Sáng Thế Ký: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB01C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Như vậy, trời, đất, và muôn vật đã được tạo dựng xong. 2. Ðến ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời đã hoàn tất những công việc Ngài làm, cho nên ngày thứ bảy Ngài nghỉ mọi công việc Ngài đã làm. 3. Ðức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó. - Vì vào ngày hôm đó Đức Chúa Trời nghỉ ngơi, Ngài đã hoàn tất mọi công việc sáng tạo.

4. Đây là nguồn gốc việc trời đất được tạo dựng. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, 5. chưa có cây cối ngoài đồng và cũng chưa có rau cỏ nào mọc lên ngoài đồng ở trên đất, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa ban mưa xuống trên đất, và cũng chưa có người khai khẩn đất. 6. Tuy nhiên hơi nước từ dưới đất bốc lên, tưới khắp cả mặt đất. 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời nắn lên một người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một sinh vật có linh hồn.

8. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã lập một khu vườn tại Ê-đen, ở hướng đông, rồi Ngài đặt người mà Ngài đã dựng nên vào đó. 9. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho đất mọc lên tất cả những cây cối đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống, cùng cây biết điều thiện và điều ác.

10. Có một dòng sông từ Ê-đen chảy ra để tưới vườn, rồi từ đó chia làm bốn nhánh. 11. Tên của nhánh thứ nhất là Bi-sôn, nó chảy quanh cả xứ Ha-vi-la, tại đó có vàng. 12. Vàng của xứ đó rất tốt. Tại đó còn có nhũ hương và ngọc mã não. 13. Tên của nhánh sông thứ hai là Ghi-hôn, nó chảy quanh cả xứ Cút. 14. Tên của nhánh sông thứ ba là Ti-gơ-rít, nó chảy dọc theo phía đông của A-si-ri. Sông thứ tư là Ơ-phơ-rát.

15. Sau đó Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem con người và đặt trong vườn Ê-đen để chăm sóc và gìn giữ vườn. 16. Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền lệnh cho người rằng: Ngươi được tự do ăn mọi cây trong vườn, 17. nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn nó, ngươi chắc chắn sẽ chết.

18. Sau đó Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã nói: Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp cho nó. 19. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đem đến cho A-đam để ông gọi chúng là gì - bất kỳ A-đam gọi mỗi sinh vật là gì, thì nó sẽ trở thành tên của sinh vật đó. 20. Như vậy, A-đam đã đặt tên cho tất cả các loài gia súc, chim trời và thú rừng; tuy nhiên A-đam đã không tìm được một người giúp đỡ thích hợp cho mình.

21. Vì vậy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã khiến A-đam ngủ mê, và ông đã ngủ mê man. Ngài đã lấy một trong những xương sườn của ông rồi lấp thịt thế vào nơi đó. 22. Từ xương sườn đã lấy nơi A-đam, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dựng nên một người nữ, rồi Ngài đem nàng đến với A-đam. 23. A-đam nói: Người nầy có xương từ xương của tôi, thịt từ thịt của tôi, người nầy sẽ được gọi là người nữ, bởi vì người nầy từ người nam mà ra.

24. Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ của mình, rồi kết hiệp với vợ của mình và họ sẽ trở nên một thịt. 25. A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không e thẹn.

Bản Dịch 1925

1. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. 3. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ tất cả những công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.

4. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.

5. Vả, lúc đó, chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. 6. Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất, 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.

8. Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 9. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.

10. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. 11. Tên ngả thứ nhất là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. 12. Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ hương và bích ngọc. 13. Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. 14. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát.

15. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. 16. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17. nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.

18. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. 19. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. 20. A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. 21. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. 24. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

25. Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Biệt Riêng Ngày Thứ Bảy Ra Thánh

1 Ấy vậy công cuộc tạo dựng trời, đất, và muôn loài thọ tạo đã hoàn tất. 2 Ðến ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ, không làm mọi việc Ngài đã làm. 3 Ðức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy và biệt riêng ngày ấy ra thánh, vì trong ngày đó Ðức Chúa Trời đã nghỉ, không làm những việc Ngài đã làm trong cuộc sáng tạo.

4 Ấy là gốc tích của trời và đất khi chúng được dựng nên.

Một Số Chi Tiết Khác về Công Cuộc Tạo Dựng

Trong ngày CHÚA Ðức Chúa Trời dựng nên đất và trời 5 –trước khi cây cối ngoài đồng có trên mặt đất và trước khi rau cỏ ngoài đồng mọc lên, vì Chúa Ðức Chúa Trời chưa ban mưa xuống đất, và cũng chưa có loài người để canh tác trên mặt đất, 6 nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên và thấm nhuần khắp mặt đất– 7 CHÚA Ðức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, con người trở nên một sinh vật có linh hồn.

8 CHÚA Ðức Chúa Trời cũng lập một vườn tại Ê-đen, ở phía đông, rồi đặt con người Ngài đã dựng nên vào đó.

9 Từ dưới mặt đất CHÚA Ðức Chúa Trời cho mọc lên những cây thật đẹp mắt, trái chúng dùng làm thực phẩm rất ngon; ở giữa vườn cũng có cây sự sống và cây biết thiện và ác.

10 Có một con sông từ Ê-đen chảy ra tưới vườn; con sông đó tẻ ra bốn nhánh. 11 Nhánh thứ nhất tên là Pi-sôn; đó là sông chảy quanh khắp xứ Ha-vi-la, nơi có vàng. 12 Vàng ở xứ đó có phẩm chất tốt; nơi đó cũng có dược liệu thơm hiếm có và đá quý. 13 Nhánh thứ hai là Ghi-hôn; đó là sông chảy quanh khắp xứ Cút. 14 Tên của nhánh thứ ba là Khít-đê-ken, chảy về hướng đông của A-sy-ri. Nhánh thứ tư là Ơ-phơ-rát.

15 CHÚA Ðức Chúa Trời đem con người đặt trong Vườn Ê-đen để trồng trọt và giữ vườn. 16 CHÚA Ðức Chúa Trời ra lịnh cho con người, “Ngươi được tự do ăn mọi cây trái trong vườn, 17 nhưng về cây biết thiện và ác ngươi chớ ăn, vì hễ ngày nào ngươi ăn trái cây ấy, ngươi sẽ chết.”

18 Bấy giờ CHÚA Ðức Chúa Trời phán, “Con người ở một mình không tốt. Ta sẽ dựng nên một bạn đời thích hợp để giúp đỡ nó.”

19 CHÚA Ðức Chúa Trời lấy đất làm nên mọi thú đồng và mọi chim trời, rồi đem chúng đến A-đam, để xem ông gọi chúng thế nào; hễ A-đam gọi mỗi sinh vật là gì thì nó sẽ trở thành tên của sinh vật đó. 20 A-đam đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời, và mọi thú đồng, nhưng chính A-đam, ông không tìm được ai làm bạn đời thích hợp để giúp đỡ ông. 21 Vì thế CHÚA Ðức Chúa Trời khiến A-đam ngủ mê, và ông ngủ mê man. Ngài lấy một xương sườn của A-đam rồi lấp thịt thế vào chỗ ấy. 22 Kế đó CHÚA Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam tạo nên một người nữ, rồi đem nàng đến với A-đam. 23 Bấy giờ A-đam nói,

“Cuối cùng tôi cũng có được một người;

Người này có xương từ xương tôi mà ra, và thịt từ thịt tôi mà ra;

Người này sẽ được gọi là người nữ,

Vì người này đã từ người nam mà ra.”

24 Bởi vậy người nam sẽ rời cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. 25 Thuở ấy cả A-đam và vợ ông đều trần truồng, nhưng họ không hề cảm thấy e thẹn.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành