Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 20

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C020)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi các ngươi đi ra giao chiến với quân thù, thấy chúng có nhiều ngựa, nhiều quân xa, và nhiều người hơn mình thì các ngươi đừng sợ, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng đã đem các ngươi từ Ai-cập lên, sẽ ở cùng các ngươi. 2. Trước khi các ngươi vào trận, một tư tế hãy đến nói cùng dân chúng. 3. Ông sẽ nói với họ rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe. Hôm nay các ngươi sẽ giao chiến với những kẻ thù của các ngươi. Đừng ngã lòng, đừng sợ hãi, đừng run rẩy, và đừng kinh hãi chúng, 4. bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, Ngài sẽ cùng đi với các ngươi, để chiến đấu chống lại quân thù cho các ngươi và giải cứu các ngươi.

5. Các viên chức hãy nói với dân chúng rằng: Có ai vừa mới xây nhà mà chưa kịp khánh thành hay không? Người đó hãy trở về nhà của mình, bởi vì nếu người đó tử trận thì một người khác sẽ khánh thành căn nhà đó. 6. Có ai đã trồng một vườn nho mà chưa kịp hưởng hoa lợi hay không? Người đó hãy trở về nhà của mình, bởi vì nếu người đó tử trận thì một người khác sẽ hưởng. 7. Có ai đã đính hôn với một phụ nữ mà chưa cưới nàng hay không? Người đó hãy trở về nhà của mình, bởi vì nếu người đó tử trận thì một người khác sẽ cưới nàng. 8. Thêm vào đó, các viên chức hãy nói với dân chúng: Có ai cảm thấy sợ hãi và nao núng hay không? Người đó hãy trở về nhà của mình, đừng để người đó làm cho những anh em của mình ngã lòng như chính tấm lòng của người đó. 9. Khi các viên chức nói xong, họ sẽ bổ nhiệm các chỉ huy cho quân đội để lãnh đạo dân chúng.

10. Khi các ngươi đến gần để đánh lại một thành nào, hãy công bố điều kiện giải hòa. 11. Nếu họ chấp thuận điều kiện giải hòa và mở cửa cho các ngươi, thì toàn dân trong thành sẽ lệ thuộc, triều cống, và phục vụ các ngươi. 12. Nếu họ từ chối điều kiện giải hòa với các ngươi, và chiến đấu chống lại các ngươi, thì các ngươi sẽ bao vây nơi đó. 13. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ phó nơi đó vào tay của các ngươi. Các ngươi hãy dùng gươm giết tất cả người nam ở trong thành. 14. Tuy nhiên, các ngươi có thể giữ lại cho mình phụ nữ, trẻ con, súc vật, và mọi vật khác ở trong thành để làm chiến lợi phẩm. Các ngươi được hưởng những chiến lợi phẩm thu được của quân thù, là những gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi. 15. Các ngươi hãy làm như vậy với những thành ở rất xa các ngươi, là những thành không thuộc về những dân tộc tại đây. 16. Nhưng đối với những thành thuộc về các dân tộc nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi làm sản nghiệp thì đừng để cho một sinh vật nào còn thở. 17. Phải tuyệt diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã truyền cho các ngươi. 18. Đừng để chúng dạy các ngươi làm theo những điều ghê tởm mà chúng đã làm cho các thần của chúng, để các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

19. Trong lúc các ngươi tấn công một thành, phải bao vây nó lâu ngày, các ngươi đừng dùng rìu hủy hoại cây cối chung quanh thành. Nếu cây nào các ngươi có thể ăn thì đừng cắt bỏ, bởi vì đó là cây cối ngoài đồng, không phải là con người mà các ngươi vây hãm? 20. Các ngươi có thể cắt bỏ những cây mà các ngươi biết không phải là cây ăn trái để xây cất chiến lũy đánh vào thành đang gây chiến với các ngươi để chinh phục nó.

Bản Dịch 1925

1. Khi nào ngươi ra giao chiến cùng thù nghịch mình, nếu thấy ngựa, xe và binh đông hơn mình, thì chớ sợ; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã khiến ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, ở cùng ngươi. 2. Lúc gần khai chiến, thầy tế lễ sẽ bước tới, nói cùng dân sự 3. mà rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình, lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy, và chớ kinh khiếp vì chúng nó; 4. bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng cùng đi với các ngươi, đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho.

5. Bấy giờ, các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng: Ai đã cất một nhà mới, mà chưa khánh thành? Hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ khánh thành chăng. 6. Ai đã trồng một vườn nho và chưa hái trái? Hãy đi trở về nhà mình, kẻo chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ hái trái chăng. 7. Ai đã làm lễ hỏi một người nữ, mà chưa cưới? Hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi người khác sẽ cưới nàng chăng. 8. Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng: Ai là người sợ và nhát? Hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình tán đởm như lòng mình chăng. 9. Vừa khi các quan trưởng nói xong với dân sự, thì phải lập những tướng làm đầu dân sự.

10. Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó. 11. Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi. 12. Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ vây nó. 13. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm. 14. Song ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật, và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ban cho ngươi. 15. Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc nầy. 16. Nhưng trong các thành của những dân tộc nầy, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở; 17. khá tận diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, 18. để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng.

19. Khi ngươi vây một thành nào lâu đặng hãm chiếm, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thể ăn được trái nó. Vậy, chớ chặt nó; vì cây ngoại đồng há là một người để bị ngươi vây sao? 20. Ngươi chỉ phải phá hại và chặt những cây mình biết chẳng phải là cây ăn trái; hãy dùng nó cất đồn lũy để đánh thành đang làm giặc với mình đó, cho đến chừng nào nó đầu hàng.

Bản Dịch 2011

Luật về Chiến Tranh

1 Khi anh chị em ra trận đánh quân thù của mình và thấy chúng có nhiều chiến mã, xe chiến mã, và quân binh đông hơn anh chị em, anh chị em chớ sợ chúng, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi Ai-cập, ở với anh chị em. 2 Trước khi anh chị em xung trận, tư tế sẽ ra trước hàng quân và sẽ nói với quân binh. 3 Tư tế ấy sẽ nói với anh chị em rằng, ‘Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nghe đây: Ngày nay anh chị em sắp sửa giao chiến với quân thù của mình. Chớ ngã lòng, chớ sợ hãi, chớ run sợ, và chớ kinh khiếp chúng, 4 vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ra trận với anh chị em, sẽ đánh quân thù của anh chị em, và sẽ ban cho anh chị em chiến thắng.’

5 Sau đó các vị tư lệnh sẽ nói, ‘Ai trong anh chị em vừa mới cất nhà nhưng chưa kịp khánh thành? Người ấy hãy trở về nhà mình, kẻo chẳng may bỏ thây nơi chiến trường mà người khác sẽ khánh thành nó chăng. 6 Ai vừa mới trồng một vườn nho nhưng chưa kịp ăn trái nó? Người ấy hãy trở về nhà mình, kẻo chẳng may bỏ thây nơi chiến trường mà người khác sẽ ăn trái nó chăng. 7 Ai đã đính hôn nhưng chưa làm lễ cưới? Người ấy hãy trở về nhà mình, kẻo chẳng may bỏ thây nơi chiến trường mà người khác sẽ cưới người đã đính hôn với mình chăng.’

8 Các vị tư lệnh sẽ tiếp tục nói với quân binh, ‘Ai cảm thấy sợ hãi và ngã lòng? Người ấy hãy trở về nhà mình, kẻo sẽ gây cho bạn đồng đội cũng ngã lòng như mình chăng.’

9 Khi các vị tư lệnh đã nói với quân binh xong, họ sẽ chỉ định các đơn vị trưởng để điều động quân binh.

10 Khi anh chị em tiến quân tấn công thành nào, hãy cho chúng có cơ hội đầu hàng. 11 Nếu thành ấy chấp nhận đầu hàng, tất cả dân thành ấy sẽ phục dịch anh chị em và làm tôi cho anh chị em. 12 Nếu thành ấy không chịu đầu hàng, nhưng cương quyết chiến đấu chống lại anh chị em cho đến cùng, anh chị em hãy bao vây thành ấy, 13 và khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban nó vào tay anh chị em, anh chị em hãy dùng gươm giết tất cả những người nam của nó. 14 Tuy nhiên, anh chị em có thể bắt phụ nữ, trẻ em, súc vật, và mọi thứ khác trong thành làm chiến lợi phẩm cho mình. Anh chị em được quyền hưởng các chiến lợi phẩm lấy được nơi quân thù của mình, những thứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em. 15 Ðó là cách anh chị em sẽ đối xử với tất cả các thành ở xa anh chị em, tức không phải những thành của các nước ở gần đây. 16 Nhưng đối với tất cả các thành của các dân mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp, anh chị em chớ để vật chi có hơi thở được sống. 17 Anh chị em phải tuyệt diệt chúng, tức dân Hít-ti, dân A-mô-ri, dân Ca-na-an, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si, như CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền, 18 để chúng sẽ không thể dạy cho anh chị em làm những việc gớm ghiếc mà chúng đã làm cho các thần của chúng, khiến anh chị em phạm tội đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

19 Nếu anh chị em bao vây một thành nào đó lâu ngày, chiến đấu với nó để chiếm lấy nó, anh chị em chớ hủy hại cây cối, chớ vung rìu đốn hạ cây nào. Dĩ nhiên anh chị em có quyền hái trái của nó để ăn, nhưng không được đốn nó ngã xuống. Cây cối ngoài đồng đâu phải là người ta mà để bị anh chị em bao vây? 20 Tuy nhiên anh chị em có thể đốn những cây nào không sinh trái ăn được. Anh chị em có thể đốn chúng để làm công sự vây thành đang gây chiến với anh chị em, cho đến khi anh chị em đánh hạ thành ấy.

Tài Liệu