Các Quan Xét: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB07C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Trong ngày ấy, Đê-bô-ra hát bài ca nầy với Ba-rác, con trai A-bi-nô-am:

2. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, Vì những quan trưởng đã cầm quyền quản trị trong Y-sơ-ra-ên, Và bá-tánh dâng mình cách vui lòng!

3. Hỡi các vua, hãy nghe; hỡi các quan trưởng, khá lắng tai! Ta sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, Ta sẽ hát ngợi khen Giê-hô-va. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

4. Hỡi Đức Giê-hô-va! khi Ngài ra từ Sê-i-rơ, Khi trải qua đồng bằng Ê-đôm, Thì đất rung, các từng trời nhỏ giọt, Đám mây sa nước xuống.

5. Trước mặt Đức Giê-hô-va núi bèn đổi ra dòng nước, Tức núi Si-na-i kia ở trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

6. Trong ngày Sam-ga, con trai A-nát, Và nhằm lúc Gia-ên, các đường cái đều bị bỏ hoang, Những hành khách nương theo các lối quanh-quẹo;

7. Trong Y-sơ-ra-ên thiếu quan trưởng, Cho đến chừng ta là Đê-bô-ra chổi dậy Như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên.

8. Người ta đã chọn các thần mới: Tức thì cơn giặc có tại trước cửa thành. Giữa bốn mươi ngàn người Y-sơ-ra-ên, Người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy cây giáo.

9. Lòng ta ái mộ các quan trưởng của Y-sơ-ra-ên, Là những người trong dân sự dâng mình cách vui lòng; Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va!

10. Hỡi các người cỡi con lừa bạch, Ngồi trên khảm, Đi bộ trên đường cái, khá hát mừng!

11. Cậy tiếng của lính cầm cung tại chung quanh bến uống nước, Người ta hãy kính khen việc công bình của Đức Giê-hô-va, Và cuộc quản trị công bình của Ngài tại nơi Y-sơ-ra-ên! Bấy giờ, dân sự của Đức Giê-hô-va đi xuống cửa thành.

12. Hỡi Đê-bô-ra! khá tỉnh thức, tỉnh thức! Hãy tỉnh thức, tỉnh thức, hát một bài ca! Hỡi Ba-rác, khá chổi dậy! hỡi con trai của A-bi-nô-am! hãy dẫn những phu tù người đi!

13. Bấy giờ, kẻ còn sót lại trong dân sự đều xuống, Đến cùng các tráng sĩ đặng ra trận; Dân sự của Đức Giê-hô-va xuống đánh kẻ dõng sĩ!

14. Từ Ép-ra-im đến những người có gốc nơi A-ma-léc; Sau ngươi có Bên-gia-min, là người ở giữa đoàn dân ngươi. Các quan trưởng đến từ Ma-ki, Và những kẻ cầm cây phủ việt đến từ Sa-bu-lôn.

15. Các quan trưởng của Y-sa-ca đều theo Đê-bô-ra, Y-sa-ca và Ba-rác đồng một ý nhau; Người xông đại vào trũng...... Gần các suối của Ru-bên, Có lắm điều nghị luận trong lòng!

16. Nhân sao ngươi ở trong chuồng Mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên? Gần bên các suối Ru-bên, Có lắm điều nghị luận trong lòng!

17. Ga-la-át cứ ở bên kia sông Giô-đanh, Còn Đan, sao ở lại trên các chiếc tàu? A-se ngồi nơi mé biển, An nghỉ trong các cửa biển mình.

18. Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, là dân tộc liều mạng mình. Ở trên các nơi cao của đồng ruộng.

19. Các vua đến chiến tranh, Các vua Ca-na-an chiến tranh Tại Tha-a-nác, tại nước Mê-ghi-đô; Song chẳng cướp lấy được tiền bạc!

20. Các từng trời có dự vào chiến trận; Những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Si-sê-ra.

21. Khe Ki-sôn đã kéo trôi chúng nó, Tức là khe Ki-sôn đời xưa. Hỡi linh hồn ta ngươi có dày đạp năng lực dưới chân!

22. Bấy giờ, vó ngựa bèn giậm đất, Vì cớ những chiến sĩ sải, sải chạy mau.

23. Sứ giả của Đức Giê-hô-va phán: Hãy rủa sả Mê-rô; Hãy rủa sả, rủa sả dân cư của nó! Vì chúng nó không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va, Không đến tiếp trợ Đức Giê-hô-va đánh các dõng sĩ!

24. Nguyện cho Gia-ên, vợ Hê-be, người Kê-nít. Được phước giữa các người đàn bà! Nguyện người được phước giữa các đàn bà ở trong trại!

25. Si-sê-ra xin nước, nàng đem cho sữa; Nàng lấy chén kẻ sang trọng mà thết mỡ sữa cho.

26. Một tay nàng nắm lấy cây nọc, Còn tay hữu cầm-cái búa của người thợ; Nàng đánh Si-sê-ra, bửa đầu hắn ra, Đập bể đầu và đâm thủng màng tang.

27. Hắn xỉu, té, nằm tại nơi chân nàng. Hắn xỉu, té tại chân nàng; Và tại chỗ hắn xỉu, hắn té chết cứng.

28. Mẹ của Si-sê-ra ở cửa sổ xem thấy, Bèn kêu qua song mặt vỏng mà rằng: "Vì sao xe con đến chậm trễ? Tại sao các xe con đi chậm dường ấy!"

29. Những kẻ khôn ngoan trong bọn hầu người trả lời, Mà mẹ hắn cũng nói thầm, rằng:

30. "Chúng há chẳng tìm được của cướp sao? Họ há chẳng phải chia phân của đó ư? Một vài con gái cho mỗi người chiến sĩ, Một của cướp bằng vải nhuộm về phần Si-sê-ra; Một của cướp bằng vải nhuộm thêu! Một cái áo vải nhuộm, hai cái áo vải thêu, Cho cổ của người thắng trận!"

31. Ôi, Đức Giê-hô-va! nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài đều hư mất như vậy! Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt trời, Khi mọc lên rực rỡ! Đoạn, xứ được hòa bình trong bốn mươi năm.

Bản Dịch 2011

Bài Ca Ngợi của Ðê-bô-ra

1 Trong ngày ấy Ðê-bô-ra và Ba-rác con trai của A-bi-nô-am hát rằng:

2 “Khi các quan trưởng lãnh đạo trong I-sơ-ra-ên,

Khi người dân tình nguyện hiến thân cho đất nước,

Chúc tụng CHÚA!

3 Hỡi các vua, xin hãy nghe;

Hỡi các lãnh tụ, xin lắng nghe.

Tôi sẽ hát cho CHÚA,

Tôi sẽ hát cho CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, một bài ca.

4 Lạy CHÚA, khi Ngài từ Sê-i-rơ đi ra;

Khi Ngài đi qua vùng Ê-đôm,

Ðất rúng động, và trời đổ cơn mưa, mây tuôn nước xuống.

5 Các núi rúng động trước mặt CHÚA;

Núi Si-nai run rẩy trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.

6 Trong ngày của Sam-ga con trai của A-nát,

Trong ngày của Gia-ên, các đại lộ đều bị bỏ hoang,

Khách bộ hành phải đi tránh vào các con đường nhỏ.

7 Cuộc sống ở nông thôn của I-sơ-ra-ên đã ngưng lại;

Nó đã ngưng lại cho đến khi tôi, Ðê-bô-ra, trỗi dậy;

Tôi trỗi dậy như một người mẹ trong I-sơ-ra-ên.

8 Khi dân chúng chọn cho họ các thần mới,

Thì quân giặc đã vào tận các cổng thành.

Và trong số bốn mươi ngàn dân I-sơ-ra-ên, há ai có một cái khiên hay một cây giáo chăng?

9 Lòng tôi ngưỡng mộ các vị chỉ huy của I-sơ-ra-ên;

Họ thật hết lòng giúp dân giúp nước.

Chúc tụng CHÚA!

10 Hỡi những người cỡi lừa trắng,

Hỡi những ai ngồi trên yên phủ bằng nhung,

Hỡi những khách bộ hành trên đường,

Xin hãy thuật chuyện ấy ra.

11 Xin thuật ra cho các nhạc sĩ đang trổi nhạc bên bến nước,

Ðể họ diễn đi diễn lại ca khúc chiến thắng của CHÚA,

Ca khúc chiến thắng của nông dân I-sơ-ra-ên.

Hỡi dân của CHÚA, hãy cùng nhau kéo ra cổng thành tấn công quân giặc.

12 Hãy thức dậy! Hãy thức dậy! Hỡi Ðê-bô-ra!

Hãy thức dậy! Hãy thức dậy! Hãy hát một bài ca!

Hãy vùng dậy! Hỡi Ba-rác!

Hãy dẫn những tù binh của ông đi, hỡi con trai của A-bi-nô-am!

13 Hãy tiến xuống, hỡi các con cháu còn sót lại của các nhà quý tộc;

Dân của CHÚA tiến xuống chống lại những kẻ cường bạo.

14 Quân dân từ chi tộc Ép-ra-im kéo nhau ra thung lũng;

Ði theo ông có Bên-gia-min, bà con dòng họ của ông;

Những vị tư lệnh từ Ma-khia kéo đến,

Và những người cầm gậy điều quân từ Xê-bu-lun tiến ra.

15 Những vị chỉ huy của I-sa-ca đi với Ðê-bô-ra;

Phải, I-sa-ca đồng tâm hiệp lực với Ba-rác;

Họ cùng nhau xông vào thung lũng;

Còn trong các gia tộc của Ru-bên, người ta cứ đắn đo suy nghĩ trong lòng.

16 Vì sao các người còn chần chừ trong các ràn chiên,

Ðể nghe tiếng kèn réo gọi các đàn chiên chăng?

Ở trong các gia tộc của Ru-bên,

Người ta cứ mãi đắn đo suy nghĩ trong lòng.

17 Ghi-lê-át vẫn còn ở mãi bên kia Sông Giô-đanh;

Còn Ðan, sao ông cứ lẩn quẩn mãi trên các chiếc thuyền?

A-se vẫn ngồi bất động bên bờ biển,

Ðành lòng an nhiên tự tại bên các bến tàu!

18 Xê-bu-lun là những hào kiệt coi thường cái chết;

Náp-ta-li cũng vậy, sẵn sàng hy sinh mạng sống ở chốn sa trường.

19 Các vua kéo đến, họ liền tiến đánh;

Họ đánh các vua Ca-na-an ở Ta-a-nách, bên dòng nước Mê-ghi-đô;

Họ chẳng màng gì đến tiền bạc của chiến lợi phẩm.

20 Trên trời, các vì sao chiến đấu;

Chúng theo quỹ đạo của chúng mà đánh Si-sê-ra.

21 Dòng nước ở Ki-sôn đã cuốn trôi chúng mất;

Dòng nước lũ của Ki-sôn đã lôi cuốn chúng đi.

Hỡi linh hồn ta, hãy dũng mãnh tiến lên!

22 Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập;

Tiếng ngựa phi rền dội khắp nơi.

23 Thiên sứ của CHÚA phán, ‘Hãy nguyền rủa Mê-rô,

Hãy nguyền rủa dân cư của nó thật thậm tệ,’

Vì chúng chẳng chịu đến giúp đỡ CHÚA,

Chúng không đến giúp đỡ CHÚA đánh bại quân tàn bạo.

24 Người phụ nữ được phước nhất là Gia-ên vợ của Hê-be người Kê-ni;

Ấy là người phụ nữ được phước nhất trong các bà nội trợ sống trong lều trại.

25 Hắn hỏi nước, bà đem cho sữa,

Dùng chén sang bà đem sữa béo tiến dâng.

26 Tay trái bà cầm chiếc cọc, tay phải bà cầm cái búa của các lao công;

Bà đóng vào Si-sê-ra một nhát,

Ðập bể đầu và đâm thủng màng tang.

27 Hắn gục xuống, ngã quỵ, nằm bất động nơi chân bà;

Hắn gục xuống nơi chân bà và ngã quỵ;

Hắn gục xuống nơi nào, hắn chết ngay nơi đó.

28 Mẹ của Si-sê-ra ngóng trông qua cửa sổ,

Bà nhìn qua màng thưa che cửa, và hỏi rằng,

‘Tại sao xe chiến mã của con ta chưa về?

Tại sao tiếng vó ngựa của chiến xa của con ta chưa vang dội?’

29 Những nữ nhân hầu hạ khôn khéo lựa lời giải đáp,

Chính bà cũng tự trả lời và thầm nghĩ:

30 ‘Há chẳng phải chúng đã kiếm được và đang bận chia nhau chiến lợi phẩm đấy sao?

Một hay hai phụ nữ cho mỗi chàng chiến sĩ;

Những chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm thì dành cho Si-sê-ra,

Ô những tấm vải thêu và nhuộm đẹp biết bao!

Há chẳng phải hai tấm vải thêu và nhuộm đẹp sẽ là chiến lợi phẩm làm khăn choàng cổ cho ta hay sao?’

31 Lạy CHÚA, nguyện tất cả những kẻ thù của Ngài đều bị diệt vong như vậy!

Nguyện những kẻ yêu mến Ngài sẽ giống như mặt trời mọc lên rạng rỡ.”

Sau đó xứ được hòa bình bốn mươi năm.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu