Lê-vi Ký: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB03C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khi người nào làm chứng bị bắt thề rồi, và phạm tội vì không tỏ ra điều mình đã thấy hay là đã biết, thì người đó sẽ mang tội mình. 2. Khi ai sẽ đụng đến một vật ô uế, hoặc thây của con thú nhà không tinh sạch, hoặc thây của con thú rừng không tinh sạch, hoặc thây của loài côn trùng nào không tinh sạch, mà không tự biết, thì sẽ bị ô uế và mắc tội. 3. Khi ai, hoặc tự biết hay không biết, sẽ đụng đến sự ô uế nào của loài người, không cứ bị ô uế cách nào, thì cũng sẽ mắc tội. 4. Khi ai nói sơ ý thề thốt làm ác hay là làm thiện, mặc dầu cách nào, trước không ngờ đến, rồi sau lại tự biết, thì ai đó sẽ mắc tội trong điều nầy hay là điều kia.

5. Vậy, khi nào ai mắc tội về một trong các điều nầy, thì phải xưng mình phạm tội chi, 6. rồi vì tội mình đã phạm, dẫn đến Đức Giê-hô-va một con cái trong bầy súc vật nhỏ, hoặc chiên cái hay là dê cái, đặng làm của lễ chuộc tội; thì thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người.

7. Nếu không phương thế lo cho có một chiên cái hay là một dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm, đem đến cho Đức Giê-hô-va một cặp cu hay là cặp bồ câu con: một con dùng làm của lễ chuộc tội, một con dùng làm của lễ thiêu. 8. Người sẽ đem cặp đó đến cho thầy tế lễ; thầy tế lễ sẽ dâng trước con dùng làm của lễ chuộc tội, vặn rứt đầu gần nơi gáy cổ không gãy lìa ra; 9. đoạn rảy huyết của con sinh tế chuộc tội trên một phía của bàn thờ; huyết còn dư lại thì vắt dưới chân bàn thờ; ấy là một của lễ chuộc tội. 10. Còn chim kia, người phải tùy theo lệ đã định, dùng làm một của lễ thiêu. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm, thì tội người sẽ được tha.

11. Nếu không phương thế lo cho có một cặp cu hay là cặp bồ câu con được, thì người vì tội mình đã phạm, phải đem một phần mười ê-pha bột lọc làm của lễ chuộc tội, không nên đổ dầu trên và cũng không nên thêm nhũ hương, vì là một của lễ chuộc tội. 12. Người sẽ đem bột đó đến thầy tế lễ; thầy tế lễ sẽ bốc một nắm làm kỷ niệm. và xông trên bàn thờ như cách xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va: ấy là một của lễ chuộc tội. 13. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm về một trong mấy điều nầy, thì tội người sẽ được tha; bột còn dư lại sẽ thuộc về thầy tế lễ như trong cuộc của lễ chay vậy.

14. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 15. Khi nào ai ở bất trung, lầm lỡ phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va, thì ai đó vì sự mắc lỗi mình, phải dẫn đến Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tì vít chi bắt ở trong bầy, đánh giá bằng siếc-lơ bạc, tùy theo siếc-lơ của đền thánh: ấy sẽ là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. 16. Người đó phải bồi thường và phụ thêm một phần năm giá trị của vật mình đã phạm đến nơi đền thánh, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng chiên con đực về của lễ chuộc sự mắc lỗi mà làm lễ chuộc tội cho người ấy, và tội người sẽ được tha.

17. Khi nào ai phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà không tự biết, và làm điều không nên làm, thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang lấy tội mình. 18. Người vì sự lỗi mình phải dẫn đến thầy tế lễ một con chiên đực, không tì vít chi bắt trong bầy, tùy theo ý ngươi đánh giá; rồi thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người đã lầm lỡ phạm tội và không tự biết, thì lỗi người sẽ được tha. 19. Ấy là của lễ chuộc sự mắc lỗi: người hẳn phải mắc lỗi cùng Đức Giê-hô-va vậy.

Bản Dịch 2011

Các Của Lễ Chuộc Tội Khác

1 Khi có người nào phạm tội vì sau khi tuyên thệ sẽ làm chứng sự thật, tức nói ra những gì người ấy đã thấy và biết, nhưng lại không nói, người ấy phải chuốc lấy hậu quả của tội lỗi mình.

2 Hoặc khi có người nào đụng đến vật gì ô uế, bất kể đó là xác một dã thú thuộc loài không sạch, hoặc xác một gia súc thuộc loài không sạch, hoặc xác một con vật bò sát thuộc loài không sạch, nếu người ấy đã sơ ý đụng đến, người ấy đã bị ô uế và mắc tội.

3 Hoặc khi người ấy đụng đến vật gì ô uế nơi người ta, bất cứ vật gì khiến người ta trở nên ô uế mà người ấy sơ ý đụng đến, một khi người ấy nhận biết điều đó, người ấy mắc tội.

4 Hoặc khi một người đã thề sẽ làm điều gì bất kỳ xấu hay tốt, người ấy đã vọt miệng thề mà không đắn đo suy nghĩ và không biết hậu quả nghiêm trọng của lời thề đó sẽ thế nào, đến khi nhận thức được điều đó, người ấy mắc tội về lời thề hấp tấp của mình.

5 Khi ai mắc tội về một trong các điều trên, người ấy phải xưng nhận tội mình đã phạm, 6 rồi vì tội mình đã phạm, người ấy sẽ đem một của lễ đến dâng lên CHÚA, một con chiên cái hay một con dê cái trong bầy, để làm của lễ chuộc tội cho mình. Tư tế sẽ làm lễ chuộc tội cho người ấy, để người ấy sẽ được tha tội.

7 Nếu người ấy không thể đem một con chiên hay dê, thì vì tội mình đã phạm, người ấy sẽ đem đến CHÚA một cặp chim gáy, hoặc một đôi bồ câu con, một con dùng làm của lễ chuộc tội và một con dùng làm của lễ thiêu. 8 Người ấy sẽ đem chúng đến cho tư tế; tư tế sẽ dâng con vật làm lễ chuộc tội trước; ông sẽ vặn cổ nó nhưng không để cho đứt hẳn ra. 9 Ông sẽ rảy một ít huyết của con vật hiến tế chuộc tội nơi thành bàn thờ, phần huyết còn lại ông sẽ cho nó chảy ra nơi chân bàn thờ. Ðó là của lễ chuộc tội. 10 Còn con thứ hai, ông sẽ dâng nó làm của lễ thiêu, theo như cách thức dâng của lễ đó. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy về tội người ấy đã phạm, và người ấy sẽ được tha tội.

11 Nhưng nếu người ấy không thể đem đến một đôi chim gáy hoặc một đôi bồ câu con, người phạm tội ấy sẽ đem một của lễ bằng hai lít bột thượng hạng để làm của lễ chuộc tội. Người ấy không được đổ dầu vào hay bỏ nhũ hương vào bột đó, vì đó là một của lễ chuộc tội. 12 Người ấy sẽ mang bột đó đến với tư tế, tư tế sẽ hốt một nắm tượng trưng, rồi thiêu nắm bột đó trên bàn thờ, theo cách dâng các lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA. Ðó là một của lễ chuộc tội. 13 Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy vì tội người ấy đã phạm, bất cứ tội gì trong các tội trên, và người ấy sẽ được tha tội. Phần bột còn lại sẽ thuộc về tư tế, giống như của lễ chay.”

Của Lễ Chuộc Lỗi

14 CHÚA phán với Môi-se rằng, 15 “Khi một người nào sống bất cẩn, vô tình phạm bất kỳ điều thánh nào của CHÚA, thì vì sự vi phạm mình, người ấy sẽ đem đến một con chiên đực không tì vết từ trong bầy, trị giá bằng số bạc quy định lúc bấy giờ, tính theo cân lượng của nơi thánh, để làm của lễ chuộc lỗi. 16 Người ấy sẽ bồi thường những gì người ấy đã làm thiệt hại cho điều thánh, cộng thêm một phần năm trị giá, và nộp cho tư tế. Tư tế sẽ dùng con chiên đực đó làm lễ chuộc lỗi cho người ấy, và người ấy sẽ được tha lỗi.

17 Nếu một người phạm tội, tức vi phạm bất cứ điều gì mà điều răn của CHÚA cấm, dù vô tình đi nữa, người ấy vẫn mắc tội và phải mang tội của mình. 18 Người ấy sẽ đem đến tư tế một con chiên đực không tì vết từ trong bầy, trị giá như đã quy định, để làm của lễ chuộc lỗi. Tư tế sẽ chuộc lỗi cho người ấy, về lỗi bất cẩn mà người ấy đã phạm nhưng không biết, và người ấy sẽ được tha lỗi. 19 Ðó là của lễ chuộc lỗi, vì người ấy quả đã phạm lỗi với CHÚA.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu