Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 18

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB02C018)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Giê-trô, tư tế của người Ma-đi-an, là nhạc phụ của Môi-se, nghe tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se, cho Y-sơ-ra-ên là dân của Ngài, và Ngài đã dẫn Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập như thế nào. 2. Giê-trô, nhạc phụ của Môi-se, đã dẫn Sê-phô-ra, vợ của Môi-se, mà ông đã gởi trở lại 3. cùng với hai con trai của nàng, một đứa tên là Ghẹt-sôn, vì Môi-se đã nói rằng: Tôi là một kiều dân trong một xứ sở xa lạ; 4. và một đứa tên là Ê-li-ê-se, vì ông nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là sự cứu giúp của tôi. Ngài đã giải cứu tôi khỏi gươm của Pha-ra-ôn.

5. Giê-trô, nhạc phụ của Môi-se, cùng với hai con trai và vợ của Môi-se đã đến với ông trong hoang mạc, tại nơi ông đóng trại gần núi của Đức Chúa Trời. 6. Ông cụ đã nhắn với Môi-se rằng: Ta, Giê-trô, nhạc phụ của con, đang đi đến gặp con, cùng với vợ và hai con trai của con. 7. Môi-sê đã đi ra đón nhạc phụ của mình. Ông sấp mình xuống trước mặt ông cụ, rồi ôm hôn ông cụ. Hai người đã hỏi thăm nhau, rồi họ vào trong lều.

8. Môi-sê đã thuật lại cho nhạc phụ của mình nghe mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho Pha-ra-ôn và cho dân Ai-cập vì cớ dân Y-sơ-ra-ên, cùng với tất cả những khó khăn đã xảy ra cho họ trong chuyến hành trình, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu họ như thế nào. 9. Giê-trô vui mừng về tất cả những ơn lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên khi Ngài giải cứu họ khỏi tay của người Ai-cập. 10. Giê-trô nói: Chúc tụng Đức Giê-hô-va, là Đấng đã giải cứu các ngươi khỏi tay của người Ai-cập, khỏi tay của Pha-ra-ôn, Ngài là Đấng giải cứu dân chúng dưới tay của người Ai-cập. 11. Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va vĩ đại hơn tất cả các thần, bởi vì khi người Ai-cập cư xử ngạo mạn thì Ngài trổi cao hơn họ. 12. Giê-trô, nhạc phụ của Môi-se, đã dâng tế lễ thiêu và các sinh tế lên cho Đức Chúa Trời. A-rôn và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã đến ăn bánh với nhạc phụ của Môi-se, trước mặt Đức Chúa Trời.

13. Ngày hôm sau Môi-se ngồi xét xử dân chúng. Dân chúng đứng quanh Môi-se từ sáng sớm cho đến chiều tối. 14. Khi nhạc phụ của Môi-se thấy tất cả những gì ông đã làm cho dân chúng, ông cụ nói: Con đang làm gì cho dân chúng vậy? Tại sao con ngồi đó xét xử một mình, trong khi mọi người phải đứng chờ con từ sáng sớm cho đến chiều tối như vậy? 15. Môi-se nói với nhạc phụ của mình: Bởi vì dân chúng đến với con để tìm cầu ý kiến của Ðức Chúa Trời. 16. Mỗi khi họ có vấn đề, họ đến với con để phân xử giữa người nầy với người khác, rồi con cho họ biết những mệnh lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời.

17. Nhạc phụ của Môi-se nói với ông: Cách mà con đang làm đó không tốt. 18. Chắc chắn cả con và dân chúng đến với con sẽ kiệt sức, bởi vì công việc nầy quá nặng nề cho con, và con không thể giải quyết một mình. 19. Bây giờ, hãy lắng nghe ta, ta sẽ khuyên con. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở với con! Con sẽ là người đại diện cho dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời, và trình dâng mọi vấn đề của họ cho Đức Chúa Trời. 20. Hãy dạy họ các mệnh lệnh và luật pháp, hãy chỉ cho họ biết con đường họ phải đi ở trong đó, và công việc họ phải làm. 21. Thêm vào đó, con hãy chọn trong dân chúng những người có khả năng, kính sợ Đức Chúa Trời, những người chân thật, ghét lợi bất chính, hãy lập họ đứng đầu để làm những lãnh đạo của ngàn người, lãnh đạo của trăm người, lãnh đạo của năm mươi người, lãnh đạo của mười người. 22. Hãy để họ thường xuyên xét xử dân chúng. Khi nào có việc quan trọng, họ sẽ đem đến cho con; còn những việc nhỏ, hãy để cho họ phân xử. Như vậy công việc của con sẽ nhẹ đi, bởi vì họ sẽ chia sẻ gánh nặng cho con. 23. Nếu con làm việc nầy, như Đức Chúa Trời đã truyền cho con, thì con sẽ chịu đựng nổi, và tất cả dân chúng sẽ an lòng trở về nhà của họ.

24. Môi-se đã nghe theo lời nhạc phụ của mình và làm theo tất cả những gì ông nói. 25. Môi-se đã chọn những người có khả năng từ trong dân Y-sơ-ra-ên rồi lập họ lên làm đầu trên dân chúng, làm lãnh đạo của ngàn người, lãnh đạo của trăm người, lãnh đạo năm mươi người, lãnh đạo của mười người. 26. Họ thường xuyên xét xử dân chúng. Những vấn đề khó khăn thì họ đem đến cho Môi-se, còn những việc nhỏ thì họ phân xử.

27 Sau đó Môi-se tiễn nhạc phụ của mình, rồi ông cụ lên đường trở về xứ của ông.

Bản Dịch 1925

1. Giê-trô, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Y-sơ-ra-ên, là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 2. Người bèn dẫn Sê-phô-ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha, 3. cùng hai con trai, một tên là Ghẹt-sôn, vì Môi-se đã nói rằng: Tôi kiều ngụ nơi ngoại bang; 4. và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. 5. Vậy, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. 6. Người bèn sai báo cùng Môi-se rằng: Ta là Giê-trô, ông gia của ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi.

7. Môi-se ra đón rước ông gia mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau, rồi vào trại. 8. Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Giê-hô-va vì Y-sơ-ra-ên đã làm cho Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô, mọi điều khổ nhọc xảy đến cho mình dọc đường và Đức Giê-hô-va đã giải thoát dân Y-sơ-ra-ên thế nào. 9. Giê-trô lấy làm vui mừng về các ơn mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Y-sơ-ra-ên, giải cứu dân ấy khỏi tay người Ê-díp-tô. 10. Giê-trô nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay! là Đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Ê-díp-tô và tay Pha-ra-ôn, và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Ê-díp-tô. 11. Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó. 12. Giê-trô, ông gia của Môi-se, bèn bày một của lễ thiêu và các lễ vật mà dâng cho Đức Chúa Trời; rồi A-rôn và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến ăn bánh cùng ông gia của Môi-se, trước mặt Đức Chúa Trời.

13. Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự; dân sự đứng chực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. 14. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? 15. Môi-se bèn thưa rằng: Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. 16. Khi nào họ có việc chi, thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người nầy cùng người kia, và cho họ biết những mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. 17. Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. 18. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. 19. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức Giê-hô-va phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay. 20. Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. 21. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, 22. đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con. 23. Nếu con làm việc nầy, và Đức Chúa Trời ban lịnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đến chỗ mình bình yên.

24. Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. 25. Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người; 26. họ xét đoán dân sự hằng ngày. Các việc khó họ giãi lên cho Môi-se; nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ. 27. Đoạn, Môi-se để cho ông gia mình trở về xứ người.

Bản Dịch 2011

Giê-trô Ðến Thăm Môi-se

1 Giê-trô, tư tế của người Mi-đi-an, nhạc phụ của Môi-se, đã nghe tất cả những gì Ðức Chúa Trời làm cho Môi-se và cho I-sơ-ra-ên dân Ngài, thể nào CHÚA đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. 2 Số là trước đó Môi-se đã gởi vợ ông là Xíp-pô-ra về cho Giê-trô nhạc phụ ông. Ông cụ đã nhận bà lại 3 với hai con trai của bà. Tên của một cậu là Ghẹt-sôm, (vì ông nói, “Tôi là một kiều dân nơi đất khách quê người”), 4 còn tên của cậu kia là Ê-li-ê-xe (vì ông nói, “Ðức Chúa Trời của tổ tiên tôi là Ðấng giúp đỡ tôi và đã giải cứu tôi thoát khỏi gươm của Pha-ra-ôn”). 5 Giê-trô nhạc phụ của Môi-se đến trong đồng hoang, nơi Môi-se đang hạ trại trên núi của Ðức Chúa Trời, dẫn theo hai con trai và vợ Môi-se đến cho ông. 6 Cụ cho người nhắn tin với Môi-se, “Cha là Giê-trô nhạc phụ của con đang trên đường đến thăm con; có vợ và hai con trai con đi với cha.”

7 Môi-se đi ra đón nhạc phụ ông. Ông sấp mình xuống trước mặt cụ và ôm hôn cụ. Hai người hỏi thăm nhau, rồi họ vào trong lều. 8 Môi-se thuật lại cho nhạc phụ ông nghe mọi điều CHÚA đã làm cho Pha-ra-ôn và cho dân Ai-cập vì cớ dân I-sơ-ra-ên. Ông cũng kể cho cụ nghe những khó khăn họ gặp phải dọc đường, và thể nào CHÚA đã giải cứu họ. 9 Giê-trô vui mừng về các ơn lành CHÚA đã làm cho dân I-sơ-ra-ên trong việc giải thoát họ ra khỏi tay dân Ai-cập.

10 Giê-trô nói, “Chúc tụng CHÚA, Ðấng đã giải thoát quý vị khỏi tay dân Ai-cập và khỏi tay Pha-ra-ôn. 11 Bây giờ tôi biết rằng CHÚA là Ðấng vĩ đại hơn tất cả các thần, vì Ngài đã giải thoát dân I-sơ-ra-ên ra khỏi tay người Ai-cập, những kẻ đã đối xử với họ cách kiêu căng.” 12 Sau đó Giê-trô nhạc phụ của Môi-se dâng một của lễ thiêu và các con vật hiến tế lên Ðức Chúa Trời. A-rôn và tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên đến dùng bữa với nhạc phụ của Môi-se trước thánh nhan Ðức Chúa Trời.

Lời Khuyên của Giê-trô

(Phục 1:9-18)

13 Hôm sau Môi-se ngồi xét xử dân, trong khi đoàn dân đứng đợi quanh Môi-se từ sáng sớm đến chiều tối. 14 Khi nhạc phụ của Môi-se trông thấy mọi điều ông làm cho dân, cụ nói, “Con làm gì cho dân vậy? Tại sao con ngồi xét xử một mình trong khi mọi người phải đứng đợi quanh con từ sáng sớm đến chiều tối như thế?”

15 Môi-se trả lời nhạc phụ ông, “Bởi vì dân muốn đến gặp con để thỉnh ý Ðức Chúa Trời. 16 Khi có chuyện tranh tụng, họ đến với con, và con phân xử đôi bên. Con cũng cho họ biết luật lệ và mệnh lệnh của Ðức Chúa Trời.”

17 Nhạc phụ của Môi-se nói với ông, “Những gì con đang làm đó không tốt. 18 Con sẽ làm cho mình sớm kiệt lực, không những con mà luôn cả những người dân đang chờ con, vì công việc này quá nặng nề cho con; con không thể giải quyết hết một mình được. 19 Bây giờ con hãy nghe cha nói. Cha muốn khuyên con mấy lời, và cầu xin Ðức Chúa Trời ở với con: Con là người đại diện cho dân trước mặt Ðức Chúa Trời, để con có thể trình dâng những nan đề của họ lên Ðức Chúa Trời. 20 Con nên dạy họ các luật lệ và mệnh lệnh của Ngài, để họ biết phải đi theo đường nào và phải làm gì. 21 Ngoài ra con cũng phải tìm trong dân những người có khả năng, những người kính sợ Ðức Chúa Trời, đáng tin cậy, ghét lợi lộc bất chính, rồi lập những người ấy lên làm những người chỉ huy trên ngàn người, trăm người, năm mươi người, và mười người. 22 Hãy để họ xét xử dân thường xuyên. Khi nào có việc quan trọng, họ sẽ đem đến con; còn những việc thường, con hãy để cho những người ấy xét xử. Như vậy công việc của con sẽ nhẹ đi, vì họ sẽ chia sẻ bớt gánh nặng cho con. 23 Nếu con làm được như thế, và Ðức Chúa Trời cũng truyền cho con như vậy, con mới có thể gánh vác nổi, và tất cả những người đến chờ để được xét xử này cũng sẽ sớm được về nhà họ bình an.”

24 Môi-se nghe theo lời khuyên của nhạc phụ ông và làm theo mọi điều cụ khuyên bảo. 25 Môi-se chọn những người có khả năng trong toàn dân I-sơ-ra-ên, rồi lập họ lên làm đầu trên dân, để họ chỉ huy ngàn người, trăm người, năm mươi người, và mười người. 26 Hằng ngày những người ấy xét xử dân. Những trường hợp khó xử họ đem đến Môi-se, còn những trường hợp thường, họ xét xử lấy.

27 Sau đó Môi-se tiễn nhạc phụ ông ra về, và cụ đã lên đường trở về xứ mình.

Tài Liệu