Lê-vi Ký: Chương 24

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB03C024)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên để họ đem cho ngươi dầu tinh khiết được ép từ trái ô-liu để thắp cho đèn tiếp tục cháy sáng. 3. A-rôn sẽ đặt cây đèn trong Lều Hội Kiến phía bên ngoài bức màn che Rương Giao Ước, để cây đèn đó cháy luôn trước mặt Đức Giê-hô-va từ chiều tối cho đến sáng. Ðó sẽ là một quy định đời đời trải qua các thế hệ. 4. Người sẽ giữ những ngọn đèn trên cây đèn luôn luôn được tinh khiết trước mặt Đức Giê-hô-va.

5. Ngươi hãy lấy bột mịn nướng mười hai cái bánh - mỗi cái bánh nặng hai phần mười ê-pha. 6. Ngươi hãy sắp chúng thành hai hàng, mỗi hàng sáu cái, trên chiếc bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va. 7. Ngươi hãy rắc nhũ hương nguyên chất vào mỗi hàng, để nó lưu lại trên bánh trong lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. 8. Mỗi ngày sa-bát, người phải luôn luôn sắp xếp như vậy trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là một giao ước đời đời cho dân Y-sơ-ra-ên. 9. Nó sẽ thuộc về A-rôn và các con trai của người. Họ phải ăn tại một nơi thánh bởi vì đó là phần rất thánh dành cho người từ những tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ của các ngươi.

10. Có một đứa con trai, mẹ là người Y-sơ-ra-ên, cha là người Ai-cập, đã đến giữa dân Y-sơ-ra-ên, rồi đánh nhau với một người Y-sơ-ra-ên trong doanh trại. 11 Con trai của người phụ nữ Y-sơ-ra-ên đã xúc phạm và nguyền rủa danh thánh. Người ta dẫn nó đến Môi-se. Mẹ của nó là Sê-lô-mít, con gái của Điệp-ri, thuộc chi tộc Đan. 12. Người ta giam nó cho đến khi cho đến khi ý muốn của Đức Giê-hô-va được bày tỏ.

13. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: 14. Hãy đem kẻ đã nguyền rủa ra ngoài doanh trại. Tất cả những ai đã nghe nó nói, hãy đặt tay trên đầu của nó, rồi tất cả hội chúng hãy ném đá nó. 15. Ngươi hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Kẻ nào nguyền rủa Ðức Chúa Trời, sẽ mang lấy tội của mình. 16. Kẻ nào xúc phạm đến danh của Đức Giê-hô-va, kẻ đó chắc chắn sẽ bị xử tử. Tất cả hội chúng sẽ ném đá hắn. Dù là ngoại kiều hay là người bản xứ, ai xúc phạm đến danh của Đức Giê-hô-va, kẻ đó sẽ bị xử tử.

17. Ai giết chết một người, kẻ đó phải bị xử tử. 18. Ai giết chết sinh mạng của một con vật, thì phải bồi thường một con vật bằng một con vật. 19. Nếu ai gây cho người láng giềng của mình bị thương tích, thì người đó phải bị thương tích giống như người đó đã gây ra: 20. xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng - hễ gây thương tích cho người khác thế nào thì phải chịu thương tích giống như vậy. 21. Ai giết chết một súc vật thì phải bồi thường, nhưng ai giết chết một người thì phải bị xử tử. 22. Chỉ có một luật cho các ngươi, được áp dụng cho cả ngoại kiều lẫn người bản địa, bởi vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

23. Môi-se đã truyền lại cho dân Y-sơ-ra-ên những điều nầy. Họ đem kẻ xúc phạm ra khỏi doanh trại, rồi ném đá nó. Dân Y-sơ-ra-ên đã làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem dầu ô-li-ve ép, trong sạch, đặng thắp đèn, để giữ cho đèn cháy luôn luôn. 3. A-rôn sẽ làm đèn đó trong hội mạc, ngoài bức màn che hòm bảng chứng, hầu cho đèn cháy luôn luôn, từ chiều tối đến sáng mai, trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. 4. A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va.

5. Ngươi cũng phải lấy bột lọc, hấp mười hai ổ bánh; mỗi ổ cân nặng hai phần mười ê-pha; 6. đoạn sắp ra hai hàng sáu ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va, 7. cùng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng, để làm kỷ niệm trên bánh, như một của lễ dùng lửa dâng trước mặt Đức Giê-hô-va. 8. Mỗi ngày sa-bát, người ta sẽ sắp bánh nầy trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, do nơi dân Y-sơ-ra-ên cung cấp; ấy là một giao ước đời đời. 9. Các bánh đó sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người; họ phải ăn tại một nơi thánh, vì là vật chí thánh cho họ, bởi các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một lệ định đời đời.

10. Có một đứa con trai, mẹ là người Y-sơ-ra-ên, và cha là người Ê-díp-tô, đi ra giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên, đánh lộn tại nơi trại quân với một người Y-sơ-ra-ên. 11. Đứa trai đó nói phạm đến và rủa sả danh Đức Giê-hô-va; người ta dẫn nó đến Môi-se, bèn giam nó vào ngục cho đến chừng Đức Giê-hô-va phán định phải xử làm sao. 12. Mẹ nó tên là Sê-lô-mít, con gái của Điệp-ri, thuộc về chi phái Đan. 13. Vả, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: 14. Hãy đem kẻ đã rủa sả ra ngoài trại quân, hết thảy ai đã có nghe nó phải đặt tay mình trên đầu nó, và cả hội chúng phải ném đá nó. 15. Đoạn hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Người nào rủa sả Đức Chúa Trời mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình. 16. Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử; cả hội chúng sẽ ném đá nó: mặc dầu nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh trong xứ, hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va, thì sẽ bị xử tử.

17. Kẻ nào đánh chết một người nào, mặc dầu kẻ đó là ai, sẽ bị xử tử. 18. Kẻ nào đánh chết một súc vật, phải thường lại, nghĩa là mạng đền mạng. 19. Khi một người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình, thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại như chính người đã làm: 20. gãy đền gãy, mắt đền mắt, răng đền răng. Người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vít như chính người đã làm cho người khác. 21. Kẻ nào làm chết một súc vật, thì sẽ thường lại; còn kẻ nào giết chết một người, thì phải bị xử tử. 22. Bất luận kẻ khách ngoại bang hay là người trong xứ, các ngươi cũng phải dùng một luật lễ: vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

23. Vậy, Môi-se nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên, biểu đem kẻ đã rủa sả ra khỏi trại quân rồi ném đá nó. Thế thì, dân Y-sơ-ra-ên làm y như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dặn Môi-se.

Bản Dịch 2011

Giữ Ðèn Sáng Luôn

(Xuất 27:20-21)

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên ép trái ô-liu lấy dầu nguyên chất đem đến cho ngươi để thắp đèn, hầu giữ các ngọn đèn sáng luôn. 3 A-rôn sẽ đặt cây đèn ấy trong Lều Hội Kiến, phía bên ngoài bức màn che Rương Giao Ước, để cây đèn ấy cháy sáng luôn trước mặt CHÚA, từ chiều tối cho đến sáng. Ðó sẽ là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ. 4 A-rôn sẽ giữ các ngọn đèn trên cây đèn bằng vàng ròng cháy sáng luôn luôn trước mặt CHÚA.

Bánh Thánh trong Ðền Tạm

5 Ngươi phải lấy bột thượng hảo hạng làm mười hai ổ bánh; mỗi ổ bánh làm bằng hai ký bột. 6 Ngươi sẽ sắp bánh thành hai hàng, mỗi hàng sáu ổ, và sắp chúng trên bàn làm bằng vàng ròng trước mặt CHÚA. 7 Ngươi hãy rắc nhũ hương nguyên chất vào mỗi hàng, để nó tượng trưng cho của lễ bằng bánh dùng lửa dâng lên CHÚA. 8 Ðều đặn mỗi ngày Sa-bát, A-rôn sẽ sắp bánh cách ngăn nắp trước mặt CHÚA. Ðó là những bánh do dân I-sơ-ra-ên cung cấp, và là một giao ước đời đời. 9 Những bánh ấy sẽ thuộc về A-rôn và dòng dõi ông. Họ sẽ ăn các bánh ấy trong một nơi thánh, vì đó là thức ăn cực thánh của ông lấy từ những lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA. Ðó là một quy luật vĩnh viễn.”

Xúc Phạm đến Danh Thánh

10 Khi ấy có một cậu con trai, mẹ là người I-sơ-ra-ên, cha là người Ai-cập, cùng ra đi với dân I-sơ-ra-ên. Cậu con trai ấy và một người I-sơ-ra-ên ẩu đả nhau trong doanh trại. 11 Cậu con trai của người phụ nữ I-sơ-ra-ên đã buông những lời xúc phạm đến danh thánh và nguyền rủa danh ấy. Người ta đem nó đến với Môi-se. Mẹ của nó là Sê-lô-mít con gái của Ði-bơ-ri, trong chi tộc Ðan. 12 Người ta giam nó lại để chờ xem ý CHÚA thế nào vì họ không biết phải xử sự ra sao.

13 CHÚA phán với Môi-se rằng, 14 “Hãy đem kẻ buông lời xúc phạm đó ra ngoài doanh trại, để tất cả những ai đã nghe nó nói phạm thượng đặt tay trên đầu nó, rồi cả hội chúng hãy ném đá nó. 15 Ngươi hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Kẻ nào nguyền rủa Ðức Chúa Trời của mình sẽ mang lấy tội mình. 16 Kẻ nào buông lời xúc phạm đến danh CHÚA sẽ bị xử tử; toàn thể hội chúng sẽ ném đá kẻ đó. Bất kể kiều dân hay công dân, kẻ nào buông lời xúc phạm đến danh thánh sẽ bị xử tử.

Mạng Ðền Mạng

17 Ai giết chết một người, kẻ ấy phải bị xử tử. 18 Ai giết chết một con vật, người ấy phải bồi thường, mạng đền mạng. 19 Nếu ai làm cho người nào bị thương, nó sẽ bị làm cho bị thương tương tự; 20 gây gãy xương thì đền bằng cách bị làm cho gãy xương, mắt đền mắt, răng đền răng. Ai làm cho người ta bị thương tật thế nào, kẻ ấy phải bị làm cho mang thương tật thể ấy. 21 Kẻ nào giết một con vật phải bồi thường giá của con vật ấy, nhưng ai giết một người thì phải bị xử tử. 22 Các ngươi sẽ áp dụng chung một luật cho cả kiều dân lẫn công dân, vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

23 Môi-se nói lại những điều ấy cho dân I-sơ-ra-ên. Họ bắt kẻ buông lời xúc phạm ra bên ngoài doanh trại và ném đá nó. Dân I-sơ-ra-ên làm y như điều CHÚA đã truyền cho Môi-se.

Tài Liệu