Lê-vi Ký: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB03C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi có người muốn dâng một tế lễ chay lên cho Đức Giê-hô-va thì lễ vật đó phải làm bằng bột mịn. Người đó phải chế dầu vào bột và rắc nhũ hương trên bột, 2. rồi đem đến cho các tư tế, là các con trai của A-rôn. Tư tế sẽ lấy một nắm bột mịn có dầu và nhũ hương, rồi thiêu trên bàn thờ, để làm một lễ vật tượng trưng dùng lửa dâng lên có hương thơm cho Đức Giê-hô-va. 3. Phần còn lại của tế lễ chay sẽ thuộc về A-rôn và các con trai của ông. Đó là phần rất thánh lấy từ các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

4. Khi các ngươi dâng tế lễ chay bằng bánh nướng trong lò, thì bánh đó phải làm bằng bột mịn, không có men, nhồi với dầu, hoặc làm thành bánh tráng không có men, rồi thoa dầu. 5. Nếu các ngươi dùng bánh nướng trên vỉ để làm tế lễ chay, thì bánh đó phải làm bằng bột mịn, không có men, nhồi với dầu. 6. Ngươi hãy bẻ nó ra từng mảnh, rồi rót dầu lên. Đó là tế lễ chay. 7. Nếu lễ vật dâng làm của lễ chay là bánh làm trong chảo, bánh đó phải làm bằng bột mịn trộn dầu. 8. Ngươi hãy đem tế lễ chay đã được chuẩn bị như vậy dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Khi lễ vật được trình cho tư tế, ông sẽ đem nó đến bàn thờ. 9. Tư tế sẽ lấy một phần tượng trưng từ của lễ chay, rồi thiêu nó trên bàn thờ. Ðó là một tế lễ dùng lửa dâng lên có hương thơm cho Đức Giê-hô-va. 10. Phần còn lại của tế lễ chay sẽ thuộc về A-rôn và các con trai của ông. Đó là phần rất thánh lấy từ các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

11. Ngươi không được dâng lên cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay có men, bởi vì ngươi không được thiêu men hay mật trong bất cứ của lễ nào dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. 12. Ngươi có thể dâng chúng cho Đức Giê-hô-va như những lễ vật đầu mùa, nhưng không được đốt trên bàn thờ như tế lễ có hương thơm.

13. Ngươi phải nêm muối vào tất cả các tế lễ chay. Tế lễ chay dâng lên không bao giờ được thiếu muối giao ước của Đức Chúa Trời. Các ngươi phải dâng muối chung với tất cả các lễ vật.

14. Nếu ngươi dâng tế lễ chay cho Đức Giê-hô-va bằng hoa quả đầu mùa, ngươi phải đem gié lúa rang trên lửa, tán nhỏ, rồi dâng nó để làm lễ vật đầu mùa. 15. Ngươi hãy rưới dầu vào và rắc nhũ hương lên. Đó là tế lễ chay. 16. Tư tế sẽ lấy một phần tượng trưng, gồm bột đã được nghiền có dầu và nhũ hương, đem thiêu để làm của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 1925

1. Khi nào ai dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay, thì lễ vật người phải bằng bột lọc có chế dầu, và để nhũ hương lên trên. 2. Người sẽ đem đến cho các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ; thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột lọc chế dầu và hết thảy nhũ hương, đem xông làm kỷ niệm trên bàn thờ; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 3. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người; ấy là một vật chí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

4. Khi nào ngươi dùng vật chi hấp lò làm của lễ chay, thì phải lấy bột mịn làm bánh nhỏ không men nhồi dầu, và bánh tráng không men thoa dầu. 5. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo đặng làm của lễ chay, thì phải bằng bột mịn không pha men, nhồi với dầu, 6. bẻ ra từ miếng và chế dầu trên. Ấy là của lễ chay. 7. Nếu ngươi dùng vật chiên trong chảo lớn đặng làm của lễ chay, thì phải bằng bột mịn với dầu.

8. Của lễ chay đã sắm sửa như cách nầy, ngươi sẽ đem dâng cho Đức Giê-hô-va, giao cho thầy tế lễ, và ngươi sẽ đem đến bàn thờ. 9. Thầy tế lễ sẽ lấy ra phần phải dâng làm kỷ niệm, xông trên bàn thờ; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 10. Phần chi trong của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người; ấy là một vật chí thánh trong các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

11. Hễ của lễ chay các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va, thì chớ dâng với men; vì các ngươi chớ dùng men hay mật xông với của lễ chi dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. 12. Các ngươi được dâng những vật đó cho Đức Giê-hô-va như của lễ đầu mùa; nhưng chẳng nên đốt trên bàn thờ như của lễ có mùi thơm. 13. Phải nêm muối các của lễ chay; chớ nên dâng lên thiếu muối; vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi; trên các lễ vật ngươi phải dâng muối.

14. Nếu ngươi dùng hoa quả đầu mùa đặng làm của lễ chay tế Đức Giê-hô-va, thì phải bằng gié lúa rang, hột lúa mới tán ra, 15. đổ dầu vào và thêm nhũ hương. Ấy là của lễ chay. 16. Đoạn, thầy tế lễ lấy một phần hột tán ra với dầu và hết thảy nhũ hương mà xông làm kỷ niệm. Ấy là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Của Lễ Chay

1 Khi ai muốn dâng một của lễ chay lên CHÚA, người ấy phải lấy bột thượng hạng mà dâng. Người ấy sẽ đổ dầu vào bột và bỏ nhũ hương vào. 2 Người ấy sẽ mang bột đó đến các con trai của A-rôn, tức các tư tế. Một trong các tư tế sẽ bốc một nắm bột tượng trưng, tức nắm bột có dầu và nhũ hương ấy, và đem thiêu nó trên bàn thờ, làm một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA. 3 Phần của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai ông. Ðó là phần cực thánh trong các lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA.

4 Nếu ngươi muốn dâng một của lễ chay bằng bánh nướng trong lò, bánh ấy phải làm bằng bột thượng hạng không men trộn dầu, hoặc bánh tráng không men có phết dầu.

5 Nếu lễ vật dâng làm của lễ chay là bánh nướng trên vỉ, bánh ấy phải làm bằng bột thượng hạng không men trộn dầu. 6 Ngươi sẽ bẻ bánh ấy ra thành những mảnh nhỏ, rồi đổ dầu lên; đó là của lễ chay.

7 Nếu lễ vật dâng làm của lễ chay là bánh hấp trong nồi, bánh ấy phải làm bằng bột thượng hạng trộn dầu.

8 Ngươi hãy đem của lễ chay làm bằng những cách như thế dâng lên CHÚA. Khi của lễ được trình cho tư tế, tư tế sẽ mang nó đến bàn thờ. 9 Tư tế sẽ lấy một phần tượng trưng từ của lễ chay, rồi thiêu nó trên bàn thờ. Ðó là một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA. 10 Những phần của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai ông. Ðó là phần cực thánh trong các lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA.

11 Không một của lễ chay nào mang đến dâng lên CHÚA mà có men, vì ngươi sẽ không được thiêu men hay mật trong bất cứ của lễ nào dùng lửa dâng lên CHÚA.

12 Ngươi có thể dâng lên CHÚA các sản vật đầu mùa làm một của lễ, nhưng các lễ vật ấy sẽ không được thiêu trên bàn thờ để thành mùi thơm.

13 Ngươi phải bỏ muối vào tất cả của lễ chay ngươi dâng. Ngươi không được thiếu muối giao ước của Ðức Chúa Trời trong của lễ chay. Tất cả của lễ ngươi mang đến dâng, ngươi phải dâng chung với muối.

14 Nếu ngươi muốn dâng một của lễ chay lên CHÚA bằng sản vật đầu mùa của mình, ngươi phải lấy những gié lúa mới, xay cho trốc trấu ra, rồi đem gạo ấy đến rang trên lửa. 15 Ngươi hãy đổ dầu vào và bỏ nhũ hương vào; đó là của lễ chay. 16 Tư tế sẽ lấy một phần tượng trưng đem thiêu, đó là phần gạo có dầu và nhũ hương, để làm lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA.

Tài Liệu