Dân Số Ký: Chương 31

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C031)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy vì dân Y-sơ-ra-ên báo thù người Ma-đi-an, sau đó ngươi sẽ được về với tổ tiên.

3. Vì vậy, Môi-se đã truyền cho dân chúng rằng: Anh em hãy trang bị vũ khí để ra trận. Hãy tiến đánh dân Ma-đi-an, thực hiện sự báo trả của Đức Giê-hô-va dành cho Ma-đi-an. 4. Các ngươi hãy gởi một ngàn người từ mỗi chi tộc của Y-sơ-ra-ên để ra trận. 5. Vì vậy từ những phân bộ, họ đã chọn một ngàn người cho mỗi chi tộc. Mười hai ngàn người đã được trang bị vũ khí để ra trận.

6. Môi-se sai họ ra trận - một ngàn người từ mỗi chi tộc. Ông cũng sai Phi-nê-a, con trai của Tư Tế Ê-lê-a-sa, cùng ra trận với họ. Người mang theo một số thánh vật và cầm những kèn báo hiệu ở trong tay. 7. Họ giao tranh với dân Ma-đi-an theo như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Họ giết tất cả những người nam. 8. Trong số những người bị giết có các vua của Ma-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ và Rê-ba - là năm vua của Ma-đi-an. Họ cũng dùng gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô. 9. Dân Y-sơ-ra-ên đã bắt những phụ nữ Ma-đi-an và trẻ em làm tù binh. Họ thu tất cả những bầy bò, tất cả những bầy chiên, và tất cả của cải làm chiến lợi phẩm. 10. Họ dùng lửa đốt tất cả các thành có người ở và những doanh trại của chúng. 11. Họ thu thập của cải cùng chiến lợi phẩm, cả người lẫn súc vật. 12. Họ đem những tù binh, những gì thu được, và những chiến lợi phẩm đến trước Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-sa, và hội chúng Y-sơ-ra-ên đang đóng trại tại bình nguyên Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô.

13. Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-sa, và tất cả các nhà lãnh đạo của hội chúng đã ra bên ngoài doanh trại để gặp họ. 14. Môi-se nổi giận với các sĩ quan chỉ huy quân đội, tức là những sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và những sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân, là những người vừa từ chiến trường trở về. 15. Môi-se nói với họ: Tại sao các ngươi để cho tất cả những phụ nữ còn sống? 16. Những kẻ nầy đã theo mưu của Ba-la-am, khiến cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội cùng Đức Giê-hô-va trong vụ Phê-ô, khiến hội chúng của Đức Giê-hô-va bị dịch bệnh. 17. Vì vậy bây giờ, hãy giết tất cả con trai trong số trẻ em, và tất cả những phụ nữ nào đã ăn nằm với người nam. 18. Nhưng tất cả những thiếu nữ chưa hề ăn nằm với một người nam nào, các ngươi hãy giữ lại cho các ngươi. 19. Các ngươi hãy ở bên ngoài doanh trại trong bảy ngày. Người nào - bất kể các ngươi hay là những tù binh - đã giết người, hoặc đụng đến xác chết, thì người đó phải tự thanh tẩy mình vào ngày thứ ba và vào ngày thứ bảy. 20. Hãy thanh tẩy tất cả quần áo, mọi thứ bằng da, mọi thứ bằng lông dê, và mọi vật bằng gỗ.

21. Tư Tế Ê-lê-a-sa đã nói với những người đã đi đánh trận rằng: Đây là quy định trong luật mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se: 22. Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, và chì, 23. tức là vật gì có thể chịu được lửa, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa để nó được thanh tẩy, rồi dùng nước để rửa sạch những gì còn dơ bẩn thì nó sẽ được tinh sạch. Bất cứ vật gì không thể chịu được lửa thì các ngươi hãy rửa bằng nước. 24. Các ngươi phải giặt sạch quần áo của mình vào ngày thứ bảy để được sạch sẽ, sau đó các ngươi có thể vào trong doanh trại.

25. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 26. Ngươi, Tư Tế Ê-lê-a-sa, và các tộc trưởng của hội chúng, hãy kiểm kê tổng số chiến lợi phẩm đã thu được - cả người lẫn súc vật. 27. Hãy chia chiến lợi phẩm cho các chiến sĩ đã ra trận và cho toàn thể hội chúng. 28. Lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va trong phần thuộc về những chiến sĩ đã ra trận là một sinh mạng trong năm trăm, bất kể là người, bò, lừa, hay chiên. 29. Hãy trích từ phân nửa của họ rồi trao cho Tư Tế Ê-lê-a-sa, như là một lễ vật dâng lên cho Đức Giê-hô-va. 30. Từ phân nửa của dân Y-sơ-ra-ên, ngươi sẽ lấy ra một phần năm mươi, từ số người, bò, lừa, chiên, từ tất cả súc vật, rồi trao cho người Lê-vi, là những người chịu trách nhiệm coi sóc Ðền Tạm của Đức Giê-hô-va.

31. Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-sa đã làm đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 32. Chiến lợi phẩm mà các chiến sĩ đã thu được là 675.000 con chiên, 33. 72.000 con bò, 34. 61.000 con lừa, 35. và 32.000 người, là những thiếu nữ chưa hề ăn nằm với người nam nào.

36. Số lượng, trong phân nửa thuộc phần của những người ra trận, là 337.500 con chiên, 37. họ dâng cho Đức Giê-hô-va 675 con chiên; 38. 36.000 con bò, dâng cho Đức Giê-hô-va 72 con; 39 30.500 con lừa, dâng cho Đức Giê-hô-va 61 con; 40. 16.000 người, dâng cho Đức Giê-hô-va 32 người. 41. Môi-se đã trao phần lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va cho Tư Tế Ê-lê-a-sa, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se.

42. Môi-se đã tách phân nửa thuộc về phần của dân Y-sơ-ra-ên khỏi phần của những người đánh trận. 43. Phân nửa của hội chúng gồm có 337.500 con chiên, 44. 36.000 con bò, 45. 30.500 con lừa, 46. và 16.000 người. 47. Môi-se đã trích ra từ phân nửa thuộc về dân Y-sơ-ra-ên một phần năm mươi số người và súc vật, rồi trao chúng cho người Lê-vi, là những người có trách nhiệm coi sóc Đền Tạm của Đức Giê-hô-va, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se.

48. Các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân đã đến gần Môi-se, 49 họ thưa với Môi-se: Các tôi tớ của ông đã kiểm kê những chiến sĩ dưới quyền chỉ huy của chúng tôi và không có người nào trong chúng tôi bị thất lạc. 50. Vì vậy chúng tôi xin mang đến một lễ vật để dâng cho Đức Giê-hô-va - tức là những gì mà mỗi chúng tôi đã tìm được, gồm những đồ trang sức bằng vàng, vòng đeo cổ tay, vòng đeo cánh tay, nhẫn con dấu, khoen tai, và kiềng - để làm lễ chuộc tội cho chúng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va.

51. Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-sa đã tiếp nhận từ họ số vàng của những đồ trang sức. 52. Tổng số vàng do các sĩ quan hàng ngàn quân và các sĩ quan hàng trăm quân đem dâng cho Đức Giê-hô-va là 16.750 siếc-lơ. 53. Mỗi chiến sĩ ra trận đều thu chiến lợi phẩm cho riêng mình. 54. Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-sa đã nhận vàng từ các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và hàng trăm quân rồi đem vào Lều Hội Kiến, như là một kỷ vật cho dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 1925

1. lại phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên; rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. 3. Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. 4. Về mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận.

5. Vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên người ta cứ mỗi chi phái chọn một ngàn lính, là mười hai ngàn người sắm sửa binh khí đặng ra trận. 6. Môi-se sai mười hai ngàn người đó ra trận, tức là sai một ngàn người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình, những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. 7. Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và giết hết thảy nam đinh. 8. Trong các người bị giết chúng cũng giết năm vua Ma-đi-an, là: Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba; cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô. 9. Dân Y-sơ-ra-ên bắt đàn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ, 10. đốt hết những thành, nhà ở, và hương thôn chúng nó, 11. cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. 12. Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cho hội dân Y-sơ-ra-ên đang đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

13. Bấy giờ, Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. 14. Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đi đánh giặc nầy trở về. 15. Môi-se nói cùng họ rằng: Các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? 16. Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cúng thờ Phê-ô, và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va; và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. 17. Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ, và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam; 18. nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. 19. Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong bảy ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt, phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy. 20. Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo xống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê, và mọi đồ đạc bằng cây.

21. Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nói cùng những lính trận đi về, mà rằng: Nầy là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se: 22. vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, 23. tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó; nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được, thì phải ngâm nó trong nước. 24. Ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo xống mình, thì sẽ được sạch; đoạn mới được vào trại quân.

25. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 26. Ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, 27. rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. 28. Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong năm trăm mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va, 29. tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. 30. Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va.

31. Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 32. Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được, là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn con chiên cái; 33. bảy mươi hai ngàn con bò, 34. sáu mươi mốt ngàn con lừa đực. 35. Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được ba mươi hai ngàn người. 36. Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 37. đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con; 38. ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con; 39. ba ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va sáu mươi mốt con; 40. mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người. 41. Môi-se giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

42. Phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận, 43. phân nửa nầy thuộc về hội chúng, số là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm con chiên cái, 44. ba mươi sáu ngàn con bò, 45. ba mươi ngàn năm trăm con lừa, 46. và mười sáu ngàn người. 47. Trong phân nửa nầy thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

48. Những quan trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân, đến gần Môi-se 49. mà rằng: Những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ, là người ở dưới quyền chúng tôi, và không thiếu một tên. 50. Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà-rá, hoặc hoa tai, hoặc kiềng, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài. 51. Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, bèn nhận lãnh vàng, và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ. 52. Hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cộng là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi siếc-lơ. 53. Vả, mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. 54. Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nhận lãnh vàng của quan tướng ngàn quân và trăm quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Chiến Tranh với Dân Mi-đi-an

1 CHÚA phán với Môi-se, 2 “Hãy báo thù dân Mi-đi-an cho dân I-sơ-ra-ên trước khi ngươi quy về với tổ tông ngươi.”

3 Vậy Môi-se nói với dân, “Hãy điểm binh và trang bị vũ khí để ra trận, hầu anh em có thể tiến đánh dân Mi-đi-an, và thực hiện cuộc báo thù cho CHÚA đối với dân Mi-đi-an. 4 Cứ mỗi chi tộc I-sơ-ra-ên, anh em sẽ phái một ngàn quân để ra chiến trận.”

5 Vậy từ trong hàng ngàn hàng vạn người I-sơ-ra-ên, người ta tuyển mộ một ngàn người từ mỗi chi tộc, và mười hai ngàn người đã được trang bị để đi ra chiến trường. 6 Môi-se sai họ ra trận, tức một ngàn người từ mỗi chi tộc. Phi-nê-a con trai Tư Tế Ê-lê-a-xa cũng ra trận. Ông mang theo một số khí dụng của nơi thánh và những kèn thúc quân trong tay. 7 Họ đánh nhau với quân Mi-đi-an như CHÚA đã truyền cho Môi-se, và họ đã giết tất cả những người nam của dân ấy. 8 Họ cũng giết các vua dân Mi-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba, tức năm vua dân Mi-đi-an, ngoài những người khác mà họ đã giết. Họ cũng dùng gươm giết Ba-la-am con trai của Bê-ô. 9 Quân I-sơ-ra-ên bắt các phụ nữ và trẻ em Mi-đi-an dẫn đi làm tù binh. Họ cũng cướp đoạt và mang đi tất cả đàn bò, các đàn chiên, và mọi của cải của chúng để làm chiến lợi phẩm. 10 Họ phóng hỏa đốt tất cả thành và mọi lều trại của chúng, 11 nhưng họ chừa lại tất cả của cải, người ta, và súc vật để đem chúng đi làm chiến lợi phẩm. 12 Họ đem tất cả tù binh, của cải, và những gì đã lấy được đến Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và hội chúng I-sơ-ra-ên đang ở trong doanh trại đóng trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Thành Giê-ri-cô.

Xử Tử Các Phụ Nữ Mi-đi-an

13 Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và tất cả thủ lãnh của hội chúng I-sơ-ra-ên ra tận bên ngoài doanh trại để đón họ. 14 Bấy giờ Môi-se nổi giận với các sĩ quan chỉ huy đội quân, tức các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân, vừa từ chiến trường trở về. 15 Môi-se nói với họ, “Anh em tính để cho tất cả phụ nữ ấy sống sao? 16 Này, những phụ nữ đó đã làm theo mưu của Ba-la-am, khiến cho dân I-sơ-ra-ên phạm tội phản bội CHÚA trong vụ Pê-ô, đến nỗi tai vạ đã xảy ra giữa hội chúng của CHÚA mà anh em không nhớ sao? 17 Vậy bây giờ hãy giết tất cả con trai trong đám trẻ và tất cả người nữ nào đã ăn nằm với người nam. 18 Nhưng tất cả những thiếu nữ chưa ăn nằm với người nam nào thì hãy giữ lại cho anh em. 19 Anh em hãy đóng trại bên ngoài doanh trại bảy ngày; phàm ai đã giết một người hoặc đã đụng đến xác chết thì phải thanh tẩy chính mình và những tù binh của mình vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy. 20 Anh em hãy thanh tẩy tất cả quần áo, mọi dụng cụ bằng da, mọi thứ làm bằng lông dê, và mọi vật dụng bằng gỗ.”

21 Tư Tế Ê-lê-a-xa nói với đoàn quân đã ra trận trở về, “Ðây là quy tắc trong luật pháp mà CHÚA đã truyền cho Môi-se: 22 vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, và chì, 23 tức mọi vật có thể đưa qua lửa được, hãy đưa chúng qua lửa để chúng được thanh tẩy. Dầu vậy chúng cũng phải được rửa sạch bằng nước để được thanh tẩy. Còn những món nào không thể đưa qua lửa được, hãy đem rửa trong nước. 24 Anh em phải giặt sạch quần áo mình vào ngày thứ bảy; bấy giờ anh em sẽ được sạch, sau đó anh em có thể vào trong doanh trại.”

Cách Chia Chiến Lợi Phẩm

25 CHÚA phán với Môi-se, 26 “Ngươi, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và các tộc trưởng của hội chúng hãy làm bảng liệt kê các chiến lợi phẩm đã đoạt được, cả người ta lẫn súc vật. 27 Sau đó hãy chia các chiến lợi phẩm ấy ra làm hai phần; một phần cho các chiến sĩ đã ra trận và một phần cho toàn thể hội chúng. 28 Về phần cho các chiến sĩ đã ra trận, hãy để riêng ra một phần dành cho CHÚA, cứ năm trăm món thì lấy ra một món, bất luận là người, bò, lừa, chiên hay dê. 29 Hãy lấy từ phân nửa của họ mà trao cho Tư Tế Ê-lê-a-xa để dâng lên CHÚA. 30 Nhưng từ phân nửa cho dân I-sơ-ra-ên, ngươi sẽ lấy ra một phần năm mươi, bất luận là người, bò, lừa, chiên hay dê, tức trong tất cả súc vật, mà trao cho người Lê-vi, những người có trách nhiệm phục vụ Ðền Tạm của CHÚA.”

31 Vậy Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa làm y như CHÚA đã truyền cho Môi-se.

32 Vả, tổng số chiến lợi phẩm còn lại mà quân lính đã mang về là sáu trăm bảy mươi lăm ngàn chiên và dê, 33 bảy mươi hai ngàn bò, 34 sáu mươi mốt ngàn lừa, 35 và ba mươi hai ngàn người, tức những thiếu nữ chưa ăn ở với người nam nào.

36 Về phân nửa thuộc phần của những người ra đi đánh trận là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên và dê. 37 Số chiên và dê họ đã trích ra dâng lên CHÚA là sáu trăm bảy mươi lăm con. 38 Số bò là ba mươi sáu ngàn, và họ đã trích ra dâng lên CHÚA bảy mươi hai con. 39 Số lừa là ba mươi ngàn năm trăm con, và họ đã trích ra dâng lên CHÚA sáu mươi mốt con. 40 Số người là mười sáu ngàn, và họ đã trích ra dâng lên CHÚA ba mươi hai người. 41 Môi-se trao tất cả phần trích dâng lên CHÚA đó cho Tư Tế Ê-lê-a-xa, như CHÚA đã truyền cho Môi-se.

42 Về phân nửa của dân I-sơ-ra-ên mà Môi-se đã chia ra với những gì quân lính đem về, 43 phân nửa của hội chúng là ba trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chiên và dê, 44 ba mươi sáu ngàn bò, 45 ba mươi ngàn năm trăm lừa, 46 và mười sáu ngàn người. 47 Trong phân nửa của dân I-sơ-ra-ên, Môi-se lấy một phần năm mươi trong cả thú vật lẫn người ta mà trao cho người Lê-vi, những người có trách nhiệm phục vụ Ðền Tạm của CHÚA, như CHÚA đã truyền cho Môi-se.

Lạc Hiến Chiến Lợi Phẩm

48 Bấy giờ các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân đến gần Môi-se 49 và báo cáo cho Môi-se rằng, “Các tôi tớ ông đã kiểm điểm tất cả chiến sĩ dưới quyền chỉ huy của chúng tôi và không thấy mất người nào. 50 Bây giờ chúng tôi xin mang đến đây các lễ vật để dâng lên CHÚA; đó là những gì chúng tôi đã chiếm được, tức những đồ trang sức bằng vàng, gồm vòng đeo cổ tay, vòng đeo cánh tay, nhẫn con dấu, khoen tai, và kiềng, để xin chuộc tội cho chúng tôi trước mặt CHÚA.”

51 Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa nhận các món đồ kim hoàn do họ đem dâng; tất cả đều là những đồ trang sức bằng vàng. 52 Tổng số vàng do các sĩ quan hàng ngàn quân và các sĩ quan hàng trăm quân đem dâng lên CHÚA là một trăm chín mươi hai ký.

53 Số là trước đó quân lính đã cướp lấy chiến lợi phẩm và ai nấy đều giữ riêng cho mình. 54 Vậy Môi-se và Tư Tế Ê-lê-a-xa nhận số vàng từ các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn quân và các sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân và mang nó vào trong Lều Hội Kiến, để làm một vật kỷ niệm của dân I-sơ-ra-ên trước mặt CHÚA.

Tài Liệu