Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 17

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Các ngươi không được dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời một con bò đực hoặc một con chiên bị khiếm khuyết hay bị khuyết tật, bởi vì đó là điều ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

2. Nếu giữa vòng các ngươi, tại một trong những thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi, có một người nam hay người nữ làm điều ác trong mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã vi phạm giao ước của Ngài, 3. đã đi phục vụ và thờ phượng những thần khác, hoặc mặt trời, mặt trăng, hay những thiên thể trên trời, mà ta không truyền dặn. 4. Nếu điều đó được báo cáo cho các ngươi, hay các ngươi nghe về việc đó, thì các ngươi hãy điều tra thật cẩn thận, và nếu điều đó là đúng sự thật là một việc ghê tởm như vậy đã xảy ra trong Y-sơ-ra-ên, 5. thì các ngươi hãy đem người nam hay người nữ đã vi phạm tội ác này đến cổng thành, rồi ném đá người nam hay người nữ đó cho đến chết. 6. Người bị xử tử chết phải căn cứ trên lời khai của hai nhân chứng hoặc của ba nhân chứng. Nếu chỉ có lời khai của một nhân chứng thì không được xử tử người đó. 7. Các nhân chứng phải là người đầu tiên ra tay xử kẻ bị tử hình, rồi sau đó dân chúng mới tiếp tay. Các ngươi sẽ loại trừ sự gian ác khỏi các ngươi như vậy.

8. Khi gặp một vụ án quá khó để phân xử, là những vấn đề gây tranh luận ở trong thành, không rõ có phải tội làm đổ máu hay không, không rõ phải phán quyết hay không, không rõ phải trừng phạt hay không, thì các ngươi hãy đi đến nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ chọn, 9. các ngươi hãy đến với các tư tế về dòng Lê-vi và vị thẩm phán đương nhiệm. Hãy hỏi họ và họ sẽ cho các ngươi lời phán quyết. 10. Các ngươi phải làm đúng theo phán quyết mà họ đã công bố cho các ngươi tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và các ngươi phải cẩn thận làm theo hướng dẫn của họ. 11. Các ngươi phải làm đúng theo như luật pháp đã nói mà họ hướng dẫn các ngươi, và đúng theo phán quyết mà họ đã công bố cho các ngươi. Các ngươi không được xoay chuyển những gì họ đã công bố cho các ngươi, bất kể sang bên phải hay bên trái. 12. Người nào kiêu căng không nghe theo vị tư tế đang phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, hay nghe theo vị thẩm phán, thì người đó phải chết. Các ngươi phải diệt trừ tội ác của người đó khỏi Y-sơ-ra-ên. 13. Tất cả dân chúng sẽ nghe điều đó, và run sợ, không còn dám kiêu ngạo nữa.

14. Khi các ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi, chiếm hữu nó, định cư tại đó, rồi nói: "Chúng ta sẽ lập một vua để cai trị chúng ta như các dân tộc chung quanh chúng ta." 15. Các ngươi phải lập vị vua mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ chọn từ giữa những anh em của các ngươi để cai trị các ngươi. Các ngươi không được lập một người ngoại quốc, không phải là anh em của các ngươi, lên cai trị các ngươi. 16. Chỉ có điều là vua không được sắm cho mình nhiều ngựa, cũng không được vì muốn thêm nhiều ngựa mà đưa dân chúng trở lại Ai-cập, bởi vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng: "Các ngươi sẽ không được trở lại con đường đó nữa." 17. Vua cũng không nên lấy cho mình nhiều vợ, kẻo lòng dạ bị thay đổi. Vua cũng không được thâu trữ nhiều bạc vàng. 18. Và rồi, khi ngồi trên ngôi của vương quốc, vua phải chép lại cho mình một bản sao luật pháp nầy trong một cuốn sách được đặt trước mặt các tư tế và những người Lê-vi. 19. Cuốn sách phải ở bên cạnh vua và vua phải đọc suốt cả đời để học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ mọi lời trong luật pháp và thực hành những mạng lệnh nầy. 20. Như vậy lòng của vua sẽ không kiêu căng với những anh em của mình, không lìa bỏ khỏi điều răn, không quay sang bên phải hay bên trái, để vua và con cháu của vua được trường tồn ở giữa Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 1925

1. Ngươi chớ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi con bò đực, hoặc con chiên có tì vít, hay một tật chi; vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

2. Khi ở giữa ngươi, trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, có một người nam hay nữ làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vi phạm giao ước Ngài, 3. đi hầu việc và quì lạy các thần khác, hoặc mặt trời, mặt trăng, hay là cả thiên binh, tức là điều ta không có dạy biểu; 4. khi điều đó đem học cho ngươi hay, thì phải tra hỏi kỹ càng, và nếu điều người ta nói là thật, và quả quyết có một sự gớm ghê dường ấy đã phạm trong Y-sơ-ra-ên, 5. thì ngươi phải dẫn người nam hay nữ đã làm việc ác đó đến cửa thành, ném đá cho chúng nó chết. 6. Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đáng bị chết; nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. 7. Tay của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đặng làm cho nó chết, kế sau tay của cả dân sự. Như vậy, ngươi sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình.

8. Khi nào trong thành mình có một sự tranh tụng, hoặc vì đổ huyết, hoặc vì giành xé, hay là vì thương tích, mà ngươi phân xử lấy làm khó quá, thì phải đứng dậy, đi lên chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, 9. đến gần những thầy tế lễ về chi phái Lê-vi, cùng người đang khi ấy làm quan án, mà hỏi han họ; họ sẽ tỏ cho mình biết sự phán xét đáng định. 10. Ngươi phải làm y theo lời họ tỏ dạy cho mình tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và khá cẩn thận làm theo mọi lời dạy của họ. 11. Phải làm theo luật pháp họ dạy cho, và sự phán xét họ giảng ra, chớ xây về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ. 12. Song người nào ở cách kiêu ngạo, không khứng vâng theo thầy tế lễ đứng tại đó đặng hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hay là không vâng quan án, thì người đó phải chết, và ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa Y-sơ-ra-ên. 13. Cả dân sự sẽ nghe điều ấy và bắt sợ, không còn buông theo sự kiêu ngạo nữa.

14. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói: Tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi, như các dân tộc chung quanh, 15. thì khá lập một vua lên cai trị ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn; phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi; chớ nên lập một người ngoại bang lên, không phải anh em ngươi. 16. Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ê-díp-tô; bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. 17. Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa; lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. 18. Vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp nầy mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình. 19. Bản ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy, và hết thảy điều răn nầy, 20. kẻo lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, lìa bỏ điều răn nầy, hầu cho vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011

Hình Phạt Kẻ Thờ Thần Tượng

1 Anh chị em chớ dâng lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, một con bò hay con chiên bị khuyết tật hay có khuyết điểm nào, vì đó là điều đáng tởm đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

2 Nếu người ta tìm thấy giữa vòng anh chị em, trong một thành nào mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, có người nam hay nữ nào làm chuyện ác trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, và vi phạm giao ước của Ngài, 3 bằng cách đi, phục vụ các thần khác, và thờ phượng chúng, bất kể thần đó là mặt trời hay mặt trăng hay các tinh tú nào trên trời, mà tôi đã truyền không được làm, 4 và anh chị em đã được báo cáo về việc đó hoặc đã nghe nói về việc đó, thì anh chị em hãy điều tra cho kỹ, và nếu lời tố cáo đó quả là đúng sự thật rằng một việc gớm ghiếc như thế đã xảy ra trong I-sơ-ra-ên, 5 bấy giờ anh chị em phải đem người đàn ông hay người đàn bà đã phạm tội ác đó ra cổng thành, rồi anh chị em sẽ ném đá người đó chết đi. 6 Căn cứ vào lời chứng của hai hay ba người làm chứng mà án tử hình sẽ được thi hành. Một người không thể bị xử tử khi chỉ có một người làm chứng. 7 Những người làm chứng phải là những kẻ đầu tiên ra tay thi hành án lệnh xử tử, rồi sau đó toàn dân sẽ tiếp tay với họ. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi anh chị em.

Phán Quyết của Các Tư Tế và Các Quan Xét

8 Nếu có vụ kiện nào quá khó xử ở địa phương của anh chị em mà anh chị em không thể quyết định được –không biết ai là kẻ gây nên án mạng, không biết ai là kẻ đáng thắng trong cuộc tranh chấp, không biết ai là kẻ đã đả thương– thì anh chị em hãy mau đi lên nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn. 9 Tại đó anh chị em hãy trình với các tư tế người Lê-vi và vị quan xét đương chức lúc bấy giờ; họ sẽ cho anh chị em biết phán quyết. 10 Anh chị em hãy thi hành chính xác án lệnh mà họ sẽ công bố cho anh chị em ở nơi CHÚA chọn. Khá cẩn thận làm theo mọi điều họ sẽ chỉ bảo anh chị em. 11 Anh chị em phải thi hành nghiêm chỉnh luật pháp mà họ giải thích cho anh chị em hay phán quyết mà họ công bố cho anh chị em. Chớ làm lệch quyết định họ đã công bố cho anh chị em, bất kể là lệch qua bên phải hoặc bên trái. 12 Kẻ nào bất tuân lời phán quyết của vị tư tế đương nhiệm đã được bổ nhiệm để thi hành chức vụ trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hay của vị quan xét, thì phải bị xử tử. Làm như thế anh chị em sẽ tẩy trừ sự gian ác khỏi I-sơ-ra-ên. 13 Toàn dân sẽ nghe và phát sợ, rồi sẽ không dám hành động ngang tàng.

Quyền Hạn của Vương Quyền

14 Khi anh chị em đã vào trong xứ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, và chiếm lấy xứ ấy làm sản nghiệp cùng định cư trong đó rồi, nếu anh chị em nói, ‘Tôi muốn lập một người lên làm vua của tôi, giống như mọi dân sống quanh tôi.’ 15 Nếu quả thật anh chị em muốn lập một người CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chọn lên làm vua mình, thì anh chị em phải lập một người trong vòng đồng bào mình lên làm vua. Anh chị em không được lập một người ngoại quốc, một người không phải là đồng bào mình, lên làm vua. 16 Hơn thế nữa người làm vua đó sẽ không được sắm nhiều ngựa cho mình, hoặc sai người đến Ai-cập để mua thêm ngựa, vì CHÚA đã phán với anh chị em, “Các ngươi không được trở lại con đường ấy nữa.” 17 Vua ấy cũng không được có nhiều vợ, nếu không vua ấy sẽ thay lòng đổi dạ mà đi sai lạc. Ngoài ra vua ấy cũng không được thâu góp quá nhiều bạc và vàng cho mình. 18 Khi vua ấy đã ngồi trên ngai của vương quốc mình, vua ấy phải có một bản sao của bộ luật này, được chép vào một cuộn sách, sao y từ bộ luật do các tư tế người Lê-vi giữ. 19 Bộ luật được sao y đó phải ở luôn bên cạnh vua, và vua sẽ đọc nó suốt đời mình hầu học biết phải kính sợ CHÚA, Ðức Chúa Trời của mình, và cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp này và những luật lệ này, 20 mà không lên mình kiêu ngạo đối với anh chị em mình và không áp dụng sai lệch bộ điều răn này, bất kể là lệch qua bên phải hoặc bên trái, hầu vua ấy và dòng dõi của vua ấy có thể trị vì lâu dài trên vương quốc mình ở giữa I-sơ-ra-ên.

Tài Liệu