Lê-vi Ký: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB03C015)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm người nam nào thân mình bị bịnh bạch trược, thì vì cớ đó bị ô uế; 3. sự ô uế người bởi nơi bạch trược: hoặc thân mình chảy bạch trược ra hay là ứ lại, thì người bị ô uế. 4. Hễ giường nào người bịnh bạch trược nằm, đều sẽ bị ô uế: và các vật nào người ngồi trên cũng sẽ bị ô uế. 5. Ai đụng đến giường người, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 6. Ai ngồi trên vật chi mà người bịnh bạch trược đã ngồi, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 7. Ai đụng đến mình người bịnh bạch trược, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 8. Nếu người bịnh bạch trược nhổ nhằm người nào tinh sạch, thì người đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 9. Hễ xe nào người bịnh bạch trược ngồi lên đều sẽ bị ô uế. 10. Hễ ai đụng đến bất kỳ vật chi dưới mình người bịnh bạch trược, đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang các vật đó, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 11. Ai bị người bịnh bạch trược rờ đến mà nếu người bịnh đó không rửa tay mình trong nước, thì ai đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 12. Đồ sành bị người bịnh bạch trược đụng đến, phải đập bể đi, còn đồ gỗ, thì rửa trong nước.

13. Vả, khi người nam bị bịnh bạch trược đã lành rồi, thì phải tính từ ngày lành đến bảy ngày, kế giặt quần áo mình và tắm trong nước chảy; đoạn, người sẽ được tinh sạch. 14. Qua ngày thứ tám, người bắt cho mình hai chim cu, hay là hai con bò câu con, đến trước mặt Đức Giê-hô-va, tại cửa hội mạc, và đưa cho thầy tế lễ. 15. Thầy tế lễ sẽ dâng con nầy làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu; vậy, thầy tế lễ vì cớ bịnh bạch trược, sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va.

16. Hễ người nam di tinh, phải tắm trọn mình trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 17. Phàm quần áo và da bị dính, phải giặt rửa trong nước, và bị ô uế đến chiều tối.

18. Khi nào người nam và người nữ giao cấu nhau, thì phải tắm trong nước, và bị ô uế cho đến chiều tối.

19. Khi nào một người nữ có kinh nguyệt, phải chịu ô uế trong bảy ngày; hễ ai đụng đến người, sẽ bị ô uế đến chiều tối. 20. Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô uế. 21. Ai đụng đến giường người, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 22. Ai đụng đến vật gì người đã ngồi trên, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 23. Nếu có vật chi nơi giường, hoặc trên đồ người ngồi, hễ ai đụng đến, sẽ bị ô uế đến chiều tối. 24. Ví bằng một người nam giao cấu cùng người nữ đó, và sự ô uế kinh nguyệt dính người nam, thì người nam sẽ bị ô uế trong bảy ngày; phàm giường nào người nằm đều cũng sẽ bị ô uế.

25. Khi một người nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày, hoặc là bị mất quá kỳ, sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. 26. Trong trọn lúc lưu huyết, bất kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh nguyệt, và mọi vật nào người ngồi trên, đều sẽ bị ô uế như trong kỳ kinh nguyệt vậy. 27. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế; phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 28. Khi nào huyết người nữ cầm lại rồi, phải tính từ ngày lành đến bảy ngày, đoạn sẽ được tinh sạch. 29. Qua ngày thứ tám, người bắt hai con chim cu, hoặc hai con bò câu con, đem đến thầy tế lễ tại cửa hội mạc. 30. Thầy tế lễ phải dâng con nầy làm của lễ chuộc tội, và con kia làm của lễ thiêu; vậy, thầy tế lễ vì cớ sự lưu huyết ô uế người sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va.

31. Thế thì, các ngươi sẽ phân cách dân Y-sơ-ra-ên ra xa sự ô uế của họ, kẻo họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ, mà phải chết trong sự ô uế mình chăng.

32. Đó là luật lệ về người nào bị bịnh bạch trược hay là vì cớ di tinh bị ô uế, 33. về người nữ có kỳ kinh nguyệt, về mọi người, hoặc nam hay nữ, bị bạch trược, và về người nam giao cấu cùng người nữ trong khi kinh nguyệt.

Bản Dịch 2011

Bệnh Liên Hệ đến Bộ Phận Sinh Dục của Nam và Nữ

1 CHÚA phán với Môi-se và A-rôn rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ: Khi một người nam bị nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục và mủ trong người tiết ra, người ấy bị ô uế. 3 Sự ô uế của người ấy là thế nầy: Bất kể mủ trong người của đương sự đang tiết ra hay ngưng tiết ra, đương sự vẫn bị xem là ô uế. 4 Giường nào người bệnh đã nằm đều bị ô uế; bất cứ vật gì người ấy đã ngồi lên đều bị ô uế. 5 Phàm ai đụng vào giường người ấy nằm đều phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 6 Tất cả những ai ngồi lên chỗ người bệnh đã ngồi đều phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 7 Phàm ai đụng vào người bệnh đều phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 8 Nếu người bệnh phun nhổ văng vào người đang sạch, người đang sạch phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 9 Tất cả những yên người bệnh đã cỡi lên đều bị ô uế. 10 Phàm ai đụng vào vật gì người bệnh đã ngồi lên đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Những ai mang bất kỳ món đồ nào người bệnh đã ngồi lên đều phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 11 Nếu người bệnh chưa rửa tay mà tay người ấy chạm phải người nào, người đó phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 12 Tất cả những đồ sành người bệnh đụng vào đều phải đem đập vỡ mà bỏ đi; còn nếu vật dụng ấy là đồ làm bằng gỗ thì vật dụng ấy phải được rửa kỹ trong nước.

13 Khi người bệnh được lành, người ấy phải tính thêm bảy ngày kể từ ngày được dứt bệnh. Người ấy phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, rồi mới được sạch. 14 Vào ngày thứ tám người ấy phải đem hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu con đến trước cửa Lều Hội Kiến và trao chúng cho tư tế. 15 Tư tế sẽ làm lễ dâng chúng. Một con dâng làm của lễ chuộc tội, còn con kia dâng làm của lễ thiêu. Tư tế sẽ cử hành lễ chuộc tội cho người ấy trước mặt CHÚA, vì người ấy đã bị nhiễm trùng và tiết ra mủ.

16 Nếu một người nam bị xuất tinh, người ấy phải tắm kỹ toàn thân mình trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 17 Phàm vật chi bất luận bằng vải hay bằng da đã bị tinh dịch dính lên đều phải được giặt rửa sạch bằng nước và bị ô uế đến chiều tối. 18 Nếu một người nam ăn nằm với một người nữ và tinh dịch đã xuất ra, cả hai phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối.

19 Khi một người nữ đến thời kỳ kinh nguyệt và có máu trong người xuất ra, nàng sẽ bị ô uế bảy ngày. Phàm ai đụng vào nàng sẽ bị ô uế đến chiều tối. 20 Tất cả những vật gì nàng nằm lên đều sẽ trở thành ô uế. Tất cả những vật gì nàng ngồi lên đều sẽ trở thành ô uế. 21 Phàm ai chạm vào giường nàng nằm, người ấy phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 22 Phàm ai chạm vào vật nàng ngồi, người ấy phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối. 23 Bất kể vật đó là giường hay vật chi nàng đã ngồi lên, hễ người nào đụng vào vật ấy, người đó sẽ bị ô uế đến chiều tối. 24 Nếu người nam nào ăn nằm với nàng, sự ô uế của nàng sẽ lây qua người nam đó. Người nam đó sẽ bị ô uế bảy ngày, và bất kỳ giường nào người nam ấy nằm đều sẽ trở thành ô uế.

25 Nếu người nữ nào cứ bị ra huyết nhiều ngày, tức ra huyết không phải trong thời kỳ có kinh, hoặc bị ra huyết kéo dài quá thời kỳ có kinh, thì suốt thời gian nàng bị ra huyết nàng bị ô uế, giống như khi nàng bị ô uế trong thời kỳ có kinh. 26 Mọi giường nàng nằm trong suốt thời gian ra huyết đều bị xem là ô uế như lúc nàng có kinh. Mọi vật nàng ngồi lên đều bị xem là ô uế như lúc nàng có kinh. 27 Phàm ai đụng vào những vật đó đều sẽ trở thành ô uế; người ấy phải giặt sạch y phục mình, phải tắm trong nước, và bị ô uế đến chiều tối.

28 Nếu nàng hết ra huyết, nàng phải tính thêm bảy ngày nữa, rồi sau đó nàng sẽ được sạch. 29 Vào ngày thứ tám, nàng phải đem hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu con đến tư tế nơi cửa Lều Hội Kiến. 30 Tư tế sẽ dâng một con làm của lễ chuộc tội, còn con kia dâng làm của lễ thiêu. Tư tế sẽ cử hành lễ chuộc tội cho nàng trước mặt CHÚA, vì bị ô uế do sự ra huyết bất thường của nàng.

31 Các ngươi phải dạy bảo con dân I-sơ-ra-ên biết giữ mình cách ly trong lúc bị ô uế, để chúng khỏi phải chết trong sự ô uế mình khi chúng làm cho Ðền Tạm của Ta ở giữa chúng trở nên ô uế.

32 Ðó là luật lệ cho người bị nhiễm trùng khiến có mủ trong người tiết ra, cho người nam bị xuất tinh và vì cớ đó trở nên ô uế, 33 cho phụ nữ khi có kinh, cho mọi người, bất luận nam hay nữ, khi bị nhiễm trùng và có mủ trong người tiết ra, và cho người nam ăn nằm với người nữ trong lúc nàng bị ô uế.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu