Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
  • Lời: Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Lê Ngọc Vinh
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
1. Muôn tội nhân thế, bao điều ô uế
Chất trên Jêsus tại Gô-gô-tha!
Không lời than tiếc, vâng phục đến chết,
Chúa chết thay ta tại Gô-gô-tha!
Điệp Khúc:
Vì tôi, huyết Ngài tuôn rơi, vì tôi lòng đầy tội lỗi!
Ðớn đau Jêsus chịu mang thập hình vì tôi.
2. Không lời phô hết, bút nào tả xiết
Ðớn đau Chúa mang tại Gô-gô-tha!
Quân thù mắng nhiếc, không người thân thiết,
Chúa Cha cũng lìa, mình Chúa chịu đau!
3. Ðôi bàn tay đó, đôi bàn chân đó,
Huyết tuôn chan hòa tại Gô-gô-tha!
Ôi giòng huyết báo, rửa sạch lòng xấu,
Chúa chết thay ta tại Gô-gô-tha!

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo