Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 25

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB02C025)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên đặng họ dâng lễ vật cho ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho. 3. Nầy là lễ vật các ngươi sẽ nhận lấy của họ: vàng, bạc, và đồng; 4. chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, 5. da cá nược, cây si-tim, 6. dầu thắp, hương liệu đặng làm dầu xức và hương, 7. bích ngọc cùng các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực. 8. Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. 9. Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi.

10. Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si-tim; bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, và bề cao cũng một thước rưỡi, 11. lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài, và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. 12. Ngươi cũng hãy đúc bốn khoen bằng vàng để tại bốn góc hòm: hai cái bên hông nầy, hai cái bên hông kia, 13. cùng làm hai cây đòn bằng cây si-tim, bọc vàng; 14. rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm, để dùng đòn khiêng hòm. 15. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. 16. Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho.

17. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. 18. Lại làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng giát mỏng, để hai đầu nắp thi ân, 19. ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia. 20. Hai chê-ru-bin sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. 21. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. 22. Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.

23. Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn bằng cây si-tim; bề dài hai thước, bề ngang một thước, và bề cao một thước rưỡi, 24. bọc bằng vàng ròng, và chạy một đường viền chung quanh; 25. rồi lên be cho tứ vi bàn, cao chừng bốn ngón tay và chạy cho be một đường viền vàng. 26. Lại đúc bốn cái khoen vàng, tra vào bốn góc nơi chân bàn. 27. Khoen sẽ ở gần be, để xỏ đòn khiêng bàn. 28. Ngươi hãy chuốt đòn bằng cây si-tim, bọc vàng, rồi người ta sẽ dùng khiêng bàn đó. 29. Lại hãy lấy vàng ròng mà làm dĩa, chén, chậu, và ly đặng dùng làm lễ quán. 30. Trên bàn ngươi sẽ để bánh trần thiết cho có luôn luôn trước mặt ta.

31. Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giát. 32. Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia. 33. Trong sáu nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. 34. Trên thân chân đèn, lại cũng sẽ có bốn cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. 35. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. 36. Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giát. 37. Ngươi cũng hãy làm bảy cái thếp đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn. 38. Kéo bắt tim cùng đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. 39. Người ta sẽ dùng một ta lâng vàng ròng làm chân đèn nầy và các đồ phụ tùng của chân đèn. 40. Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi.

Bản Dịch 2011

Các Lễ Vật Dâng Làm Ðền Tạm

(Xuất 35:4-9)

1 CHÚA phán với Môi-se, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên dâng lên Ta một lễ vật. Ai được cảm động mà dâng với lòng thành, ngươi hãy nhận lấy. 3 Ðây là những lễ vật ngươi sẽ nhận từ nơi chúng: vàng, bạc, đồng, 4 chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, vải gai mịn, lông dê, 5 da chiên nhuộm đỏ, da cá heo, gỗ si-tim, 6 dầu đốt đèn, hương liệu để chế tạo dầu xức và hương thơm, 7 bạch bảo ngọc, và các loại bửu ngọc để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực. 8 Hãy nói với chúng làm cho Ta một Nơi Thánh để Ta ngự giữa chúng. 9 Ngươi cứ làm theo kiểu mẫu của Ðền Tạm và những đồ dùng trong đền ấy mà Ta sẽ chỉ cho ngươi, rồi các ngươi hãy cứ thế mà làm.

Rương Giao Ước

(Xuất 37:1-9)

10 Chúng sẽ làm một cái rương bằng gỗ si-tim. Rương ấy sẽ dài một mét hai mươi lăm, rộng bảy tấc rưỡi, và cao bảy tấc rưỡi. 11 Ngươi sẽ bọc rương ấy bằng vàng ròng; ngươi sẽ bọc rương bằng vàng cả trong lẫn ngoài; ngươi cũng hãy làm trên rương ấy một đường viền chung quanh bằng vàng. 12 Ngươi hãy đúc bốn khoen bằng vàng và gắn vào bốn chân rương, hai cái bên nầy và hai cái bên kia. 13 Ngươi cũng hãy làm các đòn khiêng bằng gỗ si-tim, rồi bọc vàng các đòn khiêng ấy. 14 Ngươi hãy xỏ các đòn khiêng vào các khoen gắn ở hai bên để khiêng rương. 15 Các đòn khiêng sẽ để luôn trong khoen rương, và không được rút ra. 16 Sau đó ngươi sẽ đặt vào rương các Bảng Giao Ước mà Ta sẽ ban cho ngươi.

17 Ngươi hãy làm một Nắp Thi Ân bằng vàng ròng, dài một mét hai mươi lăm, và rộng bảy tấc rưỡi. 18 Ngươi hãy làm hai chê-ru-bim bằng vàng dát mỏng ở hai đầu nắp. 19 Ngươi hãy làm một chê-rúp ở đầu nầy và một chê-rúp ở đầu kia. Ngươi sẽ làm hai chê-ru-bim dính liền với Nắp Thi Ân trên hai đầu nắp. 20 Các chê-ru-bim sẽ dang cánh ra ở trên nắp, dùng đôi cánh mình che phủ Nắp Thi Ân. Hai chê-ru-bim đó sẽ đối diện nhau, nhưng mặt của hai chê-ru-bim sẽ nhìn vào nắp. 21 Ngươi sẽ đậy Nắp Thi Ân đó trên rương, và ngươi sẽ đặt vào trong rương các Bảng Giao Ước mà Ta sẽ ban cho ngươi. 22 Ta sẽ gặp ngươi tại đó. Từ trên Nắp Thi Ân, tức từ giữa hai chê-ru-bim ở trên Rương Giao Ước, Ta sẽ truyền cho ngươi mọi mạng lịnh cho dân I-sơ-ra-ên.

Bàn Ðể Bánh Thánh

(Xuất 37:10-16)

23 Ngươi hãy làm một bàn bằng gỗ si-tim, dài một mét, rộng nửa mét, và cao bảy tấc rưỡi. 24 Ngươi hãy bọc bàn ấy bằng vàng ròng, và làm một đường viền quanh bàn bằng vàng. 25 Ngươi hãy làm một khung quanh bàn, bề ngang thành khung rộng một bàn tay, rồi làm một đường viền quanh khung ấy bằng vàng. 26 Ngươi hãy làm bốn khoen bằng vàng, rồi gắn bốn khoen ấy vào bốn góc ở bốn chân bàn. 27 Bốn khoen ấy ở sát khung bàn, để giữ các đòn khiêng. 28 Ngươi hãy làm các đòn khiêng bằng gỗ si-tim, rồi lấy vàng bọc chúng lại. Các đòn ấy sẽ được dùng để khiêng bàn. 29 Ngươi hãy lấy vàng ròng mà làm các khay, vá, bình, và chén để dùng vào việc dâng lễ quán. 30 Ngươi phải dâng Bánh Hằng Hiến ở trên bàn trước mặt Ta luôn luôn.

Cây Ðèn

(Xuất 37:17-24)

31 Ngươi sẽ làm một cây đèn bằng vàng ròng. Ðế và thân của cây đèn ấy sẽ được làm bằng vàng dát mỏng. Các đài hoa của đèn, các nụ hoa của đèn, và các cánh hoa của đèn đều dính với nhau thành một khối và dính vào cây đèn. 32 Cây đèn ấy sẽ có sáu nhánh tẻ ra hai bên, ba nhánh tẻ ra bên nầy và ba nhánh tẻ ra bên kia. 33 Trên mỗi nhánh bên nầy sẽ có ba đài hoa giống hình hoa hạnh nhân, với các nụ hoa và các cánh hoa; trên mỗi nhánh bên kia cũng sẽ có ba đài hoa giống hình hoa hạnh nhân, với các nụ hoa và các cánh hoa; như vậy cây đèn ấy có sáu nhánh tẻ ra hai bên. 34 Còn trên chính thân cây đèn sẽ có bốn đài hoa giống hình hoa hạnh nhân, với các nụ hoa và các cánh hoa. 35 Dưới nơi hai nhánh dưới cùng đâu lại với nhau sẽ có một nụ hoa, dưới nơi hai nhánh giữa đâu lại với nhau sẽ có một nụ hoa, và dưới nơi hai nhánh trên cùng đâu lại với nhau sẽ có một nụ hoa; sáu nhánh tẻ ra từ thân cây đèn đều sẽ như thế. 36 Các nụ hoa đèn và nhánh đèn dính liền với thân cây đèn thành một khối. Cả cây đèn sẽ được làm bằng vàng ròng dát mỏng. 37 Sau đó ngươi sẽ làm bảy cái đèn vàng cho cây đèn ấy, rồi đặt chúng trên đầu các nhánh, để chúng tỏa ánh sáng ra trước đèn. 38 Kéo cắt tim đèn và đĩa đựng tàn cũng sẽ làm bằng vàng ròng. 39 Ngươi sẽ dùng ba mươi bốn ký vàng ròng để làm cây đèn và mọi đồ phụ tùng cho cây đèn ấy. 40 Ngươi hãy để ý và làm đúng theo kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu