về? 6. Chúng thưa rằng: Có một người đi lên đón chúng tôi, và nói với chúng tôi rằng: Hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi, và nói với người rằng: Đức Giê-hô-va đã phán như vầy: Trong Y-sơ-ra-ên há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi sai đi cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Bởi cớ đó, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. 7. Vua bèn hỏi họ rằng: Người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao?

8. Chúng thưa: Người đó mặc áo lông, và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng: Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be. 9. Vua bèn sai một quan cai năm mươi lính đi với năm mươi lính mình lên cùng Ê-li Vả, Ê-li đang ngồi trên chót gò. Quan cai nói với người rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. 10. Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai năm mươi lính rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi, luôn với năm mươi lính của ngươi đi! Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và năm mươi lính của người.

11. A-cha-xia lại sai đến Ê-li một quan cai năm mươi lính khác đi với năm mươi lính người. Qua này nói với Ê-li rằng:" Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vầy: Hãy mau mau xuống. 12. Nhưng Ê-li đáp với người rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với năm mươi lính của ngươi đi. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với năm mươi lính của người.

13. A-cha-xia lại sai một quan cai năm mươi lính đi với năm mươi lính mình. Quan cai này lên đến, quì gối xuống trước mặt Ê-li, cầu xin người rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quí trọng mạng sống của tôi và mạng sống của năm mươi người này, là kẻ tôi tớ ông. 14. Kìa, lửa đã giáng từ trời, thiêu nuốt hai quan cai năm mươi lính trước, và năm mươi lính của họ; nhưng bây giờ, xin xem mạng sống tôi là quí trọng trước mặt ông.

15. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ê-li rằng: Hãy đi xuống với người, chớ sợ chi. Vậy, Ê-li chổi dậy đi xuống với quan cai đến cùng vua.

16. Người nói với vua rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh-Xê-bụt, thần của Éc-rôn, (há trong Y-sơ-ra-ên chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao?) nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ quả chết.

17. Vậy, A-cha-xia thác, theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Ê-li mà phán ra. Giô-ram kế vị cho người, nhằm năm thứ nhì của Giô-ram, con trai Giô-sa-phát, vua Giu-đa; bởi vì A-cha-xia không có con trai. 18. Các công việc khác của A-cha-xia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011

Ê-li và Vua A-ha-xi-a

1 Sau khi A-háp qua đời, dân Mô-áp nổi lên chống lại dân I-sơ-ra-ên.

2 Ở Sa-ma-ri, Vua A-ha-xi-a từ lan can trên lầu té xuống và bị thương; ông truyền cho các sứ giả đến và bảo, “Hãy đi, cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn, để hỏi xem ta sẽ được lành khỏi thương tích nầy chăng?”

3 Nhưng Thiên Sứ của CHÚA bảo Ê-li người Ti-sê-be rằng, “Hãy đứng dậy, đi đón các sứ giả của vua ở Sa-ma-ri, và bảo chúng: ‘Có phải trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời, mà ngươi phải đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn?’ 4 Vì vậy bây giờ CHÚA phán thế nầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.” Vậy Ê-li ra đi.

5 Các sứ giả trở về gặp vua, ông hỏi họ, “Tại sao các ngươi trở về?”

6 Họ đáp, “Có một người đón chúng tôi và bảo chúng tôi hãy trở về tâu với vua đã sai chúng tôi đi rằng, ‘CHÚA phán như thế nầy: Có phải trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời mà ngươi sai người đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.’”

7 Vua hỏi họ, “Người ra đón các ngươi và nói với các ngươi những lời ấy là người như thế nào?”

8 Họ tâu, “Ðó là một người lông lá và lưng thắt một dây nịt da.”

Vua nói, “Ấy là Ê-li người Ti-sê-be.”

9 Vua bèn sai một sĩ quan dẫn năm mươi quân đến gặp Ê-li. Lúc ấy Ê-li đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên sĩ quan bảo Ê-li, “Hỡi người của Ðức Chúa Trời, vua bảo ông: Hãy xuống!”

10 Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan, “Nếu tôi là người của Ðức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ông và năm mươi người đi với ông.” Ngay lập tức lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan và năm mươi người đi với ông ấy.

11 Vua lại sai một viên sĩ quan khác với năm mươi quân khác đến gặp Ê-li. Viên sĩ quan ấy nói, “Hỡi người của Ðức Chúa Trời, đây là lịnh của vua: Hãy xuống mau!”

12 Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan ấy, “Nếu tôi là người của Ðức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy ông và năm mươi người đi với ông.” Ngay lập tức lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan và năm mươi người đi với ông ấy.

13 Vua lại sai một viên sĩ quan khác với năm mươi quân khác đến gặp Ê-li. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, quỳ xuống trước mặt Ê-li và van nài, “Thưa người của Ðức Chúa Trời, nguyện mạng sống tôi và mạng sống của năm mươi người đi với tôi được coi là quý báu trước mặt ông. 14 Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai vị sĩ quan kia cùng với hai đội quân năm mươi người của họ. Nhưng bây giờ xin ông xem mạng sống của tôi là quý báu trước mặt ông.”

15 Bấy giờ thiên sứ của CHÚA nói với Ê-li, “Hãy đi xuống với người ấy. Ðừng sợ người ấy.” Vậy Ê-li đứng dậy, đi xuống, và theo người ấy đến gặp vua.

16 Ông nói với vua, “CHÚA phán thế nầy: Có phải vì trong I-sơ-ra-ên không có Ðức Chúa Trời để ngươi có thể cầu hỏi thánh ý của Ngài chăng? Vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụp thần của Éc-rôn, nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường bịnh ngươi đã lên nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết.”

A-ha-xi-a Băng Hà

17 Vậy Vua A-ha-xi-a băng hà theo như lời của CHÚA đã phán qua Ê-li. Bởi vì A-ha-xi-a không có con, em trai của A-ha-xi-a là Giê-hô-ram lên ngôi làm vua kế vị, vào năm thứ hai của Giê-hô-ram con của Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa.

18 Những việc khác của A-ha-xi-a đã làm há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua I-sơ-ra-ên sao?

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành