Lê-vi Ký: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB03C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Tế lễ thiêu

1. Đức Giê-hô-va gọi Môi-se và phán cùng ông từ Lều Hội Kiến: 2. Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi có một người trong các ngươi dâng lễ vật lên Đức Giê-hô-va, ngươi phải mang lễ vật từ bầy súc vật, bầy bò, hay bầy chiên.

3. Nếu lễ vật của người đó là tế lễ thiêu từ bầy gia súc, người đó phải dâng một con đực không khiếm khuyết. Người đó phải dâng nó tại cửa Lều Hội Kiến với lòng tự nguyện trước mặt Đức Giê-hô-va. 4. Người phải đặt tay trên đầu con vật làm tế lễ thiêu và nó sẽ được chấp nhận như một sinh tế chuộc tội thay cho người đó. 5. Người đó phải giết con bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các tư tế, con trai của A-rôn, sẽ lấy huyết, rồi rảy huyết quanh bàn thờ gần cửa Lều Hội Kiến. 6. Người đó sẽ lột da con vật làm tế lễ thiêu và sả thịt ra từng miếng. 7. Các tư tế, là con trai của A-rôn, sẽ nhóm lửa trên bàn thờ, chất củi trên lửa. 8. Các tư tế, là con trai của A-rôn, sẽ đặt những phần của đầu và mỡ trên củi đang cháy trên bàn thờ. 9. Nhưng người phải rửa phần nội tạng và giò bằng nước. Vị tư tế sẽ thiêu tất cả trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, là một lễ vật dùng lửa có hương thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va.

10. Nếu lễ vật của người từ bầy súc vật là chiên hay dê, người đó phải dâng một con đực không khiếm khuyết. 11. Người đó phải giết nó tại phía bắc của bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các tư tế, con trai của A-rôn, sẽ rảy huyết quanh bàn thờ. 12. Người đó phải sả thịt ra từng miếng. Vị tư tế sắp chúng, với đầu và mỡ, lên củi đang cháy trên bàn thờ. 13. Nhưng người phải rửa phần nội tạng và giò bằng nước. Vị tư tế sẽ mang tất cả đến thiêu trên bàn thờ. Đó là tế lễ thiêu, một lễ vật dùng lửa có hương thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va.

14. Nếu lễ vật của người đó dâng lên Đức Giê-hô-va là một tế lễ thiêu bằng chim, người đó phải mang chim gáy hoặc bồ câu tơ làm lễ vật. 15. Vị tư tế sẽ đem nó đến bàn thờ, vặn đứt đầu, rồi thiêu nó trên bàn thờ, huyết chảy ra cạnh bàn thờ. 16. Vị tư tế sẽ gỡ cái diều và nhổ lông ném vào chỗ đổ tro bên cạnh bàn thờ, về phía đông. 17. Người xé nó tại nơi cánh nhưng không đứt hẳn. Vị tư tế đem thiêu nó trên bàn thờ nơi củi đang cháy. Đó là tế lễ thiêu, một lễ vật dùng lửa có hương thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng súc vật, hoặc bò, hoặc chiên.

3. Nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì vít, dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. 4. Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người. 5. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ dâng huyết lên, và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc. 6. Kế đó, lột da con sinh, và sả thịt ra từng miếng. 7. Các con trai thầy tế lễ A-rôn sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chụm lửa; 8. rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. 9. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xông nơi bàn thờ; ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lữa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

10. Nếu lễ vật người là của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ, hoặc chiên hay dê, thì phải dâng một con đực không tì vít, 11. giết nó nơi hướng bắc của bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va; rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rưới huyết chung quanh trên bàn thờ; 12. sả thịt từng miếng, để riêng đầu và mỡ ra; thầy tế lễ sẽ chất các phần đó trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. 13. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò; đoạn thầy tế lễ dâng và xông hết mọi phần trên bàn thờ; ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

14. Nếu lễ vật người dâng cho Đức Giê-hô-va là một của lễ thiêu bằng chim, thì phải dùng cu đất hay là bò câu con. 15. Thầy tế lễ sẽ đem nó đến bàn thờ, vặn rứt đầu ra, rồi xông trên bàn thờ; vắt huyết chảy nơi cạnh bàn thờ. 16. Người sẽ gỡ lấy cái diều và nhổ lông, liệng gần bàn thờ, về hướng đông, là chỗ đổ tro; 17. đoạn xé nó ra tại nơi hai cánh, nhưng không cho rời, rồi thầy tế lễ sẽ đem xông trên bàn thờ, tại trên củi đã chụm lửa; ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Của Lễ Thiêu

1 Bấy giờ CHÚA gọi Môi-se đến; từ trong Lều Hội Kiến Ngài phán với ông: 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi ai trong các ngươi muốn dâng lên CHÚA một của lễ bằng súc vật, người ấy phải bắt một con thú từ bầy súc vật của mình, bầy bò hay bầy chiên, mà đem đến dâng.

3 Nếu lễ vật là một con bò được dâng làm của lễ thiêu thì nó phải là một con bò đực không tì vết. Người ấy sẽ tự nguyện đem con vật hiến tế đến trước cửa Lều Hội Kiến mà dâng trước mặt CHÚA để được Ngài đoái nhận. 4 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật hiến tế làm của lễ thiêu, và nó sẽ được chấp nhận để chuộc tội thay cho người ấy. 5 Người ấy sẽ giết con bò trước mặt CHÚA; rồi các tư tế, tức các con trai của A-rôn, sẽ lấy huyết nó và rảy xung quanh bàn thờ ở trước cửa Lều Hội Kiến. 6 Người ấy sẽ lột da con vật hiến tế làm của lễ thiêu, rồi sả thịt nó ra từng mảnh. 7 Các con trai của Tư Tế A-rôn sẽ để lửa trên bàn thờ, rồi chất củi lên trên ngọn lửa ấy. 8 Các tư tế, tức các con trai của A-rôn, sẽ sắp các mảnh thịt, đầu, và mỡ của con thú trên đống củi ở trên ngọn lửa trên bàn thờ; 9 còn bộ lòng và các chân, người ấy sẽ lấy nước rửa cho sạch. Ðoạn tư tế sẽ thiêu tất cả những món ấy trên bàn thờ để làm một của lễ toàn thiêu, một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA.

10 Nếu lễ vật được dâng làm của lễ thiêu là một con thú trong bầy súc vật nhỏ, bầy chiên hay bầy dê, thì phải là một con đực không tì vết. 11 Người ấy sẽ giết con thú ở phía bắc bàn thờ, trước mặt CHÚA, rồi các tư tế, tức các con trai của A-rôn, sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ. 12 Người ấy sẽ sả nó ra từng mảnh; sau đó tư tế sẽ sắp các mảnh ấy, với đầu và mỡ nó, trên đống củi đang cháy ở trên bàn thờ; 13 nhưng bộ lòng và các chân thì người ấy phải lấy nước rửa cho sạch; rồi tư tế sẽ thiêu rụi tất cả các món ấy trên bàn thờ. Ðó là một của lễ toàn thiêu, một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA.

14 Nếu con vật hiến tế làm của lễ thiêu dâng lên CHÚA là chim, thì người ấy phải đem các chim gáy hay các bồ câu con. 15 Tư tế sẽ mang nó đến bàn thờ, vặn đứt đầu nó, rồi thiêu nó trên bàn thờ; huyết nó sẽ để chảy ra ở cạnh bàn thờ. 16 Tư tế sẽ lấy cái diều và nhổ lông nó, rồi ném những thứ ấy vào chỗ đổ tro, bên cạnh bàn thờ, về phía đông. 17 Tư tế sẽ xé nó ra, ngay chỗ giữa hai cánh, nhưng không để nó đứt rời ra; rồi tư tế sẽ thiêu nó trên bàn thờ, trên củi, trên ngọn lửa. Ðó là một của lễ toàn thiêu, một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA.

Tài Liệu