Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 21

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C021)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, 2. thì các trưởng lão và quan án của ngươi phải đi ra, đo bề xa từ người bị giết đến các thành ở chung quanh người. 3. Đoạn, các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết, phải bắt một con bò cái tơ, chưa làm việc hay mang ách, 4. dẫn nó đến một dòng nước hằng chảy, gần đó không ai cày và gieo; rồi, tại nơi ấy, trong khe, vặn cổ con bò cái tơ. 5. Những thầy tế lễ, là con trai Lê-vi, sẽ đến gần; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các người ấy đặng phục sự Ngài, và nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước cho; tùy lời miệng họ làm bằng, phải quyết phán các sự tranh tụng và thương tích. 6. Bấy giờ, hết thảy những trưởng lão của thành ở gần người bị giết hơn hết, sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ mới bị vặn cổ trong khe; 7. đoạn, cất tiếng nói rằng: Tay chúng tôi chẳng đổ huyết nầy ra; mắt chúng tôi chẳng thấy gì. 8. Lạy Đức Giê-hô-va cầu xin Ngài tha tội cho dân sự Ngài mà Ngài đã chuộc! Xin chớ kể huyết vô tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài! Rồi tội sát nhân sẽ được tha cho họ. 9. Như vậy, ngươi làm điều ngay thẳng tại trước mặt Đức Giê-hô-va, và cất huyết vô tội khỏi giữa mình.

10. Khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch mình, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi, và ngươi dẫn tù chúng nó, 11. nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ, 12. thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay; 13. lột áo tù, và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng; kế ấy, ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng, và nàng sẽ làm vợ ngươi. 14. Nếu ngày sau ngươi không ưa nàng nữa, nàng muốn đi đâu, thì phải cho nàng đi mặc ý, và vì ngươi đã lấy nàng làm vợ, nên chẳng khá bán nàng lấy tiền, hay đãi nàng như nô lệ.

15. Khi một người nam nào có hai vợ, vợ nầy được thương, vợ kia bị ghét, song cả hai đều có sanh con cho ngươi, và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét, 16. khi ngươi chia sản nghiệp cho các con mình, thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ được thương thế cho con trai của vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. 17. Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình; vì nó vốn là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi; quyền trưởng nam thuộc về nó vậy.

18. Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị, nó vẫn không khứng vâng lời, 19. thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình, tại nơi cửa thành. 20. Đoạn, cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của thành mình rằng: Nầy con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say sưa. 21. Bấy giờ, chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết; như vậy ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình, và cả Y-sơ-ra-ên sẽ hay điều đó mà bắt sợ.

22. Khi một người nào phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó, và treo lên trụ hình, 23. thây nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó; vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.

Bản Dịch 2011

Luật về Việc Không Tìm Ra Kẻ Sát Nhân

1 Nếu ở trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em chiếm hữu có một thây người nằm ở ngoài đồng, mà không biết ai đã giết kẻ ấy, 2 các trưởng lão và các quan xét của anh chị em hãy đến đo xem thành nào gần với thây kẻ chết nhất. 3 Các trưởng lão của thành gần với thây kẻ chết nhất sẽ bắt một con bò cái tơ chưa đi cày, tức chưa hề mang ách; 4 các trưởng lão sẽ dắt con bò ấy xuống một khe có nước đang chảy, đến một nơi chưa được cày cấy hay gieo trồng, rồi họ sẽ bẻ gãy cổ con bò cái ấy trong khe nước. 5 Sau đó các tư tế thuộc dòng Lê-vi sẽ bước ra, vì họ là những người được CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã chọn để phục vụ Ngài và nhân danh Ngài mà chúc phước, và cứ theo sự phán quyết của họ mà mọi sự tranh tụng hay hành hung sẽ được giải quyết. 6 Tất cả các trưởng lão của thành gần với thây kẻ chết nhất sẽ rửa tay trên cổ con bò cái đã bị bẻ gãy cổ trong khe nước, 7 và nói, ‘Tay chúng tôi đã không làm đổ máu người này, và mắt chúng tôi đã không thấy ai làm việc đó. 8 Lạy CHÚA, xin giải tội cho dân I-sơ-ra-ên, những người Ngài đã chuộc. Cầu xin Ngài đừng để tội làm đổ máu vô tội còn lại ở giữa I-sơ-ra-ên dân Ngài.’ Bấy giờ họ mới được giải trừ khỏi tội làm đổ máu. 9 Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ tội làm đổ máu vô tội khỏi anh chị em, vì anh chị em phải làm những gì đúng trước thánh nhan CHÚA.

Luật về Việc Cưới Phụ Nữ Bị Bắt trong Chiến Tranh

10 Khi anh chị em ra trận đánh quân thù của mình, và khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, trao chúng vào tay anh chị em và anh chị em bắt chúng làm tù binh, 11 nếu anh em thấy trong đám tù binh có một phụ nữ xinh đẹp và muốn lấy nàng làm vợ, 12 anh em có thể đem người ấy về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt các móng tay, 13 cởi bỏ áo tù binh, và ở trong nhà anh em trọn một tháng để khóc thương cha mẹ nàng. Sau đó anh em có thể đến với nàng, làm chồng nàng, và nàng sẽ thành vợ của anh em. 14 Nhưng nếu anh em không có hạnh phúc với nàng, anh em hãy để nàng ra đi làm một người tự do, và không được bán nàng để lấy tiền. Anh em không được đối xử với nàng như một nô lệ, vì dù sao anh em cũng đã cưỡng bức nàng.

Luật về Quyền Trưởng Tử

15 Nếu một người đàn ông có hai vợ, và người ấy lại thương vợ này mà không thương vợ kia, và nếu cả hai vợ đều sinh con trai cho người ấy, mà đứa con đầu lòng lại là con của người vợ không được thương. 16 Ðến ngày lập di chúc cho các con mình, người ấy không được thiên vị đứa con của người vợ được thương mà cất quyền trưởng tử của đứa con của người vợ không được thương. 17 Người ấy phải nhìn nhận quyền trưởng tử của đứa con của người vợ không được thương, và chia cho đứa con ấy gấp đôi phần gia tài trong tất cả tài sản mình, vì đứa con ấy là bông trái đầu tiên của sức lực người ấy, và đứa con ấy đáng được hưởng quyền trưởng tử.

Luật về Trừng Trị Ðứa Con Bất Trị

18 Nếu người nào có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, một đứa con không vâng lời cha mẹ, một kẻ được cha mẹ sửa dạy nhưng nó vẫn chẳng chịu nghe, 19 cha mẹ đứa con ấy sẽ bắt nó và đem nó đến các trưởng lão của thành ở cổng thành. 20 Họ sẽ nói với các trưởng lão của thành, ‘Ðứa con của chúng tôi đây là kẻ ngỗ nghịch và bất trị. Nó không vâng lời chúng tôi. Nó chỉ ham ăn nhậu và say sưa.’ 21 Bấy giờ dân trong thành sẽ ném đá đứa con ấy cho chết. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi anh chị em; rồi toàn thể dân I-sơ-ra-ên sẽ nghe tin ấy và phát sợ.

Luật về Thây Kẻ Bị Xử Tử

22 Khi một người phạm tội đáng chết và phải bị xử tử, và anh chị em đã treo nó trên cây, 23 anh chị em không được để xác nó qua đêm trên cây. Anh chị em phải chôn nó nội ngày ấy, vì kẻ nào bị treo trên cây là ở dưới sự nguyền rủa của Ðức Chúa Trời. Anh chị em chớ làm ô uế xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em để chiếm hữu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu