Dân Số Ký: Chương 14

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C014)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tất cả hội chúng đã cất tiếng kêu than. Dân chúng đã khóc trong đêm đó. 2. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên đã phàn nàn với Môi-se và A-rôn. Toàn thể hội chúng đã nói với hai ông: Chẳng thà chúng tôi bị chết tại Ai-cập hoặc bị chết trong đồng hoang nầy. 3. Tại sao Đức Giê-hô-va lại dẫn chúng tôi vào đất nầy để chúng tôi bị ngã gục bởi gươm, để vợ và các con của chúng tôi bị cướp bắt? Chúng ta hãy quay trở lại Ai-cập, không phải là tốt hơn hay sao? 4. Rồi họ bàn với nhau: Chúng ta hãy lập một người lãnh đạo, rồi quay trở lại Ai-cập.

5. Môi-se và A-rôn đã sấp mình xuống trước mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên. 6. Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê - những người đã đi trinh sát xứ - đã xé y phục của mình. 7. Họ nói với tất cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đất mà chúng tôi đã đi qua và trinh sát là một vùng đất cực kỳ tốt. 8. Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng với chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đất nầy và Ngài sẽ ban vùng đất đượm sữa và mật đó cho chúng ta. 9. Chỉ cần quý vị đừng nổi loạn chống lại Đức Giê-hô-va và cũng đừng sợ hãi dân của xứ đó, bởi vì họ sẽ làm thức ăn cho chúng ta. Sự che chở của họ đã lìa khỏi họ, nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Đừng sợ hãi họ.

10. Tất cả hội chúng đã bàn nhau để ném đá họ, nhưng vinh quang của Đức Giê-hô-va đã hiện ra trong Lều Hội Kiến trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. 11. Đức Giê-hô-va nói cùng Môi-se rằng: Dân nầy xem thường Ta cho đến bao lâu nữa? Họ không chịu tin Ta cho đến chừng nào, mặc dù Ta đã làm bao nhiêu phép lạ ở giữa họ? 12. Ta sẽ giáng dịch bệnh trên họ, cất bỏ ơn hưởng cơ nghiệp của họ, rồi Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn, và hùng mạnh hơn họ.

13. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Dân Ai-cập sẽ nghe về việc nầy bởi vì Ngài đã dùng quyền năng đem dân nầy ra khỏi họ. 14. Họ sẽ thuật lại cho cư dân của xứ họ biết điều nầy. Đức Giê-hô-va ôi! Họ đã nghe rằng Ngài đang ở với dân tộc nầy, và chính Ngài, là Đức Giê-hô-va, đã được nhìn thấy mặt đối mặt. Đám mây của Ngài đang ngự trên dân chúng. Ngài đã đi trước dân chúng ban ngày trong một trụ mây và ban đêm trong một trụ lửa. 15. Nếu Ngài giết hết dân nầy như giết một người thì các dân tộc đã nghe nói về Ngài sẽ nói rằng: 16. Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân nầy vào đất mà Ngài đã thề với họ, cho nên Ngài đã giết họ trong hoang mạc. 17. Vì vậy, bây giờ con cầu xin quyền năng của Đức Giê-hô-va được thể hiện một cách lớn lao như lời Ngài đã phán rằng: 18. Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, đầy dẫy tình thương, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch, nhưng Ngài không kể kẻ có tội là vô tội, và phạt con cháu ba bốn đời vì tội của tổ phụ. 19. Cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của dân nầy theo tình thương lớn lao của Ngài, như Ngài đã từng tha thứ cho dân nầy từ khi họ rời Ai-cập cho đến nay.

20. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha thứ như ngươi đã cầu xin. 21. Nhưng quả thật như Ta hằng sống và vinh quang của Ta tràn ngập đất, 22. tất cả những người đã thấy vinh quang của Ta cùng những phép lạ mà Ta đã làm tại Ai-cập và trong hoang mạc nhưng đã thử Ta mười lần và không vâng lời Ta, 23. thì không một ai trong số họ sẽ thấy xứ mà Ta đã thề hứa ban cho tổ phụ của họ. Không một người nào khinh thường Ta sẽ thấy được xứ đó. 24. Tuy nhiên Ca-lép, đầy tớ của Ta, là người có một tinh thần khác, đã theo Ta hết lòng, cho nên Ta sẽ đem người vào trong xứ mà người đã đến đó, và rồi dòng dõi của người sẽ hưởng nơi đó làm sản nghiệp. 25. Bây giờ, dân A-ma-léc và dân Ca-na-an ở trong các thung lũng, còn các ngươi ngày mai hãy nhổ trại quay trở lại hoang mạc theo đường đến Biển Đỏ.

26. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 27. Đám người gian ác nầy cứ lằm bằm chống lại Ta cho đến khi nào? Ta đã nghe những lời phàn nàn của dân Y-sơ-ra-ên chống lại Ta. 28. Hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va phán: Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ làm cho các ngươi như những lời Ta đã nghe các ngươi nói: 29. Xác của các ngươi sẽ ngã xuống trong hoang mạc này. Tất cả các ngươi trong số những người đã được thống kê từ hai mươi tuổi trở lên, tức là những người đã phàn nàn chống lại Ta, 30. các ngươi sẽ không có cách nào để vào trong xứ mà Ta dự định nâng bàn tay của Ta để dưa các ngươi vào cư ngụ tại đó - ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai của Nun. 31. Tuy nhiên, các con nhỏ của các ngươi, là những đứa mà các ngươi bảo rằng chúng sẽ bị cướp bắt, thì Ta sẽ đem chúng vào đó, và chúng sẽ biết xứ mà các ngươi đã xem thường. 32. Còn về phần các ngươi, xác của các ngươi sẽ ngã xuống trong hoang mạc nầy. 33. Con cháu của các ngươi sẽ phải lang thang chăn bầy trong hoang mạc bốn mươi năm, phải gánh chịu sự nhọc nhằn do sự bất trung của các ngươi, cho đến khi xác của các ngươi bị thiêu hủy trong hoang mạc. 34. Căn cứ theo số ngày mà các ngươi đã đi trinh sát xứ, tức là bốn mươi ngày, các ngươi sẽ mang hình phạt vì tội lỗi của mình một năm cho một ngày, tức là bốn mươi năm, và rồi các ngươi sẽ thấu hiểu sự chối bỏ Ta. 35. Ta là Giê-hô-va đã phán thì chắc chắn Ta sẽ thi hành tất cả những điều đó cho hội chúng gian ác nầy, là những kẻ đã liên kết với nhau để chống lại Ta. Họ sẽ chết trong hoang mạc và họ sẽ bị tiêu diệt tại đó.

36. Về phần những người mà Môi-se đã sai đi trinh sát xứ rồi trở về dùng báo cáo sai trật xui cho hội chúng lằm bằm chống lại ông, 37. họ đã bị chết. Những kẻ đã báo cáo sai trật về xứ đã bị giáng tai họa chết trước mặt Đức Giê-hô-va. 38. Trong những người đi trinh sát xứ chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, vẫn còn sống.

39. Môi-se thuật lại những lời nầy cho tất cả dân Y-sơ-ra-ên. Dân chúng đã khóc lóc thật thảm thiết.

40. Sáng hôm sau, họ dậy sớm tiến lên đỉnh núi, rồi nói: Chúng tôi đã phạm tội. Bây giờ chúng tôi sẽ đi lên nơi mà Đức Giê-hô-va đã hứa. 41. Môi-se nói: Tại sao các ngươi trái lệnh của Đức Giê-hô-va trong việc nầy? Việc đó sẽ không thành công đâu. 42. Đừng đi lên nơi đó bởi vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi. Đừng để cho các ngươi bị đánh bại bởi những kẻ thù của các ngươi. 43. Vì dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang ở trước mặt các ngươi. Các ngươi sẽ bị ngã gục dưới lưỡi gươm, bởi vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi nữa. 44. Tuy nhiên, họ cứ ngoan cố cứ lên đỉnh núi mặc dù Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va cũng như Môi-se không rời khỏi doanh trại. 45. Dân A-ma-léc và dân Ca-na-an sống trên vùng núi đã tràn xuống tấn công họ, rồi truy đuổi họ cho đến tận Họt-ma.

Bản Dịch 1925

1. Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. 2. Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng nầy! 3. Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ nầy đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ê-díp-tô hơn sao? 4. Rồi dân sự nói với nhau rằng: Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi.

5. Môi-se và A-rôn bèn sấp mình xuống trước mặt cả hội dân Y-sơ-ra-ên. 6. Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là hai người trong bọn đi do thám xứ, bèn xé quần áo mình. 7. Hai người nói cùng cả hội dân Y-sơ-ra-ên rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt; 8. nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật. 9. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng ta. Chớ sợ chi.

10. Bấy giờ cả hội chúng nói ném đá hai người nầy, nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. 11. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Dân nầy khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó? 12. Ta sẽ giáng cho dân sự nầy dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi; nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó.

13. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Dân Ê-díp-tô có hay rằng Chúa cậy quyền năng Chúa đem dân nầy ra khỏi họ; 14. và có thuật điều đó cho dân xứ nầy. Ôi Đức Giê-hô-va! người ta biết rằng Chúa ngự giữa dân nầy, Chúa hiện ra cho mắt chúng thấy, trụ mây Chúa ở trên dân nầy, và Chúa đi trước, ban ngày trong một trụ mây, ban đêm trong một trụ lửa. 15. Nếu Chúa giết hết dân nầy như thể giết một người, thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng: 16. Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân nầy vào xứ mà Ngài đã thề ban cho; bởi cớ đó, Ngài giết chết chúng nó trong đồng vắng. 17. Vả, bây giờ, tôi xin quyền năng của Chúa hiện ra cách oai nghiêm như Chúa đã nói rằng: 18. Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời. 19. Tôi xin Chúa tha tội gian ác của dân nầy tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Ê-díp-tô đến đây.

20. Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ta đã tha như lời ngươi xin. 21. Nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả quyết rằng, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp trái đất! 22. Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Ê-díp-tô và nơi đồng vắng, là các ngươi đã thử ta mười lần và đã không nghe lời ta, 23. thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu! 24. Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp. 25. Dân A-ma-léc và dân Ca-na-an ở trong trũng; ngày mai các ngươi hãy trở lui lại sau, đi đến đồng vắng về hướng Biển đỏ. 26. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn, mà rằng: 27. Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ nầy hay lằm bằm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên oán trách ta. 28. Hãy nói với dân chúng: Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng-sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói; 29. những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng nầy. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ hai mươi tuổi sắp lên, là những kẻ đã lằm bằm cùng ta, 30. thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai của Nun. 31. Nhưng ta sẽ đem vào xứ những con trẻ của các ngươi mà các ngươi có nói rằng: Chúng nó sẽ bị làm một miếng mồi; rồi chúng nó sẽ biết xứ các ngươi đã chê bai. 32. Còn những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng nầy. 33. Con cái các ngươi sẽ chăn chiên nơi đồng vắng trong bốn mươi năm, và sẽ mang hình phạt vì tội thông dâm của các ngươi, cho đến chừng nào thây của các ngươi đã ngã rạp hết trong đồng vắng. 34. Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi. 35. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán: Ta sẽ làm điều nầy cho cả hội chúng hung dữ nầy đã hiệp lại nghịch cùng ta; chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng nầy.

36. Những người mà Môi-se đã sai đi do thám xứ, khi trở về có xui cho cả hội chúng lằm bằm cùng Môi-se, 37. và có phao phản xứ, những người nầy đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va. 38. Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, còn sống được.

39. Môi-se thuật lại những lời nầy cho cả dân Y-sơ-ra-ên; rồi có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự. 40. Đoạn, dân sự dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng: Chúng tôi đây sẽ đi lên tới chỗ Đức Giê-hô-va đã phán-hứa, vì chúng tôi có phạm tội. 41. Song Môi-se nói rằng: Sao các ngươi trái mạng Đức Giê-hô-va? Sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. 42. Chớ đi lên đó, e các ngươi bị quân nghịch đánh bại chăng; vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa. 43. Kìa, dân A-ma-léc và dân Ca-na-an ở đằng trước các ngươi, các ngươi sẽ bị gươm ngã rạp, bởi vì đã bội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va sẽ không ở cùng các ngươi. 44. Nhưng dân sự cố ý đi lên chót núi; còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và Môi-se không đi ra khỏi trại quân. 45. Dân A-ma-léc và dân Ca-na-an ở trong núi nầy đổ xuống, đánh bại và phân thây dân Y-sơ-ra-ên cho đến Họt-ma.

Bản Dịch 2011

Dân Lằm Bằm và Nổi Loạn

1 Bấy giờ toàn thể hội chúng nổi lên kêu la lớn tiếng, rồi dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. 2 Toàn dân I-sơ-ra-ên lằm bằm chống lại Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói với họ, “Thà chúng tôi bị chết tại Ai-cập hoặc trong đồng hoang này còn hơn! 3 Tại sao CHÚA đem chúng tôi vào xứ này, để ngã chết bởi lưỡi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho quân thù. Nếu chúng tôi được trở về lại Ai-cập há chẳng phải là tốt hơn sao?” 4 Rồi họ nói với nhau, “Chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và đi trở lại Ai-cập.”

5 Bấy giờ Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống đất trước hội chúng I-sơ-ra-ên đang tụ họp tại đó. 6 Giô-suê con của Nun và Ca-lép con của Giê-phu-nê, hai người trong nhóm các thám tử đi do thám xứ, xé rách y phục mình 7 và nói với hội chúng I-sơ-ra-ên, “Xứ mà chúng tôi đã đi do thám quả là một xứ tốt đẹp. 8 Nếu chúng ta được đẹp lòng CHÚA, Ngài sẽ đem chúng ta vào xứ đó và sẽ ban nó cho chúng ta. Xứ đó đúng là một xứ đượm sữa và mật. 9 Chỉ mong chúng ta đừng nổi loạn chống lại CHÚA. Ðừng sợ dân trong xứ đó, vì chúng ta có thể ăn nuốt họ dễ dàng. Quyền lực bảo hộ họ đã bị rút đi rồi. Có CHÚA đang ở với chúng ta. Ðừng sợ họ.” 10 Cả hội chúng bèn bàn với nhau để ném đá hai người.

Bấy giờ vinh hiển của CHÚA hiện ra ở Lều Hội Kiến cho toàn thể dân I-sơ-ra-ên trông thấy. 11 CHÚA phán với Môi-se, “Dân này còn khinh Ta cho đến bao lâu nữa? Chúng cứ không chịu tin Ta cho đến chừng nào, mặc dù Ta đã làm bao nhiêu phép lạ ở giữa chúng? 12 Ta sẽ đánh chúng bằng bịnh dịch và cất bỏ ơn hưởng sản nghiệp của chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn chúng.”

Môi-se Cầu Thay cho Dân

13 Nhưng Môi-se thưa với CHÚA, “Người Ai-cập sẽ nghe rằng Ngài đã dùng quyền năng Ngài đem dân này ra khỏi họ, 14 và họ sẽ thuật lại điều ấy cho các dân trong xứ. Lạy CHÚA, các dân trong xứ đã nghe rằng Ngài đang ngự giữa dân này, vì CHÚA ôi, Ngài đã cho dân Ngài thấy Ngài tận mặt; áng mây của Ngài đang che trên đầu họ, và Ngài đang đi trước dẫn đường họ, ban ngày trong một áng mây và ban đêm trong một trụ lửa. 15 Bây giờ nếu Ngài giết sạch dân này trong một lúc thì các dân đã nghe nói về Ngài sẽ bảo, 16 ‘Vì CHÚA không đủ khả năng đem dân ấy vào xứ mà Ngài đã hứa với tổ tiên chúng, nên đã giết hết chúng trong đồng hoang rồi.’ 17 Vậy bây giờ xin quyền năng của CHÚA thể hiện một cách lớn lao như lời Ngài đã hứa khi Ngài phán,

18 ‘CHÚA là Ðấng chậm giận và giàu ơn, tha thứ tội lỗi và vi phạm, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội;

Do tội của ông bà cha mẹ mà con cháu bị vạ lây đến ba bốn đời.’

19 Cầu xin Ngài tha thứ tội của dân này theo sự lớn lao của đức nhân từ Ngài, như Ngài đã từng tha thứ dân này từ khi họ rời Ai-cập đến nay.”

20 Bấy giờ CHÚA phán, “Ta sẽ tha thứ như ngươi cầu xin. 21 Nhưng Ta lấy mạng sống Ta và lấy vinh quang CHÚA tràn đầy khắp đất mà thề rằng 22 không một kẻ nào đã thấy vinh hiển Ta và đã thấy những phép lạ Ta làm tại Ai-cập và trong đồng hoang mà còn thử Ta mười lần, rồi lại không vâng lời Ta 23 sẽ thấy được xứ mà Ta đã thề với tổ tiên chúng. Không một kẻ nào đã khinh Ta sẽ thấy được xứ đó. 24 Nhưng đầy tớ Ta là Ca-lép, một người có tinh thần khác hơn những kẻ khác, và đã theo Ta hết lòng, nên Ta sẽ đem nó vào trong xứ mà nó đã đến do thám, rồi con cháu nó sẽ chiếm lấy xứ đó làm sản nghiệp. 25 Này dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang ở trong các thung lũng. Ngày mai hãy nhổ trại, theo hướng Hồng Hải mà đi ngược trở vào đồng hoang.”

Dân I-sơ-ra-ên Cãi Lịnh và Thất Bại

26 CHÚA phán với Môi-se và A-rôn, 27 “Ðoàn dân gian ác này cứ lằm bằm oán trách Ta cho đến bao giờ mới thôi? Ta đã nghe những lời lằm bằm của dân I-sơ-ra-ên mà chúng đã cằn nhằn Ta. 28 Hãy nói với chúng, CHÚA phán thế này: Ta lấy chính mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ làm cho các ngươi mọi điều Ta đã nghe các ngươi nói: 29 Thân xác các ngươi sẽ ngã chết trong đồng hoang này. Tất cả các ngươi, tức tất cả những kẻ đã được thống kê từ hai mươi tuổi trở lên, những kẻ đã lằm bằm oán trách Ta, 30 sẽ không ai được vào xứ mà Ta đã thề sẽ đem các ngươi vào cư ngụ, ngoại trừ Ca-lép con của Giê-phu-nê và Giô-suê con của Nun. 31 Nhưng con cháu các ngươi mà các ngươi bảo rằng chúng sẽ thành chiến lợi phẩm cho quân thù thì Ta sẽ đem chúng vào, và chúng sẽ biết xứ mà các ngươi khinh chê. 32 Còn các ngươi, thân xác các ngươi sẽ ngã chết trong đồng hoang. 33 Con cháu các ngươi sẽ phải đi lang thang chăn bầy trong đồng hoang bốn mươi năm, và phải gánh lấy nỗi khổ cực do sự bất trung của các ngươi, cho đến khi người cuối cùng của các ngươi bỏ thây trong đồng hoang. 34 Theo số những ngày các ngươi đi do thám xứ, tức bốn mươi ngày, thì các ngươi sẽ mang lấy tội lỗi của mình trong bốn mươi năm, mỗi năm cho một ngày, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta đã chán ngán các ngươi như thế nào. 35 Ta, CHÚA, đã phán, thì Ta sẽ thực hiện điều đó cho toàn thể hội chúng gian ác này, tức cho những kẻ đã cấu kết với nhau để chống lại Ta. Trong đồng hoang này chúng sẽ bị tiêu diệt và trong nơi đó chúng sẽ chết.”

36 Còn những người Môi-se đã sai đi do thám xứ rồi trở về xui cho đoàn dân lằm bằm chống lại ông bằng những lời báo cáo thêm thắt tiêu cực khiến cho dân nản lòng về xứ đó, 37 tức những kẻ đã báo cáo với những lời thêm thắt tiêu cực về xứ đó, đều bị giáng vạ chết trước mặt CHÚA. 38 Nhưng trong số những người đã đi do thám xứ trở về chỉ có Giô-suê con của Nun và Ca-lép con của Giê-phu-nê là còn sống.

39 Khi Môi-se thuật lại những lời đó cho toàn dân I-sơ-ra-ên, dân chúng khóc than rất buồn thảm. 40 Sáng hôm sau họ thức dậy sớm, kéo nhau lên các đỉnh đồi và nói, “Này, chúng tôi đây. Chúng tôi sẽ lên nơi mà CHÚA đã hứa, bởi chúng tôi đã phạm tội.”

41 Nhưng Môi-se nói, “Tại sao anh em cứ tiếp tục vi phạm mệnh lệnh CHÚA? Anh em sẽ không thành công đâu. 42 Ðừng đi lên đó, vì CHÚA không ở cùng anh em. Ðừng để anh em bị đánh gục trước mặt quân thù. 43 Vì quân A-ma-léc và quân Ca-na-an sẽ đón đánh anh em trên đó. Anh em sẽ ngã chết bởi lưỡi gươm, vì anh em đã xây lưng lìa bỏ CHÚA, nên CHÚA sẽ không ở với anh em đâu.” 44 Nhưng họ nhất định kéo nhau lên các đỉnh đồi, mặc dù Rương Giao Ước của CHÚA và Môi-se không rời khỏi doanh trại. 45 Bấy giờ quân A-ma-léc và quân Ca-na-an đang ở trên các đỉnh đồi kéo xuống, đánh bại họ, và rượt giết họ cho đến Họt-ma.

Tài Liệu