Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB05C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, 2. nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, 3. thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. 4. Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài. 5. Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, - đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy.

6. Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến, hoặc bạn hữu thiết ngươi, giục ngươi cách mật nhiệm, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác, mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, 7. tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu nầy của đất cho đến đầu kia, 8. thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó; chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó. 9. Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi; rồi kế sau tay của cả dân sự. 10. Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế giục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ. 11. Vậy, cả Y-sơ-ra-ên sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn làm một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa.

12. Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi ở, 13. rằng có những kẻ gian tà từ giữa mình ra dụ dỗ dân thành đó, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết, 14. thì phải tìm kiếm, hỏi thăm, và tra xét cho kỹ càng. Bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi, 15. thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm; phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong, luôn với súc vật của nó. 16. Đoạn, ngươi phải gom hết thảy của cướp lại giữa phố thành, rồi đốt hết thành và hết mọi của cướp nó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì nó sẽ thành một đống hư tàn mãi mãi, không hề được cất lại nữa. 17. Phàm vật đáng tận diệt, chẳng nên còn gì dính lại mảy may nơi tay ngươi, để khi ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, và làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 18. thì Đức Giê-hô-va nguôi cơn giận Ngài, làm ơn cho, và đoái thương ngươi, khiến cho ngươi thêm nhiều lên, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi.

Bản Dịch 2011

Hình Phạt Kẻ Xúi Giục Người Khác Bỏ CHÚA

1 Nếu ở giữa anh chị em có kẻ dấy lên và cho mình là tiên tri hoặc có kẻ nằm mộng dự đoán tương lai rồi báo cho anh chị em một điềm mộng hay một việc lạ, 2 và giả sử điềm mộng hay việc lạ ấy xảy ra, rồi kẻ ấy bảo, ‘Chúng ta hãy đi theo các thần khác,’ là các thần anh chị em không biết, ‘và chúng ta hãy thờ phượng các thần ấy,’ 3 thì anh chị em chớ nghe lời tên tiên tri đó hoặc kẻ nằm mộng dự đoán tương lai đó, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, muốn dùng việc ấy để thử anh chị em, xem anh chị em có thật sự yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cách hết lòng và hết linh hồn mình không.

4 Anh chị em hãy theo CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em hãy kính sợ chỉ một mình Ngài, anh chị em hãy giữ các điều răn Ngài, anh chị em hãy vâng theo tiếng phán Ngài; Ngài là Ðấng anh chị em hãy phụng sự và bám chặt lấy. 5 Còn tên tiên tri hoặc kẻ nằm mộng dự đoán tương lai đó phải bị xử tử, vì nó đã nói những lời phản nghịch CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập và đã chuộc anh chị em ra khỏi nhà nô lệ. Nó đã xúi anh chị em xây bỏ con đường mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em phải đi. Như thế anh chị em sẽ trừ khỏi anh chị em sự gian ác.

6 Nếu có kẻ nào âm thầm dụ dỗ anh chị em, dù kẻ ấy là anh em, tức con trai của mẹ mình, hoặc con trai mình, hoặc con gái mình, hoặc người vợ yêu dấu của mình, hoặc người bạn thân nhất của mình, và bảo rằng, ‘Chúng ta hãy thờ phượng các thần khác,’ là các thần mà anh chị em và tổ tiên anh chị em không biết, 7 tức các thần của các dân sống quanh anh chị em, bất kể các dân đó ở gần anh chị em hay ở xa anh chị em, ở đầu nầy của đất hay ở đầu kia của đất, 8 anh chị em chớ nhượng bộ hay nghe theo kẻ ấy; chớ thương hại nó hoặc thương xót nó, và chớ che chở nó. 9 Nhưng anh chị em chắc chắn phải giết nó đi; anh chị em phải ra tay trước để trị tội nó, và toàn dân sẽ tiếp tay xử tử nó. 10 Hãy ném đá cho nó chết, vì nó đã xúi anh chị em lìa bỏ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập và đã chuộc anh chị em ra khỏi nhà nô lệ. 11 Bấy giờ toàn thể I-sơ-ra-ên sẽ nghe và sợ, rồi người ta sẽ không dám làm những việc ác như thế nữa.

12 Nếu anh chị em nghe rằng một thành trong các thành mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em để sống trong đó 13 có những tên vô lại từ giữa anh chị em đi ra xúi giục dân thành bỏ theo chúng, mà rằng, ‘Chúng ta hãy đi và thờ lạy các thần khác,’ là các thần anh chị em không biết, 14 thì bấy giờ anh chị em phải tìm hiểu cho rõ và điều tra cho kỹ. Nếu lời tố cáo đó đúng sự thật, nếu quả đã có một việc ghê tởm như vậy đã xảy ra ở giữa anh chị em, 15 thì anh chị em phải dùng gươm tiêu diệt dân thành đó; hãy tiêu diệt nó hoàn toàn cùng với mọi vật trong thành đó, ngay cả các súc vật trong thành đó cũng hãy diệt chúng đi. 16 Anh chị em hãy đem tất cả những gì quý giá trong thành ra giữa quảng trường, rồi hãy phóng hỏa thành đó, thiêu nó chung với các bửu vật đó như một của lễ toàn thiêu dâng lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Rồi nơi đó sẽ trở thành một nơi hoang phế đời đời; nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại. 17 Chớ để bất cứ vật gì đã định cho bị hủy diệt còn dính nơi tay anh chị em, hầu CHÚA có thể quay khỏi cơn giận phừng phừng của Ngài và bày tỏ lòng thương xót đối với anh chị em; và trong ơn thương xót, Ngài sẽ làm cho anh chị em gia tăng đông đúc như Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em, 18 miễn là anh chị em vâng theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà giữ mọi điều răn tôi truyền cho anh chị em ngày nay, làm những gì đúng trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu