Lê-vi Ký: Chương 12

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB03C012)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi một phụ nữ mang thai và sinh con trai, nàng sẽ bị ô uế trong bảy ngày như thời gian nàng bị ô uế trong thời kỳ kinh nguyệt của nàng. 3. Đến ngày thứ tám lễ cắt bì cho đứa trẻ phải được thực hiện. 4. Nàng sẽ tiếp tục để huyết được thanh tẩy trong ba mươi ba ngày. Nàng không được đụng đến vật thánh hay đi vào nơi thánh, cho đến khi thời kỳ thanh tẩy được hoàn tất. 5. Nếu nàng sinh con gái, nàng sẽ bị ô uế trong hai tuần như thời gian nàng bị ô uế trong thời kỳ kinh nguyệt của nàng, và nàng sẽ tiếp tục để huyết được thanh tẩy trong sáu mươi sáu ngày.

6. Khi kỳ thanh tẩy đã hoàn tất, dù sinh con trai hay con gái, nàng phải đem đến cho tư tế tại cửa Lều Hội Kiến một con chiên con một tuổi để làm tế lễ thiêu, và một bồ câu hoặc một chim gáy để làm tế lễ chuộc tội. 7. Ông sẽ dâng sinh tế trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ thanh tẩy cho nàng, và nàng sẽ được thanh sạch sau khi mất huyết. Đây là luật cho phụ nữ sinh con trai hay con gái. 8. Nếu nàng không đủ khả năng dâng một chiên con, nàng có thể mang đến hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu con: Một con sẽ được dâng làm của lễ thiêu, và con kia sẽ được dâng làm của lễ chuộc tội. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho nàng, và nàng sẽ được sạch.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào một người đàn bà thọ thai và sanh một con trai, thì phải bị ô uế trong bảy ngày, như trong kỳ kinh nguyệt. 3. Qua ngày thứ tám, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. 4. Đoạn, người đàn bà phải kiêng trong ba mươi ba ngày đương khi huyết mình được sạch, không nên đụng một vật thánh nào hay là đi tới nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi. 5. Còn nếu người sanh con gái, thì sẽ bị ô uế trong hai tuần, như trong kỳ kinh nguyệt; phải kiêng trong sáu mươi sáu ngày hầu cho huyết mình được sạch.

6. Khi kỳ làm mình cho thanh sạch về đứa trai hay gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một chiên con một tuổi, đặng làm của lễ thiêu, và một bò câu con hoặc một cu con đặng làm của lễ chuộc tội. 7. Thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va, làm lễ chuộc tội cho người; sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật lệ về người đàn bà sanh con trai hay là con gái. 8. Còn nếu người không thế lo cho có một chiên con, thì phải bắt hai chim cu, hoặc hai con bò câu con, con nầy dùng làm của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ chuộc tội; thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người, và người sẽ được sạch.

Bản Dịch 2011

Luật về Sự Thanh Tẩy của Phụ Nữ Sau Khi Sinh Con

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Nếu một phụ nữ có thai và sinh con trai, người ấy sẽ bị ô uế bảy ngày. Người ấy sẽ bị ô uế như trong thời kỳ kinh nguyệt. 3 Ðến ngày thứ tám, đứa bé phải được làm phép cắt bì để cắt bỏ da bao quy đầu của nó. 4 Người mẹ sẽ đợi cho máu mình được thanh tẩy trong ba mươi ba ngày. Nàng không được phép đụng vào một vật thánh nào, và cũng không được phép vào nơi thánh, cho đến khi thời kỳ thanh tẩy đã mãn.

5 Còn nếu người phụ nữ sinh con gái, người ấy sẽ bị ô uế hai tuần, như trong thời kỳ kinh nguyệt, và thời kỳ để cho máu người mẹ được thanh tẩy là sáu mươi sáu ngày.

6 Khi thời kỳ thanh tẩy của nàng đã xong, bất kể nàng đã sinh con trai hay con gái, nàng phải mang đến cho tư tế ở cửa Lều Hội Kiến một con chiên dưới một tuổi để dâng làm của lễ thiêu và một con bồ câu con hoặc một con chim gáy để dâng làm của lễ chuộc tội. 7 Tư tế sẽ dâng con vật hiến tế ấy trước mặt CHÚA và làm lễ chuộc tội cho nàng; bấy giờ nàng sẽ được sạch vì huyết đã xuất ra. Ðó là luật lệ về người phụ nữ sinh con trai hoặc con gái. 8 Nếu nàng không đủ khả năng dâng một chiên con, nàng có thể mang đến hai con chim gáy hoặc hai con bồ câu con; một con sẽ được dâng làm của lễ thiêu, và con kia sẽ được dâng làm của lễ chuộc tội. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho nàng, và nàng sẽ được sạch.”

Tài Liệu