Kỷ Nguyên Thanh Bình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: You May Have the Joy-Bells
  • Lời: J. Edward Ruark
  • Nhạc: William J. Kirkpatrick (1899)

Lời Anh

You May Have the Joy-Bells
1. You may have the joy-bells ringing in your heart,
And a peace that from you never will depart;
Walk the straight and narrow way,
Live for Jesus every day,
He will keep the joy-bells ringing in your heart.
Refrain:
Joy-bells ringing in your heart,
Joy-bells ringing in your heart;
Take the Savior here below
With you everywhere you go;
He will keep the joy-bells ringing in your heart.
2. Love of Jesus in its fullness you may know;
And this love to those around you sweetly show;
Words of kindness always say;
Deeds of mercy do each day,
Then He’ll keep the joy-bells ringing in your heart.
3. You will meet with trials as you journey home;
Grace sufficient He will give to overcome;
Though unseen by mortal eye,
He is with you ever nigh,
And He’ll keep the joy-bells ringing in your heart.
4. Let your life speak well of Jesus every day;
Own His right to every service you can pay;
Sinners you can help to win
If your life is pure and clean,
And you keep the joy-bells ringing in your heart.

Lời Việt

Kỷ Nguyên Thanh Bình
Lời Việt: Nguyễn Châu Ân
1. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nhiệm vinh quang,
Ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay lượn ca vang:
Ân điển vô biên cho nhân loại,
Hoan hỉ vô song cho muôn loài,
Vì Hài Nhi Jesus đến đem kỷ nguyên thanh bình!
Điệp Khúc:
Phước thay! chào mừng thời ân điển!
Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên!
Xướng ca danh Jesus muôn đời!
Tán dương Vua uy linh trên trời,
Huyền diệu thay Jesus đến,
Đem kỷ nguyên thanh bình!
2. Chúa nhân từ thương xót người tội trầm luân lênh đênh,
Lìa ngôi cao sang vẻ vang trên thiên đàng quang vinh,
Lâm thế chết thay cho muôn người,
Lưu huyết hi sinh tha muôn đời;
Kỳ diệu thay Chiên Con, Đấng đem kỷ nguyên thanh bình!
3. Thế gian đầy tang chế, sầu muộn vì họa binh đao,
Ngàn muôn tim than vãn trông an ninh từ trên cao;
Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài,
Vua thánh ban yên vui lâu dài;
Kìa, Thần Nhân Jê-sus đến, đem kỷ nguyên thanh bình!

Lời Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Thánh Ca: Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Tài Liệu Tham Khảo