Dân Số Ký: Chương 22

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C022)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Dân Y-sơ-ra-ên đã đến đóng trại trong bình nguyên của Mô-áp, phía bên kia của sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

2. Ba-lác, con trai của Xếp-bô, thấy mọi điều Y-sơ-ra-ên đã làm cho dân A-mô-rít. 3. Dân Mô-áp sợ dân Y-sơ-ra-ên bởi vì họ quá đông. Người Mô-áp khiếp sợ dân Y-sơ-ra-ên. 4. Mô-áp đã nói với các trưởng lão của Ma-đi-an: Đoàn dân đông nầy đang liếm sạch các dân chung quanh chúng ta như bò liếm sạch cỏ trong đồng.

Lúc nầy, Ba-lác, con trai của Xếp-bô, đang làm vua của Mô-áp. 5. Ông sai sứ giả đến Ba-la-am, con trai của Bê-ô tại Phê-thô-rơ, gần bên một con sông trong xứ của dân tộc mình, rồi nói: Nầy, có một dân đã ra khỏi Ai-cập, họ phủ khắp mặt đất, và hiện đang ở đối diện với tôi. 6. Bây giờ, hãy đến nguyền rủa dân nầy cho tôi, bởi vì họ mạnh hơn tôi, để may ra tôi có thể đánh bại họ và đuổi họ ra khỏi xứ, bởi vì tôi biết rằng người nào được ông chúc phước sẽ được ban phước, còn kẻ nào bị ông nguyền rủa sẽ bị nguyền rủa.

7. Vì vậy các trưởng lão của Mô-áp và các trưởng lão của Ma-đi-an đã lên đường, trong tay họ mang theo chi phí để cúng lễ. Họ đã gặp Ba-la-am và nói lại những lời của Ba-lác. 8. Ông nói với họ: Hãy ở lại đây đêm nay. Tôi sẽ trả lời cho quý vị theo những gì Đức Giê-hô-va đã phán với tôi. Vì vậy, các quan chức của Mô-áp đã ở lại với Ba-la-am.

9. Ðức Chúa Trời đến với Ba-la-am, Ngài hỏi: Những kẻ đang ở với ngươi là ai? 10. Ba-la-am thưa cùng Ðức Chúa Trời: Ba-lác, con trai của Xếp-bô, vua của Mô-áp, đã sai người đến với tôi nói rằng: 11. Nầy, có một dân đã ra khỏi Ai-cập, họ phủ khắp cả mặt đất. Hãy đến nguyền rủa họ cho tôi, để may ra tôi có thể đánh bại và xua đuổi họ. 12. Ðức Chúa Trời phán với Ba-la-am: Ngươi sẽ không được đi với những người nầy. Ngươi cũng không được nguyền rủa dân tộc đó, bởi vì họ đã được ban phước.

13. Sáng hôm sau, Ba-la-am thức dậy, ông nói với các quan chức của Ba-lác: Các ông hãy trở về xứ của mình, bởi vì Đức Giê-hô-va không cho tôi đi với các ông. 14. Các quan chức của Mô-áp đã đứng dậy, trở về cùng Ba-lác, rồi nói: Ba-la-am đã khước từ đi với chúng tôi.

15. Ba-lác đã cử những quan chức khác, đông hơn và cao trọng hơn. 16. Họ đến với Ba-la-am, nói với ông như vầy: Ba-lác, con trai của Xếp-bô, nói như sau: Xin đừng để điều gì ngăn trở ông đến với tôi. 17. Thật vậy, tôi rất tôn trọng ông. Ông nói điều gì, tôi sẽ làm như vậy. Xin hãy đến nguyền rủa dân tộc nầy cho tôi.

18. Ba-la-am đã trả lời với những bầy tôi của Ba-lác rằng: Dù Ba-lác có cho tôi một tòa nhà đầy vàng bạc của ông, tôi cũng không thể vượt qua mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi, để làm một việc gì dù nhỏ hay lớn. 19. Vì vậy, xin các ông hãy vui lòng ở lại đây đêm nay, để tôi có thể biết thêm điều gì Đức Giê-hô-va sẽ phán với tôi.

20. Đêm hôm đó, Đức Chúa Trời đến với Ba-la-am, Ngài phán: Nếu những người nầy mời ngươi đi gặp hắn, hãy đứng dậy đi với họ; nhưng ngươi chỉ được làm điều gì Ta truyền cho ngươi.

21. Sáng hôm sau, Ba-la-am thức dậy thắng yên lừa, rồi đi với các quan chức Mô-áp. 22. Tuy nhiên việc ông đi đã làm cho Đức Chúa Trời nổi giận. Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường ngăn cản ông. Ông đang cưỡi lừa, và có hai người đầy tớ cùng đi. 23. Con lừa thấy Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đứng trên đường, tay cầm kiếm tuốt trần, con lừa tránh qua một bên, rồi đi tẻ xuống ruộng. Ba-la-am đã đánh con lừa, bắt nó trở lại trên đường.

24. Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đến đứng trên một con đường hẹp ở giữa những vườn nho, có vách tường ở bên nầy và vách tường ở bên kia. 25. Khi con lừa thấy Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va, nó nép sát vào vách tường, ép chân của Ba-la-am vào vách tường, cho nên ông đánh nó.

26. Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đi xa hơn và đứng tại một chỗ rất hẹp, không thể xoay qua bên phải hay bên trái. 27. Khi con lừa thấy Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va, nó nằm quỵ xuống dưới Ba-la-am. Ba-la-am nổi giận, lấy cậy gậy của ông đánh con lừa.

28. Đức Giê-hô-va mở miệng con lừa, nó nói với Ba-la-am: Tôi đã làm gì cho ông mà ông đã đánh tôi ba lần? 29. Ba-la-am nói với con lừa: Bởi vì mầy diễu cợt ta. Nếu có gươm trong tay thì ta đã giết mầy. 30. Con lừa nói với Ba-la-am: Không phải tôi là con lừa của ông, mà từ trước đến nay ông vẫn cỡi hay sao? Có bao giờ tôi hành động như vậy với ông hay không? Ông nói: Không.

31. Đức Giê-hô-va mở mắt cho Ba-la-am. Ông thấy Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường, tay cầm thanh gươm trần. Ông cúi rạp mình, sấp mặt xuống đất. 32. Thiên Sứ của Giê-hô-va nói với ông: Tại sao ngươi đánh con lừa của ngươi ba lần? Ta đi ra để ngăn cản ngươi, bởi vì đường lối của ngươi là bại hoại trước mặt Ta. 33. Con lừa đã thấy Ta và đã tránh Ta ba lần. Nếu nó không tránh Ta, chắc chắn Ta đã giết ngươi rồi, và để cho nó sống.

34. Ba-la-am đã thưa với Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va rằng: Tôi đã phạm tội. Tôi không biết rằng Ngài đã đứng trên đường để cản tôi. Nếu Ngài không bằng lòng, tôi xin quay trở về. 35. Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ba-la-am: Hãy đi với những người nầy, nhưng ngươi chỉ nói những gì Ta bảo ngươi nói. Vì vậy, Ba-la-am tiếp tục lên đường với các quan chức của Ba-lác.

36. Khi Ba-lác nghe tin Ba-la-am đang đến, ông đã ra tận một thành của Mô-áp, tại biên giới của lãnh thổ ở Ạt-nôn, tức là biên giới của xứ, để nghênh tiếp người. 37. Ba-lác hỏi Ba-la-am: Tôi đã khẩn khoản mời, tại sao ông đã không đến với tôi? Tôi không có đủ khả năng làm ông được vinh dự hay sao? 38. Ba-la-am trả lời Ba-lác: Hãy xem! Tôi đã đến với ngài, nhưng tôi đâu có quyền nói bất cứ điều gì. Tôi phải nói lời nào Đức Chúa Trời đã đặt trong miệng tôi.

39. Ba-la-am cùng đi với Ba-lác, họ đến Ki-ri-át Hút-sốt. 40. Ba-lác giết bò và chiên, sai người đem biếu Ba-la-am và các quan chức Mô-áp đang ở với ông. 41. Ngày hôm sau, Ba-lác đến đón Ba-la-am rồi đưa ông lên Ba-mốt Ba-anh. Tại đó ông có thể trông thấy một phần của dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn dân Y-sơ-ra-ên đi, đến đóng trại trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối-diện Giê-ri-cô. 2. Ba-lác, con trai Xếp-bô, thấy hết mọi điều Y-sơ-ra-ên đã làm cho dân A-mô-rít. 3. Mô-áp lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì dân đó rất đông. 4. Vậy, Mô-áp nói cùng các trưởng lão Ma-đi-an rằng: Bây giờ, đoàn dân đông nầy sẽ nuốt hết thảy chung quanh ta, khác nào con bò ăn cỏ trong đồng vậy.

Đang lúc đó, Ba-lác, con trai Xếp-bô, làm vua Mô-áp. 5. Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-thô-rơ, tại trên mé sông, trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: Nầy một dân đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, phủ khắp mặt đất, và đóng lại đối ngang ta. 6. Vậy, ta xin ngươi hãy đến bây giờ, rủa sả dân nầy cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân nầy và đuổi nó khỏi xứ được; vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước cho, thì được phước; còn kẻ nào ngươi rủa sả, thì bị rủa sả.

7. Vậy, các trưởng lão Mô-áp đi cùng các trưởng lão Ma-đi-an, trong tay có lễ vật cho thầy bói, đến cùng Ba-la-am mà thuật lại những lời của Ba-lác. 8. Người đáp rằng: Hãy ở lại đây đêm nay thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê-hô-va sẽ phán cùng ta. Các trưởng lão Mô-áp ở lại nhà Ba-la-am.

9. Vả, Đức Chúa Trời đến cùng Ba-la-am và phán rằng: Những người ngươi có trong nhà là ai? 10. Ba-la-am thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp, đã sai đến tôi đặng nói rằng: 11. Nầy, một dân đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, phủ khắp mặt đất; hãy đến bây giờ, rủa sả dân đó cho ta; có lẽ ta sẽ đánh bại dân nầy và đuổi nó được. 12. Đức Chúa Trời phán cùng Ba-la-am rằng: Ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa sả dân nầy, vì dân nầy được ban phước. 13. Sớm mai Ba-la-am dậy, nói cùng các sứ thần của Ba-lác rằng: Hãy trở về xứ các ngươi, vì Đức Giê-hô-va không cho ta đi cùng các ngươi. 14. Vậy, các sứ thần Mô-áp dậy, trở về Ba-lác mà tâu rằng: Ba-la-am từ chối đến cùng chúng tôi.

15. Ba-lác lại sai nhiều sứ thần hơn và tôn trọng hơn những người trước, 16. đến cùng Ba-la-am mà rằng: Ba-lác, con trai Xếp-bô, có nói như vầy: Ta xin ngươi, chớ có chi ngăn cản ngươi đến cùng ta, 17. vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển, và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta. Ta xin ngươi hãy đến rủa sả dân nầy. 18. Ba-la-am đáp cùng các sứ thần của Ba-lác rằng: Dầu Ba-lác sẽ cho ta nhà người đầy vàng và bạc, ta cũng chẳng được vượt qua mạng của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ta, đặng làm một việc hoặc nhỏ hay lớn. 19. Song ta xin các ngươi cũng ở lại đêm nay, đặng ta biết Đức Giê-hô-va sẽ phán điều chi cùng ta nữa. 20. Trong lúc ban đêm, Đức Chúa Trời giáng đến Ba-la-am mà phán rằng: Nếu các người ấy đến đặng gọi ngươi, hãy đứng dậy đi với chúng nó; nhưng chỉ hãy làm theo lời ta sẽ phán. 21. Vậy, sớm mai, Ba-la-am dậy, thắng lừa cái mình và đi với các sứ thần Mô-áp.

22. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên, vì người ra đi; thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường đặng cản người. Vả, người đã cỡi lừa cái mình, và có hai đứa đầy tớ đi theo. 23. Lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường có cây gươm trần nơi tay, bèn tẻ đường đi vào trong ruộng; Ba-la-am đánh nó đặng dẫn nó vào đường lại. 24. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường nhỏ của vườn nho có vách bên nầy và bên kia. 25. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì nép vào vách và ép chân Ba-la-am; người đánh nó. 26. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi tới xa hơn, đứng trong một ngả rất hẹp không chỗ nào trở qua bên hữu hay là bên tả; 27. lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn nằm quị dưới Ba-la-am. Nhưng Ba-la-am nổi giận, đánh lừa bằng một cây gậy. 28. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va mở miệng lừa ra, nó nói cùng Ba-la-am rằng: Tôi có làm chi cho người, mà người đã đánh tôi ba lần? 29. Ba-la-am đáp cùng lừa cái rằng: Ấy là tại mầy khinh nhạo ta. Chớ chi ta có cây gươm trong tay, ta đã giết mầy rồi! 30. Lừa nói cùng Ba-la-am rằng: Tôi há chẳng phải là lừa của người mà người đã cỡi luôn đến ngày nay sao? Tôi há có thói làm như vậy cùng người chăng? Người đáp: Không.

31. Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm. Người cúi đầu và sấp mặt xuống đất. 32. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói: Sao ngươi đã đánh lừa cái ngươi ba lần? Nầy, ta đi ra đặng cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo một con đường dẫn mình đến nơi hư nát. 33. Vả, con lừa cái có thấy ta, đi tẻ trước mặt ta ba lần, nếu nó không đi tẻ trước mặt ta, chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống. 34. Ba-la-am bèn thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: Tôi có phạm tội, vì chẳng biết người đã đứng trong đường đặng cản tôi, bây giờ, nếu người không bằng lòng tôi đi, tôi sẽ trở về. 35. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ba-la-am rằng: Hãy đi cùng các người đó, nhưng chỉ hãy nói điều chi ta sẽ phán dặn ngươi. Ba-la-am bèn đi cùng các sứ thần của Ba-lác.

36. Khi Ba-lác hay rằng Ba-la-am đến, bèn đi ra tới thành Mô-áp ở gần khe Ạt-nôn, tức là ở tận bờ cõi của xứ, mà nghinh tiếp người. 37. Ba-lác nói cùng Ba-la-am rằng: Ta há chẳng sai sứ vời ngươi sao? Sao ngươi không đến ta? Ta há không tôn vinh hiển cho ngươi được sao? 38. Ba-la-am đáp cùng Ba-lác rằng: Nầy tôi đã đến cùng vua, bây giờ tôi há có thể nói ra lời gì chăng? Tôi sẽ nói điều chi Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi vậy.

39. Ba-la-am đi cùng Ba-lác, đến Ki-ri-át-Hút-sốt. 40. Ba-lác giết những bò và chiên, sai dâng cho Ba-la-am và các sứ thần đã đi với người. 41. Khi đến sáng mai, Ba-lác đem Ba-la-am lên Ba-mốt-Ba-anh, là nơi người thấy đầu cùng trại quân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011

Ba-lác Mời Ba-la-am Ðến Giúp

1 Sau đó dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi và đến đóng trại trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên kia Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. 2 Bấy giờ Ba-lác con trai Xíp-pô thấy tất cả những gì dân I-sơ-ra-ên đã làm cho dân A-mô-ri. 3 Dân Mô-áp rất sợ dân I-sơ-ra-ên bởi vì dân ấy quá đông. Người Mô-áp lấy làm kinh hãi vì phải đối đầu với dân I-sơ-ra-ên. 4 Dân Mô-áp nói với các vị trưởng lão của dân Mi-đi-an, “Ðám dân ấy sẽ gặm hết chúng ta như bò gặm cỏ ngoài đồng.”

Vả, lúc ấy Ba-lác con trai Xíp-pô đang làm vua dân Mô-áp. 5 Ông sai các sứ giả đến gặp Ba-la-am con trai Bê-ô ở Pê-thơ, bên bờ sông Ơ-phơ-rát, trong xứ A-mau, để triệu mời ông ấy rằng, “Này, có một dân ra từ Ai-cập. Chúng đã tràn ra khắp đất và hiện nay đang đóng trại sát bên tôi. 6 Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân ấy cho tôi, vì chúng mạnh hơn tôi, may ra tôi sẽ đánh bại chúng và đuổi chúng ra khỏi xứ, vì tôi biết rằng người nào được ông chúc phước sẽ được ban phước, còn kẻ nào bị ông nguyền rủa sẽ phải mang họa.”

7 Vậy các trưởng lão của dân Mô-áp và các trưởng lão của dân Mi-đi-an lên đường, trong tay mang theo tiền lễ, để thỉnh xin lời sấm. Họ đến gặp Ba-la-am và chuyển sứ điệp của Vua Ba-lác. 8 Ông nói với họ, “Xin quý vị ở lại đây đêm nay, tôi sẽ trả lời quý vị theo những gì CHÚA phán với tôi.” Vậy các sứ thần của Mô-áp ở lại với Ba-la-am. 9 Ðức Chúa Trời đến với Ba-la-am và hỏi, “Những kẻ đang ở với ngươi là ai thế?”

10 Ba-la-am thưa với Ðức Chúa Trời, “Vua Ba-lác con trai Xíp-pô của dân Mô-áp phái người đến với con nói rằng, 11 ‘Có một dân ra từ Ai-cập. Chúng đã tràn ra khắp đất. Bây giờ xin ông đến nguyền rủa dân ấy giúp tôi, may ra tôi sẽ đánh bại chúng và đuổi chúng đi.’”

12 Ðức Chúa Trời phán với Ba-la-am, “Ngươi sẽ không đi với những kẻ ấy. Ngươi sẽ không được nguyền rủa dân ấy, vì họ đã được ban phước.” 13 Sáng ngày Ba-la-am trỗi dậy và nói với các sứ thần của Ba-lác, “Xin quý vị lên đường trở về xứ mình, vì CHÚA không cho phép tôi đi với quý vị.” 14 Vậy các sứ thần của Mô-áp đứng dậy, trở về với Ba-lác, và tâu, “Ba-la-am từ chối đi với chúng tôi.”

15 Ba-lác bèn sai một phái đoàn khác, gồm nhiều sứ thần hơn và có chức vụ cao trọng hơn phái đoàn trước, ra đi. 16 Họ đến với Ba-la-am và nói với ông, “Vua Ba-lác con trai Xíp-pô nói thế này, ‘Xin ông đừng để điều gì ngăn trở ông đến với tôi, 17 vì tôi sẽ làm cho ông được tôn trọng nhiều hơn. Những gì ông bảo tôi sẽ làm theo, chỉ xin ông đến nguyền rủa dân ấy cho tôi.’”

18 Nhưng Ba-la-am trả lời bầy tôi của Ba-lác, “Dù Ba-lác có cho tôi một nhà đầy bạc và vàng, tôi cũng không thể làm sai lời CHÚA, Ðức Chúa Trời của tôi, mà bớt đi hay thêm vào điều gì. 19 Vậy bây giờ xin mời quý vị ở lại đây đêm nay để tôi xem CHÚA có phán thêm cho tôi điều gì chăng.”

20 Ðêm đó Ðức Chúa Trời đến với Ba-la-am và phán với ông, “Nếu những người ấy đã đến triệu mời ngươi, hãy đứng dậy và đi với chúng, nhưng ngươi chỉ làm những gì Ta bảo ngươi làm.” 21 Vậy sáng ngày Ba-la-am thức dậy, thắng con lừa cái của mình, và lên đường với các sứ thần của Mô-áp.

Con Lừa Cái của Ba-la-am

22 Bấy giờ cơn giận của Ðức Chúa Trời bừng lên vì ông đã ra đi. Thiên Sứ của CHÚA đứng trên đường để cản trở ông. Vả, lúc ấy ông đang cỡi con lừa cái của ông, và có hai người đầy tớ đi theo. 23 Con lừa thấy Thiên Sứ của CHÚA đứng chận giữa đường, trong tay cầm một thanh gươm trần, con lừa bèn tránh ra khỏi đường và đi tẻ vào trong ruộng. Ba-la-am bèn đánh con lừa và bắt nó phải quay lên đường trở lại.

24 Sau đó Thiên Sứ của CHÚA đứng chận ở một chỗ đường hẹp, giữa hai vườn nho, hai bên đều có vách đá. 25 Khi con lừa thấy Thiên Sứ của CHÚA, nó nép sát vào vách, làm cho chân của Ba-la-am bị ép vào vách đá, nên ông đánh nó nữa.

26 Thiên Sứ của CHÚA đi xa một khoảng nữa, đứng chận ở một chỗ thật hẹp, không cách nào nép qua bên phải hay bên trái được. 27 Khi con lừa thấy Thiên Sứ của CHÚA, nó khuỵu xuống bên dưới Ba-la-am. Ba-la-am nổi giận, lấy cậy gậy của ông, và đánh con lừa.

28 Bấy giờ CHÚA mở miệng con lừa, và nó nói với Ba-la-am, “Tôi có làm gì ông mà ông đánh tôi ba lần?”

29 Ba-la-am trả lời con lừa, “Bởi vì mầy coi thường tao. Giá mà tao có cây gươm trong tay, tao đã giết mầy rồi.”

30 Nhưng con lừa nói với Ba-la-am, “Có phải tôi là con lừa của ông mà từ trước đến nay ông vẫn cỡi không? Tôi có thói trở chứng với ông như vậy chăng?”

Ông đáp, “Không.”

31 Bấy giờ CHÚA mở mắt Ba-la-am, và ông thấy Thiên Sứ của CHÚA đứng giữa đường, trong tay cầm một thanh gươm trần; ông liền cúi đầu, rồi nằm sấp mặt xuống đất. 32 Thiên Sứ của CHÚA nói với ông, “Tại sao ngươi đánh con lừa của ngươi ba lần? Ta đi ra để cản ngươi, bởi vì đường lối của ngươi không ngay thẳng trước mặt Ta. 33 Con lừa đã thấy Ta và đã tránh Ta ba lần. Nếu nó không tránh Ta, chắc chắn Ta đã giết ngươi rồi và để cho nó sống.”

34 Ba-la-am thưa với Thiên Sứ của CHÚA, “Con đã có tội. Con không biết Ngài đã đứng giữa đường để cản lối con. Vậy bây giờ nếu việc con ra đi làm cho Ngài phật lòng, con xin quay về.”

35 Thiên Sứ của CHÚA nói với Ba-la-am, “Hãy đi với những người ấy; nhưng chỉ nói những gì Ta bảo ngươi nói.” Vậy Ba-la-am tiếp tục lên đường với các sứ thần của Ba-lác.

36 Khi Ba-lác nghe tin Ba-la-am đã đến, ông ra tận I-rơ Mô-áp, tức tận biên giới của lãnh thổ ở Suối Ạc-nôn, đến tận điểm đầu cùng của biên giới, để nghênh tiếp ông ấy. 37 Ba-lác nói với Ba-la-am, “Tôi há chẳng sai người đến mời ông sao? Sao ông không đến với tôi? Bộ tôi không thể làm cho ông được tôn trọng sao?”

38 Ba-la-am đáp với Ba-lác, “Này, bây giờ tôi đã đến với ngài rồi đây, nhưng tôi có quyền nói gì chăng? Những lời gì Đức Chúa Trời đặt để trong miệng tôi là những lời tôi sẽ nói.” 39 Ðoạn Ba-la-am đi với Ba-lác, và họ đến Ki-ri-át Hu-xô. 40 Ba-lác giết bò và chiên để cúng tế, rồi sai người đem thịt cúng đến cho Ba-la-am và các sứ thần đã đi với ông.

41 Ngày hôm sau Ba-lác đến đón Ba-la-am và đưa ông lên Ba-mốt Ba-anh. Ở đó ông có thể trông thấy một phần của dân I-sơ-ra-ên.

Tài Liệu