Dân Số Ký: Chương 24

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB04C024)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ba-la-am thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng ban phước cho Y-sơ-ra-ên, thì không cậy đến phù chú như những lần khác; nhưng người xây mặt về hướng đồng vắng, 2. nhướng mắt lên thấy Y-sơ-ra-ên đóng trại từng chi phái, và Thần Đức Chúa Trời cảm động người,

3. bèn nói lời ca mình mà rằng: Lời ca của Ba-la-am, con trai Bê-ô, Lời ca của người có mắt mở ra,

4. Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Xem sự hiện thấy của Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống và mắt mở ra:

5. Hỡi Gia-cốp! trại ngươi tốt dường bao! Hỡi Y-sơ-ra-ên! nhà tạm ngươi đẹp biết mấy!

6. Nó trương ra như trũng núi, Khác nào cánh vườn ở nơi mé sông, Tợ cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, Tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước.

7. Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, Hột giống của người nhuần tưới dư dật, Vua người sẽ trổi cao hơn A-gát, Nước người được cao lên.

8. Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Người có sức mạnh như bò rừng, Sẽ nuốt các nước, tức kẻ thù nghịch mình, Bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên mình.

9. Người sụm xuống, nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái: Ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, Rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi.

10. Bấy giờ, Ba-lác nổi giận cùng Ba-la-am, vỗ tay mà nói cùng Ba-la-am rằng: Ta đã thỉnh ngươi đặng rủa sả kẻ thù nghịch ta; nầy, ngươi lại chúc phước cho chúng nó đã ba lần rồi! 11. Vậy, bây giờ, khá chạy trở về xứ ngươi! Ta đã nói ta sẽ tôn ngươi vinh hiển, nhưng nầy, Đức Giê-hô-va đã cản ngươi nhận lãnh. 12. Ba-la-am đáp cùng Ba-lác rằng: Tôi há chẳng có nói cùng các sứ giả vua đã sai đến tôi rằng: 13. Dầu Ba-lác cho tôi nhà người đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng được vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy; tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán! 14. Nầy, bây giờ, tôi trở cùng dân tôi, hãy lại, tôi sẽ cáo cho vua biết điều dân nầy ngày sau cùng sẽ làm cho dân sự vua.

15. Người bèn nói lời ca mình mà rằng: Lời ca của Ba-la-am, con trai Bê-ô, Lời ca của người có mắt mở ra;

16. Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Biết sự tri thức của Đấng Chí cao, Xem sự hiện thấy của Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống mà mắt tự mở ra:

17. Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên; Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia, Hủy diệt dân hay dấy giặc nầy.

18. Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp; Sẽ được Sê-i-rơ, là kẻ thù nghịch mình, làm sản nghiệp. Y-sơ-ra-ên sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình.

19. Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, Người sẽ diệt những dân sót của thành.

20. Ba-la-am cũng thấy A-ma-léc, bèn nói lời ca mình rằng: A-ma-léc đứng đầu các nước; Nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong.

21. Kế đó, Ba-la-am thấy người Kê-nít, bèn nói lời ca mình rằng: Chỗ ở ngươi là bền vững, Ổ ngươi đóng trong hòn đá. 22. Nhưng Ca-in sẽ bị hư nát, Cho đến khi A-su-rơ bắt dẫn tù ngươi.

23. Người còn nói lời ca mình rằng: Ôi! khi Đức Chúa Trời đã làm các điều nầy, ai sẽ còn sống?

24. Nhưng sẽ có những tàu từ gành Kít-tim đến, Hà khắc A-su, hà khắc Hê-be. Rồi chính người cũng sẽ bị tuyệt diệt.

25. Đoạn, Ba-la-am đứng dậy đi về bổn xứ. Ba-lác cũng lên đường.

Bản Dịch 2011

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Ba

1 Bấy giờ Ba-la-am nhận thấy CHÚA hài lòng khi ông chúc phước cho I-sơ-ra-ên, nên lần nầy ông không đi ra xa như những lần trước để tìm lời sấm, nhưng quay nhìn vào hướng đồng hoang. 2 Ba-la-am ngước mắt lên và thấy những dãy lều của dân I-sơ-ra-ên đã dựng một cách quy củ theo từng chi tộc. Bấy giờ Thần của Ðức Chúa Trời cảm thúc ông, 3 và ông nói lời sấm của ông rằng,

“Lời sấm của Ba-la-am con trai Bê-ô,

Lời sấm của người có mắt mở ra nhìn thấy,

4 Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời,

Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng,

Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:

5 Hỡi Gia-cốp, các lều của ông thật đẹp thay!

Hỡi I-sơ-ra-ên, các trại của ông đẹp biết bao!

6 Thật tựa như những thung lũng trải dài,

Như những mảnh vườn dọc theo bờ sông,

Như những hàng cây lô hội mà CHÚA đã trồng,

Như những hàng cây tùng hương dọc bên dòng nước.

7 Từ các thùng nước của ông ấy nước sẽ tuôn ra lai láng,

Những hạt giống của ông ấy sẽ được nhuần tưới dồi dào.

Vua ra từ dòng dõi ông ấy sẽ vĩ đại hơn cả A-ga,

Vương quốc của vua ấy sẽ được tôn cao vinh hiển.

8 Ðức Chúa Trời đã đem ông ấy ra khỏi Ai-cập;

Ngài phù hộ ông ấy, khiến ông ấy mạnh như những sừng bò;

Ông ấy sẽ ăn nuốt các dân thù nghịch mình;

Ông ấy sẽ bẻ gãy các xương của chúng ra từng khúc,

Và dùng những mũi tên bắn gục quân thù.

9 Ông ấy phục xuống, ông ấy nằm như sư tử đực,

Như sư tử cái đang nằm, ai dám chọc nó đứng lên?

Phước hạnh thay cho người chúc phước cho ông!

Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ nguyền rủa ông!”

10 Bấy giờ Ba-lác nổi giận với Ba-la-am; Ba-lác đập mạnh tay mình và nói với Ba-la-am, “Tôi rước ông đến đây để nguyền rủa quân thù của tôi, nhưng nầy, ông đã chúc phước cho chúng ba lần rồi. 11 Vậy bây giờ hãy trở về xứ của ông đi. Tôi đã nói rằng tôi sẽ trọng đãi ông bằng của cải thật nhiều, nhưng nầy, coi bộ CHÚA không muốn ông hưởng sự trọng đãi đó.”

12 Ba-la-am đáp với Ba-lác, “Tôi há chẳng đã nói với các sứ giả do ngài sai đến gặp tôi rằng, 13 ‘Nếu Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm sai những gì lời CHÚA đã phán, để thêm hay bớt điều tốt hay điều xấu gì theo ý riêng của tôi. CHÚA phán thế nào, tôi sẽ nói y như thế ấy,’ hay sao? 14 Thôi, bây giờ tôi trở về với dân tôi, nhưng xin ngài lại đây, để tôi nói cho ngài nghe những gì dân ấy sẽ làm cho dân ngài trong những ngày sắp tới.”

Ba-la-am Rao Lời Sấm Thứ Tư

15 Bấy giờ ông nói lời sấm của ông rằng,

“Lời sấm của Ba-la-am con trai Bê-ô,

Lời sấm của người có mắt mở ra nhìn thấy,

16 Lời sấm của người nghe được lời của Ðức Chúa Trời,

Của người biết được ý tưởng của Ðức Chúa Trời,

Của người thấy được khải tượng của Ðấng Toàn Năng,

Của người phủ phục xuống khi xuất thần, nhưng cặp mắt vẫn mở ra thấy rõ:

17 Tôi trông thấy Người, nhưng bây giờ chưa rõ,

Tôi ngắm nhìn Người, nhưng Người chẳng kề bên.

Một vì sao sẽ ra từ Gia-cốp,

Một cây phủ việt sẽ trỗi lên từ I-sơ-ra-ên;

Nó sẽ đập tan các biên thùy của Mô-áp,

Nó sẽ đánh cho con cháu của Sê-thi tan tành.

18 Ê-đôm sẽ trở thành sản nghiệp của nó,

Sê-i-rơ bị làm sản nghiệp của kẻ thù mình,

I-sơ-ra-ên sẽ biểu dương sức mạnh của mình.

19 Một Ðấng ra từ Gia-cốp sẽ trị vì,

Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ còn sót lại của I-rơ.”

20 Ðoạn ông nhìn về hướng A-ma-léc và nói lời sấm của ông rằng:

“Hùng cường đứng đầu các nước là A-ma-léc,

Nhưng kết cuộc là bị vĩnh viễn diệt vong.”

21 Rồi ông nhìn về hướng Kê-nít và nói lời sấm của ông rằng:

“Nơi cư trú của ngươi thật bền vững thay,

Tổ của ngươi được đặt trên vầng đá;

22 Nhưng Ca-in sẽ bị hoang vu,

Át-sua sẽ bắt ngươi đi lưu đày, không biết cho đến khi nào mới dứt?”

23 Ông lại nói lời sấm của ông rằng:

“Than ôi, ai sẽ sống nổi khi Ðức Chúa Trời làm thành những điều ấy?

24 Các chiến thuyền từ Kít-tim sẽ đến,

Chúng sẽ đàn áp Át-sua và đàn áp Ê-be;

Nhưng rồi chúng cũng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.”

25 Ðoạn Ba-la-am đứng dậy đi về xứ của ông, còn Ba-lác cũng đi đường mình.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu