Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 19

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C019)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi tiêu diệt những dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban đất của họ cho các ngươi để chiếm hữu, và các ngươi cư ngụ trong những thành và trong những căn nhà của chúng, 2. thì các ngươi phải biệt riêng cho mình ba thành ở giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi làm sản nghiệp. 3. Các ngươi phải làm đường, rồi chia lãnh thổ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi làm sản nghiệp thành ba phần, để tất cả những kẻ giết người có thể chạy đến đó.

4. Đây là trường hợp mà kẻ giết người có thể chạy đến đó để được sống: Người nào vô ý làm chết người lân cận của mình nhưng trước đó không hề thù ghét. 5. Một người đi vào rừng với người lân cận của mình để đốn gỗ. Tay của người đó vung rìu đốn cây, lưỡi rìu sút ra khỏi cán, trúng người lân cận làm người nầy chết. Người đó có thể chạy đến một trong ba thành nầy để được sống. 6. Nếu không, kẻ báo thù huyết đang trong cơn nóng giận sẽ truy đuổi kẻ sát nhân, và vì đường quá xa, sẽ giết người đó, mặc dù người đó không đáng phải chết, bởi vì trước kia người đó không hề thù ghét nạn nhân. 7. Vì vậy ta truyền cho các ngươi phải dành riêng cho mình ba thành.

8. Nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời mở rộng biên cương của các ngươi như Ngài đã thề cùng tổ phụ của các ngươi, nếu Ngài ban cho các ngươi tất cả vùng đất mà Ngài đã hứa với tổ phụ của các ngươi, 9. và nếu các ngươi cẩn thận làm theo những điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và luôn luôn bước đi trong đường lối của Ngài, thì các ngươi phải thêm ba thành nữa vào ba thành nầy. 10. Đừng để máu vô tội đổ ra trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi làm sản nghiệp, và đừng để tội làm đổ máu đổ lại trên các ngươi.

11. Tuy nhiên, nếu ai thù ghét người lân cận của mình, rình rập người, nổi dậy đánh người làm cho người chết, rồi trốn vào một trong những thành nầy, 12. thì các trưởng lão của thành có kẻ đó sẽ sai người giao kẻ đang ở đó vào tay của người đòi nợ máu, và kẻ đó có thể bị giết. 13. Mắt của các ngươi đừng thương hại nó, nhưng phải tẩy sạch máu của người vô tội ra khỏi Y-sơ-ra-ên thì các ngươi sẽ được phước.

14. Các ngươi không được dời ranh giới của người lân cận mình đã được các tiền nhân đã định ranh giới trong sản nghiệp mà các ngươi sẽ nhận trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi là cơ nghiệp.

15. Chỉ có một nhân chứng thì không đủ để buộc tội một người về bất cứ sự sai quấy hay tội lỗi nào mà người đó đã phạm. Phải căn cứ trên lời khai của hai nhân chứng hay ba nhân chứng thì vấn đề mới được xác định.

16. Nếu có một người làm chứng gian đứng lên tố cáo một người khác về hành vi sai phạm, 17. thì cả hai bên đang tranh chấp phải đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt các tư tế và các thẩm phán đương nhiệm. 18. Các thẩm phán phải thẩm tra kỹ lưỡng. Nếu quả thật nhân chứng là kẻ chứng gian đã vu cáo chống lại người anh em của mình, 19. thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn định làm cho người anh em của mình. Các ngươi hãy diệt trừ điều ác khỏi giữa các ngươi. 20. Những người còn lại sẽ nghe, kính sợ, và không bao giờ làm điều gian ác như vậy ở giữa các ngươi nữa. 21. Mắt của các ngươi đừng thương xót: mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.

Bản Dịch 1925

1. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi, được ở trong các thành và các nhà chúng nó rồi, 2. thì phải để riêng ra ba cái thành giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. 3. Ngươi phải dọn đường, chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp: ấy hầu cho kẻ sát nhân ẩn núp tại đó. 4. Vả, nầy là cách mà người ta phải đãi kẻ sát nhân ẩn núp tại đó đặng bảo tồn sự sống mình. Nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình, không có ganh ghét trước; 5. thí dụ, nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng đốn củi, tay người đang giơ rìu ra đốn, rủi lưỡi rìu sút cán trúng nhằm kẻ lân cận, làm cho kẻ ấy bị chết đi, thì người phải chạy ẩn núp mình trong một của ba cái thành nầy, đặng bảo tồn sự sống mình. 6. Bằng chẳng, kẻ báo thù huyết, vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó, và nếu đường dài quá, theo kịp và đánh người chết đi, mặc dầu người không đáng chết, bởi từ trước người không có ganh ghét kẻ lân cận mình. 7. Vì vậy, ta dặn và phán cùng ngươi rằng: Hãy để riêng ba cái thành.

8. Nếu ngươi cẩn thận làm theo các điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay, tức là thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hằng đi theo đường lối Ngài, 9. thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ mở rộng bờ cõi ngươi, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, và ban cho ngươi cả xứ mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ ngươi, rồi bấy giờ, ngươi phải thêm ba thành nữa vào ba thành trước; 10. hầu cho huyết vô tội không đổ ra giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, và không có huyết trên mình ngươi.

