Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 22

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB02C022)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ai bắt trộm một con bò hay một con chiên rồi giết hoặc bán đi, thì phải đền năm con bò cho mỗi con bò, và bốn con chiên cho mỗi con chiên.

2. Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc cạy cửa và bị đánh chết, thì huyết của hắn không được dùng để buộc tội; 3. nhưng nếu sự việc xảy ra sau khi mặt trời đã mọc thì huyết của hắn sẽ được dùng để buộc tội. Kẻ trộm phải bồi thường; nếu kẻ trộm không có gì để bồi thường thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp. 4. Nếu tìm thấy trong tay kẻ trộm bò, lừa, hay chiên còn sống, thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi.

5. Nếu ai gây hư hại cho ruộng hay vườn nho, hoặc thả súc vật mình vào cắn phá ruộng của người khác, thì người đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho của mình mà bồi thường.

6. Nếu lửa bùng phát và bắt sang bụi gai rồi thiêu hủy lúa đã gặt hay chưa gặt ngoài đồng, thì kẻ gây hỏa hoạn phải bồi thường.

7. Khi ai giao tiền bạc hay đồ vật cho người lân cận của mình giữ, rồi bị mất trộm trong nhà của người đó; nếu tên trộm bị bắt thì nó phải đền gấp đôi. 8. Còn nếu tên trộm không bị bắt thì chủ nhà sẽ bị đem đến trước mặt các thẩm phán để xác định là người đó có lấy tài vật của người lân cận mình hay không.

9. Trong mọi việc tranh tụng liên quan đến bò, lừa, chiên, y phục hay bất cứ vật gì bị mất, mà có người nói: “Vật nầy là của tôi” thì cả hai phải đến trước mặt các thẩm phán. Người nào bị thẩm phán kết tội thì phải bồi thường gấp đôi cho người lân cận của mình.

10. Nếu người nào giao lừa, bò, chiên, hoặc súc vật nào khác cho người lân cận mình giữ, rồi nó bị chết, bị thương, hay bị lùa đi mất mà không ai nhìn thấy, 11. thì hai bên phải thề với Đức Giê-hô-va để xác định rằng người giữ súc vật không nhúng tay vào tài sản của người lân cận mình. Người chủ phải chấp nhận, và người kia không phải bồi thường gì hết. 12. Nhưng nếu vật đó bị mất trộm từ người giữ, thì người đó phải bồi thường cho chủ của vật đó. 13. Nếu con vật bị thú dữ cắn xé, người đó sẽ đem vật bị cắn xé ra làm bằng chứng là nó bị cắn xé; người đó không phải bồi thường gì cả.

14. Nếu ai mượn từ người lân cận của mình một con vật, rồi nó bị thương hay bị chết trong lúc người chủ không có mặt, thì người mượn phải bồi thường. 15. Nhưng nếu người chủ có mặt tại đó thì không phải bồi thường. Nếu con vật đã cho thuê thì giá thuê sẽ thay thế cho tiền bồi thường.

16. Nếu một người dụ dỗ một trinh nữ chưa đính hôn rồi nằm với nàng, thì kẻ đó phải nộp sính lễ và cưới nàng làm vợ. 17. Nếu cha của nàng cương quyết không gả cho kẻ đó, thì kẻ đó phải nộp một số tiền tương đương với sính lễ dành cho các trinh nữ.

18. Ngươi không được cho phép các phù thủy sống sót.

19. Người nào nằm với một con vật, người đó sẽ bị xử tử.

20. Người nào dâng sinh tế cho bất kỳ một thần nào khác không phải là Đức Giê-hô-va, người đó sẽ bị tận diệt.

21. Ngươi không được ngược đãi ngoại kiều, bởi vì các ngươi từng là ngoại kiều tại xứ Ai-cập.

22. Các ngươi không được ức hiếp bất kỳ một góa phụ hoặc một cô nhi nào. 23. Nếu các ngươi ức hiếp họ, họ sẽ kêu cứu đến Ta, và Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng kêu cứu của họ, 24. rồi cơn giận của Ta sẽ bừng lên, Ta sẽ cho gươm giết các ngươi: Vợ của các ngươi sẽ trở nên góa bụa, và con cái của các ngươi sẽ là những kẻ không có cha.

25. Nếu ngươi cho ai trong dân của Ta, là những người nghèo ở giữa các ngươi, mượn tiền, đừng đối xử với họ như là một người cho vay tiền, đừng bắt họ phải trả tiền lời. 26. Nếu ngươi giữ y phục của người lân cận mình làm vật thế chấp, thì phải trả lại cho người đó trước khi mặt trời lặn; 27. bởi vì đây là y phục duy nhất của người đó để che thân. Người đó lấy gì mà ngủ? Nếu người đó kêu van với Ta thì Ta sẽ lắng nghe, bởi vì Ta là Đấng nhân từ.

28. Ngươi không được xúc phạm Đức Chúa Trời cũng không được nguyền rủa một người lãnh đạo của dân tộc mình.

29. Ngươi đừng chậm trễ dâng hoa lợi đầu mùa và rượu nho mà ngươi thâu hoạch. Ngươi hãy dâng cho Ta con trai đầu lòng của ngươi. 30. Ngươi hãy làm như vậy với bò và chiên của ngươi. Nó sẽ ở với mẹ của nó trong bảy ngày, và ngày thứ tám ngươi sẽ dâng nó cho Ta.

31. Các ngươi phải là một dân tộc thánh cho Ta. Các ngươi đừng ăn thịt con vật bị xé xác ngoài đồng; ngươi hãy quăng nó cho chó.

Bản Dịch 1925

1. Ví ai bắt trộm bò hay chiên, rồi giết hoặc bán đi, thì phải thường năm con bò cho một con, và bốn con chiên cho một con. 2. Nếu kẻ trộm đang cạy cửa mà bị bắt và đánh chết đi, thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. 3. Song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi, thì bị tội sát nhân. Kẻ trộm phải bồi thường; bằng chẳng có chi, thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình. 4. Nếu vật mà kẻ trộm đã lấy, hoặc bò, lừa hay chiên, hãy còn thấy sống trong tay, thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai.

5. Ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay là vườn nho, thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác, thì ai đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà thường bồi. 6. Nếu lửa nổi đốt bụi gai và cháy lan qua lúa đã bó, mùa màng, hay là đồng ruộng, thì kẻ nổi lửa đó phải bồi thường trọn mọi vật đã bị cháy.

7. Khi ai giao tiền bạc hay đồ vật cho kẻ lân cận mình giữ, rủi bị trộm cắp tại nhà kẻ lân cận đó, nếu tên trộm đã bị bắt được, thì nó phải thường gấp hai. 8. Nếu kẻ trộm không bị bắt được, thì chủ nhà cho gởi phải dẫn đến trước mặt Đức Chúa Trời, đặng thề rằng mình chẳng hề đặt tay vào tài vật của kẻ lân cận mình.

9. Trong mọi việc gian lận nào, hoặc về một con bò, một con lừa, một con chiên, áo xống hay là một vật chi bị mất, mà có người nói rằng: "quả thật là đồ đó", thì phải đem duyên cớ hai đàng đến trước mặt Đức Chúa Trời; kẻ nào bị Ngài xử phạt phải thường bồi cho kẻ lân cận mình gấp hai.

10. Nhược bằng người nào giao lừa, bò, chiên, hoặc súc vật nào khác cho kẻ lân cận mình giữ và bị chết, gãy một giò hay là bị đuổi đi, không ai thấy, 11. thì hai đàng phải lấy danh Đức Giê-hô-va mà thề, hầu cho biết rằng người giữ súc vật có đặt tay trên tài vật của kẻ lân cận mình chăng. Người chủ con vật phải nhận lời thề, và người kia chẳng bồi thường. 12. Còn nếu con vật bị bắt trộm, thì người lãnh giữ phải thường bồi cho chủ nó. 13. Nếu con vật bị thú rừng xé chết, người lãnh giữ phải đem nó ra làm chứng, sẽ không phải bồi thường vật bị xé đó.

14. Vì ai mượn người lân cận mình một con vật mà nó gãy một giò, hoặc bị chết, không có mặt chủ, thì ai đó phải bồi thường. 15. Nếu chủ có mặt tại đó, thì không phải bồi thường. Nếu con vật đã cho mướn, thì giá muớn thế cho tiền bồi thường.

16. Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá, thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ. 17. Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả, thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền sính của người gái đồng trinh.

18. Ngươi chớ để các đồng cốt sống.

19. Kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử.

20. Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt.

21. Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô.

22. Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào. 23. Nếu ức hiếp họ, và họ kêu van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ; 24. cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên góa bụa, và con các ngươi sẽ mồ côi.

25. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. 26. Nếu ngươi cầm áo xống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn; 27. vì là đồ chỉ có che thân, là áo xống che đậy da mình; người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến kêu van ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là Đấng hay thương xót.

28. Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi.

29. Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi. 30. Về phần chiên và bò ngươi cũng hãy làm như vậy; trong bảy ngày đầu, con đầu lòng ở cùng mẹ nó, qua ngày thứ tám ngươi hãy dâng nó cho ta.

31. Các ngươi sẽ làm người thánh của ta, chớ nên ăn thịt chi bị thú rừng xé ở ngoài đồng; hãy liệng cho chó ăn.

Bản Dịch 2011

Luật về Bồi Thường

1 Khi một người ăn trộm một con bò hay một con chiên, rồi làm thịt ăn hay đem bán, kẻ ăn trộm phải bồi thường năm con bò cho một con bị ăn cắp, và bốn con chiên cho một con bị ăn cắp.

2 Nếu kẻ trộm cắp bị bắt quả tang và bị đánh chết, người đánh chết kẻ trộm sẽ không mang tội sát nhân. 3 Nhưng nếu sự việc xảy ra sau khi mặt trời đã mọc, người đánh chết kẻ trộm sẽ mang tội làm đổ máu. Kẻ trộm cắp phải bồi thường. Nếu nó không có gì để bồi thường, hãy bán nó làm nô lệ, để lấy tiền bồi thường cho tội trộm cắp của nó.

4 Khi một con vật, bất kỳ là bò, lừa, hay chiên, được thấy còn sống trong tay kẻ trộm, kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi cho chủ của con vật bị trộm.

5 Khi một người làm thiệt hại ruộng hay vườn nho của người khác, hoặc thả súc vật mình vào phá ruộng người khác, người ấy phải lấy hoa lợi tốt nhất trong ruộng hoặc vườn nho mình mà bồi thường cho chủ ruộng hay chủ vườn bị thiệt hại.

6 Khi người nào nổi lửa trong ruộng mình, nhưng rủi lửa bốc cháy cỏ gai rồi cháy lan ra, đốt lúa vừa mới gặt, hoặc lúa chưa kịp gặt, hoặc làm cháy đám ruộng của người khác, người nổi lửa phải bồi thường mọi thiệt hại.

7 Khi ai trao cho người láng giềng giữ tiền hay đồ vật, nếu tiền hay đồ vật ấy bị mất trộm trong nhà người láng giềng, kẻ trộm cắp, nếu bị bắt, phải bồi thường gấp đôi. 8 Nếu kẻ trộm không bị bắt, chủ căn nhà sẽ đem sự việc trình ra trước mặt các quan tòa, để được xác định là mình có nhúng tay vào tiền bạc của người gởi hay không.

9 Trong mọi sự tranh tụng liên quan đến quyền sở hữu chủ của bò, lừa, chiên, y phục, hay bất cứ vật chi bị mất, nếu một bên nói, “Vật này là của tôi,” thì hai bên hãy đến trước mặt các quan tòa; bên nào bị các quan tòa định tội, bên ấy phải bồi thường gấp đôi.

10 Khi ai trao cho người láng giềng mình giữ lừa, bò, chiên, hay bất cứ con vật nào, nếu con vật ấy chết hay bị thương hay bị mất, mà không ai hay biết, 11 thì sự vụ sẽ được giải quyết giữa hai bên bằng lời thề của người giữ trước mặt CHÚA rằng người ấy không nhúng tay vào tài sản của người kia. Người chủ con vật sẽ chấp nhận lời thề, và người giữ không phải bồi thường chi cả. 12 Nhưng nếu con vật thật đã bị trộm cắp, người giữ phải bồi thường cho chủ con vật. 13 Nếu con vật bị thú dữ cắn xé, người giữ sẽ đem xác còn lại của con vật ra làm bằng chứng và không phải bồi thường gì cả.

14 Khi ai mượn một con vật của người khác, và con vật sau đó bị thương hay chết mà người chủ con vật không có mặt lúc đó, người mượn phải bồi thường đầy đủ. 15 Nếu người chủ con vật có mặt ở đó, người mượn không phải bồi thường gì. Nếu con vật được chủ cho thuê, người thuê chỉ phải trả tiền thuê mà thôi.

Luật về Các Mối Quan Hệ Xã Hội và Tôn Giáo

16 Khi một người nam dụ dỗ một trinh nữ chưa đính hôn với ai và ăn nằm với nàng, người ấy phải nộp tiền sính lễ và cưới nàng làm vợ. 17 Nhưng nếu cha nàng nhất định không chịu gả nàng cho người ấy, người ấy vẫn phải nộp tiền sính lễ tương đương với tiền cưới một trinh nữ cho gia đình nàng.

18 Ngươi chớ để cho một tên phù thủy nào được sống.

19 Kẻ nào ăn nằm với một con vật sẽ bị xử tử.

20 Kẻ nào dâng tế lễ cho bất cứ thần nào khác không phải là CHÚA sẽ bị diệt trừ.

21 Ngươi không được ngược đãi và ức hiếp ngoại kiều, vì các ngươi từng là ngoại kiều trong xứ Ai-cập.

22 Các ngươi không được ức hiếp góa phụ hoặc cô nhi. 23 Nếu các ngươi ức hiếp chúng, chúng sẽ kêu cứu đến Ta, Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng kêu cứu của chúng, 24 rồi cơn giận của Ta sẽ nổi phừng lên, Ta sẽ cho gươm giết các ngươi, bấy giờ vợ các ngươi sẽ thành góa phụ và con cái các ngươi sẽ thành cô nhi.

25 Nếu ngươi cho ai trong dân Ta, là những người nghèo khó giữa các ngươi, mượn tiền, chớ đối xử với chúng như chủ nợ và cũng đừng bắt chúng trả tiền lời.

26 Nếu ngươi giữ áo choàng của người lân cận làm đồ cầm, hãy trả lại cho người ấy trước khi mặt trời lặn, 27 vì biết đâu đó là chiếc áo duy nhất người ấy có để che thân; nếu không có nó, người ấy biết lấy gì đắp để ngủ? Nếu người lân cận ngươi kêu van Ta, Ta sẽ nghe, vì Ta hay thương xót.

28 Ngươi chớ xúc phạm Ðức Chúa Trời và cũng đừng nguyền rủa người lãnh đạo của dân ngươi.

29 Ngươi chớ chậm trễ dâng hoa màu đầu mùa và rượu nho ngươi thâu hoạch được.

Ngươi hãy dâng lên Ta con trai đầu lòng của ngươi. 30 Ngươi hãy làm như vậy với bò và chiên của ngươi. Con đầu lòng sẽ ở với mẹ nó bảy ngày; ngày thứ tám ngươi sẽ dâng nó lên Ta.

31 Các ngươi sẽ là một dân được biệt riêng ra thánh cho Ta; vì thế các ngươi sẽ không ăn thịt thú vật đã bị thú dữ cắn xé, nhưng hãy quăng thịt ấy cho chó ăn.

Tài Liệu