Dân Số Ký: Chương 15

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C015)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên và nói với họ rằng: Khi các ngươi vào ở trong xứ mà Ta ban cho các ngươi, 3. hãy dâng tế lễ bằng lửa cho Đức Giê-hô-va - tức là tế lễ thiêu, sinh tế hoàn nguyện, tế lễ lạc ý, hay tế lễ cho những dịp lễ - hãy dâng gia súc từ bầy bò hay bầy chiên của các ngươi làm một tế lễ có hương thơm cho Đức Giê-hô-va. 4. Người nào đem dâng tế lễ, hãy dâng cho Đức Giê-hô-va một tế lễ chay là một phần mười ê-pha bột mì mịn trộn với một phần tư hin dầu. 5. Cứ mỗi con chiên dùng làm tế lễ thiêu hay làm sinh tế, hãy chuẩn bị một phần tư hin rượu để làm lễ quán. 6. Nếu là một con chiên đực, hãy chuẩn bị tế lễ chay là hai phần mười ê-pha bột mịn trộn với một phần ba hin dầu, 7. cùng một phần ba hin rượu để làm lễ quán. Các ngươi hãy dâng tế lễ có hương thơm cho Đức Giê-hô-va. 8. Khi dâng một con bò tơ làm tế lễ thiêu, hoặc sinh tế hoàn nguyện, hay tế lễ bình an cho Đức Giê-hô-va, 9. hãy dâng cùng với con bò tơ một tế lễ chay bằng ba phần mười ê-pha bột mịn trộn với nửa hin dầu, 10. cùng với nửa hin rượu để làm lễ quán. Đó là một tế lễ dâng bằng lửa có hương thơm cho Đức Giê-hô-va.

11. Hãy làm như vậy mỗi khi dâng một con bò đực, hay một con chiên đực, và cho mỗi một con chiên con đực, hay mỗi một con dê con. 12. Các ngươi hãy chuẩn bị tùy theo số lượng để các ngươi làm như vậy cho mỗi con tùy theo số lượng. 13. Mỗi người được sinh ra trong xứ đều phải làm như vậy khi dùng lửa dâng một tế lễ có hương thơm cho Đức Giê-hô-va.

14. Nếu một người ngoại kiều đang sống ở giữa các ngươi, hay là một người đã ở với các ngươi qua nhiều thế hệ, muốn dâng tế lễ bằng lửa có hương thơm cho Đức Giê-hô-va thì người đó hãy làm như các ngươi đã làm. 15. Chỉ có một luật chung cho cả hội chúng: cho các ngươi và cho ngoại kiều sống giữa vòng các ngươi. Đó là một quy định đời đời trải qua các thế hệ. Đối với Đức Giê-hô-va, các ngươi và ngoại kiều đều như nhau. 16. Cùng một luật pháp và cùng một quy định được áp dụng cho các ngươi và cho ngoại kiều sống giữa các ngươi.

17. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: 18. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên và nói với họ rằng: Khi các ngươi vào trong xứ mà Ta sẽ đem các ngươi vào đó, 19. khi các ngươi ăn thực phẩm tại xứ đó, hãy dâng một phần lễ vật cho Đức Giê-hô-va. 20. Các ngươi hãy dâng một cái bánh làm từ bột nhồi lần đầu tiên để làm một của lễ cung hiến. Các ngươi hãy dâng nó lên như là lễ vật cung hiến cho sân đạp lúa. 21. Trải qua các thế hệ, các ngươi hãy dâng lễ vật từ đống bột nhồi đầu tiên cho Đức Giê-hô-va.

22. Nếu các ngươi vô ý phạm tội không giữ tất cả những điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, 23. tức là mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền qua tay của Môi-se cho các ngươi - từ lúc Đức Giê-hô-va đã truyền cho đến nhiều thế hệ.

24. Trường hợp nếu hội chúng vô ý phạm tội mà không hay biết, thì cả hội chúng hãy dâng một tế lễ thiêu bằng một con bò đực tơ để làm tế lễ có hương thơm cho Đức Giê-hô-va, cùng với tế lễ chay và lễ quán như luật đã định, và một con dê đực tơ để làm tế lễ chuộc tội. 25. Tư tế sẽ cử hành tế lễ chuộc tội cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, và họ sẽ được tha thứ bởi vì họ đã phạm tội không cố ý. Họ sẽ đem một tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Vì phạm tội không cố ý, họ sẽ dâng một tế lễ để chuộc tội của mình trước mặt Đức Giê-hô-va. 26. Như vậy cả hội chúng Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều sống ở giữa họ sẽ được tha tội - bởi vì toàn dân đã phạm tội không cố ý.

27. Nếu một cá nhân vô ý phạm tội thì người đó phải dâng một con dê cái một tuổi để làm tế lễ chuộc tội. 28. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã vô ý phạm tội trước mặt Đức Giê-hô-va để chuộc tội cho lầm lỗi vì đã vô ý phạm, để người đó được tha thứ. 29. Chỉ có một luật lệ về việc phạm tội không cố ý cho cả dân Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều đang sống ở giữa họ.

30. Nhưng người nào cố ý phạm tội, bất kể là dân bản xứ hay là ngoại kiều, cố tình xúc phạm đến Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị khai trừ khỏi dân của Ngài. 31. Bởi vì người đó đã khinh thường lời của Đức Giê-hô-va và vi phạm điều răn của Ngài cho nên sẽ bị khai trừ, và tội lỗi của người đó sẽ đổ lại trên chính người đó.

32. Khi dân Y-sơ-ra-ên đang ở trong hoang mạc, người ta bắt gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. 33. Họ đem người đã lượm củi đến với Môi-se, A-rôn, và cả hội chúng. 34. Họ đã giam giữ người đó, bởi vì không biết phải làm gì với người đó. 35. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Kẻ đó phải bị xử tử. Cả hội chúng hãy ném đá nó bên ngoài doanh trại. 36. Cả hội chúng đã đem người ra ngoài doanh trại, họ ném đá người đó, và người đó đã chết đúng như lệnh Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se.

37. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: 38. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên và nói với họ rằng: Suốt nhiều thế hệ, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo của mình. Trên mỗi cái tua, hãy kết một sợi dây màu xanh dương. 39. Các ngươi hãy mang cái tua để khi nhìn thấy nó, các ngươi nhớ lại tất cả điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo những điều đó, không làm theo tư dục của lòng và mắt của mình, là những điều làm cho các ngươi sa vào sự tà dâm. 40. Như vậy các ngươi hãy ghi nhớ và làm theo tất cả những điều răn của Ta, và hãy trở nên thánh cho Ðức Chúa Trời của các ngươi. 41. Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi, là Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập để làm Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đặng ở, 3. và các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt; hoặc một của lễ thiêu, hoặc một của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc một của lễ lạc ý, hay là trong những lễ trọng thể, các ngươi muốn dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ có mùi thơm bằng bò hay chiên, 4. thì ai dâng lễ vật mình phải dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay bằng một phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu. 5. Về mỗi con chiên con, ngươi phải dâng một lễ quán bằng một phần tư hin rượu với của lễ thiêu hay là với của lễ khác. 6. Nhược bằng về một con chiên đực, thì ngươi phải dùng một của lễ chay bằng hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần ba hin dầu, 7. và một phần ba hin rượu làm lễ quán, mà dâng có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 8. Nhược bằng ngươi dâng một con bò tơ, hoặc làm của lễ thiêu, hoặc làm của lễ trả sự hứa nguyện hay là làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, 9. thì phải dâng chung với con bò tơ một của lễ chay bằng ba phần mười ê-pha bột lọc nhồi với nửa hin dầu, 10. và dâng nửa hin rượu làm lễ quán: ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 11. Người ta cũng phải làm như vậy về mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con, hay là mỗi con dê con. 12. Tùy theo số con sinh mà các ngươi sẽ dâng, thì phải làm như vậy cho mỗi con. 13. Phàm người sanh ra trong xứ phải làm như vậy, khi nào dâng một của lễ dùng lửa đốt, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

14. Nếu một khách ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời nầy sang đời kia, dùng lửa dâng một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, thì phải làm y như các ngươi làm vậy. 15. Trong hội chúng chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va; khách ngoại bang cũng đồng như các ngươi vậy. 16. Sẽ có một luật và một lệ như nhau cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi.

17. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: 18. Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ dẫn các ngươi vào, 19. và ăn bánh của xứ đó, thì các ngươi phải lấy một lễ vật dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va. 20. Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu-tiên về bột nhồi của các ngươi; các ngươi phải dâng y một cách như dâng giơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. 21. Từ đời nầy sang đời kia, các ngươi phải dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi.

22. Khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn nầy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, 23. nghĩa là mọi điều chi Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho các ngươi, từ ngày Đức Giê-hô-va truyền những điều răn nầy cho và về ngày sau, trong những dòng dõi sẽ đến của các ngươi, 24. nếu là tội phạm vì lầm lỡ mà hội chúng không hay biết, thì cả hội chúng tùy theo mạng lịnh phải dùng một con bò đực tơ dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay cùng lễ quán cặp theo; và một con dê đực làm của lễ chuộc tội. 25. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội dân Y-sơ-ra-ên, thì tội hội chúng sẽ được tha, vì là một tội phạm lầm lỡ và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va lễ vật mình, tức là một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chuộc tội đặng chữa sự lầm lỡ mình. 26. Cả hội dân Y-sơ-ra-ên và khách ngoại bang kiều ngụ trong dân đó sẽ được tha tội, vì là bởi lầm lỡ mà cả dân sự đã phạm tội.

27. Nhược bằng chỉ một người lầm lỡ phạm tội, thì người đó phải dâng một con dê cái giáp năm làm của lễ chuộc tội; 28. thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ mà phạm tội như vậy trước mặt Đức Giê-hô-va, và khi đã làm lễ chuộc tội cho người, thì người sẽ được tha. 29. Khi lầm lỡ mà phạm tội, thì sẽ có đồng một luật lệ cho các ngươi, hoặc là người sanh giữa dân Y-sơ-ra-ên hay là khách kiều ngụ trong dân đó. 30. Nhưng ai cố ý phạm tội, hoặc người sanh trong xứ, hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va; người sẽ bị truất khỏi dân sự mình, 31. vì người đã khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và trái mạng của Ngài: người hẳn sẽ bị truất diệt, tội gian ác người đổ lại trên mình người.

32. Vả, dân Y-sơ-ra-ên đang ở tại đồng vắng, gặp một người lượm củi trong ngày sa-bát; 33. những kẻ gặp người đang lượm củi dẫn người đến Môi-se, A-rôn, và cả hội chúng. 34. Họ bắt người giam tù, vì điều phải làm cho người chưa nhất định. 35. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Người nầy phải phạt xử tử, cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. 36. Vậy, cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá, và người chết, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

37. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 38. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu họ từ đời nầy sang đời kia hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. 39. Các ngươi phải mang cái tua nầy; khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. 40. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta, và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. 41. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch 2011

Luật Lệ về Các Của Dâng Kèm Theo Các Lễ Vật Khác

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta sẽ ban cho các ngươi, 3 khi các ngươi dùng lửa dâng một lễ vật bắt từ bầy bò hay bầy chiên để làm một lễ vật có mùi thơm dâng lên CHÚA, bất kể đó là của lễ thiêu, hoặc một con vật hiến tế để làm tròn lời thệ nguyện, hoặc một lễ vật do lòng vui mừng mà tự nguyện đem dâng, hoặc một lễ vật trong những dịp đại lễ, 4 thì người nào đem dâng lên CHÚA một lễ vật như thế phải mang theo một của lễ chay, gồm hai lít bột thượng hạng trộn với một lít dầu. 5 Ngoài ra cứ mỗi con chiên dâng làm của lễ thiêu hay làm con vật hiến tế ngươi phải dâng kèm theo một lít rượu để làm của lễ quán. 6 Cứ mỗi con chiên đực ngươi phải dâng kèm theo một của lễ chay, gồm bốn lít bột thượng hạng trộn với hơn một lít dầu; 7 và cứ mỗi của lễ quán ngươi sẽ dâng kèm theo hơn một lít rượu để làm lễ vật có mùi thơm dâng lên CHÚA.

8 Khi ngươi dâng một con bò làm của lễ thiêu, hoặc làm một con vật hiến tế để làm tròn lời thệ nguyện, hoặc làm của lễ cầu an dâng lên CHÚA, 9 ngươi phải dâng kèm theo với con bò đó một của lễ chay, gồm sáu lít rưỡi bột thượng hạng trộn với hai lít dầu; 10 và ngươi cũng phải dâng một của lễ quán gồm hai lít rượu để làm một lễ vật dâng bằng lửa có mùi thơm dâng lên CHÚA.

11 Họ phải làm như vậy mỗi khi dâng một con bò đực hay một con chiên đực, hoặc mỗi khi dâng một con chiên con đực hay một con dê con. 12 Tùy theo số con vật hiến tế được đem dâng mà các ngươi phải làm như vậy cho mỗi con. 13 Mọi người bản xứ đều phải làm như vậy, mỗi khi họ dùng lửa dâng lên CHÚA một của lễ có mùi thơm. 14 Mọi kiều dân sống giữa các ngươi, hay những người đã thành thường trú nhân giữa các ngươi, ai muốn dùng lửa dâng lên CHÚA một của lễ có mùi thơm đều phải làm như vậy.

15 Ðối với hội chúng thì chỉ có một luật chung cho các ngươi và các kiều dân, một luật chung vĩnh viễn trải qua các thế hệ của các ngươi: trước mặt CHÚA các ngươi và các kiều dân đều như nhau. 16 Các ngươi và các kiều dân sống giữa các ngươi sẽ có cùng một pháp luật và cùng một luật lệ.”

Luật về Dâng Bánh Ðầu Mùa

17 CHÚA phán với Môi-se rằng, 18 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Sau khi các ngươi vào trong xứ Ta sẽ mang các ngươi vào, 19 khi các ngươi bắt đầu ăn thực phẩm của thổ sản trong xứ, hãy trích ra một phần mà dâng lên CHÚA. 20 Các ngươi hãy dâng một cái bánh làm từ đống bột thượng hạng đầu tiên; như người ta dành riêng ra một phần lúa từ sân đập lúa để dâng lên thế nào, các ngươi cũng hãy làm thế ấy. 21 Suốt các thế hệ tương lai cũng thế, các ngươi phải lấy một phần từ đống bột thượng hạng đầu tiên để dâng lên CHÚA.

Luật về Việc Sơ Ý Phạm Tội

22 Nếu các ngươi sơ ý nên đã không làm theo mọi điều răn này mà CHÚA đã dùng Môi-se truyền cho các ngươi 23 –tức mọi điều CHÚA đã cậy Môi-se truyền cho các ngươi, và chúng có hiệu lực từ ngày CHÚA truyền các điều răn ấy cho đến mọi thế hệ về sau của các ngươi– 24 nếu cả hội chúng đã sơ ý và không làm theo thì cả hội chúng phải dâng một con bò đực tơ làm của lễ thiêu để có mùi thơm dâng lên CHÚA, cùng với của lễ chay và của lễ quán cặp theo với con vật hiến tế đó, như luật đã định. Ngoài ra họ phải dâng thêm một con dê đực để làm của lễ chuộc tội. 25 Tư tế sẽ cử hành lễ chuộc tội cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, bấy giờ họ sẽ được tha thứ, bởi đó là tội do sơ ý phạm, và họ đã mang của lễ đến dùng lửa dâng lên CHÚA, đồng thời họ cũng đã mang của lễ chuộc tội đến trước mặt CHÚA để chuộc tội sơ ý của họ. 26 Toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên và những kiều dân sống giữa họ sẽ được tha thứ, bởi toàn dân đã sơ ý phạm tội.

27 Nếu một cá nhân sơ ý phạm tội thì người ấy phải dâng một con dê cái một tuổi làm của lễ chuộc tội. 28 Tư tế sẽ cử hành lễ chuộc tội trước mặt CHÚA để chuộc tội cho người đã sơ ý phạm tội, rồi người ấy sẽ được tha thứ.

29 Ðối với những người đã sơ ý phạm tội thì chỉ có một luật chung cho người bản xứ I-sơ-ra-ên và các kiều dân sống giữa họ. Các ngươi chỉ có một luật chung cho bất cứ ai sơ ý phạm tội. 30 Nhưng đối với kẻ cố ý phạm tội, bất kể người bản xứ hay kiều dân, tức cố tình xúc phạm đến CHÚA, kẻ ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân, 31 vì nó đã khinh bỉ lời CHÚA và cố tình vi phạm điều răn Ngài; kẻ đó phải bị khai trừ hẳn khỏi dân và nó phải mang lấy tội lỗi nó.”

Vi Phạm Ngày Sa-bát

32 Khi dân I-sơ-ra-ên còn ở trong đồng hoang, họ bắt gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. 33 Những người bắt gặp người lượm củi dẫn ông ấy đến với Môi-se, A-rôn, và toàn thể hội chúng. 34 Họ giam ông lại, vì họ không biết phải giải quyết trường hợp của ông như thế nào. 35 Bấy giờ CHÚA phán với Môi-se, “Người ấy phải chết. Cả hội chúng sẽ ném đá nó bên ngoài doanh trại.” 36 Toàn thể hội chúng đem ông ra bên ngoài doanh trại; họ ném đá ông và ông chết, y như lệnh CHÚA đã truyền qua Môi-se.

Luật về Tua Áo

37 CHÚA phán với Môi-se rằng, 38 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: suốt các thế hệ trong tương lai các ngươi hãy làm những tua áo ở các góc áo, và hãy kết một sợi dây màu xanh dương nơi tua ở mỗi góc áo. 39 Các ngươi sẽ mặc áo có tua, để khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ đến mọi điều răn của CHÚA mà thi hành, thay vì đi theo sự thèm muốn của lòng mình và mắt mình mà làm điếm. 40 Vậy các ngươi hãy ghi nhớ và làm theo mọi điều răn Ta, rồi các ngươi sẽ trở nên thánh cho Ðức Chúa Trời của các ngươi. 41 Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập để làm Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

Tài Liệu