Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 29

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB02C029)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đây là điều ngươi sẽ làm đặng biệt A-rôn và con trai người riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta.

2. Hãy bắt một con bò tơ đực và hai con chiên đực không tì vít, dùng bột mì thiệt mịn làm bánh không men, bánh nhỏ không men nhồi với dầu, và bánh tráng không men tẩm dầu; 3. rồi để các bánh đó trong một giỏ dâng luôn lên cùng bò tơ đực và hai chiên đực.

4. Đoạn, ngươi sẽ biểu A-rôn cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội mạc, rồi lấy nước tắm cho họ. 5. Kế đó, lấy bộ áo mặc cho A-rôn, tức là áo lá mặc trong, áo dài của ê-phót, ê-phót, và bảng đeo ngực, rồi lấy đai của ê-phót thắt lưng cho người; 6. đoạn đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ, 7. cùng lấy dầu xức đổ trên đầu và xức cho người. 8. Lại biểu các con trai A-rôn đến gần mặc áo lá cho họ, 9. rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho A-rôn cùng các con trai người. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lịnh định đời đời cho họ. Ngươi lập A-rôn và các con trai người là thế.

10. Đoạn, hãy dắt con bò tơ đực lại gần trước hội mạc, A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu con bò đó. 11. Ngươi hãy giết bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va, tại nơi cửa hội mạc; 12. rồi lấy huyết bò đó, nhúng ngón tay vào, bôi các sừng của bàn thờ, và đổ khắp dưới chân bàn thờ. 13. Cũng hãy lấy hết thảy những mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật và mỡ trên trái cật, mà đem xông trên bàn thờ. 14. Nhưng ở ngoài trại quân hãy thiêu hết thịt, da, và phẩn của con bò đực đó; ấy là một của lễ chuộc tội vậy.

15. Ngươi cũng hãy bắt một trong hai con chiên đực, A-rôn và các con trai ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu nó; 16. rồi giết chiên đực đó, lấy huyết mà rưới khắp chung quanh trên bàn thờ. 17. Kế đó, sả chiên ra từng miếng, rửa sạch bộ lòng và giò đi, rồi để lên trên các miếng đã sả và đầu nó; 18. đoạn xông cả con chiên đực tại trên bàn thờ; ấy là một của lễ thiêu, có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va vậy.

19. Đoạn, ngươi hãy bắt con chiên đực thứ nhì, A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó; 20. rồi ngươi giết chiên đực đó, lấy huyết bôi nơi trái tai hữu của A-rôn và của các con trai người, trên ngón cái bàn tay mặt và ngón cái bàn chân mặt; huyết còn dư hãy rưới chung quanh trên bàn thờ. 21. Ngươi hãy lấy huyết ở nơi bàn thờ và dầu xức mà rảy trên mình và quần áo A-rôn, cùng trên mình và quần áo các con trai người. Như vậy, A-rôn cùng quần áo mình, các con trai người cùng quần áo họ sẽ được biệt riêng ra thánh.

22. Vì cớ chiên đực đó dùng làm lễ truyền chức, nên ngươi hãy lấy mỡ, đuôi, mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật, cùng mỡ trên trái cật và giò bên hữu, 23. lại lấy luôn một ổ bánh, một bánh nhỏ nhồi với dầu, và một cái bánh tráng ở trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va; 24. rồi ngươi để mấy món đó trong lòng bàn tay A-rôn, và trong lòng bàn tay của các con trai người, mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. 25. Đoạn, hãy lấy ra khỏi bàn tay họ đem xông trên bàn thờ, ở trên của lễ thiêu, để cho có mùi thơm trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. 26. Cũng hãy lấy cái o chiên đực về lễ lập A-rôn mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ về phần ngươi. 27. Vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra thánh cái o và giò của chiên đực đã dùng làm lễ lập A-rôn cùng các con trai người, tức là o đã đưa qua đưa lại, và giò đã giơ lên. 28. Lễ vật nầy sẽ do nơi Y-sơ-ra-ên dâng cho A-rôn cùng các con trai người tùy theo mạng lịnh đời đời đã lập, vì là một điều ban cho bởi trong các của lễ thù ân của dân Y-sơ-ra-ên, tức là một của lễ giơ lên mà họ dâng cho Đức Giê-hô-va vậy.

29. Những áo thánh của A-rôn sẽ để lại cho các con trai nối sau người, để họ mặc áo đó, được xức dầu và lập trong chức tế lễ. 30. Ai trong vòng con trai người được làm thầy tế lễ thế cho người, mà đến hội mạc đặng hầu việc tại nơi thánh, thì sẽ mặc áo đó trong bảy ngày.

31. Đoạn, ngươi hãy bắt con chiên đực dùng làm lễ thiết lập mà nấu thịt nó trong một nơi thánh. 32. A-rôn cùng các con trai người sẽ ăn thịt chiên đực đó, cùng bánh trong giỏ nơi cửa hội mạc. 33. Vậy, họ sẽ ăn các món nầy, bởi đó được chuộc tội, để lập và biệt họ riêng ra thánh; nhưng khách ngoại bang chẳng được ăn, vì các món đó đã biệt riêng ra thánh rồi. 34. Nếu thịt lễ thiết lập và bánh còn dư lại đến ngày mai, ngươi hãy thiêu trong lửa, chớ nên ăn, vì là của đã biệt riêng ra thánh. 35. Vậy, theo mọi điều ta phán dặn, ngươi hãy làm cho A-rôn cùng các con trai người, và lập họ trong bảy ngày. 36. Mỗi ngày hãy dâng một con bò tơ đực đặng chuộc tội, và dâng vì bàn thờ một của lễ chuộc tội cùng xức dầu cho, để biệt bàn thờ riêng ra thánh. 37. Trong bảy ngày ngươi hãy làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và biệt riêng ra thánh; bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, phàm vật chi đụng đến đều sẽ được nên thánh vậy.

38. Đây là các điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ: Hai chiên con một tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy. 39. Buổi sớm mai ngươi hãy dâng một trong hai chiên con; con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối. 40. Với con chiên thứ nhất, hãy dâng một phần mười bột mì mịn nhồi với một phần tư hin dầu ép, và cùng lễ quán một phần tư hin rượu nho. 41. Về con chiên thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối với một của lễ và một lễ quán y như lễ sớm mai; ấy là một của lễ thiêu, có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. 42. Ấy là một của lễ thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn, trải qua các đời, tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi ta sẽ giáng lâm mà phán cùng ngươi. 43. Vậy, ta sẽ có tại đó cùng dân Y-sơ-ra-ên; chỗ nầy sẽ vì sự vinh hiển ta mà được biệt riêng ra thánh. 44. Ta sẽ biệt hội mạc cùng bàn thờ riêng ra thánh; cùng biệt A-rôn và các con trai người riêng ra thánh nữa, đặng họ làm chức tế lễ trước mặt ta. 45. Ta sẽ ở giữa dân Y-sơ-ra-ên, làm Đức Chúa Trời dân ấy. 46. Dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.

Bản Dịch 2011

Phong Chức cho Các Tư Tế

(Lê 8:1-36)

1 Ðây là những điều ngươi sẽ làm để biệt riêng chúng ra thánh, hầu chúng sẽ làm những tư tế phục vụ Ta. Hãy bắt một con bò tơ và hai con chiên đực vẹn toàn, 2 cùng với bánh mì không men, bánh ngọt làm bằng bột không men nhồi dầu, và bánh tráng không men thoa dầu. Ngươi hãy lấy bột lúa mì thượng hạng làm các bánh ấy. 3 Ngươi sẽ để các bánh ấy vào một cái rổ, rồi bưng rổ bánh ấy đến dâng, cùng với con bò tơ và hai con chiên đực.

4 Ngươi hãy đem A-rôn và các con trai ông đến cửa Lều Hội Kiến, rồi dùng nước thanh tẩy chúng. 5 Sau đó ngươi hãy lấy bộ lễ phục mặc cho A-rôn; đó là áo lễ dài, áo choàng dưới ê-phót, ê-phót, túi đeo ngực, rồi ngươi hãy lấy đai của ê-phót đã được thêu đan mỹ thuật thắt cho ông. 6 Ngươi hãy đội mũ tế lên đầu ông, rồi gắn thẻ thánh trên mũ tế. 7 Ðoạn ngươi hãy lấy dầu dùng cho phép xức dầu đổ lên đầu ông và xức dầu cho ông.

8 Sau đó ngươi hãy đem các con trai ông đến, mặc áo lễ cho chúng. 9 Ngươi hãy lấy đai lưng thắt vào cho A-rôn và các con trai ông, rồi lấy mũ đội lên đầu chúng. Như thế chức tư tế sẽ thuộc về chúng, và đó là một luật muôn đời. Ngươi sẽ phong chức cho A-rôn và các con trai ông như vậy.

10 Ngươi sẽ dắt một con bò đến trước Lều Hội Kiến. A-rôn và các con trai ông sẽ đặt tay chúng trên đầu con bò ấy, 11 rồi ngươi sẽ giết con bò ấy trước mặt CHÚA, trước cửa Lều Hội Kiến. 12 Ngươi sẽ lấy một ít máu con bò, dùng ngón tay bôi trên các sừng bàn thờ. Tất cả máu còn lại ngươi hãy đổ xuống nơi chân bàn thờ. 13 Ngươi sẽ lấy tất cả lớp mỡ bọc bộ lòng, lớp mỡ dính với lá gan, hai trái cật và lớp mỡ bọc hai trái cật, đem thiêu trên bàn thờ để trở thành khói thơm. 14 Nhưng thịt con bò, da nó, và phân nó, ngươi hãy đem ra ngoài doanh trại, rồi dùng lửa thiêu rụi chúng. Ðó là của lễ chuộc tội.

15 Kế đến ngươi hãy bắt một trong hai con chiên đực; A-rôn và các con trai ông sẽ đặt tay trên đầu con chiên ấy. 16 Ngươi sẽ giết con chiên ấy, rồi lấy máu nó rảy chung quanh bàn thờ. 17 Ðoạn ngươi sẽ chặt con chiên ấy ra từng mảnh, đem bộ lòng và bốn chân nó rửa sạch, xong sắp tất cả những mảnh thịt và đầu nó 18 trên bàn thờ, rồi thiêu rụi cả con chiên ấy thành khói. Ðó là của lễ thiêu dâng lên CHÚA, một của lễ có mùi thơm, dùng lửa dâng lên CHÚA.

19 Ngươi sẽ bắt con chiên đực còn lại. A-rôn và các con trai ông sẽ đặt tay chúng trên đầu con chiên ấy. 20 Ngươi sẽ giết con chiên ấy, rồi lấy một ít máu bôi vào trái tai phải của A-rôn, trái tai phải của các con trai ông, ngón cái tay phải của chúng, và ngón cái chân phải của chúng. Rồi ngươi lấy máu còn lại rảy chung quanh bàn thờ. 21 Ðoạn ngươi hãy lấy một ít máu trên bàn thờ và một ít dầu dùng cho phép xức dầu rảy chúng trên A-rôn và trên bộ lễ phục của ông, trên các con trai ông và trên các bộ lễ phục của chúng. Như vậy ông và lễ phục của ông cùng các con trai ông và lễ phục của chúng sẽ trở nên thánh.

22 Ngươi hãy lấy mỡ của con chiên đực, gồm cái đuôi luôn với mỡ dính trong đuôi, lớp mỡ bọc bộ lòng, lớp mỡ dính với lá gan, hai trái cật với lớp mỡ bọc hai trái cật, cái đùi phải của nó (vì đó là con chiên đực được dâng trong lễ tấn phong), 23 một ổ bánh mì, một cái bánh ngọt có dầu, và một cái bánh tráng trong rổ đựng bánh không men để trước mặt CHÚA. 24 Ngươi hãy để tất cả những món đó trên hai bàn tay A-rôn và trên hai bàn tay các con trai ông, rồi ngươi bảo chúng giơ cao lên làm của lễ kính dâng lên trước mặt CHÚA. 25 Ðoạn ngươi hãy lấy các món ấy từ tay chúng, đem đặt trên bàn thờ để làm một của lễ thiêu, rồi thiêu chúng thành khói có mùi thơm trước mặt CHÚA. Ðó là của lễ dùng lửa dâng lên CHÚA.

26 Ngươi hãy lấy cái ức của con chiên dùng cho lễ tấn phong A-rôn giơ cao lên làm của lễ kính dâng trước mặt CHÚA, rồi phần đó sẽ thuộc về ngươi. 27 Ngươi hãy biệt riêng ra thánh cái ức đã được giơ cao lên làm của lễ kính dâng, và cái đùi của con chiên dùng cho lễ tấn phong đã được giơ cao lên làm của lễ kính dâng. Các phần đó sẽ thuộc về A-rôn và các con trai ông. 28 Sự chia phần của tế lễ cho A-rôn và các con cháu ông sau nầy sẽ là một thông lệ muôn đời cho dân I-sơ-ra-ên, vì đó là của lễ chúng đã dâng lên Ta. Mỗi khi dân I-sơ-ra-ên đem dâng các của lễ cầu an lên CHÚA, chúng phải hiểu rằng một phần trong các của dâng sau đó sẽ thuộc về các tư tế, vì đó là của lễ chúng đã dâng lên Ta rồi.

29 Bộ lễ phục thánh của A-rôn sẽ được truyền lại cho các con cháu ông đến sau ông. Chúng sẽ mặc bộ lễ phục đó khi nhận phép xức dầu và khi được phong chức. 30 Con cháu nào của ông khi được làm tư tế thay thế chức vụ ông sẽ được mặc bộ lễ phục đó bảy ngày, khi đi vào trong Lều Hội Kiến để thi hành chức vụ trong Nơi Thánh.

31 Ngươi hãy lấy thịt con chiên đực đã dâng trong lễ tấn phong đem nấu chín trong Nơi Thánh, 32 rồi A-rôn và các con trai ông sẽ ăn thịt đó và các bánh trong rổ, trước cửa vào Lều Hội Kiến. 33 Chính chúng phải ăn các thực phẩm đã dâng lên để chuộc tội, phong chức, và biệt riêng chúng ra thánh, nhưng không ai khác được ăn các món đó, bởi vì chúng đã thành vật thánh rồi. 34 Nếu thịt con vật hiến tế dùng cho lễ tấn phong hay bánh đã dâng còn thừa lại đến sáng hôm sau, ngươi phải đem thiêu tất cả những gì còn lại đó trong lửa. Không ai được phép ăn những món ấy, vì chúng là những vật thánh.

35 Ðó là những điều ngươi phải làm cho A-rôn và các con trai ông, như Ta đã truyền cho ngươi. Ngươi phải làm lễ tấn phong chúng trong bảy ngày. 36 Cứ mỗi ngày ngươi sẽ dâng một con bò đực làm của lễ chuộc tội. Ngươi cũng hãy dâng một của lễ chuộc tội cho bàn thờ. Ngươi phải chuộc tội cho bàn thờ, xức dầu cho bàn thờ, và biệt riêng bàn thờ ra thánh. 37 Liên tục trong bảy ngày, ngươi sẽ dâng lễ chuộc tội cho bàn thờ, biệt riêng nó ra thánh, rồi bàn thờ sẽ thành vật chí thánh; bất cứ những gì chạm vào bàn thờ đều sẽ trở thành thánh.

Của Lễ Dâng Hằng Ngày

(Dân 28:3-8)

38 Ðây là những gì ngươi sẽ dâng trên bàn thờ thường xuyên mỗi ngày: hai con chiên một tuổi. 39 Một con ngươi sẽ dâng vào buổi sáng, còn con kia ngươi sẽ dâng vào chiều tối. 40 Cùng với con chiên thứ nhất, ngươi sẽ dâng hai lít bột thượng hạng, trộn với một lít dầu ép ra từ trái ô-liu, và một lít rượu nho để làm của lễ quán.

41 Còn con chiên kia ngươi sẽ dâng vào chiều tối. Cùng dâng với nó là một của lễ chay và một của lễ quán giống như buổi sáng, để làm một mùi thơm dùng lửa dâng lên CHÚA. 42 Ðó là của lễ thiêu dâng lên thường xuyên, trải qua các đời, trước cửa vào Lều Hội Kiến trước mặt CHÚA, nơi Ta sẽ gặp các ngươi và nói chuyện với ngươi. 43 Ta sẽ gặp dân I-sơ-ra-ên tại đó, và vinh quang Ta sẽ làm nơi đó trở nên thánh. 44 Ta sẽ biệt riêng ra thánh Lều Hội Kiến và bàn thờ. Ta cũng sẽ biệt riêng ra thánh A-rôn và các con trai ông, để làm những tư tế phục vụ Ta. 45 Ta sẽ ngự giữa dân I-sơ-ra-ên, và Ta sẽ làm Thần của chúng. 46 Chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng, Ðấng đã đem chúng ra khỏi xứ Ai-cập để Ta ngự giữa chúng. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu