Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 31

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C031)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Môi-se đến giảng cho cả Y-sơ-ra-ên những bài sau nầy. 2. Người nói: Ngày nay ta được một trăm hai mươi tuổi; không thể đi ra đi vào nữa; và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: Ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh nầy đâu. 3. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi. Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó; Giô-suê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 4. Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Óc, vua dân A-mô-rít, và xứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá. 5. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lịnh ta đã truyền cho. 6. Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.

7. Đoạn, Môi-se gọi Giô-suê, nói cùng người tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên mà rằng: Hãy vững lòng bền chí; vì ngươi sẽ vào với dân nầy trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. 8. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.

9. Môi-se chép luật nầy, giao cho những thầy tế lễ, là con cháu Lê-vi, khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, lại giao luôn cho hết thảy trưởng lão Y-sơ-ra-ên, 10. và truyền lịnh nầy, mà rằng: Cuối bảy năm, nhằm năm giải thích, tại ngày lễ lều tạm, 11. khi cả Y-sơ-ra-ên đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì người phải đọc luật nầy trước cả Y-sơ-ra-ên cho chúng nghe. 12. Ngươi phải nhóm hiệp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong các thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy. 13. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy, sẽ nghe, tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trọn lúc các ngươi sống trên đất mà các ngươi sẽ nhận được, sau khi đã đi ngang qua sông Giô-đanh.

14. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Kìa, ngày chết của ngươi hầu gần; hãy gọi Giô-suê, rồi hai ngươi hãy ra mắt tại hội mạc, để ta truyền lịnh ta cho người. Vậy, Môi-se và Giô-suê đi đến chầu tại hội mạc. 15. Đức Giê-hô-va hiện ra nơi Trại, trong một trụ mây, và trụ mây dừng lại tại cửa Trại.

16. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kìa, ngươi sẽ an giấc với các tổ phụ ngươi; dân sự nầy sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào, bỏ ta và bội giao ước ta đã lập cùng họ. 17. Trong ngày ấy, cơn thạnh nộ ta sẽ phừng lên cùng họ, ta sẽ bỏ họ, giấu mặt ta đi, khiến cho họ bị tiêu nuốt; nhiều sự tai vạ và buồn thảm sẽ xông hãm vào họ. Trong ngày đó họ sẽ nói rằng: Há có phải vì Đức Chúa Trời không ngự giữa tôi, nên những tai vạ nầy xông hãm vào tôi chăng? 18. Còn ta, trong ngày đó, sẽ giấu mất mặt ta đi, vì cớ các tội ác của dân đã làm, trở theo các thần khác.

19. Vậy bây giờ, hãy chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên; hãy để trong miệng họ, để bài ca nầy dùng làm chứng cho ta nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên. 20. Vì ta sẽ đưa dân nầy vào xứ, ta đã thề hứa cùng tổ phụ chúng nó; tức là xứ đượm sữa và mật; chúng nó sẽ ăn no nê và mập béo; đoạn, trở đi hầu việc các thần khác, khinh dể ta, và bội giao ước của ta. 21. Khi tai vạ nhiều và sự gian truân đã xông hãm dân nầy, thì bấy giờ, bài ca nầy sẽ rền lên làm chứng nghịch cùng nó, vì miệng của dòng dõi nó sẽ không quên. Vả, ta biết những ý tưởng của nó đã kết nên ngày nay, trước khi đưa nó vào xứ mà ta đã thề ban cho. 22. Trong ngày đó, Môi-se chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên.

23. Đức Giê-hô-va ra lịnh cho Giô-suê, con trai Nun, mà rằng: Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ đưa dân Y-sơ-ra-ên vào trong xứ mà ta đã thề ban cho chúng nó; còn ta, ta sẽ ở cùng ngươi.

24. Khi Môi-se chép những lời luật pháp nầy trong một cuốn sách xong rồi, 25. thì ra lịnh cho người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va mà rằng: 26. Hãy lấy cuốn sách luật pháp nầy, để bên hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nó sẽ ở đó làm chứng nghịch cùng ngươi; 27. vì ta biết tánh bội nghịch và cứng cổ của ngươi. Nầy ngày nay, lúc ta còn sống với các ngươi, các ngươi đã phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va; huống chi sau khi ta qua đời! 28. Hãy nhóm hiệp những trưởng lão của các chi phái và quan cai các ngươi lại gần ta; ta sẽ cho họ nghe những lời nầy nơi lỗ tai, và ta bắt trời cùng đất làm chứng nghịch cùng họ. 29. Vì ta biết rằng, sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các ngươi; trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các ngươi, bởi các ngươi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận. 30. Môi-se đọc hết những lời của bài ca nầy cho cả hội Y-sơ-ra-ên nghe:

Bản Dịch 2011

Giô-suê Ðược Lập Làm Lãnh Tụ

1 Khi Môi-se đã nói xong những lời ấy với dân I-sơ-ra-ên, 2 ông nói với họ, “Ngày nay tôi được một trăm hai mươi tuổi rồi. Tôi không thể đi ra đi vào được nữa. CHÚA đã bảo tôi, ‘Ngươi sẽ không qua Sông Giô-đanh này.’ 3 Chính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi qua sông với anh chị em. Ngài sẽ tiêu diệt các dân tộc đó trước mặt anh chị em, và anh chị em sẽ chiếm lấy xứ sở của chúng. Giô-suê cũng sẽ qua sông với anh chị em như CHÚA đã hứa. 4 CHÚA sẽ làm cho chúng như Ngài đã làm cho Si-hôn và Óc, các vua dân A-mô-ri và cho xứ sở của họ khi Ngài tiêu diệt họ. 5 CHÚA sẽ trao chúng cho anh chị em để anh chị em đối xử với chúng y theo mọi mệnh lệnh mà tôi đã truyền cho anh chị em. 6 Hãy mạnh mẽ và can đảm! Ðừng sợ và đừng kinh hãi chúng, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi với anh chị em. Ngài sẽ không để cho anh chị em thất vọng và không lìa bỏ anh chị em đâu.”

7 Sau đó Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mặt toàn thể I-sơ-ra-ên, “Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì con là người sẽ đi với dân này vào xứ mà CHÚA đã thề với tổ tiên họ để ban cho họ, và con sẽ lãnh đạo họ để họ chiếm lấy xứ ấy. 8 Chính CHÚA sẽ đi trước con. Ngài sẽ ở với con. Ngài sẽ không để con thất vọng và không bỏ con. Chớ sợ hãi và chớ ngã lòng.”

Công Bố Luật Mỗi Bảy Năm

9 Bấy giờ Môi-se ghi lại bộ luật pháp này, rồi trao cho các tư tế, các con của Lê-vi, những người khiêng Rương Giao Ước của CHÚA và trao cho tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên. 10 Môi-se truyền cho họ, “Cứ mỗi bảy năm, vào năm tha nợ, nhân dịp Lễ Lều Tạm, 11 khi toàn dân I-sơ-ra-ên đến ra mắt CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại nơi Ngài sẽ chọn, anh chị em hãy đọc sách này cho họ nghe. 12 Hãy triệu tập dân lại, đàn ông, đàn bà, trẻ em, luôn cả những kiều dân sống trong các thành của anh chị em, để họ có thể nghe và học biết kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và hết lòng vâng giữ mọi lời của bộ luật pháp này, 13 hầu con cháu họ, những kẻ chưa biết gì về bộ luật này, được nghe và học biết kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, suốt những ngày anh chị em sống trong xứ mà anh chị em sẽ qua Sông Giô-đanh chiếm lấy.”

Lệnh CHÚA Truyền cho Môi-se và Giô-suê

14 CHÚA phán với Môi-se, “Ngày ngươi sắp qua đời đã gần. Hãy gọi Giô-suê đến và hai ngươi hãy vào trình diện trong Lều Hội Kiến để Ta trao quyền cho nó.” Vậy Môi-se và Giô-suê đến và vào trình diện trong Lều Hội Kiến. 15 CHÚA hiện ra trong một trụ mây ở Lều Hội Kiến, và trụ mây ấy đứng trên cửa Lều.

16 CHÚA phán với Môi-se, “Này, ngươi sắp nằm xuống an giấc với tổ tiên ngươi; còn dân này sẽ trỗi dậy và làm điếm cho các thần của các dân ngoại trong xứ, nơi chúng sẽ vào chiếm lấy. Chúng sẽ lìa bỏ Ta và phá bỏ giao ước Ta, tức giao ước Ta đã lập với chúng. 17 Trong ngày đó cơn giận Ta sẽ phừng lên nghịch lại chúng. Ta sẽ lìa bỏ chúng và ẩn mặt Ta khỏi chúng. Chúng sẽ bị ăn nuốt, rồi nhiều tai họa và hoạn nạn sẽ xảy đến cho chúng. Trong những ngày ấy chúng sẽ nói rằng, ‘Phải chăng những hoạn nạn này xảy đến cho chúng ta bởi vì Ðức Chúa Trời chúng ta không ở giữa chúng ta?’ 18 Trong những ngày ấy, chắc chắn Ta sẽ ẩn mặt Ta, vì mọi tội lỗi chúng đã làm khi chúng quay theo các thần khác.

Bài Ca Giáo Huấn

19 Vậy bây giờ hãy ghi lại bài ca này và dạy nó cho dân I-sơ-ra-ên. Hãy đặt bài ca ấy vào miệng chúng, để về sau nó sẽ thành một bài ca làm chứng cho Ta đối với dân I-sơ-ra-ên, 20 vì sau khi Ta đem chúng vào xứ đượm sữa và mật mà Ta đã dùng lời thề mà hứa với tổ tiên chúng, chúng sẽ được ăn uống no nê và mập béo, rồi chúng sẽ quay theo các thần khác và thờ lạy các thần ấy; chúng sẽ khinh bỉ Ta và phá bỏ giao ước Ta. 21 Khi các hoạn nạn khủng khiếp giáng xuống trên chúng, bài ca này sẽ trở thành một bằng chứng nghịch lại chúng. Vì thế bài ca này sẽ không được mất khỏi môi miệng của con cháu chúng, vì Ta biết ngay cả bây giờ chúng đã có ý muốn làm gì rồi, tức trước khi Ta đem chúng vào trong xứ Ta đã dùng lời thề mà hứa với chúng.”

22 Vậy nội ngày hôm đó Môi-se viết bài ca này và dạy nó cho dân I-sơ-ra-ên.

23 Kế đó CHÚA trao quyền cho Giô-suê con trai của Nun mà rằng, “Hãy mạnh mẽ và can đảm, vì ngươi sẽ đem dân I-sơ-ra-ên vào xứ Ta đã dùng lời thề mà hứa với chúng. Ta sẽ ở với ngươi.”

Ðặt Sách Luật Pháp Bên Cạnh Rương Giao Ước

24 Khi Môi-se đã viết xong những lời này vào trong một cuộn sách, từ đầu đến cuối, 25 Môi-se truyền cho những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của CHÚA rằng, 26 “Hãy lấy cuộn sách luật pháp này và đặt nó bên Rương Giao Ước của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Hãy để nó luôn ở đó để làm bằng chứng nghịch lại anh chị em, 27 vì tôi biết tính anh chị em hay phản nghịch và cứng cổ như thế nào. Này, ngày nay, ngay cả lúc tôi còn sống giữa anh chị em đây mà bao phen anh chị em đã phản nghịch CHÚA rồi, huống chi là sau khi tôi qua đời!

Tập Họp Ðể Nghe Bài Ca

28 Xin mời tất cả các trưởng lão của các chi tộc và những quan chức của anh chị em nhóm lại bên tôi, để tôi có thể nói cho họ nghe những lời này và gọi trời cùng đất làm chứng nghịch lại họ. 29 Vì tôi biết chắc rằng sau khi tôi qua đời, anh chị em sẽ hư hỏng và sẽ quay khỏi con đường tôi đã truyền cho anh chị em. Sau này hoạn nạn sẽ giáng xuống trên anh chị em, vì anh chị em sẽ làm điều ác trước thánh nhan CHÚA, chọc Ngài giận bằng công trình của tay mình.”

30 Bấy giờ Môi-se nói lên những lời của bài ca này, từ đầu đến cuối, cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nghe:

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu