Ru-tơ: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB08C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Na-ô-mi có một người bà con bên chồng - là một người rất giàu - thuộc về gia tộc của Ê-li-mê-léc. Tên của người này là Bô-ô.

Ru-tơ, phụ nữ người Mô-áp, đã thưa với Na-ô-mi: “Xin cho phép con ra đồng, để mót lúa, và theo sau người nào mà con được ơn trước mặt người đó.”

Na-ô-mi nói với nàng: “Hãy đi đi con!”

Và rồi, nàng đã đi, đến mót lúa trong một cánh đồng, phía sau những thợ gặt. Thật tình cờ, nàng đã đến trong đám ruộng của Bô-ô, là một người thuộc gia tộc của Ê-li-mê-léc.

Lúc nầy, Bô-ô từ Bết-lê-hem đến chào những thợ gặt: “Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các anh chị em!”

Họ đáp lại: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông!”

Bô-ô hỏi người đầy tớ trông coi những thợ gặt: “Thiếu nữ này là người của ai?”

Người đầy tớ trông coi thợ gặt trả lời: “Đó là một thiếu phụ người Mô-áp - là người đã trở về cùng với Na-ô-mi, từ nước Mô-áp - Nàng có xin: ‘Hãy cho phép tôi mót và nhặt những gié lúa ở phía sau những thợ gặt.’ Cho nên cô ta đã đến và đã mót liên tục từ sáng cho đến giờ, mặc dù cô có nghỉ ở trong nhà một chút.”

Bô-ô nói cùng Ru-tơ: “Nầy, con gái của ta! Con hãy lắng nghe! Đừng đi mót trong một cánh đồng nào khác, và cũng đừng rời khỏi đây; nhưng hãy ở sát bên cạnh những tớ gái của ta. Hãy để ý xem họ gặt tại cánh đồng nào, rồi hãy đi theo họ. Ta đã ra lệnh cho các tớ trai không được đụng đến con! Và khi nào con khát, hãy đến những cái vò và uống nước mà các tớ trai đã rót.”


Do đó nàng đã sấp mặt xuống, quỳ dưới đất, và nói cùng Bô-ô rằng: “Tại sao con lại được ơn trước mặt ông, để ông phải lưu ý đến con, mặc dù con chỉ là một người ngoại quốc?”

Bô-ô trả lời và nói cùng nàng: “Ta đã được tường thuật đầy đủ về tất cả những việc con đã làm cho mẹ chồng của con kể từ khi chồng con chết; và thế nào con đã lìa cha mẹ của con, xứ sở đã sinh ra con, để đến với một dân tộc mà trước đó con không hề biết. Đức Giê-hô-va đã đền đáp cho việc con đã làm, và con sẽ được ban thưởng đầy đủ bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng mà con đã đến để tìm nơi nương dựa dưới cánh của Ngài.”

Rồi nàng nói: “Nguyện con được ơn trước mặt ông, là chúa của con; bởi vì ông đã an ủi con, và đã nói lời tử tế với tớ gái của ông, mặc dù con không bằng một trong những tớ gái của ông!”

Đến lúc ăn, Bô-ô đã nói cùng nàng: “Hãy lại đây, ăn bánh, và chấm miếng bánh của con vào giấm!”

Vì vậy nàng ngồi bên cạnh những thợ gặt; ông chuyền những hạt rang cho nàng; nàng đã ăn thỏa thuê, rồi để dành một ít.

Rồi khi nàng đứng dậy để đi mót lúa, Bô-ô ra lệnh cho những tớ trai của mình rằng: “Hãy để cho nàng mót, thậm chí ngay ở giữa những đám lúa, đừng làm xấu hổ nàng. Cũng hãy cố tình làm rớt lúa từ những bó lúa cho nàng; để nàng có thể mót, và đừng rầy la nàng.”

Như vậy Ru-tơ đã mót lúa ngoài đồng cho đến tối, rồi đập lúa mà nàng đã mót được, ước chừng một ê-pha lúa mạch.

Sau đó, nàng mang lúa, đi vào trong thành. Mẹ chồng của nàng thấy những thứ mà nàng đã mót; và rồi nàng lấy ra và trao cho bà phần mà nàng đã giữ lại sau khi nàng đã ăn đầy đủ.

