Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 16

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C016)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy nhớ tháng A-bíp để giữ lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, bởi vì trong tháng A-bíp Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập vào ban đêm. 2. Hãy dâng sinh tế của lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi từ bầy chiên, bầy dê của các ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để đặt danh Ngài tại đó. 3. Đừng ăn lễ với bánh có men. Trong bảy ngày các ngươi sẽ ăn bánh không men, là bánh hoạn nạn, bởi vì các ngươi đã vội vàng ra khỏi Ai-cập, để trọn đời các ngươi sẽ nhớ đến ngày mà các ngươi đã ra khỏi Ai-cập. 4. Trong bảy ngày, men sẽ không được thấy ở giữa vòng các ngươi trên khắp cả lãnh thổ. Thịt sinh tế mà các ngươi đã dâng vào buổi tối ngày thứ nhất cũng không được để lại cho đến sáng. 5. Các ngươi cũng không được dâng sinh tế Vượt Qua trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã ban cho các ngươi, 6. nhưng chỉ tại nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ chọn để danh Ngài ngự. Tại đó các ngươi sẽ dâng sinh tế Vượt Qua vào lúc hoàng hôn, khi mặt trời vừa lặn, là thời điểm các ngươi đã ra khỏi Ai-cập. 7. Các ngươi hãy nướng thịt và ăn tại nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ chọn, rồi sáng hôm sau hãy trở về trại của mình. 8. Trong sáu ngày, các ngươi hãy ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy sẽ có một cuộc nhóm họp trọng thể cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi không được làm việc trong ngày hôm đó.

9. Các ngươi hãy tính cho mình bảy tuần, bắt đầu tính bảy tuần, kể từ lúc các ngươi đem liềm ra gặt lúa. 10. Các ngươi hãy giữ lễ Các Tuần cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi hãy dâng lễ vật tự nguyện từ chính tay của mình tùy theo phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi. 11. Các ngươi cùng với con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của các ngươi, người Lê-vi ở trong thành của các người, khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa ở giữa các ngươi, hãy vui vẻ dự lễ tại nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ngự tại đó. 12. Hãy nhớ rằng các ngươi đã từng làm nô lệ tại Ai-cập. Các ngươi hãy cẩn thận làm theo những mạng lịnh nầy.

13. Sau khi đã thu hoạch hoa lợi từ sân đập lúa và hầm ép rượu, các ngươi hãy giữ lễ Lều Tạm trong bảy ngày. 14. Các ngươi, con trai, con gái của các ngươi, tôi trai, tớ gái của các ngươi, người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa trong thành của các ngươi hãy hân hoan giữ lễ đó. 15. Trong bảy ngày các ngươi hãy giữ thánh lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi công việc tay các ngươi làm, cho nên các ngươi hãy vui mừng.

16. Mỗi năm ba lần, vào dịp lễ Bánh Không Men, lễ Các Tuần, và lễ Lều Tạm, tất cả những người nam sẽ trình diện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn. Họ sẽ không trình diện Đức Giê-hô-va với hai bàn tay không, 17. nhưng mỗi người sẽ theo khả năng mà dâng hiến tùy theo phước hạnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi.

18. Các ngươi hãy bổ nhiệm những thẩm phán và những viên chức trong tất cả các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ ban cho các ngươi theo từng chi tộc. Họ sẽ phân xử dân chúng cách công minh. 19. Các ngươi không được làm sai lệch công lý, không thiên vị, không được nhận hối lộ, bởi vì vật hối lộ làm mù mắt của người khôn ngoan và làm lệch lạc lý lẽ của người công chính. 20. Các ngươi hãy theo đuổi công lý và chỉ công lý mà thôi, để các ngươi được sống và nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi.

21. Các ngươi không được trồng cây để làm cho mình một hình tượng bằng gỗ bên cạnh bàn thờ mà chính các ngươi sẽ lập cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. 22. Các ngươi cũng không được dựng trụ thờ. Đó là vật mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ghét.

Bản Dịch 1925

1. Hãy giữ tháng lúa trỗ làm lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy trong tháng lúa trỗ, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đang ban đêm đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 2. Tại trong nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh bằng bầy chiên và bầy bò, dâng làm lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 3. Với lễ Vượt-qua, chớ ăn bánh pha men; trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn nạn, đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội vàng; hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 4. Trong bảy ngày, không nên thấy men nơi nhà ngươi, hay trong khắp địa phận ngươi, thịt con sinh mà ngươi đã giết lúc chiều của ngày thứ nhất, thì chớ để đến sáng mai. 5. Ngươi không được giết con sinh về lễ Vượt-qua trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi; 6. nhưng chỉ trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở; ấy là nơi mà ngươi phải giết con sinh về lễ Vượt-qua, vào lối chiều, vừa khi mặt trời lặn, nhằm giờ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 7. Phải nấu thịt con sinh, và ăn tại trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, rồi sáng mai trở về trại mình. 8. Trong sáu ngày, ngươi phải ăn bánh không men, và qua ngày thứ bảy, sẽ có một lễ trọng thể cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: ngươi chớ làm một công việc nào.

9. Ngươi phải đếm bảy tuần; khởi đến bảy tuần nầy từ ngày người ta tra cái lưỡi hái vào mùa gặt; 10. kế ngươi sẽ giữ lễ bảy tuần cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi do tay mình đem dâng của lễ lạc ý, tùy theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi. 11. Ngươi, con trai, con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi ở trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa ở giữa vòng ngươi, đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ở. 12. Phải nhớ lại rằng mình đã làm tôi mọi tại xứ Ê-díp-tô, và khá cẩn thận làm theo các luật lệ nầy.

13. Khi ngươi đã thâu huê lợi của sân đạp lúa và hầm rượu mình rồi, thì phải giữ lễ lều tạm trong bảy ngày. 14. Ngươi, con trai và con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa đều sẽ vui vẻ mà giữ lễ đó. 15. Trong bảy ngày ngươi phải giữ lễ nầy cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi; rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. 16. Mọi người nam trong các ngươi, mỗi năm ba lần, phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn: tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ lều tạm; người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. 17. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.

18. Ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi; những quan án ấy sẽ xử đoán dân sự cách công bình. 19. Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ; vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan, và làm rối lời của người công bình. 20. Ngươi phải theo sự công bình cách trọn vẹn, để ngươi được sống và nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.

21. Gần bên bàn thờ mà ngươi sẽ lập cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ dựng lên hình tượng của thần A-sê-ra bằng thứ cây nào. 22. Cũng chẳng nên dựng lên một trụ thờ nào: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm ghét các vật ấy.

Bản Dịch 2011

Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men

(Xuất 12:1-20)

1 Hãy giữ Lễ Vượt Qua vào tháng giêng để kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vì trong tháng giêng, CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập trong ban đêm. 2 Anh chị em hãy dâng con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng súc vật bắt từ đàn chiên hay đàn bò của mình mà đem đến nơi CHÚA đã chọn cho danh Ngài ngự. 3 Anh chị em chớ ăn thịt nó với món chi có men. Trong bảy ngày anh chị em hãy ăn thịt nó với bánh không men, tức bánh lao khổ, vì anh chị em đã ra khỏi đất Ai-cập rất vội vàng; làm như thế để trọn đời anh chị em sẽ nhớ mãi ngày anh chị em rời khỏi đất Ai-cập. 4 Trong bảy ngày ấy không món chi có men sẽ được thấy trong xứ của anh chị em, và thịt của các con thú anh chị em giết thịt vào ngày thứ nhất sẽ không được để lại đến sáng hôm sau. 5 Anh chị em không được dâng con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua trong bất cứ thành nào mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em ở, 6 nhưng phải đem dâng nó tại nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã chọn để danh Ngài ngự. Chỉ tại nơi đó, anh chị em sẽ dâng con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua vào lúc mặt trời lặn, tức vào thời điểm anh chị em đã rời khỏi Ai-cập. 7 Anh chị em sẽ nướng thịt nó và ăn thịt nó tại nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn. Sáng hôm sau anh chị em có thể trở về lều mình. 8 Trong sáu ngày anh chị em sẽ ăn bánh không men, đến ngày thứ bảy sẽ có một cuộc nhóm họp trọng thể để thờ phượng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em; trong ngày đó anh chị em sẽ không được làm việc.

Lễ Các Tuần

(Xuất 34:22; Lê 23:15-21; Dân 28:26-31)

9 Anh chị em hãy đếm bảy tuần. Hãy đếm bảy tuần kể từ ngày người ta tra lưỡi liềm bắt đầu gặt lúa. 10 Cuối thời kỳ ấy anh chị em hãy cử hành Lễ Các Tuần để kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Hãy nhân cơ hội ấy mà dâng một của lễ lạc ý bày tỏ lòng biết ơn của mình, tùy theo phước hạnh mà anh chị em đã nhận được từ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 11 Hãy vui vẻ trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em, các con trai, các con gái, các tôi trai, các tớ gái của anh chị em, những người Lê-vi sống trong thành của anh chị em, các ngoại kiều, các cô nhi, và các góa phụ ở giữa anh chị em, tất cả hãy vui vẻ tại nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn để danh Ngài ngự. 12 Hãy nhớ rằng anh chị em từng là những nô lệ tại Ai-cập mà hết lòng vâng giữ những luật lệ này.

Lễ Lều Tạm

(Lê 23:33-43)

13 Sau khi anh chị em đã thu hoạch hoa màu từ sân đập lúa và từ hầm ép rượu của mình, anh chị em hãy giữ Lễ Lều Tạm trong bảy ngày. 14 Anh chị em, các con trai, các con gái, các tôi trai, và các tớ gái của anh chị em, những người Lê-vi, các ngoại kiều, các cô nhi, và các góa phụ sống trong thành của anh chị em, tất cả hãy vui vẻ trong kỳ lễ ấy. 15 Trong bảy ngày anh chị em sẽ giữ lễ để kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em tại nơi CHÚA sẽ chọn, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trên mọi hoa màu của anh chị em và trên mọi công việc tay anh chị em làm, và chắc chắn anh chị em sẽ vui thỏa ăn mừng.

16 Mỗi năm ba lần, tất cả người nam của anh chị em phải đến trình diện trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại nơi Ngài sẽ chọn; tức vào dịp Lễ Bánh Không Men, Lễ Các Tuần, và Lễ Lều Tạm. Họ chớ đi tay không mà đến trình diện trước thánh nhan CHÚA. 17 Ai nấy hãy mang theo món gì có thể dâng được, tùy theo phước hạnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em.

Các Quan Xét Ðịa Phương

18 Anh chị em hãy lập các quan xét và các quan lại trong khắp các chi tộc của anh chị em và trong tất cả các thành mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban cho anh chị em, để họ xét xử công minh cho dân. 19 Anh chị em chớ làm thiên lệch công lý. Anh chị em chớ thiên vị. Anh chị em chớ nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt người khôn ngoan và bẻ cong lẽ phải dành cho người ngay lành. 20 Công lý và chỉ công lý là điều anh chị em phải đeo đuổi để anh chị em có thể sống và hưởng xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

Cấm Thờ Thần Tượng

21 Anh chị em chớ trồng bất cứ cây gì làm trụ để thờ bên cạnh bàn thờ mà anh chị em đã làm cho CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 22 Anh chị em chớ dựng một trụ đá nào để thờ. Ðó là những điều CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ghét.

Tài Liệu