Sáng Thế Ký: Chương 17

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB01C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Đức Giê-hô-va đã hiện đến cùng Áp-ram, rồi phán với ông: Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống cách trọn vẹn. 2. Ta sẽ thành lập giao ước của Ta, giữa Ta với ngươi, và sẽ gia tăng ngươi thật đông đúc.

3. Áp-ram quỳ sấp mặt xuống. Đức Chúa Trời phán với ông: 4. Về phần Ta, ngươi hãy xem! Giao ước của Ta với ngươi đó là ngươi sẽ trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc. 5. Tên của ngươi sẽ không còn gọi là Áp-ram nữa, nhưng tên của ngươi sẽ là Áp-ra-ham, bởi vì Ta đã lập ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. 6. Ta sẽ làm cho ngươi kết quả thật nhiều. Ta sẽ làm cho nhiều dân tộc và nhiều vị vua sẽ phát sinh từ ngươi. 7. Ta sẽ thiết lập giao ước của Ta, giữa Ta với ngươi cùng với những hậu tự sau này của ngươi trong nhiều thế hệ, bởi vì đó là một giao ước đời đời để Ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và những hậu tự sau này của ngươi. 8. Ta sẽ ban cho ngươi và những hậu tự sau này của ngươi xứ sở hiện nay ngươi đang sống như một kiều dân, tức toàn cõi Ca-na-an, để làm sản nghiệp đời đời; và Ta cũng sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng.

9. Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham: Về phần ngươi, tức là ngươi và những hậu tự sau này của ngươi trải qua nhiều thế hệ, ngươi phải giữ giao ước của Ta. 10. Ðây là giao ước của Ta mà các ngươi phải giữ, tức giao ước giữa Ta với ngươi và với những hậu tự sau này của ngươi: Mỗi người nam giữa vòng các ngươi phải được cắt bì. 11. Các ngươi sẽ được cắt bỏ phần da bọc quy đầu, và đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa Ta với các ngươi. 12. Trải qua mọi thế hệ, mọi bé trai trong vòng các ngươi khi được tám ngày phải chịu cắt bì, đó là bé trai được sinh ra trong nhà của ngươi, hay được mua về bằng tiền, từ một người ngoại quốc không thuộc về dòng dõi của ngươi. 13. Người nam sinh ra trong nhà của ngươi, hay người nam được mua bằng tiền của ngươi, đều phải được cắt bì. Giao ước của Ta trên da thịt của các ngươi sẽ là một giao ước đời đời. 14. Người nam nào không chịu cắt bì, tức là không cắt da quy đầu, thì người đó sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng bởi vì người đó đã phá vỡ giao ước của Ta.

15. Ðức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham: Còn về phần Sa-rai, vợ của ngươi, ngươi sẽ không gọi tên của nàng là Sa-rai nữa, nhưng tên của nàng sẽ là Sa-ra. 16. Ta sẽ ban phước cho nàng. Ta sẽ ban cho ngươi một con trai từ nàng. Ta sẽ ban phước cho nàng. Nàng sẽ trở thành tổ mẫu của nhiều dân tộc, và các vua của các dân tộc sẽ từ nàng mà ra.

17. Áp-ram quỳ sấp mặt xuống, cười, và nói trong lòng: Một bé trai sẽ được sinh ra từ một người đã trăm tuổi hay sao? Sa-ra đã chín mươi tuổi mà sẽ sinh đẻ hay sao? 18. Áp-ra-ham thưa với Đức Chúa Trời: Ước gì Ích-ma-ên có thể sống trước mặt Ngài!

19. Ðức Chúa Trời phán: Đúng vậy! Sa-ra, vợ của ngươi, sẽ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi hãy đặt tên cho nó là Y-sác. Ta sẽ thiết lập giao ước của Ta với nó, tức là một giao ước đời đời với những hậu tự sau này của nó. 20. Về phần Ích-ma-ên, Ta có nghe ngươi. Nầy, Ta sẽ ban phước cho nó, nó sẽ kết quả, nó sẽ gia tăng thật nhiều. Nó sẽ sinh ra mười hai lãnh tụ, và Ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. 21. Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với Y-sác, là người mà Sa-ra sẽ sinh cho ngươi vào khoảng thời gian nầy năm sau.

22. Sau khi đã phán xong với ông, Ðức Chúa Trời rời khỏi Áp-ra-ham rồi ngự lên.

23. Áp-ra-ham đã đem Ích-ma-ên, con trai của ông, tất cả những người nam đã sinh ra trong nhà của ông, và tất cả những người nam mà ông đã bỏ tiền mua về - tức là tất cả nam giới trong nhà của Áp-ra-ham - để làm cắt bì, và cắt bỏ phần da bọc quy đầu của họ ngay trong ngày hôm ấy, y như Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông. 24. Áp-ra-ham được chín mươi chín tuổi khi ông được cắt bì để cắt bỏ phần da bọc quy đầu của mình. 25. Ích-ma-ên, con trai của ông, được mười ba tuổi khi cậu bé được cắt bì để cắt bỏ phần da bọc quy đầu của nó. 26. Trong cùng chính một ngày hôm đó, Áp-ra-ham và Ích-ma-ên, con trai của ông, đã được cắt bì. 27. Tất cả những người nam trong nhà của ông, những người đã sinh ra tại trong nhà và những người được mua về bằng tiền từ con cái của người ngoại bang, đều cùng chịu cắt bì với ông.

Bản Dịch 1925

1. Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. 2. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội.

3. Áp-ram bèn sấp mình xuống đất; Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: 4. Nầy, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi; vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. 5. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. 6. Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước; và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. 7. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. 8. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đang kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.

9. Đoạn, Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, sẽ giữ sự giao ước của ta. 10. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì; ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi. 11. Các ngươi phải chịu cắt bì; phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. 12. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được tám ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. 13. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về; sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. 14. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình, sẽ bị truất ra khỏi ngoài dân sự mình; người đó là kẻ bội lời giao ước ta.

15. Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó. 16. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra.

17. Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao? 18. Áp-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài! 19. Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sa-ra vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. 20. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ích-ma-ên. Nầy, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá-bội; người sẽ là tổ phụ của mười hai vị công-hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. 21. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Y-sác, độ khoảng nầy năm tới Sa-ra phải sanh cho ngươi. 22. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Áp-ra-ham ngự lên.

23. Chính ngày đó, Áp-ra-ham bắt Ích-ma-ên, con trai mình, và hết thảy các người nam trong nhà, hoặc sanh tại đó, hoặc đem tiền ra mua về, mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. 24. Vả, khi Áp-ra-ham chịu phép cắt bì, thì đã được chín mươi chín tuổi; 25. còn Ích-ma-ên, con người, khi chịu phép cắt bì, thì được mười ba tuổi. 26. Cũng trong một ngày đó, Áp-ra-ham và Ích-ma-ên chịu phép cắt bì, 27. và mọi người nam trong nhà, hoặc sanh tại đó, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, đồng chịu phép cắt bì với người.

Bản Dịch 2011

Cắt Bì - Dấu của Giao Ước

1 Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, CHÚA hiện ra với Áp-ram và phán, “Ta là Ðức Chúa Trời Toàn Năng. Hãy bước đi trước mặt Ta và sống hoàn toàn thánh thiện. 2 Ta sẽ thực hiện giao ước Ta, tức giao ước giữa Ta với ngươi, và sẽ làm cho ngươi gia tăng đông đúc.”

3 Áp-ram liền sấp mặt xuống đất. Ðức Chúa Trời phán tiếp với ông, 4 “Nầy, về phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi: Ngươi sẽ trở thành tổ phụ của nhiều dân. 5 Từ nay tên ngươi không còn là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Áp-ra-ham, vì Ta đã lập ngươi làm tổ phụ của nhiều dân. 6 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi gia tăng đông đúc, rồi từ ngươi sẽ sinh ra nhiều dân, và các vua sẽ từ dòng dõi ngươi sinh ra. 7 Ta sẽ thực hiện giao ước Ta, tức giao ước giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác; đó là một giao ước đời đời, để Ta làm Ðức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. 8 Ta cũng sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này xứ hiện nay ngươi đang sống như một kiều dân, tức toàn cõi Ca-na-an, để làm sản nghiệp đời đời; và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng.”

9 Ðoạn Ðức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham, “Về phần ngươi, tức ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, phải giữ giao ước Ta. 10 Ðây là giao ước Ta mà các ngươi phải giữ, tức giao ước giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này: Mỗi người nam của các ngươi phải được cắt bì. 11 Các ngươi sẽ cắt bỏ phần da bao quy đầu, và đó sẽ là dấu của giao ước giữa Ta với các ngươi. 12 Trải qua mọi thế hệ, trong vòng các ngươi, hễ ai sinh con trai, khi đứa trẻ được tám ngày, các ngươi phải cắt bì cho nó, bất kể nam nô lệ sinh ra trong nhà ngươi, hoặc nam nô lệ do ngươi bỏ tiền mua về từ dân tộc khác, không thuộc dòng dõi ngươi. 13 Mọi người nam sinh ra trong nhà ngươi, hoặc mọi người nam do ngươi bỏ tiền mua về, tất cả đều phải được cắt bì. Giao ước của Ta ghi dấu trên da thịt sẽ thành một giao ước đời đời. 14 Người nam nào không được cắt bì, tức kẻ nào không được cắt bỏ phần da bao quy đầu của nó, sẽ bị loại bỏ khỏi dân mình, vì nó đã không giữ giao ước Ta.”

15 Ðức Chúa Trời lại phán với Áp-ra-ham, “Còn về phần Sa-rai vợ ngươi, ngươi sẽ không gọi nàng là Sa-rai nữa, nhưng tên nàng sẽ là Sa-ra, 16 vì Ta sẽ ban phước cho nàng, và nàng sẽ sinh cho ngươi một con trai. Chính Ta sẽ ban phước cho nàng, và nàng sẽ trở thành tổ mẫu của nhiều dân. Các vua của các dân sẽ từ nàng mà ra.”

17 Áp-ra-ham sấp mặt xuống đất, cười, và nghĩ thầm trong lòng, “Chẳng lẽ đàn ông một trăm tuổi mà còn có con được sao? Sa-ra đã chín mươi tuổi mà còn có thể mang thai và sinh đẻ được sao?” 18 Rồi ông thưa với Ðức Chúa Trời, “Ôi ước gì Ích-ma-ên luôn được sống trước mặt Ngài!”

19 Ðức Chúa Trời phán, “Không phải như ngươi nghĩ. Chính Sa-ra vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi hãy đặt tên cho nó là I-sác. Ta sẽ thiết lập giao ước Ta với nó và với dòng dõi nó sau này, để thành một giao ước đời đời. 20 Còn về Ích-ma-ên, Ta đã thấu hiểu tâm sự ngươi. Nầy, Ta sẽ ban phước cho nó, và sẽ cho nó sinh sôi nảy nở thật nhiều; dòng dõi nó sẽ trở nên đông đúc. Nó sẽ sinh ra mười hai lãnh tụ, và Ta sẽ biến nó thành một dân lớn. 21 Nhưng giao ước Ta thì Ta sẽ lập với I-sác, đứa con do Sa-ra sinh cho ngươi vào khoảng nầy năm tới.”

22 Sau khi đã phán với Áp-ra-ham xong, Ðức Chúa Trời rời Áp-ra-ham ngự lên.

23 Ngay hôm ấy Áp-ra-ham đem Ích-ma-ên con trai ông, tất cả những người nam sinh ra trong nhà ông, và tất cả những người nam ông bỏ tiền mua về, tức tất cả những người nam trong nhà Áp-ra-ham, làm phép cắt bì, để cắt bỏ phần da bao quy đầu của họ, như Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông. 24 Áp-ra-ham được chín mươi chín tuổi khi ông được cắt bì để cắt bỏ phần da bao quy đầu của ông. 25 Ích-ma-ên con trai ông được mười ba tuổi khi cậu ấy được cắt bì để cắt bỏ phần da bao quy đầu của cậu ấy. 26 Trong chính ngày đó Áp-ra-ham và Ích-ma-ên con trai ông đều được cắt bì. 27 Ngoài ra tất cả những người nam trong nhà ông, gồm những nam nô lệ sinh ra trong nhà ông và những nam nô lệ ông bỏ tiền ra mua từ các dân khác đem về, đều được cắt bì với ông.

Tài Liệu