Dân Số Ký: Chương 17

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên và các tộc trưởng của các gia tộc, để lấy cây gậy của tộc trưởng của mỗi gia tộc có khắc tên của mỗi người trên cây gậy của mình. Tất cả là mười hai cây gậy. 3. Cũng hãy viết tên của A-rôn vào cây gậy của chi tộc Lê-vi, bởi vì mỗi chi tộc sẽ có một cây gậy. 4. Ngươi hãy đem những gậy này đặt trong Lều Hội Kiến trước Rương Giao Ước, là nơi Ta gặp ngươi. 5. Người nào được Ta chọn thì cây gậy của người đó sẽ trổ hoa. Chính Ta sẽ làm suy giảm những phàn nàn của dân Y-sơ-ra-ên, tức là những điều mà họ đã dựa vào đó để chống lại ngươi.

6. Vì vậy, Môi-se đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên nộp cho ông cây gậy của của mỗi lãnh đạo: Mỗi lãnh đạo một cây gậy, tức là mười hai cây gậy, theo số chi tộc. Cây gậy của A-rôn cũng gộp chung với những cây gậy đó. 7. Môi-se đặt những gậy đó trước mặt Đức Giê-hô-va trong Lều Hội Kiến.

8. Và rồi ngày hôm sau, Môi-se vào trong Lều Hội Kiến thì thấy cây gậy của A-rôn thuộc nhà Lê-vi đã đâm chồi, trổ nụ, nở hoa, và ra trái hạnh nhân. 9. Môi-se đem tất cả những cây gậy đã được đặt trước mặt Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên xem. Họ nhìn thấy, và rồi mỗi người lấy lại cây gậy của mình.

10. Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se: Hãy đem cây gậy của A-rôn đặt lại trước Rương Giao Ước, nó được giữ lại để làm một biểu tượng cảnh cáo về sự nổi loạn. Ngươi hãy dẹp những lời cằn nhằn chống lại Ta đừng để họ phải chết.

11. Môi-se làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông, và ông đã làm đúng như vậy. 12. Dân Y-sơ-ra-ên nói với Môi-se: Chúng tôi sẽ chết, chúng tôi bị hủy diệt, tất cả chúng tôi bị hủy diệt! 13. Ai đến gần Lều Hội Kiến của Đức Giê-hô-va sẽ chết. Không lẽ chúng tôi sẽ chết hết sao?

Bản Dịch 1925

1. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu rằng: Mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy; nghĩa là mười hai cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. 3. Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình, và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi; vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc. 4. Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc, trước hòm bảng chứng, là nơi ta gặp ngươi. 5. Hễ người nào ta chọn lấy, thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa; vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi.

6. Môi-se nói cùng dân Y-sơ-ra-ên, thì hết thảy trưởng tộc, tùy theo chi phái mình, đem nộp cho người một cây gậy, tức là mười hai cây. Gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác. 7. Môi-se để những gậy đó trong Trại bảng chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. 8. Ngày mai, khi Môi-se vào Trại bảng chứng, xảy thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa: nó có nứt mụt, sanh hoa và trái hạnh nhân chín. 9. Môi-se bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đem đưa cho cả dân Y-sơ-ra-ên; các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại.

10. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem cây gậy của A-rôn để lại trước hòm bảng chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch; ngươi phải làm cho nín đi những lời lằm bằm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết. 11. Môi-se làm như vậy, tức làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

12. Dân Y-sơ-ra-ên nói cùng Môi-se rằng: Nầy, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy! 13. Phàm ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao?

Bản Dịch 2011

Cây Gậy của A-rôn Trổ Hoa

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ mang đến mười hai cây gậy; mỗi chi tộc một cây gậy, tức mỗi tộc trưởng của mỗi chi tộc sẽ mang đến một cây gậy. Hãy viết tên của mỗi người vào cây gậy của mình, 3 và cũng hãy viết tên của A-rôn vào cây gậy của chi tộc Lê-vi, vì mỗi chi tộc sẽ có một cây gậy. 4 Sau đó hãy đem các gậy ấy vào trong Lều Hội Kiến, và để ở phía trước Rương Giao Ước, nơi Ta gặp ngươi. 5 Cây gậy của người nào Ta chọn sẽ đâm chồi; như thế Ta sẽ làm im tiếng lằm bằm của dân I-sơ-ra-ên, đặc biệt là tiếng của những kẻ cứ lằm bằm chống lại ngươi.”

6 Môi-se nói lại với dân I-sơ-ra-ên, rồi tất cả tộc trưởng của họ trao cho ông cây gậy của mình; mỗi người trao một cây gậy, tức mười hai cây gậy, theo như số chi tộc; và cây gậy của A-rôn cũng để chung với các gậy ấy. 7 Ðoạn Môi-se đem đặt các gậy ấy trước mặt CHÚA trong Lều Chứng Ước.

8 Ngày hôm sau, Môi-se trở vào trong Lều Chứng Ước, và kìa, cây gậy của A-rôn thuộc chi tộc Lê-vi đã đâm chồi, trổ hoa, và có những trái hạnh nhân. 9 Môi-se mang tất cả những cây gậy ở trước mặt CHÚA đến cho dân I-sơ-ra-ên; họ quan sát, rồi ai nấy lấy gậy của mình lại.

10 CHÚA phán với Môi-se rằng, “Hãy đem cây gậy của A-rôn đặt lại phía trước Rương Giao Ước, để làm dấu cảnh cáo những kẻ có ý phản loạn, hầu ngươi làm im những lời lằm bằm chống lại Ta, kẻo chúng phải chết.” 11 Môi-se làm y như vậy. CHÚA truyền cho ông thế nào, ông làm y thế đó.

12 Dân I-sơ-ra-ên lại nói với Môi-se, “Này, chúng tôi chắc chết! Chúng tôi bị diệt mất! Tất cả chúng tôi bị diệt mất! 13 Tất cả những ai đến gần Lều của CHÚA đều sẽ chết. Chẳng lẽ tất cả chúng tôi đều sẽ bị phạt chết hết sao?”

Tài Liệu