11. Nhưng nếu ai ganh ghét kẻ lân cận mình, gài mưu hại người, nổi lên đánh người chết, rồi chạy ẩn núp mình trong một của các thành ấy, 12. thì những trưởng lão của thành kẻ đó, phải sai đi kéo nó ra khỏi nơi, nộp vào tay kẻ báo thù huyết, để nó chết đi. 13. Mắt ngươi sẽ không thương xót nó; nhưng phải trừ huyết người vô tội khỏi Y-sơ-ra-ên, thì ngươi sẽ được phước.

14. Ngươi chớ dời mộc giới của kẻ lân cận mình mà các tiên nhân ngươi đã cắm nơi sản nghiệp ngươi sẽ nhận được, tại xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy.

15. Chứng độc chiếc không đủ cớ định tội cho người nào, bất luận gian ác, tội lỗi nào mà người đã phạm; cứ theo lời của hai hay ba người chứng, thì sự mới định tội được.

16. Khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào đặng phao tội cho, 17. thì hai đàng có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đang thì đó. 18. Các quan án phải tra xét kỹ càng, nếu thấy người chứng nầy là chứng dối, đã thưa gian cho anh em mình, 19. thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn đã toan làm cho anh em mình; vậy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình. 20. Còn những người khác hay điều đó, sẽ sợ, không làm sự hung ác như thế ở giữa ngươi nữa. 21. Mắt ngươi chớ thương xót: mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.

Bản Dịch 2011

Luật về Các Thành Ẩn Náu

1 Khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã tiêu diệt các dân, và xứ sở của họ được ban cho anh chị em; khi anh chị em chiếm lấy xứ sở của họ, định cư trong các thành của họ, và ở trong nhà của họ rồi, 2 anh chị em hãy biệt riêng ba thành trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em chiếm ngụ. 3 Anh chị em hãy chia xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em chiếm lấy ra làm ba miền, mỗi miền có một thành, và hãy làm những con đường dẫn đến các thành ấy, để những kẻ sát nhân có thể chạy đến ẩn náu tại một trong các thành ấy.

4 Ðây là trường hợp kẻ sát nhân có thể trốn đến ở trong các thành ấy và được sống, đó là người vô tình làm thiệt mạng người khác mà trước đó hai người không hề có thù hiềm gì với nhau. 5 Chẳng hạn hai người cùng vô rừng đốn gỗ, một người giơ rìu đốn gỗ, nhưng chẳng may lưỡi rìu sút cán và văng trúng người kia, làm cho người kia thiệt mạng; kẻ sát nhân đó có thể chạy đến ẩn náu tại một trong ba thành ấy và được sống. 6 Nếu không kẻ báo thù huyết đang cơn giận sẽ truy đuổi kẻ sát nhân, và vì đường đến thành ẩn náu quá xa, nó đuổi kịp và giết chết kẻ lỡ tay giết người, mặc dù kẻ sát nhân ấy không đáng tội chết, bởi hai người trước kia không hề có thù hiềm gì với nhau. 7 Vì thế tôi truyền cho anh chị em: Hãy biệt riêng ra ba thành.

8 Nếu CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mở rộng bờ cõi của anh chị em, như Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em, Ngài chắc chắn sẽ ban cho anh chị em tất cả các xứ mà Ngài đã hứa với tổ tiên anh chị em, 9 và nếu anh chị em hết lòng vâng giữ mọi điều răn mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay, luôn yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và đi trong mọi đường lối của Ngài, thì anh chị em hãy dành riêng ba thành nữa thêm vào ba thành đã có, 10 hầu máu vô tội sẽ không đổ ra trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp, kẻo máu vô tội sẽ đổ trên anh chị em.

11 Nhưng nếu ai ghét một người nào đó, rồi tìm dịp tấn công và giết người ấy đi, sau đó lại chạy đến trốn ở một thành trong các thành ấy, 12 thì các trưởng lão ở thành của kẻ sát nhân phải sai người đến thành nó đang ẩn náu, bắt nó đem về, trao nó cho kẻ báo thù huyết, và nó phải chết. 13 Anh chị em đừng thương xót nó. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ tội làm đổ máu vô tội ra khỏi I-sơ-ra-ên, để mọi sự sẽ tốt đẹp với anh chị em.

Luật về Ranh Giới Bất Ðộng Sản

14 Anh chị em chớ dời mốc ấn định ranh giới của người lân cận, tức ranh giới đã được ấn định bởi những thế hệ trước, nơi sản nghiệp đã chia cho anh chị em trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em chiếm hữu.

Luật về Việc Làm Nhân Chứng

15 Một người làm chứng sẽ không đủ yếu tố để buộc tội ai về bất cứ tội gì hay lỗi gì người ấy có thể phạm. Dựa vào lời chứng của hai hoặc ba người đã chứng kiến, người ta mới có thể có đủ yếu tố để buộc tội. 16 Nếu một kẻ có ác ý đứng ra tố cáo người nào về một tội gì, 17 thì hai bên sẽ ra trình diện trước mặt CHÚA, trước các tư tế và các quan xét đương chức lúc ấy, 18 rồi các quan xét sẽ cho điều tra thật kỹ lưỡng. Nếu kẻ làm chứng quả là kẻ làm chứng dối, nó đã cố tình vu khống cho người khác, 19 thì anh chị em hãy làm cho kẻ làm chứng dối đó những gì nó muốn hại người kia. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi anh chị em. 20 Những người khác sẽ nghe về việc ấy và phát sợ, rồi việc ác như thế sẽ không tái phạm giữa anh chị em. 21 Chớ thương xót nó. Mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân.

Tài Liệu