Jesus Không Đổi Dời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Unchanged Healer
  • Lời: R. Kelso Carter (1886)
  • Nhạc: R. Kelso Carter (1886)

Lời Anh

The Unchanged Healer
1. Jesus, Thou ever art the same,
Today and yesterday are one;
The glories of Thy mighty name
Forever mark God's risen Son.
Refrain
For me the Lord was crucified,
For me He suff'red, bled, and died;
My Jesus bore it all for me,
My sin and sick-ness on the tree.
2. Is Thine arm shorten'd by the years?
Thy promises outlaw by time?
Canst Thou not see the suff'rer's tears
That flow in ev' ry land and clime?

Lời Việt

Jesus Không Đổi Dời
1. Ôi Jesus, Đấng không chút biến canh,
Dầu thời gian qua vẫn không thay dời;
Kìa, mọi vinh quang của chính thánh danh,
Là bằng chứng Chúa đã sống lại rồi.
Điệp Khúc:
Thay tôi Jesus thân báu mang hình,
Ngài chịu đau thương, huyết tuôn đầy mình,
Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi rồi,
Gánh bao ô tội cùng tật bệnh tôi.
2. Yêu tôi thân Chúa đinh đóng huyết rơi,
Vì mọi tội tôi Chúa thay chịu hình;
Tật bệnh, đau thương Chúa gánh thế tôi,
Kìa, nhìn Jesus, tim đã tan tành.
3. Muôn năm như hứa tay Chúa ngắn đâu,
Lời Ngài còn nguyên dẫu muôn-vật dời;
Ngài hằng nhìn-xem khắp cả ngũ-châu,
Phù-hộ ai đang thổn-thức sụt-sồi.
4. Xưa nay không có chi Chúa bất-năng,
Ngài cầm quyền trên hãi, xuyên, sơn, hà;
Ngài dùng quyền thiêng cứu khỏi ác-căn,
Mà lại không phương cứu-chữa bịnh à?
5. Xa bao kinh khiếp tôi đến trước ngôi,
Giờ này nguyện đem hết thân, hồn, thần;
Nhờ Ngài làm cho thánh khiết, trắng trong,
Ngài đà thay tôi hiến thân một lần.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo