Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 30

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C030)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thời gian trôi qua, khi tất cả những điều nầy - tức là phước lành và sự nguyền rủa mà ta đã đặt trước mặt các ngươi - đã xảy đến cho các ngươi; và rồi tại nơi các ngươi đang sống ở giữa những nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đày các ngươi đến, các ngươi biết hồi tâm suy nghĩ đến những điều này, 2. và quay trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời: Các ngươi và con cái của các ngươi hết lòng, hết linh hồn vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho các ngươi hôm nay, 3. thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đem các ngươi trở về từ chốn lưu đày, sẽ thương xót các ngươi trở lại, và sẽ tập hợp các ngươi về từ mọi quốc gia mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phân tán các ngươi đến đó. 4. Dù các ngươi có bị lưu lạc đến những nơi chốn ở cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi cũng sẽ tập hợp các ngươi trở lại và đem các ngươi trở về. 5. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa các ngươi trở về xứ mà tổ phụ của các ngươi đã chiếm hữu, và các ngươi sẽ sở hữu nó. Ngài sẽ làm cho các ngươi thịnh vượng và đông hơn tổ phụ của các ngươi.

6. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ cắt bì tấm lòng của các ngươi và tấm lòng của dòng dõi các ngươi để các ngươi hết lòng, hết linh hồn kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình để các ngươi được sống. 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ giáng những lời nguyền rủa nầy trên kẻ thù của các ngươi, trên những kẻ ghen ghét và bách hại các ngươi. 8. Các ngươi sẽ vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va trở lại, thực hành tất cả những điều răn của Ngài mà ta truyền cho các ngươi hôm nay. 9. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ làm cho các ngươi được thịnh vượng trong mọi công việc mà tay các ngươi làm: bông trái của thân thể các ngươi, con nhỏ trong đàn gia súc, hoa quả từ đất đai của các ngươi sẽ gia tăng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ vui về hạnh phúc của các ngươi như Ngài đã vui về hạnh phúc của tổ phụ các ngươi, 10. nếu các ngươi vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, gìn giữ những điều răn và luật lệ của Ngài đã được viết trong sách luật pháp nầy, và hết lòng, hết linh hồn trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

11. Bởi vì điều răn mà ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá bí ẩn hay quá xa các ngươi. 12. Nó không phải ở tận trên trời để các ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời, đem nó xuống, để chúng ta nghe và làm theo? 13. Nó cũng không ở phía bên kia của biển, để các ngươi hỏi rằng: Ai sẽ đi qua bên kia của biển, đem nó về, để chúng ta nghe và làm theo? 14. Nhưng lời nầy rất gần các ngươi, ở trong miệng của các ngươi, ở trong lòng của các ngươi, để các ngươi làm theo.

15. Hãy xem! Hôm nay ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. 16. Nếu các ngươi tuân giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà ta truyền cho các ngươi hôm nay, để yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối của Ngài, tuân giữ những điều răn, luật lệ và mạng lịnh của Ngài, thì các ngươi sẽ được sống và gia tăng. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các ngươi trong xứ mà các ngươi sẽ vào để chiếm hữu. 17. Tuy nhiên, nếu các ngươi thay lòng đổi dạ, không muốn nghe theo, bị quyến dụ thờ phượng phục vụ những thần khác, 18. thì hôm nay, ta công bố với các ngươi rằng các ngươi chắc chắn sẽ bị hủy diệt, các ngươi không được sống lâu trong xứ mà các ngươi sắp vượt qua Giô-đanh để chiếm hữu nơi đó.

19. Hôm nay, ta xin trời và đất làm chứng rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vì vậy hãy chọn sự sống để các ngươi và dòng dõi của các ngươi được sống. 20. Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, vâng theo tiếng của Ngài và gắn bó với Ngài, bởi vì Ngài là sự sống của các ngươi, để các ngươi được ở trọn những ngày của các ngươi trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ của các ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

Bản Dịch 1925

1. Khi các điều nầy đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa sả, mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy, 2. trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay, 3. thì bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân, là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó.

4. Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. 5. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó; Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi. 6. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đổ các lời trù ẻo nầy trên kẻ thù nghịch ngươi, trên kẻ nào ghét và bắt bớ ngươi. 8. Còn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, và làm theo các điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay. 9. Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy-lấp, 10. làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh-vượng; vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi.

11. Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi. 12. Nó chẳng phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? 13. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo? 14. Vì lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó.

15. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, 16. vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. 17. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, 18. thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy.

19. Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, 20. thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

Bản Dịch 2011

Lời Tiên Tri về Ân Sủng đối với Người Ăn Năn

1 Rồi đây, khi tất cả những điều này xảy đến cho anh chị em, tức những phước hạnh và những lời nguyền rủa mà tôi đã đặt trước mặt anh chị em, bấy giờ khi ở giữa các nước mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đuổi anh chị em đến, anh chị em sẽ nhớ lại những lời này, 2 và quay về với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em; anh chị em và con cháu anh chị em sẽ vâng lời Ngài hết lòng và hết linh hồn mình, như tôi đang truyền cho anh chị em hôm nay. 3 Bấy giờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ phục hồi số phận của anh chị em. Ngài sẽ thương xót anh chị em, và nhóm hiệp anh chị em lại từ mọi dân mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã rải anh chị em đến. 4 Cho dù anh chị em lúc đó bị lưu đày ở tận chân trời nào trên mặt đất, thì tại đó CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cũng sẽ gom nhóm anh chị em lại, rồi từ đó Ngài sẽ đem anh chị em trở về. 5 CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đem anh chị em vào trong xứ mà tổ tiên anh chị em đã chiếm lấy, và anh chị em sẽ chiếm lại xứ ấy; rồi Ngài sẽ làm cho anh chị em thịnh vượng hơn và đông đúc hơn tổ tiên của anh chị em trước kia.

6 Ngoài ra, CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ cắt bì tấm lòng của anh chị em và tấm lòng của con cháu anh chị em, để anh chị em hết lòng và linh hồn mình yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hầu anh chị em sẽ được sống. 7 CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ giáng mọi lời nguyền rủa này trên quân thù của anh chị em và trên những kẻ ghét và bách hại anh chị em. 8 Còn anh chị em sẽ vâng lời CHÚA, vâng giữ mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, 9 và CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ làm cho anh chị em được thành công mỹ mãn trong mọi việc tay anh chị em làm, con cháu anh chị em sẽ đông đúc, súc vật của anh chị em sẽ gia tăng, đất đai của anh chị em sẽ sinh nhiều hoa lợi, vì một lần nữa CHÚA sẽ lấy làm vui mà làm cho anh chị em được thịnh vượng, như Ngài đã lấy làm vui mà làm cho tổ tiên anh chị em được thịnh vượng vậy, 10 nếu anh chị em vâng lời CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng cách vâng giữ mọi điều răn và thánh chỉ của Ngài đã được ghi trong sách luật pháp này, và nếu anh chị em hết lòng và hết linh hồn quay về với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Hai Con Ðường

11 Thật ra điều răn này mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay không phải khó quá cho anh chị em. Nó cũng không quá tầm tay của anh chị em. 12 Nó không phải là những gì cao xa ở trên trời để anh chị em có thể nói rằng, ‘Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng ta để chúng ta nghe và làm theo?’ 13 Nó cũng chẳng phải ở tận bên kia bờ đại dương đến nỗi anh chị em có thể nói, ‘Ai sẽ qua bên kia bờ đại dương lấy nó về cho chúng ta để chúng ta nghe và làm theo?’ 14 Không đâu, lời ấy rất gần anh chị em; nó ở trong miệng anh chị em và trong lòng anh chị em, để anh chị em có thể vâng theo.

15 Hãy xem, ngày nay tôi đặt trước mặt anh chị em sự sống và sự chết, phước lành và tai họa. 16 Như tôi đã truyền cho anh chị em ngày nay, nếu anh chị em yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đi trong các đường lối Ngài, vâng giữ các điều răn, luật lệ, và phán quyết của Ngài, anh chị em sẽ sống, gia tăng đông đúc, và CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ mà anh chị em vào chiếm lấy. 17 Nhưng nếu anh chị em thay lòng đổi dạ, không muốn nghe theo, để mình bị lôi cuốn mà sấp mình thờ lạy và phục vụ các thần khác, 18 thì ngày nay tôi tuyên bố với anh chị em rằng anh chị em sẽ bị diệt vong, anh chị em sẽ không sống lâu trong xứ mà anh chị em sẽ qua Sông Giô-đanh để vào chiếm lấy.

19 Hôm nay tôi gọi trời và đất để làm chứng cho tôi với anh chị em rằng tôi đã đặt trước mặt anh chị em sự sống và sự chết, phước hạnh và nguyền rủa. Hãy chọn sự sống để anh chị em và dòng dõi anh chị em được sống. 20 Hãy yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vâng lời Ngài, bám chặt Ngài, vì như thế anh chị em sẽ được sống và sống lâu trong xứ mà CHÚA đã thề ban cho tổ tiên anh chị em, tức ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.”

Tài Liệu