Lê-vi Ký: Chương 17

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB03C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói với A-rôn và các con trai của người, và cùng toàn dân Y-sơ-ra-ên rằng: Đây là lời Đức Giê-hô-va phán cho họ: 3. Bất cứ một người nào trong nhà Y-sơ-ra-ên giết một con bò, một con chiên con, hoặc một con dê trong doanh trại hay ngoài doanh trại, 4. nhưng không đem đến cửa Lều Hội Kiến để dâng lên cho Đức Giê-hô-va trước Đền Tạm của Ngài, người đó sẽ bị kể là mắc tội làm đổ huyết. Người làm đổ huyết sẽ bị truất khỏi dân chúng. 5. Như vậy, dân Y-sơ-ra-ên hãy đem dâng những sinh tế mà họ nuôi ngoài đồng đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa trại hội kiến, để tư tế dâng chúng làm tế lễ bình an cho Đức Giê-hô-va. 6. Tư tế sẽ rảy huyết trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại cửa Lều Hội Kiến, rồi thiêu mỡ thành mùi thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va. 7. Họ không được dâng tế lễ cho ma quỷ là những thần mà họ thông dâm. Đây là một quy định đời đời cho họ trải qua các thế hệ.

8. Ngươi hãy nói với họ: Bất cứ ai trong nhà Y-sơ-ra-ên, hay bất cứ kiều dân nào đang cư ngụ ở giữa họ, dâng một của lễ thiêu hay một con vật hiến tế nào, 9 mà không mang đến cửa Lều Hội Kiến để dâng lên cho Đức Giê-hô-va, người đó sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.

10. Người nào thuộc về nhà của Y-sơ-ra-ên, hay một kiều dân ở giữa họ, mà ăn huyết thì Ta sẽ để mặt Ta chống lại kẻ đó, và truất người đó khỏi dân tộc của mình. 11. Bởi vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết, cho nên Ta đã ban cho các ngươi huyết trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội cho linh hồn của các ngươi. Bởi vì chỉ có huyết mới chuộc tội được cho linh hồn. 12. Vì vậy, Ta đã phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Không một ai trong các ngươi được ăn huyết, và không một kiều dân nào cư ngụ giữa các ngươi được ăn huyết. 13. Do đó, nếu có một người trong dân Y-sơ-ra-ên, hoặc bất cứ kiều dân nào cư ngụ giữa các ngươi, đi săn một con thú hay một con chim để ăn, người đó hãy để huyết chảy ra rồi lấy đất lấp lại.

14. Bởi vì sinh mạng của mọi xác thịt ở trong huyết của nó và huyết gìn giữ sinh mạng, cho nên Ta đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên: Các ngươi không được ăn huyết của bất cứ loài sinh vật nào, bởi vì sinh mạng của mọi sinh vật chính là huyết của nó. Ai ăn huyết sẽ bị khai trừ. 15. Ai ăn thịt của một con vật đã bị chết cách tự nhiên hoặc bị thú dữ xé - bất luận là người bản quốc hay là kiều dân - người đó phải giặt y phục của mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế cho đến tối, và sau đó mới được tinh sạch. 16. Nếu người đó không giặt, hay không tắm rửa, người đó sẽ mang lấy tội của chính mình.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói cùng cả dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán dặn: 3. Nếu một người nam trong nhà Y-sơ-ra-ên giết một con bò, một con chiên con, hoặc một con dê trong trại quân hay là ngoài trại quân, 4. chẳng đem đến cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, trước đền tạm của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người; người đã làm đổ huyết ra, nên sẽ bị truất khỏi dân sự mình. 5. Ấy hầu cho dân Y-sơ-ra-ên lấy của lễ mình giết ngoài đồng, dẫn đến thầy tế lễ, trước mặt Đức Giê-hô-va, tại cửa hội mạc, đặng dâng lên làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. 6. Thầy tế lễ sẽ rưới huyết con sinh trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội mạc, và xông mỡ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 7. Dân Y-sơ-ra-ên cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỉ nữa, mà thông dâm cùng nó. Điều nầy sẽ làm một lệ định đời đời cho họ trải qua các thế đại.

8. Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm người nào trong vòng dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, dâng một của lễ thiêu hay là một của lễ chi, 9. mà chẳng đem đến tại cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị truất khỏi dân sự mình.

10. Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân sự mình; 11. vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. 12. Bởi cớ đó ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết; kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết. 13. Còn nếu ai, hoặc dân Y-sơ-ra-ên. hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa họ, đi săn được một con thú hay là con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra, rồi lấy bụi đất lấp lại; 14. vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó, trong huyết có sanh mạng. Bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào; vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó; ai ăn sẽ bị truất diệt.

15. Hễ người nào, hoặc sanh đẻ tại xứ, hoặc kẻ khách, ăn thịt của một con thú chết hay là bị xé, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, bị ô uế đến chiều tối, đoạn được tinh sạch lại. 16. Còn nếu người không giặt quần áo và không tắm, thì sẽ mang tội mình.

Bản Dịch 2011

Quy Luật về Sự Sát Tế

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với A-rôn và các con trai ông, cùng với toàn dân I-sơ-ra-ên, và bảo họ rằng: Ðây là những gì CHÚA đã truyền:

3 Phàm ai trong nhà I-sơ-ra-ên sát tế một con bò, một con chiên, hay một con dê trong doanh trại hoặc ngoài doanh trại, 4 mà không đem nó đến cửa Lều Hội Kiến để làm một con vật hiến tế dâng lên CHÚA, trước Ðền Tạm của CHÚA, người ấy sẽ mang tội làm đổ máu. Vì người ấy đã làm đổ máu, nên người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân. 5 Như thế dân I-sơ-ra-ên sẽ đem các con vật hiến tế đã nuôi ngoài đồng để dâng hiến đến dâng lên CHÚA, tức mang đến tư tế ở cửa Lều Hội Kiến, rồi dâng chúng lên CHÚA để làm của lễ cầu an. 6 Tư tế sẽ rảy máu chúng vào bàn thờ của CHÚA ở trước cửa Lều Hội Kiến, rồi đốt mỡ chúng cho thành khói có mùi thơm dâng lên CHÚA. 7 Làm như thế dân sẽ không còn dâng tế lễ cho các Quỷ Dê nữa, tức những tà thần mà chúng đã thông dâm. Ðó là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ cho chúng.

8 Ngươi cũng hãy nói với chúng: Bất cứ ai trong nhà I-sơ-ra-ên hay bất cứ kiều dân nào cư ngụ giữa chúng dâng một của lễ thiêu hay một con vật hiến tế nào 9 mà không mang nó đến cửa Lều Hội Kiến để dâng lên CHÚA, kẻ ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân.

Cấm Ăn Huyết

10 Bất cứ người nào trong nhà I-sơ-ra-ên hay kiều dân nào cư ngụ giữa chúng ăn bất kỳ loại huyết gì, thì Ta sẽ để mặt Ta nghịch lại kẻ ăn huyết đó và sẽ khai trừ nó khỏi dân. 11 Vì mạng sống của xác thịt ở trong huyết, nên Ta đã ban huyết cho các ngươi, để các ngươi cử hành lễ chuộc tội cho mạng sống mình trên bàn thờ. Vì mạng sống ở trong huyết, nên huyết mới được dùng để chuộc tội. 12 Do đó Ta đã bảo dân I-sơ-ra-ên: Không ai trong các ngươi được ăn huyết; không một kiều dân nào cư ngụ giữa các ngươi được ăn huyết. 13 Bất cứ người I-sơ-ra-ên nào, hoặc bất cứ kiều dân nào cư ngụ giữa chúng, đi săn một con thú hay một con chim để lấy thịt ăn, trước hết hãy để huyết nó chảy ra, rồi lấy đất lấp lại, 14 vì đối với sự sống của mọi sinh vật, mạng sống của nó ở trong huyết của nó. Vì thế Ta đã bảo nhà I-sơ-ra-ên: Các ngươi chớ ăn huyết của bất kỳ sinh vật nào, vì mạng sống của nó ở trong huyết của nó; ai ăn huyết sẽ bị khai trừ.

15 Hễ ai, bất luận người bản quốc hay kiều dân, ăn thịt của một con vật đã bị chết cách tự nhiên hoặc do thú dữ cắn chết, người ấy phải giặt sạch y phục của mình, phải dùng nước tắm rửa sạch sẽ, và sẽ bị ô uế đến chiều tối, rồi sau đó mới được sạch. 16 Nhưng nếu người ấy không giặt sạch y phục mình hoặc không tắm rửa thân thể mình cho sạch, người ấy sẽ mang lấy tội của mình.”

Tài Liệu