Rồi mẹ chồng của nàng hỏi nàng: “Hôm nay con mót ở đâu? Con làm ở đâu? Phước cho người đã quan tâm đến con!”

Do đó nàng đã thuật lại cho mẹ chồng, nàng đã làm việc với ai, rồi nói: “Tên của người mà con làm việc ở chỗ người đó hôm nay là Bô-ô.”

Sau đó Na-ô-mi nói với con dâu của mình: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho Bô-ô, bởi vì Ngài không từ bỏ sự nhân từ của Ngài cho người sống và người chết!” Rồi bà nói cùng nàng: “Người này là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta.”

Ru-tơ, phụ nữ người Mô-áp, nói: “Ông ấy cũng nói với con rằng: ‘Con hãy ở bên cạnh những tớ trai của ta cho đến khi họ hoàn tất mùa gặt của ta.’”

Sau đó, Na-ô-mi nói với Ru-tơ, con dâu của bà: “Con gái của mẹ! Thật tốt cho con đi theo những tớ gái của ông ấy, và để người ta không gặp con ở bất kỳ cánh đồng nào khác.”

Vì vậy, Ru-tơ đã ở bên cạnh những tớ gái trẻ của Bô-ô, để mót lúa cho đến hết mùa gặt lúa mạch và lúa mì; và nàng sống với mẹ chồng của nàng.

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Có một người bà con bên chồng của Na-ô-mi, thuộc về gia tộc của Ê-li-mê-léc, là một người rất giàu. Tên của người này là Bô-ô.

2. Ru-tơ, phụ nữ người Mô-áp, đã thưa với Na-ô-mi: “Xin cho con ra đồng, để mót những ngọn lúa, và theo sau người nào mà con được ơn trước mặt người đó.” Na-ô-mi nói với nàng: “Con gái của ta! Hãy đi!”

3. Sau đó, nàng đã đi, đến và mót lúa trong một cánh đồng, phía sau những thợ gặt. Và nàng đã tình cờ đến trong một đám ruộng của Bô-ô, là người thuộc gia tộc của Ê-li-mê-léc.

4. Lúc nầy, Bô-ô từ Bết-lê-hem đến, chào những thợ gặt: “Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng anh chị em!” Họ đáp lại: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông!”

5. Bô-ô hỏi người đầy tớ trông coi những thợ gặt: “Thiếu nữ này là người của ai?”

6. Người đầy tớ trông coi thợ gặt trả lời: “Đó là một thiếu phụ người Mô-áp, là người đã trở về cùng với Na-ô-mi, từ nước Mô-áp. 7. Nàng có xin: ‘Hãy cho phép tôi mót và nhặt những gié lúa ở phía sau những thợ gặt.’ Cho nên cô ta đã đến và đã mót liên tục từ sáng cho đến giờ, mặc dù cô có nghỉ tại trong nhà một chút.”

8. Bô-ô nói với Ru-tơ: “Con gái của ta! Con hãy nghe! Đừng đi mót trong một cánh đồng nào khác, và cũng đừng rời khỏi đây, nhưng hãy ở gần bên cạnh những tớ gái của ta. 9. Hãy để ý xem họ gặt ở cánh đồng nào, rồi hãy đi theo họ. Ta đã ra lệnh cho các tớ trai của ta không được đụng đến con! Và khi nào con khát, hãy đến những cái vò và uống từ thứ mà các tớ trai đã rót.”

10. Do đó nàng đã sấp mặt xuống, quỳ dưới đất, và nói cùng ông rằng: “Tại sao con được ơn trước mắt ông, để ông phải lưu ý đến con, mặc dù con chỉ là một người ngoại quốc?”

11. Bô-ô đã trả lời, và nói cùng nàng: “Ta đã được tường thuật đầy đủ về tất cả những việc con đã làm cho mẹ chồng của con kể từ khi chồng con chết; và thế nào con đã lìa cha mẹ của con, xứ sở đã sinh ra con, để đến với một dân tộc mà trước đó con không hề biết. 12. Đức Giê-hô-va đã đền đáp cho việc làm của con, và con sẽ được ban thưởng đầy đủ bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng mà con đã đến tìm nơi nương dựa dưới cánh của Ngài.”

13. Rồi nàng nói: “Nguyện con được ơn trước mặt ông, là chúa của con; bởi vì ông đã an ủi con, và đã nói lời tử tế với tớ gái của ông, mặc dù con không bằng một trong những tớ gái của ông!”

14. Đến lúc ăn, Bô-ô đã nói cùng nàng: “Hãy lại đây, ăn bánh, và chấm miếng bánh của con vào giấm!” Vì vậy nàng ngồi bên cạnh những thợ gặt; ông đã chuyền những hạt rang cho nàng; nàng đã ăn thỏa thuê, và để dành một ít. 15. Rồi khi nàng đứng dậy để đi mót, Bô-ô truyền cho những tớ trai của mình rằng: “Hãy để cho nàng mót thậm chí ngay giữa những đám lúa, đừng làm xấu hổ nàng. 16. Cũng hãy cố tình làm rớt lúa từ những bó lúa cho nàng; để nàng có thể mót, và đừng rầy la nàng.”

17. Như vậy Ru-tơ đã mót lúa trong ruộng cho đến chiều tối, và đã đập lúa mà nàng đã mót, được chừng một ê-pha lúa mạch. 18. Sau đó, nàng mang nó và đi vào trong thành; mẹ chồng của nàng thấy những gì nàng đã mót. Rồi nàng lấy ra và trao cho bà phần mà nàng đã giữ lại sau khi nàng đã ăn thỏa thuê.

19. Rồi mẹ chồng của nàng hỏi nàng: “Hôm nay con mót ở đâu? Con làm ở đâu? Phước cho người đã quan tâm đến con!” Do đó, nàng đã thuật lại cho mẹ chồng, nàng đã làm việc với ai, rồi nói: “Tên của người mà con làm việc ở chỗ người đó hôm nay là Bô-ô.”

20. Sau đó Na-ô-mi nói với con dâu của mình: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho Bô-ô, bởi vì Ngài không từ bỏ sự nhân từ của Ngài cho người sống và người chết!” Rồi bà nói cùng nàng: “Người này là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta.”

21. Ru-tơ, phụ nữ người Mô-áp, nói: “Ông ấy cũng nói với con rằng: ‘Con hãy ở bên cạnh những tớ trai của ta, cho đến khi họ hoàn tất mùa gặt của ta.’”

22. Sau đó Na-ô-mi nói với Ru-tơ, con dâu của bà: “Con gái của mẹ! Thật tốt cho con đi theo những tớ gái trẻ của ông ấy, và để người ta không gặp con ở cánh đồng nào khác.” 23. Vì vậy, Ru-tơ đã ở bên cạnh những tớ gái trẻ của Bô-ô, để mót lúa cho đến hết mùa gặt lúa mạch và lúa mì; và nàng sống với mẹ chồng của nàng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Có một người bà con bên chồng của Na-ô-mi, là một người rất giàu, thuộc về gia tộc của Ê-li-mê-léc. Tên của người này là Bô-ô.

2. Ru-tơ – phụ nữ người Mô-áp - đã nói với Na-ô-mi: “Xin cho con ra đồng, để mót những ngọn lúa, và theo sau người nào mà con có thể tìm thấy sự ân hậu trong cái nhìn của người đó.” Và bà đã nói với nàng: “Hãy đi! Con gái của ta.”

3. Sau đó, nàng đã đi, rồi đến và mót lúa trong một cánh đồng, sau những thợ gặt. Và nàng đã tình cờ đến trong một đám ruộng của Bô-ô, là người thuộc gia đình của Ê-li-mê-léc.

4. Lúc nầy, Bô-ô từ Bết-lê-hem đến, và nói với những thợ gặt: “Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi!” Họ đáp lại: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông!” 5. Bô-ô nói với người đầy tớ trông coi những thợ gặt: “Thiếu nữ này là người của ai?”

6. Người đầy tớ trông coi thợ gặt trả lời: “Đó là một thiếu phụ người Mô-áp, là người đã trở về cùng với Na-ô-mi, từ nước Mô-áp. 7. Nàng có nói: ‘Xin cho phép tôi mót và nhặt những gié lúa, phía sau các thợ gặt.’ Vì vậy, cô ta đã đến và đã làm liên tục từ sáng cho đến bây giờ, mặc dù cô có nghỉ tại trong nhà một chút.”

8. Bô-ô nói với Ru-tơ: “Con gái của ta! Con hãy nghe! Đừng đi mót trong một cánh đồng nào khác, và cũng đừng rời khỏi đây, nhưng hãy ở sát bên cạnh những tớ gái của ta. 9. Hãy để mắt con trên cánh đồng nào mà họ gặt, và hãy đi theo họ. Chẳng phải ta đã ra lệnh cho các tớ trai không được đụng đến con hay sao? Và khi nào con khát, hãy đến những cái vò và uống từ vật mà các tớ trai đã rót.”

10. Vì vậy, nàng đã sấp mặt xuống, quỳ dưới đất, và nói cùng ông rằng: “Vì sao con được ơn trước mắt ông, để ông phải lưu ý đến con, dù con chỉ là một người ngoại quốc?”

11. Bô-ô đã trả lời và nói cùng nàng: “Ta đã được tường thuật đầy đủ tất cả những việc con đã làm cho mẹ chồng của con kể từ khi chồng con chết, và thế nào con đã lìa cha của con, mẹ của con, xứ sở đã sinh ra con, để đến với một dân tộc mà trước đó con không hề biết. 12. Đức Giê-hô-va đã đền đáp cho công việc của con, và con sẽ được ban thưởng đầy đủ bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng mà dưới cánh của Ngài, con đã đến tìm nơi nương dựa.”

13. Rồi nàng nói: “Nguyện con được ơn trước mặt ông, là chúa của con; bởi vì ông đã an ủi con, và đã nói lời tử tế với tớ gái của ông, mặc dù con không bằng một trong những tớ gái của ông!”

14. Đến lúc ăn, Bô-ô đã nói cùng nàng: “Hãy lại đây, và ăn bánh, và chấm miếng bánh của con vào giấm!” Vì vậy nàng ngồi bên cạnh những thợ gặt, và ông đã chuyền những hạt rang cho nàng; và nàng đã ăn và thỏa thuê, và để dành một ít. 15. Và khi nàng đứng dậy để đi mót, Bô-ô truyền cho những tớ trai của mình rằng: “Hãy để cho nàng mót thậm chí ngay giữa những đám lúa, đừng làm xấu hổ nàng. 16. Cũng hãy cố tình làm rớt lúa từ những bó lúa cho nàng; để nàng có thể mót, và đừng rầy la nàng.”

17. Như vậy nàng đã mót lúa trong ruộng cho đến tối, rồi đập những gì mà nàng đã mót, và ước chừng một ê-pha lúa mạch. 18. Sau đó, nàng mang nó và đi vào trong thành, và mẹ chồng của nàng thấy những gì nàng đã mót. Rồi nàng đem ra và trao cho bà phần mà nàng đã giữa lại sau khi nàng đã thỏa mãn.

19. Rồi mẹ chồng của nàng nói cùng nàng: “Hôm nay con mót ở đâu? Con làm ở đâu? Phước cho người đã quan tâm đến con!” Vì vậy, nàng đã thuật cho mẹ chồng nàng đã làm việc với ai, rồi nói: “Tên của người mà con làm việc với người đó hôm nay là Bô-ô.”

20. Sau đó Na-ô-mi nói với con dâu của mình: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho Bô-ô vì Ngài không từ bỏ sự nhân từ của Ngài cho người sống và người chết!” Rồi bà nói cùng nàng: “Người này là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta.” 21. Ru-tơ, phụ nữ người Mô-áp, nói: “Ông ấy cũng nói với con rằng: ‘Con hãy ở bên cạnh những tớ trai của ta, cho đến khi họ hoàn tất mùa gặt của ta.’”

22. Sau đó Na-ô-mi nói với Ru-tơ, con dâu của bà: “Con gái của mẹ! Thật tốt cho con đi theo những tớ gái trẻ của ông ấy, và để người ta không gặp con ở cánh đồng nào khác.” 23. Vì vậy, Ru-tơ đã ở bên cạnh những tớ gái trẻ của Bô-ô, để mót lúa cho đến hết mùa gặt lúa mạch và lúa mì; và nàng sống với mẹ chồng của nàng.

Bản Dịch 1925

1. Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu, về họ hàng Ê-li-mê-léc; tên người là Bô-ô.

2. Ru-tơ, người Mô-áp, thưa cùng Na-ô-mi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót gié lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Na-ô-mi đáp: Hỡi con, hãy đi đi. 3. Vậy, Ru-tơ đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Ê-li-mê-léc.

4. Vả, nầy Bô-ô ở Bết-lê-hem đến, nói cùng các con gặt rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông! 5. Đoạn, Bô-ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gặt rằng: Người gái trẻ này là con của ai? 6. Người đầy tớ coi sóc các con gặt đáp rằng: Ấy là người gái trẻ Mô-áp ở từ xứ Mô-áp trở về cùng Na-ô-mi; 7. nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. 8. Bô-ô nói cùng Ru-tơ rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tớ gái ta; 9. Xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào, thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khát, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho.

10. Ru-tơ bèn sấp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất, mà thưa rằng: Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến đỗi ông đoái xem tôi, vốn là một người ngoại bang? 11. Bô-ô đáp: Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. 12. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm; nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. 13. Nàng thưa rằng: Hỡi chúa! chúa đã an ủi và giục lòng kẻ tôi tớ chúa, cầu chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái chúa!

14. Trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: Hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy, nàng ngồi gần bên các con gặt. Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại. 15. Đoạn, nàng đứng dậy đặng mót. Bô-ô truyền lịnh cho các đầy tớ mình rằng: Hãy để cho nàng mót, dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. 16. Cũng hãy rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng lượm lấy, và chớ trách móc nàng chút nào. 17. Vậy, Ru-tơ mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một ê-pha lúa mạch. 18. Nàng vác đem trở vào trong thành; bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn, Ru-tơ trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người.

19. Bà gia nói: Ngày nay, con có mót ở đâu? Con có làm việc ở đâu? Phước cho người đã nhận tiếp con! Nàng nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói: Người chủ của nơi tôi có làm việc ngày nay, tên là Bô-ô. 20. Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết! Tiếp rằng: Người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại. 21. Ru-tơ, người Mô-áp, tiếp rằng: Người cũng có nói cùng tôi rằng: Hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt. 22. Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ, dâu mình, rằng: Hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác. 23. Vậy, nàng ở cùng các tớ gái của Bô-ô, đặng mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì; nàng ở nhà của bà gia mình.

Bản Dịch 2011

Ru-tơ Gặp Bô-a

1 Lúc ấy Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, một người khá giàu có, thuộc dòng họ Ê-li-mê-léc, tên là Bô-a.

2 Ru-tơ người Mô-áp thưa với Na-ô-mi, “Xin mẹ cho con ra đồng mót lúa. Con sẽ đi sau người nào thấy con được ơn trước mặt người ấy.”

Na-ô-mi nói với nàng, “Hãy đi đi, con gái của mẹ.”

3 Vậy Ru-tơ đi. Nàng theo sau các thợ gặt và mót lúa. Không ngờ nàng đến nhằm cánh đồng của Bô-a, người bà con bên chồng trong dòng họ của Ê-li-mê-léc. 4 Này, lúc ấy Bô-a từ Bết-lê-hem đi ra và nói với các thợ gặt, “Nguyện CHÚA ở cùng các bạn.”

Họ đáp lời ông, “Nguyện CHÚA ban phước cho ông.”

5 Bấy giờ Bô-a hỏi người đầy tớ trông coi các thợ gặt, “Người thiếu nữ kia là con ai vậy?”

6 Người đầy tớ trông coi các thợ gặt trả lời, “Cô ấy là người Mô-áp. Cô ấy đã theo Na-ô-mi từ đồng bằng Mô-áp về đây. 7 Cô ấy có xin tôi rằng, ‘Xin ông làm ơn cho tôi theo sau các thợ gặt để lượm mót các gié lúa.’ Cô ấy đến đây mót lúa từ sáng sớm đến giờ và chỉ nghỉ dưới chòi một chút.”

8 Bấy giờ Bô-a nói với Ru-tơ, “Hãy nghe đây, con gái của tôi: đừng đi đến ruộng khác để mót lúa hay rời khỏi đám ruộng này, nhưng hãy theo sát các cô thợ gặt của tôi. 9 Hãy để ý xem các thợ gặt của tôi gặt lúa ở đám ruộng nào, con hãy theo họ đến đám ruộng đó. Tôi đã dặn các lực điền của tôi không được đụng đến con rồi. Nếu con khát nước, hãy lại uống nước trong các vò do các lực điền của tôi mang đến đằng kia.”

10 Ru-tơ bèn sấp mặt xuống đất và nói, “Bởi đâu mà con được ơn trước mặt ông như thế này? Làm sao ông lại để ý đến con trong khi con là một người ngoại quốc?”

11 Bô-a đáp, “Tất cả những gì con đã làm cho mẹ chồng con từ lúc chồng con qua đời người ta đều thuật lại cho tôi nghe hết, và thể nào con đã lìa cha mẹ con và xứ sở của con để đến sống với một dân con chưa biết. 12 Nguyện CHÚA ban thưởng cho con vì những việc con làm. Nguyện CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng con đã chọn đến núp dưới bóng cánh Ngài, ban thưởng cho con thật đầy dẫy.”

13 Ru-tơ đáp, “Thưa ông, nguyện con tiếp tục được ơn trước mặt ông, vì ông đã yên ủi con và dùng những lời tử tế nói với đầy tớ ông, mặc dù con biết thân phận con không bằng một tớ gái của ông.”

14 Ðến bữa ăn, Bô-a nói với nàng, “Con hãy lại đây. Mời con ăn bánh và chấm bánh vào nước chấm chua này.” Vậy nàng ngồi bên cạnh các thợ gặt. Bô-a cũng đem gạo rang mời nàng ăn. Nàng ăn no nê và để dành phần còn dư lại. 15 Ăn xong nàng đứng dậy đi mót lúa tiếp.

Bô-a dặn các đầy tớ ông, “Hãy để cho cô ấy mót lúa, dẫu cô ấy có mót ở giữa những bó lúa cũng đừng trách cô ta. 16 Các bạn cũng hãy rút những gié lúa tốt trong bó ra, cố tình bỏ rơi, để cho cô ấy lượm, và đừng quở trách cô ấy điều chi.”

17 Vậy Ru-tơ mót lúa đến chiều tối. Nàng đập số lúa nàng đã mót được và gom được chừng mười ký lúa mạch. 18 Nàng mang số lúa đã mót được đi vào trong thành, và mẹ chồng nàng thấy số lúa nàng đã mót được. Sau đó nàng lấy phần thức ăn nàng đã để dành ra, mời mẹ chồng nàng ăn.

19 Mẹ chồng nàng hỏi, “Hôm nay con đã mót lúa ở đâu? Con đã làm việc trong ruộng của ai? Phước cho người đã lưu ý đến con.”

Vậy nàng nói cho mẹ chồng nàng nghe nàng đã làm việc trong ruộng của ai. Nàng đáp, “Tên người chủ ruộng mà con đã làm việc hôm nay là Bô-a.”

20 Na-ô-mi nói với con dâu bà, “Nguyện CHÚA, Ðấng không ngừng bày lòng nhân từ cho người sống và người chết, ban phước cho người ấy.” Na-ô-mi lại nói tiếp, “Người ấy là bà con của chúng ta và cũng là người có quyền chuộc sản nghiệp của chúng ta.

21 Ru-tơ người Mô-áp nói với bà, “Người ấy đã bảo con, ‘Hãy theo các thợ gặt của tôi cho đến khi xong mùa gặt.’”

22 Na-ô-mi nói với nàng, “Hỡi con gái của mẹ, mẹ thấy con cứ theo các cô thợ gặt của người ấy là tốt hơn cả, vì nếu con đi mót lúa ở ruộng khác không chừng con có thể gặp phiền phức.”

23 Vậy nàng cứ theo sát các cô thợ gặt của Bô-a mà mót lúa cho đến cuối mùa gặt lúa mạch và lúa mì; và nàng đã sống với mẹ chồng của nàng như vậy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành