Lê-vi Ký: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB03C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Phàm khi nào ai dâng của lễ thù ân bằng bò, hoặc đực hoặc cái, thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, không tì vít chi. 2. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình, rồi giết nó tại cửa hội mạc; các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ. 3. Do của lễ thù ân nầy, người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ chài và mỡ bộ lòng; 4. hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật. 5. Các con trai A-rôn sẽ xông mấy món đó nơi bàn thờ trên của lễ thiêu đã chất trên củi chụm lửa rồi; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

6. Nếu người dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ thù ân bằng chiên, hoặc đực hoặc cái, thì phải dâng lên không tì vít chi. 7. Vì của lễ bằng chiên con thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va, 8. nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước cửa hội mạc; các con trai A-rôn sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ. 9. Do của lễ thù ân nầy, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ và cái đuôi nguyên, chặt gần cuối xương sống, mỡ chài và mỡ bộ lòng; 10. hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật. 11. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là thực vật về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

12. Nếu của lễ người bằng con dê cái, thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, 13. nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước hội mạc; các con trai A-rôn sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ. 14. Do của lễ thù ân nầy, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ chài và mỡ bộ lòng, 15. hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật. 16. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Hết thảy mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va. 17. Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào: ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết.

Bản Dịch 2011

Của Lễ Cầu An

1 Khi ai muốn dâng một con vật hiến tế làm của lễ cầu an, nếu con vật hiến tế ấy bắt ra từ đàn bò, thì bò đực hay bò cái ấy phải là con vật không tì vết trước mặt CHÚA. 2 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật hiến tế, rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con trai của A-rôn, tức các tư tế, sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ. 3 Kế đến người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế làm của lễ cầu an, rồi dùng lửa dâng lên CHÚA; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng, 4 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan, mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật. 5 Sau đó các con trai của A-rôn sẽ thiêu chúng trên bàn thờ, cùng với của lễ thiêu đã chất trên củi đang cháy, để làm lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA.

6 Nếu con vật hiến tế người ấy dùng làm của lễ cầu an để dâng lên CHÚA là một con trong bầy chiên dê, thì con chiên hoặc con dê đó, dù đực hay cái, phải là một con không tì vết. 7 Nếu người ấy muốn dâng một con chiên con làm của lễ, người ấy cũng có thể dâng nó trước mặt CHÚA.

8 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến, rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ. 9 Kế đó người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế dùng làm của lễ cầu an mà làm lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA; đó là mỡ của nó, nguyên cái đuôi chặt ở cuối xương sống, mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng, 10 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật. 11 Tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn làm lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA.

12 Nếu của lễ của người ấy là một con dê, người ấy cũng có thể dâng nó lên trước mặt CHÚA. 13 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến; rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ. 14 Kế đến người ấy sẽ dùng lửa dâng một phần con vật hiến tế lên CHÚA; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng, 15 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật. 16 Sau đó tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn để làm lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ sẽ thuộc về CHÚA.

17 Ðây là một quy luật đời đời cho các ngươi, trải qua mọi thế hệ, ở bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống: các ngươi sẽ không được ăn mỡ hay ăn huyết.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu