Sáng Thế Ký: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB01C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Con rắn quỷ quyệt hơn tất cả những loài thú ngoài đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dựng nên. Nó nói với người nữ: Có phải Đức Chúa Trời cấm các ngươi không được phép ăn bất cứ cây nào trong vườn hay không?

2. Người nữ nói với con rắn: Chúng tôi có thể ăn trái của những cây ở trong vườn, 3. nhưng về trái của cây tại giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: "Các ngươi không được ăn, cũng đừng đụng đến, nếu không các ngươi sẽ chết."

4. Con rắn nói với người nữ: Các người chắc chắn sẽ không chết. 5. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt của các ngươi sẽ mở ra. và các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

6. Người nữ thấy rằng cây đó ăn ngon, nó đẹp mắt, và là một cây quý giá vì làm cho khôn ngoan, nàng đã hái trái của nó và ăn, rồi trao cho chồng đang ở đó, và ông đã ăn.

7. Sau đó, mắt của hai người mở ra, họ biết rằng họ trần truồng. Họ đã kết lá cây vả làm những vật che thân cho mình.

8. Khi họ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn vào lúc có một làn gió nhẹ, A-đam và vợ đã ẩn mình giữa những cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

9. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã gọi A-đam, Ngài hỏi: Ngươi ở đâu? 10. Ông đáp: Con có nghe tiếng của Ngài ở trong vườn, nhưng con sợ, bởi vì con bị trần truồng cho nên con trốn. 11 Ngài hỏi: Ai đã bảo cho ngươi biết ngươi bị trần truồng? Ngươi có ăn vật từ cây mà Ta đã truyền cho ngươi không được ăn hay không? 12. A-đam thưa: Người nữ, mà Chúa đã ban cho con, nàng đã cho con trái cây đó, và con đã ăn.

13. Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ: Ngươi đã làm gì? Người nữ thưa: Con rắn đã lừa gạt con, và con đã ăn rồi.

14. Vì vậy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán cùng con rắn: Bởi vì ngươi đã làm điều ấy, nên ngươi bị nguyền rủa hơn mọi súc vật và mọi loài thú ngoài đồng. Ngươi sẽ bò bằng bụng và ngươi sẽ ăn bụi đất trọn cả đời ngươi. 15. Ta sẽ đặt sự thù nghịch giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Đấng đó sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân của Người.

16. Ngài phán với người nữ: Ta sẽ gia tăng nhiều nhọc nhằn khi ngươi mang thai, và thêm sự đau đớn lúc ngươi sinh con. Dục vọng của ngươi sẽ hướng về chồng của ngươi, và người sẽ cai trị ngươi.

17. Ngài phán với A-đam: Bởi vì ngươi đã nghe theo lời vợ, ăn vật từ cây mà Ta đã phán truyền cho ngươi không được ăn nó, cho nên đất đai sẽ vì ngươi mà bị nguyền rủa. Ngươi phải khổ nhọc suốt đời mới có ăn. 18. Đất sẽ sinh gai góc và những cây tật lê; và ngươi sẽ ăn rau cỏ của đồng ruộng. 19. Mặt mày của ngươi phải đổ mồ hôi mới có thức ăn cho đến khi ngươi trở về cùng đất, bởi vì ngươi từ đó mà ra. Ngươi là cát bụi cho nên ngươi sẽ trở về cùng cát bụi.

20. A-đam đã gọi tên của vợ của mình là Ê-va, vì bà là mẹ của tất cả người đang sống.

21. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm những chiếc áo dài bằng da cho A-đam và vợ của ông, rồi mặc cho họ.

22. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Nầy, loài người đã trở nên như Chúng Ta, biết điều thiện và điều ác. Bây giờ đừng để loài người đưa tay hái trái cây sự sống, rồi ăn, và sống mãi mãi. 23. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đưa loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày xới đất nơi con người được đem đến. 24. Ngài đã đuổi loài người ra, rồi Ngài đặt tại phía đông vườn Ê-đen những chê-ru-bim với một thanh gươm sáng chói xoay vòng vòng, để canh giữ con đường đi đến cây sự sống.

Bản Dịch 1925

1. Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? 2. Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3. song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. 4. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; 5. nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

6. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 7. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. 8. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

9. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? 10. A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình. 11. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? 12. Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. 13. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.

14. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. 15. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. 16. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. 17. Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19. ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

20. A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.

21. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.

22. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. 23. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 24. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.

Bản Dịch 2011

Loài Người Phạm Tội

1 Bấy giờ con rắn là con vật quỷ quyệt hơn những sinh vật khác mà CHÚA Ðức Chúa Trời đã dựng nên trên đất. Nó nói với người nữ, “Có thật Ðức Chúa Trời bảo, ‘Các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn’ chăng?”


2 Người nữ trả lời con rắn, “Chúng tôi có thể ăn các trái cây trong vườn; 3 nhưng Ðức Chúa Trời đã dặn, ‘Các ngươi không được ăn trái của cây ở giữa vườn; các ngươi cũng không được đụng đến nó, nếu không các ngươi sẽ chết.’”

4 Con rắn nói với người nữ, “Các người sẽ không chết đâu, 5 bởi vì Ðức Chúa Trời biết rằng ngày nào các người ăn trái cây ấy, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ trở nên giống như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.”

6 Người nữ thấy trái cây ấy coi bộ ăn ngon, trông đẹp mắt, và quý, vì nó có thể làm cho người ta khôn ra; nàng liền hái trái cây ấy và ăn, rồi đưa cho chồng nàng đang ở đó ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra; họ nhận biết họ đang trần truồng, nên họ lấy lá vả khâu lại làm khố che thân.

8 Vào khoảng chiều tối, khi gió thổi hiu hiu, họ nghe tiếng Ðức Chúa Trời đi dạo trong vườn, A-đam và vợ trốn vào giữa lùm cây trong vườn, để tránh mặt CHÚA Ðức Chúa Trời. 9 Bấy giờ CHÚA Ðức Chúa Trời gọi A-đam và hỏi, “Ngươi ở đâu?”

10 Ông đáp, “Con có nghe tiếng Ngài trong vườn và con sợ, nên con lẩn tránh, vì con đang trần truồng.”

11 Ngài hỏi, “Ai bảo cho ngươi biết ngươi đang trần truồng? Ngươi có ăn trái cây Ta đã truyền cho ngươi không được ăn chăng?”

12 A-đam đáp, “Người nữ Ngài ban để sống với con, nàng đã cho con trái cây ấy, và con đã ăn rồi.”

13 Bấy giờ CHÚA Ðức Chúa Trời hỏi người nữ, “Ngươi đã làm gì?”

Ngươi nữ thưa, “Con rắn đã gạt con, và con đã ăn rồi.”

14 CHÚA Ðức Chúa Trời phán với con rắn,

“Bởi vì ngươi đã làm điều ấy,

Nên ngươi bị nguyền rủa hơn mọi súc vật và mọi thú rừng.

Ngươi sẽ bò bằng bụng, và ngươi sẽ ăn bụi đất suốt đời.

15 Ta sẽ để một mối nghịch thù giữa ngươi và người nữ,

Giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ.

Người sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân Người.”

16 Ðoạn Ngài nói với người nữ,

“Ta sẽ tăng thêm nỗi khổ cực cho ngươi trong khi thai nghén;

Ngươi phải chịu đau đớn mỗi lần sinh con.

Dục vọng của ngươi sẽ bị lệ thuộc nơi chồng ngươi;

Nó sẽ có quyền trên ngươi.”

17 Ngài cũng nói với người A-đam,

“Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cây Ta đã truyền,

‘Ngươi không được ăn,’

Nên đất sẽ vì ngươi bị nguyền rủa;

Suốt đời ngươi, ngươi phải làm lụng vất vả mới có mà ăn.

18 Gai góc và bụi gai sẽ mọc lên cho ngươi;

Ngươi sẽ ăn hoa màu của ruộng đồng.

19 Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có cơm bánh để ăn,

Cho đến khi ngươi trở về cùng bụi đất, vì ngươi đã ra từ bụi đất;

Ngươi là cát bụi, nên ngươi sẽ trở về cùng cát bụi.”

20 A-đam gọi vợ ông là Ê-va, vì bà là mẹ của cả loài người. 21 CHÚA Ðức Chúa Trời lấy da thú làm y phục cho A-đam và vợ ông, rồi mặc cho họ.

22 Ðoạn CHÚA Ðức Chúa Trời phán, “Này, con người đã trở thành một bậc như Chúng Ta, biết điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo nó đưa tay hái trái cây sự sống và ăn, rồi được sống đời đời chăng.” 23 Vậy CHÚA Ðức Chúa Trời đuổi loài người ra khỏi Vườn Ê-đen, để cày cấy đất đai là thứ đã được dùng để dựng nên loài người. 24 Thế là Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Ở phía đông của Vườn Ê-đen, Ngài đặt các thiên thần chê-ru-bim và một thanh gươm sáng lòa, liên tục biến chuyển mọi hướng, để canh giữ con đường đến cây sự sống.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành