Dân Số Ký: Chương 25

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C025)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Dân Y-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, và rồi dân chúng bắt đầu thông dâm cùng những phụ nữ Mô-áp. 2. Họ mời dân chúng ăn những vật cúng tế các thần của họ. Dân chúng ăn, rồi quì lạy trước các thần của họ. 3. Y-sơ-ra-ên đã kết hiệp với Ba-anh-Phê-ô. Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên. 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy bắt tất cả các lãnh đạo của dân chúng, rồi treo họ giữa mặt trời ban ngày trước mặt Đức Giê-hô-va, để cơn giận của Đức Giê-hô-va có thể xây khỏi Y-sơ-ra-ên.

5. Môi-se truyền cho các thẩm phán của Y-sơ-ra-ên: Mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ thuộc về mình đã kết hiệp với Ba-anh-Phê-ô. 6. Lúc đó, có một người Y-sơ-ra-ên đã đến và giới thiệu với những anh em của mình một người phụ nữ Ma-đi-an, trước sự chứng kiến của Môi-se và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên, trong khi họ đang than khóc tại cửa Lều Hội Kiến. 7. Khi Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, cháu của Tư Tế A-rôn, thấy việc nầy, ông đứng dậy khỏi hội chúng, tay cầm một cây giáo. 8. Ông đã đi theo người Y-sơ-ra-ên đó vào trong trại, rồi đâm xuyên thấu cả hai người - người đàn ông Y-sơ-ra-ên và người phụ nữ - nơi bụng của người phụ nữ. Tai họa trong dân Y-sơ-ra-ên liền dừng lại. 9. Những người chết vì tai họa nầy là hai mươi bốn ngàn người.

10. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, cháu của Tư Tế A-rôn, đã xoay chuyển cơn giận của Ta đối với dân Y-sơ-ra-ên. Người đã nổi nóng với họ vì sự nóng giận của Ta, cho nên Ta đã không tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên trong cơn nóng giận của Ta. 12. Vì vậy, hãy nói với người: Ta thiết lập một giao ước bình an với người. 13. Người và dòng dõi theo sau người sẽ nhận một giao ước về chức vụ tư tế đời đời, bởi vì người đã nhiệt thành vì Đức Chúa Trời của mình, và đã chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên.

14. Tên của người Y-sơ-ra-ên bị giết chung với phụ nữ Ma-đi-an là Xim-ri, con trai của Sa-lu, đứng đầu một gia tộc thuộc dòng dõi Si-mê-ôn. 15. Tên của người phụ nữ Ma-đi-an bị giết là Cốt-bi, con của Xu-rơ, ông là trưởng một chi tộc trong gia đình của tổ phụ người Ma-đi-an.

16. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 17. Hãy khuấy rối người Ma-đi-an và tấn công họ; 18. bởi vì họ đã khuấy rối các ngươi bằng mưu chước để cám dỗ các ngươi trong vụ Phê-ô, và trong vụ Cốt-bi, con gái của một thủ lĩnh Ma-đi-an, là chị em của chúng, là kẻ đã bị giết trong ngày xảy ra tai họa vì chuyện Phê-ô.

Bản Dịch 1925

1. Dân Y-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, khởi thông dâm cùng những con gái Mô-áp. 2. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình; dân sự ăn và quì lạy trước các thần chúng nó. 3. Y-sơ-ra-ên cũng thờ thần Ba-anh-Phê-ô, cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên. 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy bắt các đầu trưởng của dân sự, và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va, đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Y-sơ-ra-ên. 5. Vậy, Môi-se nói cùng các quan án Y-sơ-ra-ên rằng: Mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba-anh-Phê-ô.

6. Nầy, một người trong dân Y-sơ-ra-ên dẫn một người nữ Ma-đi-an đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Y-sơ-ra-ên, đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc. 7. Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, thấy sự nầy, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, 8. đi theo người Y-sơ-ra-ên vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Y-sơ-ra-ên và người nữ; tai vạ giữa dân Y-sơ-ra-ên bèn ngừng lại. 9. Vả, có hai mươi bốn ngàn người chết về tai vạ nầy.

10. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 11. Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ, đã xây dân Y-sơ-ra-ên khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà thúc giục lòng người; vậy, ta không có diệt dân Y-sơ-ra-ên trong cơn kỵ tà của ta. 12. Bởi cớ đó, hãy cáo cùng người rằng: Ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta; 13. ấy về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình, và có chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên.

14. Vả, người Y-sơ-ra-ên bị giết chung với người nữ Ma-đi-an, tên là Xim-ri, con trai Sa-lu, quan trưởng của một tông tộc, người Si-mê-ôn. 15. Tên người nữ Ma-đi-an bị giết là Cốt-bi, con gái Xu-rơ, đầu trưởng của một tông tộc Ma-đi-an.

16. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 17. Hãy khuấy rối người Ma-đi-an và hãm đánh chúng nó; 18. vì chúng nó đã lấy mưu chước mình mà khuấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Phê-ô, và trong việc của Cốt-bi, con gái quan trưởng Ma-đi-an, là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạ, vì cớ việc cúng thờ Phê-ô.

Bản Dịch 2011

Dân I-sơ-ra-ên Thờ Lạy Ba-anh

1 Trong thời gian dân I-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, đàn ông của họ bắt đầu chung đụng xác thịt với các phụ nữ Mô-áp. 2 Các phụ nữ ấy mời đàn ông của họ tham dự những cuộc cúng tế thần tượng của chúng. Các ông ấy đã ăn của cúng và sấp mình thờ lạy những thần tượng của chúng. 3 Như vậy dân I-sơ-ra-ên đã kết hợp với Thần Ba-anh Pê-ô, vì thế cơn giận của CHÚA nổi phừng lên nghịch lại I-sơ-ra-ên. 4 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy đem tất cả thủ lãnh của dân ra treo lên ngoài nắng trước mặt CHÚA, hầu cơn giận của CHÚA có thể xây khỏi I-sơ-ra-ên.” 5 Môi-se nói với các quan án của I-sơ-ra-ên, “Mỗi người trong anh em phải đem xử tử những ai ở dưới quyền tài phán của mình đã kết hiệp với Ba-anh Pê-ô.”

6 Kìa, ngay lúc ấy, một người trong dân I-sơ-ra-ên xuất hiện. Người ấy dẫn theo một phụ nữ Mi-đi-an đi vào giữa anh chị em mình, ngay trước mắt Môi-se và trước mắt cả hội chúng I-sơ-ra-ên, đang khi họ khóc lóc trước cửa Lều Hội Kiến. 7 Khi Phi-nê-a con của Ê-lê-a-xa, cháu của Tư Tế A-rôn, thấy thế, ông đứng dậy và rời khỏi hội chúng. Ông lấy một cây giáo, cầm trong tay, 8 rồi đi theo người đàn ông, và vào tận trong lều của hắn. Ông đâm cả hai người, gã đàn ông I-sơ-ra-ên và người phụ nữ ấy, xuyên thấu qua bụng. Nhờ vậy tai họa bèn dừng lại trong I-sơ-ra-ên. 9 Tuy nhiên những kẻ đã chết vì tai họa đã lên đến hai mươi bốn ngàn người.

10 CHÚA phán với Môi-se rằng, 11 “Phi-nê-a con của Ê-lê-a-xa, cháu của Tư Tế A-rôn, đã làm nguôi cơn thịnh nộ của Ta đối với I-sơ-ra-ên. Nó đã vì Ta mà nổi ghen ở giữa chúng, nên Ta sẽ không tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên trong cơn ghen tức của Ta nữa. 12 Vì thế hãy nói cho nó biết: Ta ban cho nó giao ước bình an của Ta. 13 Ðó là giao ước bảo đảm cho nó và con cháu nó sau này được vĩnh viễn giữ chức vụ tư tế, vì nó đã ghen tức thay cho Ðức Chúa Trời của nó, và đã chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên.”

14 Vả, người đàn ông I-sơ-ra-ên bị giết chung với người phụ nữ Mi-đi-an tên là Xim-ri con trai của Sa-lu, tộc trưởng một gia tộc của người Si-mê-ôn. 15 Người phụ nữ Mi-đi-an bị giết tên là Cốt-bi con gái của Xu-rơ, tộc trưởng một thị tộc của dân Mi-đi-an.

16 CHÚA phán với Môi-se rằng, 17 “Hãy gây khốn đốn cho dân Mi-đi-an và đánh bại chúng, 18 vì chúng đã gây khốn đốn cho các ngươi bằng mỹ nhân kế. Chúng đã dùng mưu mô quỷ quyệt ấy để hại các ngươi trong vụ Pê-ô, tức trong vụ Cốt-bi con gái của một thủ lãnh Mi-đi-an, một chị em của chúng, kẻ đã bị giết trong ngày xảy ra tai họa trong vụ Pê-ô.”

Tài Liệu